JK 805-18-4.2

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en person felaktigt registrerades som avliden i folkbokföringsdatabasen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner NN ersättning med 20 000 kr och uppdrar åt Skatteverket att betala ut ersättningen till henne.

Bakgrund

Skatteverket fick den 11 december 2017 in en flyttanmälan i vilken NN anmälde flytt till Sverige. Hon angav i anmälan att hon var änka och bifogade en dödsattest avseende maken. Av ett misstag registrerade Skatteverket den 14 december 2017 NN som avliden i folkbokföringsdatabasen i stället för maken.

Handläggaren uppmärksammade den felaktiga registreringen direkt efter registreringen. Den felaktiga uppgiften togs bort påföljande morgon den 15 december 2017. Samtidigt registrerades NN i folkbokföringen i enlighet med ansökan.

Skatteverket skickade den 15 januari 2017 ett brev till NN med upplysning om att hon den 14 december 2017 felaktigt registrerats som avliden och att den felaktiga registreringen rättades påföljande dag. NN informerades vidare om att information om borttagningen av den felaktiga uppgiften skulle nå ut i samhället och till berörda myndigheter den 16 december 2017 respektive den 21 december 2017, beroende på om myndigheterna hade daglig eller veckovis avisering.

Anspråket m.m.

NN har begärt skadestånd av staten med 50 000 kr. Det yrkade beloppet avser ideell skada med anledning av hon registrerats i folkbokföringen som avliden. Till stöd för sitt anspråk har NN anfört bl.a. följande. Den felaktiga registreringen har orsakat henne mycket besvär. Ett tag kunde hon inte använda sitt bankkonto och blev tvungen att låna pengar från familjen. Hon kunde inte förnya sitt körkort och inte heller hyra bil. Till följd av det inträffade drabbades hon även av hälsobesvär.

Skatteverket har med ett eget yttrande lämnat över anspråket hit. Skatteverket har tillstyrkt att NN tillerkänns ersättning med skäligt belopp för lidande och för eventuell förmögenhetsskada på grund av den felaktiga registreringen.

Rättslig reglering

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen (1972:207) ska staten ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som staten svarar för.   

I 1 kap. 1 § skadeståndslagen anges att bestämmelserna om skadestånd i den lagen ska tillämpas endast om inte annat är särskilt föreskrivet.  

Vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet tillämpas bl.a. personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). PUL har företräde framför skadeståndslagen.  

Enligt 9 § första stycket g) PUL ska den personuppgiftsansvarige se till att de personuppgifter som behandlas är riktiga, och om det är nödvändigt, aktuella. 

I 48 § PUL anges att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling i strid med PUL har orsakat.  

Överväganden

Justitiekanslern instämmer i Skatteverkets bedömning att den felaktiga registreringen av NN som avliden innebär att staten som utgångspunkt är skadeståndsskyldig gentemot henne enligt 48 § PUL.  

Enligt Justitiekanslerns praxis i denna typ av ärenden utges regelmässigt ersättning med belopp som beroende på omständigheterna har varierat mellan 10 000 – 30 000 kr. 

Det är i detta fall fråga om ett allvarligt fel. När det gäller att i pengar uppskatta den skada och kränkning som det inträffade medfört för NN bör beaktas att den felaktiga registreringen har avsett ett mycket integritetskänsligt område. Registreringen har sannolikt också på det sätt som NN beskrivit medfört avsevärda problem och olägenheter i form av bl.a. svårigheter att använda bankkontot. Med hänsyn till dessa omständigheter och med beaktande av den praxis som har utvecklats här bestämmer Justitiekanslern ersättningen för kränkning till 20 000 kr.