JO dnr 1174-2002

Anmälan mot Byggnadsnämnden och Tekniska beställarnämnden (numera Fastighetsnämnden) i Uppsala kommun angående handläggningen av en begäran om ingripande mot en parkeringsplats som anordnats utan bygglov m.m.

AA framförde i en anmälan till JO den 25 mars 2002 kritik mot Byggnadsnämnden och Tekniska beställarnämnden i Uppsala kommun. I anmälan anfördes bl.a. följande. Fastighetsägare på Reykjaviksatan påtalade i en skrivelse till byggnadsnämnden den 6 april 2001 att bygglovspliktiga åtgärder vidtagits på en grannfastighet. De har inte fått något svar på skrivelsen trots att de skrev att de ville ha ett snabbt skriftligt svar. Vid telefonsamtal och besök har de fått muntlig information av företrädare för stadsbyggnadskontoret att inga åtgärder vidtagits eller planerats. Som ursäkt har framförts bl.a. att ärendet var komplicerat. I en skrivelse den 30 maj 2001 begärde de att tekniska beställarnämnden skulle säga upp det arrendeavtal som var en av förutsättningarna för ”svartbygget”. De har inte fått något svar på den skrivelsen heller.

Till anmälan fogades bl.a. skrivelsen den 6 april 2001 och en skrivelse den 25 mars 2002 till byggnadsnämnden. I den sistnämnda skrivelsen uppgav fastighetsägarna att nämnden redan genom en skrivelse den 20 oktober 2000 fått kännedom om anläggandet av en parkering i strid mot gällande detaljplan. Fastighetsägarna uppgav också att tekniska beställarnämnden avstyrkt ett förslag till planändring den 20 juni 2001.

Anmälan remitterades till byggnadsnämnden för yttrande. I remissvaret den 6 maj 2002 anfördes bl.a. följande.

Byggnadsnämnden mottog 2001-04-09 en anmälan om olaga bygge på fastigheterna F 11:12 och 43:43. Det olaga bygget avser anläggande av parkeringsplats vilket är bygglovspliktigt enligt PBL 8:2. Det är byggnadsnämndens uppgift enligt PBL 10:1 att se till att åtgärder som utförts utan lov blir undanröjda eller på annat sätt rättade om inte lov kan meddelas i efterhand.

Detta innebär att byggnadsnämnden i första hand ska pröva frågan om bygglov i efterhand. Eftersom större delen av parkeringen är förlagd på parkmark så krävs en

Frågan om planändring har utretts under den gångna tiden och kommer att avgöras inom kort varpå även frågan om bygglov och åtgärder enligt PBL 10 kapitlet kan behandlas.

Byggnadsnämnden beslutade den 6 maj 2002 bl.a. att förelägga fastighetsägaren tekniska beställarnämnden att snarast, dock senast den 1 oktober 2002, ta bort den olovligt utförda parkeringsplatsen mot ett vite om 10 000 kr. I beslutet anfördes bl.a. följande. Detaljplanen anger att marken skall användas för parkändamål. Bygglov för parkeringsplats kan inte medges på parkmark. Planändring har sökts men tekniska beställarnämnden, som är förvaltare av marken, har motsatt sig förslag till planändring.

AA kommenterade remissvaret.

Jag har inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av anmälan mot tekniska beställarnämnden.

Anmälan mot byggnadsnämnden

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden enligt 10 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) , PBL, se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Av 10 kap. 14 § PBL framgår att byggnadsnämnden får förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse.

Regeringsrätten har i ett avgörande funnit att en byggnadsnämnd inte var skyldig att ingripa med föreläggande om rivning då förberedelser inletts för att ändra detaljplanen så att lov till byggnadsåtgärden sannolikt kunde meddelas med tillämpning av nya planbestämmelser (se RÅ 1996 ref. 17 ).

En byggnadsnämnd är emellertid skyldig att behandla en begäran från en fastighetsägare om ingripande enligt 10 kap. PBL mot åtgärder på en grannfastighet och att meddela beslut i saken. Om begäran lämnas utan åtgärd har fastighetsägaren rätt att överklaga beslutet (se bl.a. JO 1990/91 s. 337).

Byggnadsnämnden har uppgett att nämnden tog emot en anmälan om olaga bygge den 9 april 2001. I skrivelsen uppgav fastighetsägarna att de såg fram emot att den parkeringsplats som anordnats utan bygglov på en grannfastighet togs bort och att de önskade ett snabbt skriftligt besked om vilka åtgärder nämnden skulle vidta i ärendet.

Mot den angivna bakgrunden borde byggnadsnämnden, i nära anslutning till att begäran om ingripande kom in till nämnden, ha gett fastighetsägarna besked om att nämnden inte avsåg att ingripa mot parkeringsplatsen förrän frågan om planändring

Jag är sammanfattningsvis kritisk till byggnadsnämndens handläggning av fastighetsägarnas begäran om ingripande.

Ärendet avslutas.