JO dnr 1237-2009

) om omhändertagande av berusade personer m.m.

AA framförde, genom ombudet BB, i anmälningar klagomål mot Polismyndigheten i Västernorrlands län, Sundsvalls närpolisområde, bl.a. med anledning av att polisen inte hade underrättat socialnämnden om att han blivit omhändertagen med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), trots att så hade skett vid fyra tillfällen under det senaste året.

Från polismyndigheten infordrades omhändertagandebladen avseende de aktuella tillfällena (löpnr 642-07, 37-08, 149-08 och 958-08). Såvitt framgick av dessa hade underrättelse om omhändertagandena lämnats till centrala körkortsregistret (CKR) men däremot inte till socialnämnden, trots att AA:s identitet var fastställd.

Muntliga upplysningar inhämtades, se bifogade tjänsteanteckningar.

Även om det inte funnits tillräckliga skäl att utfärda en remiss i ärendet till polismyndigheten föranleder det som kommit fram följande uttalanden från min sida.

Rikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer (FAP 023-1). Enligt de allmänna råden bör en polismyndighet, om en persons identitet är fastställd, underrätta socialnämnden när någon har omhändertagits enligt LOB genom att ett exemplar av protokollet sänds till socialnämnden i den omhändertagnes hemort senast påföljande vardag (se råden i anslutning till 6 kap. 2 §). Avsikten med en sådan underrättelse är bl.a. att fästa socialtjänstens uppmärksamhet på det inträffade så att den sedan i sin tur kan ta ställning till om personen i fråga behöver hjälp och stöd.

I det nu aktuella fallet har stationsbefälet CC upplyst att underrättelser alltid skickas till socialtjänsten i Sundsvall när en identifierad person blivit omhändertagen med stöd av LOB, men han har inte kunnat förklara varför detta inte framgick av dokumentationen. – Socialsekreteraren DD (vuxenstödsenheten, socialtjänsten i Sundsvalls kommun) har emellertid uppgett att det, när det gäller de

Enligt vad som framgår av utredningen synes socialtjänsten endast vid ett av fyra tillfällen ha underrättats om att AA varit omhändertagen med stöd av LOB och den underrättelse som skickades kom in dit tämligen lång tid efter händelsen. Orsaken till detta har inte kommit fram, och jag finner det inte heller meningsfullt att vidta ytterligare utredningsåtgärder för att försöka bringa klarhet i saken.

Det som kommit fram ger mig emellertid anledning att erinra om ovan nämnda allmänna råd enligt vilka en polismyndighet bör, om en persons identitet är fastställd, underrätta socialnämnden om omhändertagandet senast påföljande vardag. Jag utgår från att polismyndigheten vidtar åtgärder för att säkerställa att dessa råd fortsättningsvis följs. Jag vill också framhålla att det av omhändertagandebladet tydligt ska framgå om en underrättelse till socialnämnden har gjorts.

Vad som i övrigt har anförts i anmälan ger inte tillräcklig anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.

– – –

Telefonsamtal den 5 maj 2008 med polisinspektören CC, stationsbefäl vid Polismyndigheten i Västernorrlands län, Närpolisområde Sundsvall, som upplyser följande. Det skickas alltid en underrättelse till socialtjänsten i Sundsvall när en identifierad person varit omhändertagen med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. Även i de fall någon adress inte är angiven på den s.k. LOB-blanketten skickas underrättelse till socialtjänsten. Om den omhändertagne skulle vara bosatt i någon annan kommun skickar Sundsvalls kommun underrättelsen vidare till berörd kommun. Han kan inte svara på varför rutan med anmälan till socialnämnden inte är ikryssad på LOB-blanketterna i de aktuella fallen. Att en underrättelse skickats dokumenteras inte någon annanstans. I det blankettset som används vid omhändertagande av berusade personer finns en handling som avser underrättelse till socialtjänsten.

– – –

Telefonsamtal med socialsekreteraren DD vid vuxenstödsenheten, socialtjänsten i Sundsvalls kommun, som upplyser följande. De har, när det gäller de fyra tillfällen vid vilka den aktuella personen skulle ha varit omhändertagen med stöd av LOB, endast fått in en underrättelse från polisen. Denna underrättelse kom in den 18

– – –

Telefonsamtal med polisinspektören EE, chef vid polisen i Kvissleby, Polismyndigheten i Västernorrlands län, som upplyser följande. Det ska regelmässigt gå en underrättelse till socialtjänsten beträffande identifierade personer som varit omhändertagna med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. Han kan inte svara på varför det inte verkar ha gjort det i samtliga de nu aktuella fallen. Normalt skickas underrättelser, men det kan hända att det ibland blir någon miss. Han kan inte svara på varför den aktuella underrättelsen synes ha skett så lång tid efter omhändertagandet.