Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
SFS 1976:511 i lydelse enligt SFS 2023:424
Ikraft
1977-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman.

[S2]Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte omhändertas enligt första stycket. Lag (1984:391).

2 §  Vid omhändertagande skall tillses att åtgärden ej orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet.

3 §  Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall han så snart det kan ske undersökas av en läkare. Lag (1984:391).

4 §  En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan vårdinrättning, inte tas om hand på något annat sätt och som inte heller kan friges, får hållas kvar. Den omhändertagne får då tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården ska myndigheten utöva tillsyn över den omhändertagne enligt 6 § samt fullgöra de uppgifter som avses i 7 § första och andra styckena, om inte uppgifterna har fullgjorts av Polismyndigheten. Motsvarande skyldigheter har annan myndighet vars tjänstemän med laga stöd har omhändertagit någon enligt denna lag. Lag (2014:583).

5 §  Polisman som har omhändertagit någon enligt denna lag skall så skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden till sin förman. Har omhändertagandet ej redan upphört, skall förmannen omedelbart pröva om åtgärden skall bestå.

6 §  Den som är omhändertagen skall fortlöpande ses till. Skulle den omhändertagnes tillstånd ge anledning till det, skall den omhändertagne föras till sjukhus eller läkare tillkallas så snart det kan ske. Lag (1998:1751).

 • RH 1995:144:Polisman, som åsidosatt föreskrifter om tillsyn av omhändertagna, har dömts för tjänstefel. Fråga om tillämpningsföreskrifternas grundlagsenlighet samt huruvida fullgörandet av tillsynen krävde att polismannen gick in i cellen till den omhändertagne.

7 §  Den som är omhändertagen enligt denna lag ska så snart som möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet.

[S2]Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska Polismyndigheten innan omhändertagandet upphör ge honom eller henne råd och upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose ett sådant behov.

[S3]Den omhändertagne ska friges så snart det kan ske utan men för honom eller henne själv och det inte längre finns skäl för omhändertagande. Den omhändertagne ska dock alltid friges senast åtta timmar efter omhändertagandet, om det inte uppenbarligen är förenligt med hans eller hennes eget intresse att han eller hon får stanna kvar en kortare tid därutöver. Lag (2014:583).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vilka åtgärder som ska vidtas när någon omhändertagits enligt lagen.

I första och tredje styckena har enbart språkliga justeringar gjorts.

7 a §  Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården ska myndigheten underrätta Polismyndigheten så snart det finns skäl att ompröva beslutet. Lag (2014:583).

8 §  Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel, som påträffas hos den omhändertagne, skall tas ifrån honom. Sådan egendom skall bevisligen förstöras, om inte särskilda skäl talar för att egendomen återställs efter frigivandet. Frågan härom prövas av den förman till vilken omhändertagandet skall anmälas.

[S2]Första stycket får tillämpas även i fråga om injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i människokroppen. Detsamma gäller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (1984:391).

9 §  Skall någon gripas enligt 24 kap.rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt denna lag.

[S2]Finns det skäl att omhänderta någon såväl enligt 13 § andra stycket polislagen (1984:387) som enligt denna lag, skall denna lag tillämpas. Lag (1984:391).

10 §  Det som gäller för en polisman enligt denna lag gäller i tillämpliga delar också för en ordningsvakt.

[S2]Om en ordningsvakt har omhändertagit någon, ska den omhändertagne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Om det är lämpligt med hänsyn till den omhändertagne och omständigheterna i övrigt, får Polismyndigheten i stället överlämna till ordningsvakter att transportera den omhändertagne till en plats som Polismyndigheten anger. Detta gäller under förutsättning att en förman enligt 5 § har beslutat att omhändertagandet ska bestå. Lag (2023:424).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förordning (1976:906) om ikraftträdande av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1980:581) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lag (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:111
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 7-10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1984:725) om ikraftträdande av lagen (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1984:391
  Ikraftträder
  1984-10-01

Lag (1998:26) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:138, Prop. 1996/97:175, Bet. 1997/98:JuU7
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Lag (1998:1751) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:80, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:JuU1
Omfattning
ändr. 4, 6 §§; ny 7 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2005:973) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
ändr. 4, 7 a §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 4, 7, 7 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2023:424) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Det som anges om en ordningsvakts förordnande i 10 § första stycket gäller fram till utgången av år 2025, om förordnandet inte dessförinnan har återkallats eller annars har upphört att gälla.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:216, Prop. 2022/23:91, Bet. 2022/23:JuU23
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2024-01-01