JO dnr 1812-2014

miljöbalken

Beslutet i korthet: Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken är en tillsynsmyndighet skyldig att anmäla överträdelser till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns en misstanke om brott. Denna skyldighet har ansetts gälla även om någon annan redan har gjort en anmälan.

I en anmälan som kom in till JO den 25 mars 2014 framförde ett antal personer, genom AA, klagomål mot Länsstyrelsen i Kronobergs län bl.a. med anledning av att länsstyrelsen hade underlåtit att åtalsanmäla en misstanke om brott enligt miljöbalken . AA uppgav bl.a. följande. I ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk fanns ett villkor 17 med krav på kontrollprogram. Enligt villkoret skulle verksamhetsutövaren ge in förslag på kontrollprogram till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet hade vunnit laga kraft. Verksamhetsutövaren hade brutit mot villkoret genom att lämna in ett förslag till kontrollprogram för sent. Det var länsstyrelsens skyldighet att åtalsanmäla detta, vilket inte hade gjorts.

Miljövårdsdirektören BB vid Länsstyrelsen i Kronobergs län har lämnat muntliga upplysningar av vilka följande framgick.

Eftersom länsstyrelsen ansåg att verksamhetsutövaren hade brutit mot villkor 17 i länsstyrelsens tillståndsbeslut den 23 juni 2011 genom att komma in med ett förslag till kontrollprogram för sent kontaktade länsstyrelsen polismyndigheten. En utredare av miljöbrott uppgav att en åtalsanmälan om villkorsbrottet redan hade lämnats in till polismyndigheten av någon annan och att det skulle vara utan betydelse för polisutredningen om även länsstyrelsen gjorde en sådan anmälan. Länsstyrelsen gjorde därför ingen åtalsanmälan.

Jag har inte funnit tillräckliga skäl att hämta in ett skriftligt yttrande från länsstyrelsen, men det som har kommit fram ger anledning till följande uttalanden från min sida.

Enligt 26 kap. 3 § första stycket miljöbalken , MB, och 2 kap. 29 § 1 miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar länsstyrelsen tillsyn över bl.a. verksamheter med tillståndspliktiga vindkraftverk.

Enligt 26 kap. 2 § MB ska en tillsynsmyndighet anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott. En tillsynsmyndighets anmälningsskyldighet påverkas inte av att en anmälan till polis eller åklagare redan har gjorts av någon annan (se även Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn, NFS 2001:3, till 26 kap. 2 § MB ).

Enligt 29 kap. 4 § 2 MB kan det vara en straffbar överträdelse, otillåten miljöverksamhet, att bryta mot ett villkor eller en bestämmelse i ett beslut om tillstånd som har meddelats med stöd av MB.

Av utredningen i ärendet framgår det att länsstyrelsen utredde frågan om överträdelse av det aktuella villkoret och kom fram till att misstanke om brott förelåg. Det var därför länsstyrelsens skyldighet att göra en åtalsanmälan oavsett den upplysning som polismyndigheten hade lämnat om att en anmälan redan hade gjorts. Länsstyrelsen kan därför inte undgå kritik.

Vad som i övrigt har kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.