JO dnr 1832-2006

Ifrågasatt dröjsmål med att återkalla en begäran om s.k. polishandräckning med stöd av LVU

AA har tillsammans med BB dottern CC som är född 2002.

Ordföranden i Socialnämnden i Huddinge kommun beslutade den 28 januari 2006 att omedelbart omhänderta CC enligt 6 § LVU .

Efter att BB hade avvikit med CC från ett utredningshem där de vistades beslutade bitr. enhetschefen DD den 6 februari 2006 att begära biträde av polis för att föra CC till ett jourhem.

I en dom den 4 april 2006 ogillade Länsrätten i Stockholms län socialnämndens ansökan om att CC skulle beredas vård enligt LVU.

Den 11 april 2006 återkallade nämnden begäran om handräckning.

I en anmälan till JO klagade AA på Socialnämnden i Huddinge kommun. Han anförde i huvudsak att socialnämnden dröjde för länge med att återkalla sin begäran om polishandräckning beträffande CC. Detta fick till följd att polisen den 10 april 2006 hade sökt igenom hans husbil för att se om CC fanns där trots att länsrätten då hade ogillat nämndens ansökan om vård.

Efter remiss anförde socialnämnden i ett yttrande över anmälan följande.

Sammanfattning

JO-anmälan från enskild person rörande för sent upphävande av polishandräckning av barn efter dom från länsrätten. Av dokumentationen i ärendet framgår att handräckningen omgående återkallats efter kännedom om länsrättens beslut.

Beskrivning av ärendet/Förvaltningens synpunkter

Domen från länsrätten inkom till Barn och Familj Skogås tisdagen 060411 efter att först ha poststämplats centralt i Huddinge fredagen 060407. Länsrätten har dessförinnan inte meddelat domen per telefon.

Då bitr. enhetschef 060411 hör röstmeddelandet som AA talat in 060410 ringer hon länsrätten och får då veta att ansökan om vård avslagits och att domen sänts till advokat EE i egenskap av ombud för Barn och Familj Skogås. I journalhandlingen kan utläsas att handräckningsbegäran då omedelbart återkallas av bitr. enhetschef.

Att handräckningen inte återkallats tidigare i detta ärende beror på att länsrätten omgående inte meddelat domen per telefon samt på rådande postgång och inte på någon ovilja att följa domslutet. Det kan avslutningsvis beklagas att tiden som gått mellan datum för domen och ankomstdatum tillika datum för återkallande av handräckningsbegäran upplevts som besvärande i detta enskilda fall.

AA yttrade sig över nämndens remissvar.

JO hade vid beslutet tillgång till socialförvaltningens akt beträffande LVU- ärendet och Länsrättens i Stockholms län akt i LVU-målet.

I ett beslut den 4 maj 2007 anförde JO André följande.

Polismyndigheten skall enligt 43 § LVU lämna biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Det ligger i sakens natur att en sådan begäran om biträde av polis måste återkallas utan dröjsmål för det fall att det inte längre finns förutsättningar för handräckning, t.ex. därför att länsrätten har ogillat nämndens ansökan om vård enligt LVU.

I förevarande fall hade en tjänsteman vid nämndens förvaltning fattat beslut om att begära biträde av polis för att verkställa ett beslut om omedelbart omhändertagande av CC. När länsrätten ogillade nämndens ansökan om vård med stöd av LVU har det dock inte längre funnits någon grund för handräckning.

Länsrättens dom om att inte bifalla nämndens ansökan om vård enligt LVU meddelades den 4 april 2006. Domen expedierades till socialnämnden följande dag och kom till en central enhet vid nämndens förvaltning fredagen den 7 april 2006. Domen vidarebefordrades till socialkontoret i Skogås dit den kom den 11 april 2006. AA synes någon gång den 10 april 2006 via en s.k. röstbrevlåda ha underrättat socialförvaltningen om att länsrätten hade ogillat ansökan om vård enligt LVU. Med anledning av det beskedet ringde man den 11 april 2006 från socialkontoret i Skogås till länsrätten. Länsrätten bekräftade vid samtalet att ansökan om vård enligt LVU inte hade bifallits. Förvaltningen återkallade då genast framställningen till polisen om biträde.

Begäran om handräckning borde givetvis i och för sig ha återkallats omgående efter länsrättens dom. Jag vill härvid nämna att anmälan inte har riktats mot

länsrätten och att min granskning inte gäller frågan om huruvida länsrätten har brustit i sin skyldighet att informera socialnämnden om domen.

Enligt min mening går det inte att lasta socialkontoret i Skogås för att begäran om handräckning återkallades först den 11 april 2006. Det finns frågetecken rörande hur socialförvaltningen hanterade domen när den kom in till den centrala enheten. Den frågan har inte närmare berörts i nämndens yttrande. Det är knappast sannolikt att jag kan bringa ytterligare klarhet i saken. Jag vill emellertid framhålla att om länsrätten har avslagit en ansökan om vård kan domen, som i förevarande fall, behöva föranleda vissa omedelbara åtgärder från socialnämndens sida. När domen kom till socialförvaltningen centralt borde kontoret i Skogås därför omgående ha informerats om saken. Att så inte synes ha skett är en brist i hur nämnden har handlagt ärendet.