JO dnr 2052-2009

Kritik mot Skatteverket för att verket underlåtit att i tid rätta ett felaktigt beskattningsbeslut, med följd att en skattfordran kom att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning

Carl L., som äger bolaget Daiber Sweden HB (bolaget), anmälde i en skrivelse Skatteverket. I anmälan uppgavs i huvudsak följande.

Carl L. kontaktade i mitten av mars 2009 skatteupplysningen vid Skatteverket i anledning av att han skulle genomföra en skatteinbetalning. Avsikten med samtalet var att försäkra sig om att rätt belopp betalades, då han för tillfället befann sig utomlands. Han upplystes om att han skulle betala ett belopp som översteg det förväntade med 207 000 kronor, varvid han invände att beloppet måste vara felaktigt. Efter en snabb kontroll upplyste Skatteverkets tjänsteman honom om att beloppet var felaktigt till följd av ett avläsningsfel vid inscanningen av bolagets deklaration hos Skatteverket. Det korrekta belopp som bolaget skulle betala var det som Carl L. hade utgått ifrån. Tjänstemannen uppgav att beloppet i och med samtalet skulle korrigeras och att bolaget inte skulle drabbas av några ytterligare åtgärder. Detta var av stor vikt för bolaget då en eventuell betalningsanmärkning skulle medföra en sänkning av bolagets kreditbetyg med mycket negativa konsekvenser som följd. I god tid inbetalade han härefter det korrekta beloppet till Skatteverket. Trots detta kom Skatteverket att överlämna en skattefordran motsvarande det belopp som felaktigt hade påförts bolaget till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Carl L. ifrågasätter i sin anmälan att det felaktigt påförda beloppet överlämnades till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Han begär även skadestånd med ett skäligt belopp.

Anmälan remitterades till Skatteverket för utredning och yttrande. Skatteverket inkom genom skattedirektören Birgitta Pettersson med ett remissvar. I remissvaret lämnade verket följande redogörelse för ärendet.

I början av mars 2009 sände Skatteverket ut ett betalningskrav till Daiber Sverige HB avseende underskott av skatt på skattekontot. Av kravet framgick att beloppet

Den 13 mars 2009 inkom Daiber Sverige HB med skattedeklaration avseende arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2009. Belopp att betala enligt deklarationen uppgick till 15 644 kr i avdragen skatt och 20 609 kr i arbetsgivaravgifter.

I deklarationen hade bolaget felaktigt angett beloppet om 20 609 kr även i den ruta som avser bl.a. arbetsgivaravgifter för ambassader. Efter beloppet hade krontecken (:-) angetts. Vid inscanningen av deklarationen tolkades krontecknet som en 3:a och beloppet 20 609 blev istället 206 093. Felskrivningen i deklarationen och den felaktiga inscanningen resulterade i att arbetsgivaravgifter med sammanlagt 226 702 kr (20 609 + 206 093) debiterades skattekontot.

Då skattedeklaration inte var undertecknad skickade Skatteverket den 24 mars 2009 ut ett meddelande om att bolaget skulle inkomma med en undertecknad skattedeklaration.

Den 24 mars 2009 kontaktade företrädare för bolaget skatteupplysningen och det konstaterades att de inscannade beloppen blivit fel. Skatteupplysningen sände information om det inträffade till bolagets skattekontor för åtgärd.

Under mars 2009 bokfördes tre inbetalningar på skattekontot på totalt 360 753 kr.

Det ingår i Skatteverkets arbetsrutin att inför en månadsavstämning prioritera rättelser av ärenden där den skattskyldige riskerar att belopp restförs till Kronofogdemyndigheten.

I det aktuella ärendet hade skattekontoret uppmärksammats på det felaktigt inscannade beloppet och hade för avsikt att rätta uppgiften eftersom skattekravet annars skulle överlämnas för indrivning. Av misstag skedde dock inte någon rättelse innan månadsavstämningen av skattekontot den 4 april 2009 och det uppkom ett underskott om 206 093 kr. Ett krav på ett belopp motsvarande underskottet överlämnades till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Den 15 april 2009 kontaktade Carl L. Skatteverket och inkom med en undertecknad skattedeklaration avseende arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari. Samma dag rättade Skatteverket uppgifterna i skattedeklarationen och ett belopp om 206 093 kr krediterades skattekontot.

Den 20 april 2009 överlämnade Skatteverket ett yttrande med redogörelse för ärendet till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten beslutade den 23 april 2009 att uppgifterna skulle blockeras då uppgifterna bedömdes vara missvisande enligt lagen ( 2001:184 ) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Skatteverket redovisade i sitt remissvar följande bedömning.

Utredningen i ärendet visar att Skatteverket inte rättat Daiber Sverige HB:s deklaration i tid med följd att skattekravet överlämnades till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Det ingår som ovan nämnts i Skatteverkets arbetsrutin att inför en månadsavstämning prioritera rättelser av ärenden där den skattskyldige riskerar att belopp restförs till Kronofogdemyndigheten. Mot bakgrund av Skatteverkets arbetsrutiner och vad som framkommit i ärendet utgör det inträffade, enligt Skatteverkets mening, ett olyckligt misstag. Skatteverket beklagar detta och de olägenheter som bolaget orsakats. Genom Kronofogdemyndighetens beslut den 23 april 2009 har bolaget fått uppgifterna i utsöknings- och indrivningsdatabasen blockerade och grundavgiften borttagen.

Carl L. kommenterade remissvaret.

Skatteverket måste kritiseras för sin underlåtenhet att omgående rätta felet, sedan detta påtalats. Jag noterar dock att Skatteverket vidtog erforderliga åtgärder efter att man blivit varse sitt misstag. Den skada som den felaktiga handläggningen orsakade synes härigenom ha begränsats till de i och för sig inte obetydliga besvär som drabbade Carl L.

JO är inte behörig att pröva skadeståndsanspråk.