Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:184 i lydelse enligt SFS 2022:988
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Utsökningsregisterlag (1986:617)
Lag (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-12-01

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, F-skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, europeiskt betalningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen tillämpas dock inte vid behandling av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

[S2]Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2019:252).

Prop. 2007/08:158: I första stycket utvidgas lagens tillämpningsområde till att avse även Kronofogdemyndighetens verksamhet med europeiskt betalningsföreläggande.

Andra stycket är oförändrat.

Prop. 2015/16:125: Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. I första stycket görs ...

Prop. 2007/08:116: I andra stycket har den föreslagna nya 3 kap. 3 a § lagts till i uppräkningen av bestämmelser som gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Prop. 2018/19:48: Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.

I första stycket görs ett tillägg med anledning av att det i lagen med kompletterade bestämmelser till 2015 års insolvensförordning införs ett insolvensregister över ...

 • RÅ 2004:104:Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.

Förhållandet till annan reglering

[K1]2 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen benämnd EU:s dataskyddsförordning.

I paragrafen upplyses om att lagen innehåller bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen. ...

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

[K1]3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:000), kallad dataskyddslagen.

Genom paragrafen klargörs att även dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer av lagen eller föreskrifter som har meddelats ...

3 a § Har upphävts genom lag (2018:230).

[K1]3 b §  De avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur ska tillämpas i stället för denna lag. Lag (2016:760).

Ändamål

[K1]4 §  Uppgifter får behandlas för ändamål som anges i 2 kap.2, 3, 8, 9, 14, 15, 20 och 20 a §§. Lag (2016:779).

Prop. 2015/16:167: I paragrafen upplyses om att uppgifter får behandlas för ändamål som anges i vissa bestämmelser i 2 kap. Det görs en följdändring som en konsekvens av den nya 2 kap. 20 a §. Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

Personuppgiftsansvar

[K1]5 §  Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra. Lag (2006:733).

Prop. 2005/06:200: Propositionens förslag om en rikstäckande kronofogdemyndighet bygger på att myndigheten, när det gäller operativ ledning och materiell styrning, skall ha en fristående ställning i förhållande till Skatteverket. I linje med detta bör det ankomma på Kronofogdemyndigheten att vara personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta. ...

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

[K1]6 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: I första stycket har hänvisningen till personuppgiftslagens definition av känsliga personuppgifter ersatts med dataskyddsförordningens definition. Bestämmelsens inledning har också fått en något annorlunda utformning. Eftersom dataskyddsförordningens definition är något vidare än personuppgiftslagens, innebär ändringen att något fler kategorier av uppgifter kringgärdas ...

Gallring

[K1]7 §  Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

[S2]För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

[K2]1 §  I verksamheten med utsökning och indrivning skall det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 2 och 3 §§ angivna ändamålen (utsöknings- och indrivningsdatabas).

Ändamål

[K2]2 §  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet för

 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,
 2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
 3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
 4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
 5. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering,
 6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och
 7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:230).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2015/16:125: 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen i andra stycket, som rör behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F–skuldsanering, har flyttats till 3 §. Ändringen innebär att paragrafen endast omfattar de s.k. primära ändamålen, för vilka uppgifter får föras in i ...

Prop. 2010/11:78: I första stycket ändras ordningen mellan Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Vidare införs ett nytt primärt ändamål i första stycket punkt 5, förebyggande av överskuldsättning. Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 5.3. Med överskuldsättning ...

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

[K2]3 §  Uppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för
  1. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
  2. kvittning vid utbetalning av bidrag,
  3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,
  4. utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgifter,
  5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
  6. kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och

[S2]F-skuldsanering,

 1. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 2. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas för att tillhandahållas utanför den verksamhet som utsöknings- och indrivningsdatabasen förs inom, de s.k. sekundära ändamålen med databasen.

Paragrafen har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Genom ändringarna i paragrafens inledning klargörs att det endast är sådana uppgifter som redan behandlas i utsöknings- och indrivningsdatabasen med stöd av 2 § som får behandlas i databasen för de sekundära ...

Prop. 2015/16:167: 3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

Prop. 2010/11:78: Skatteverket nämns inte längre särskilt. Uppgifterna i utsöknings- och indrivningsdatabasen får användas i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för de i bestämmelsen angivna ändamålen. Detta omfattar även behandling hos Skatteverket varför något särskilt omnämnande inte behövs.

En ny punkt 5 läggs till, ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter. Ansvaret för de offensiva borgenärsuppgifterna överfördes den 1 januari ...

Innehåll

[K2]4 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 2 § 1-5. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål.

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

[K2]5 §  För de ändamål som anges i 2 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
 3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
 4. näringsförbud,
 5. egendom som berörs i ett mål,
 6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende,
 7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett mål eller ärende, och
 8. Kronofogdemyndighetens anmälan av misstanke om brott samt, om uppgifterna utgör grund för en begäran om verkställighet, uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål.

[S2]I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2011:1543).

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

Gallring

[K2]6 §  Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då det mål eller ärende som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter som inte kan hänföras till ett visst mål eller ärende skall gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då samtliga mål och ärenden avseende den person som uppgifterna hänför sig till var avslutade.

Betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen

[K2]7 §  I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen (betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas). Lag (2008:883).

Ändamål

[K2]8 §  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

 1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,
 2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande,
 3. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering, och
 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:230).

Prop. 2015/16:125: 1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,

2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande,

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen i andra stycket, som rör behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogde-

myndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering ...

Prop. 2010/11:78: Ett nytt primärt ändamål införs i punkt 3, förebyggande av överskuldsättning. Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 5.3. Införandet av det nya ändamålet möjliggör för Kronofogdemyndigheten att samla in uppgifter i den förebyggande verksamheten, samt behandla andra redan insamlade uppgifter i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen för detta ändamål.

[K2]9 §  Uppgifter som behandlas enligt 8 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och

[S2]F-skuldsanering,

 1. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 2. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas för att tillhandahållas utanför den verksamhet som betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen förs inom, de s.k. sekundära ändamålen med databasen.

Paragrafen har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Genom ändringarna i paragrafens inledning klargörs att det endast är sådana uppgifter som redan behandlas i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen med stöd av 8 § som får behandlas ...

Prop. 2015/16:167: Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning.

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

I paragrafen, som behandlar ...

Innehåll

[K2]10 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 8 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål. Lag (2011:532).

Prop. 2010/11:78: Med anledning av att ytterligare ett ändamål införts i 8 § görs en följdändring som innebär att uppgifter om personer som omfattas av den förebyggande verksamheten får behandlas i databasen.

[K2]11 §  För de ändamål som anges i 8 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och anställning,
 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
 3. yrkanden och grunder i ett mål,
 4. övriga förhållanden, om uppgifterna tillförs ett mål och är av betydelse för handläggningen,
 5. beslut och övriga åtgärder i ett mål, och
 6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgifterna utgör grund för en begäran om utslag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Gallring

[K2]12 §  Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då det mål som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter om utslag i mål om betalningsföreläggande skall dock gallras senast tio år efter utgången av det kalenderår då utslaget vann laga kraft.

Skuldsaneringsdatabasen

[K2]13 §  I verksamheten med skuldsanering och F-skuldsanering ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 14 och 15 §§ angivna ändamålen (skuldsaneringsdatabas). Lag (2016:685).

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges att det ska finnas en skuldsaneringsdatabas. Ett tillägg görs i paragrafen för att skuldsaneringsdatabasen även ska användas för verksamhet med F-skuldsanering enligt förslaget till lag om skuldsanering för företagare. Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och 6.13. ...

Ändamål

[K2]14 §  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

 1. handläggning av ärenden om skuldsanering och F- skuldsanering,
 2. förebyggande av överskuldsättning,
 3. att föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F- skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning, och
 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2019:252).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar för vilka ändamål som uppgifter får behandlas i skuldsaneringsdatabasen. I första punkten görs ett tillägg som förtydligar att databasen även får användas för tillhandahållande av information som behövs för handläggningen av ärenden om F-skuldsanering. Övervägandena finns i avsnitt 5.2, 5.3.2, <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S6-4" ...

Prop. 2017/18:95: I paragrafen har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Prop. 2018/19:48: 3. att föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Paragrafen anger för vilka ändamål uppgifter i skuldsaneringsdatabasen får behandlas. ...

Prop. 2010/11:78: Ett nytt primärt ändamål införs i punkt 3, förebyggande av överskuldsättning. Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 5.3. Införandet av det nya ändamålet möjliggör för Kronofogdemyndigheten att samla in uppgifter i den förebyggande verksamheten, samt behandla andra redan insamlade uppgifter i skuldsaneringsdatabasen för detta ändamål.

[K2]15 §  Uppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas för att tillhandahållas utanför den verksamhet som skuldsaneringsdatabasen förs inom, de s.k. sekundära ändamålen med databasen.

Paragrafen har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Genom ändringarna i paragrafens inledning klargörs att det endast är sådana uppgifter som redan behandlas i skuldsaneringsdatabasen med stöd av

14 § som får behandlas i databasen för de sekundära ...

Prop. 2015/16:167: Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

I paragrafen, som behandlar personuppgiftsbehandling i Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsdatabas, anges ändamål för vilka personuppgifter i databasen får behandlas för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten. ...

Innehåll

[K2]16 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 14 §1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2011:532).

Prop. 2010/11:78: Med anledning av att ytterligare ett ändamål införts i 14 § görs en följdändring som innebär att uppgifter om personer som omfattas av den förebyggande verksamheten får behandlas i databasen.

[K2]17 §  För de ändamål som anges i 14 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
 2. en juridisk persons identitet, säte och företrädare,
 3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
 4. yrkanden och grunder i ett ärende,
 5. beslut och övriga åtgärder i ett ärende,
 6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgifterna utgör grund för en fordran i ett ärende, och
 7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder som rör gäldenärens betalningar enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2016:685).

Prop. 2015/16:125: 6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgifterna utgör grund för en fordran i ett ärende, och

7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder som rör gäldenärens betalningar enligt skuldsaneringslagen (2016:000) och lagen (2016:000 ...

Gallring

[K2]18 §  Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då det ärende som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades.

[S2]Om skuldsanering eller F-skuldsanering har beviljats i ett ärende, ska uppgifter och handlingar dock gallras senast

 1. sju år efter utgången av det kalenderår då beslutet om skuldsanering meddelades, eller
 2. fem år efter utgången av det kalenderår då beslutet om F-skuldsanering meddelades. Lag (2016:685).

Konkurstillsynsdatabasen

[K2]19 §  I verksamheten med tillsyn i konkurs ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 20 och 20 a §§ (konkurstillsynsdatabas). Lag (2016:779).

Prop. 2015/16:167: I paragrafen anges att en databas benämnd konkurstillsynsdatabasen ska finnas. Det görs en följdändring som en konsekvens av den nya 20 a §. Det görs även språkliga ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

Ändamål

[K2]20 §  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

 1. handläggningen av konkurstillsynsärenden, ärenden om tillsyn över rekonstruktörer och mål enligt lönegarantilagen (1992:497),
 2. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering, och
 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2022:988).

Prop. 2015/16:125: Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering.

Paragrafen reglerar för vilka ändamål som uppgifter får behandlas i Kronofogdemyndighetens konkurstillsynsdatabas. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i konkurstillsynsdatabasen. Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen i andra stycket, som rör behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F– skuldsanering, har flyttats till 20 a §. Ändringen innebär att paragrafen endast omfattar de s.k. primära ändamålen, för vilka uppgifter får föras in i konkurstillsynsdatabasen. ...

Prop. 2010/11:78: Ett nytt primärt ändamål införs i punkt 3, förebyggande av överskuldsättning. Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 5.3. Införandet av det nya ändamålet möjliggör för Kronofogdemyndigheten att samla in uppgifter i den förebyggande verksamheten, samt behandla andra redan insamlade uppgifter i konkurstillsynsdatabasen för detta ändamål. ...

[K2]20 a §  Uppgifter som behandlas enligt 20 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och

[S2]F-skuldsanering,

 1. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 2. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas för att tillhandahållas utanför den verksamhet som konkurstillsynsdatabasen förs inom, de s.k. sekundära ändamålen med databasen.

Paragrafen har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Den nya första punkten om behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F–skuldsanering har flyttats ...

Prop. 2015/16:167: för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

I paragrafen, som är ny, anges ett ytterligare ändamål för Kronofogdemyndighetens behandling av personuppgifter i konkurstillsynsdatabasen. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:167#S5-8" ...

Innehåll

[K2]21 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamheten enligt 20 §1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende. Lag (2011:532).

Prop. 2010/11:78: Med anledning av att ytterligare ett ändamål införts i 20 § görs en följdändring som innebär att uppgifter om personer som omfattas av den förebyggande verksamheten får behandlas i databasen.

[K2]22 §  För de ändamål som anges i 20 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. ett konkursbos identitet,
 2. en fysisk persons identitet och bosättning,
 3. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
 4. en enskilds ekonomiska förhållanden,
 5. domstols eller myndighets beslut,
 6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende, och
 7. beslut och övriga åtgärder i ett mål eller ärende.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Gallring

[K2]23 §  Uppgifter och handlingar i databasen som kan hänföras till ett konkurstillsynsärende eller ett ärende om tillsyn över rekonstruktörer ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då ärendet avslutades. Ett konkurstillsynsärende ska dock gallras tidigast tio år efter utgången av det kalenderår då beslutet om konkurs fattades.

[S2]Uppgifter och handlingar som kan hänföras till mål enligt lönegarantilagen (1992:497) ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då handläggningen av målet avslutades. Lag (2022:988).

Gemensamma bestämmelser om databaserna

Elektroniska handlingar

[K2]24 §  En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

[K2]25 §  Uppgifter i en databas får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Tillgången till personuppgifter

[K2]26 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. Lag (2011:532).

Prop. 2002/03:99: Ändringen innebär att Skatteverket, i dess egenskap av chefsmyndighet inom exekutionsväsendet, får ha direktåtkomst till samma uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet som Riksskatteverket har i dag.

Direktåtkomst till en databas inom en myndighetsorganisation innebär inte att samtliga anställda har tillgång till uppgifterna. Tvärtom medför personuppgiftslagens (1998:204) allmänna bestämmelser om grundläggande ...

Prop. 2005/06:200: Även om förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet bygger på att myndigheten, när det gäller operativ ledning och materiell styrning, skall ha en fristående ställning i förhållande till Skatteverket behöver verket ha tillgång till i princip samma uppgifter som i dag för att verket skall kunna fullgöra sin uppgift att svara för ledning och styrning av Kronofogdemyndigheten i strategiska frågor. Paragrafen har utformats i enlighet med detta.

Prop. 2006/07:99: Paragrafen skall upphävas med anledning av att Kronofogdemyndigheten görs helt fristående från Skatteverket och att verket alltså inte längre skall svara för ledning och styrning av Kronofogdemyndigheten i strategiska frågor.

Prop. 2010/11:78: Paragrafen är ny. Skälen för paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

I Kronofogdemyndighetens verksamhet förekommer en betydande mängd uppgifter. Personuppgifter som är av integritetskänsligt slag kan förekomma i alla de olika författningsreglerade verksamheterna vid myndigheten. Sådana uppgifter ska inte spridas till någon som inte är behörig att ta del av uppgifterna. I första stycket slås därför ...

Direktåtkomst

[K2]27 §  Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1-7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2007:330).

Prop. 2002/03:99: Ändringen innebär att Skatteverket, i dess beskattningsverksamhet, får ha direktåtkomst till samma uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet som skattemyndigheterna har i dag. Se vidare avsnitt 6.8.2.

Prop. 2006/07:99: Det som sägs i paragrafen om området för Skatteverkets direktåtkomst har kompletterats med handläggning enligt den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

[K2]28 §  En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till honom om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Den som är sökande i ett mål eller ett ärende får ha direktåtkomst till uppgifter om målet eller ärendet, om regeringen har medgett det, dock inte till handlingar som avses i 24 §.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2001:1183).

Prop. 2001/02:46: Ändringen i andra stycket innebär att regeringen kan medge även andra sökande än enskilda sökande direktåtkomst till utsöknings- och indrivningsdatabasen avseende uppgifter i mål eller ärenden som getts in av sökanden. Genom ändringen återskapas den möjlighet som före den 1 oktober 2001 fanns för myndigheter att ha direktåtkomst till uppgifter i ärenden och mål som de gett in till en kronofogdemyndighet. ...

Sökbegrepp

[K2]29 §  Vid sökning efter handlingar som avses i 24 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

[S2]Efter utgången av det tredje året efter det att ett mål avslutats får endast utslagets nummer användas som sökbegrepp i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen i fråga om uppgifter om utslag i målet. Lag (2009:494).

Övriga bestämmelser

[K2]30 §  Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S2]Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:230).

Prop. 2005/06:200: Propositionens förslag om en rikstäckande kronofogdemyndighet bygger på att myndigheten, när det gäller operativ ledning och materiell styrning, skall ha en fristående ställning i förhållande till Skatteverket. I linje med detta bör det också ankomma på Kronofogdemyndigheten att ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur någon av myndighetens databaser. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som behandlar möjligheten för Kronofogdemyndigheten att ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur Kronofogdemyndighetens databaser, har andra stycket fått en ny struktur och en ny andra punkt. I den nya andra punkten upplyses om att rätten att ta ut avgifter inte innebär någon inskränkning i den registrerades rätt till kostnadsfri information och kommunikation m.m. enligt artikel 12.5 i dataskyddsförordningen.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:95#S9-5-2" ...

[K2]31 §  Vad som sägs i 6, 12, 18 och 23 §§ hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i nämnda bestämmelser.

1 § Har upphävts genom lag (2018:230).
3 § Har upphävts genom lag (2018:230).

Rätten att göra invändningar

[K3]3 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:230).

Prop. 2007/08:116: Bestämmelsen ändras så att den i fortsättningen bara hänvisar till bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd. Rättelse regleras i stället i den föreslagna nya 3 a §.

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som är ny, görs ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1. Bestämmelsen har flyttats från ...

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).
 • RÅ 2004:104:Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.

Rättelse

[K3]3 a §  Kronofogdemyndigheten ska på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som

 1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande författningar, eller
 2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

[S2]Om uppgifterna lämnats ut till tredje man, ska Kronofogdemyndigheten underrätta denne om åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas på detta sätt. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

[S3]I fråga om personuppgifter finns bestämmelser om rättelse m.m. också i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:230).

Prop. 2007/08:116: I paragrafen, som är ny, föreskrivs i första stycket uttryckligen att Kronofogdemyndigheten ska rätta uppgifter som är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. I praktiken torde det i de flesta fall bli fråga om uppgifter som rör betalningsförpliktelser. Den använda formuleringen bör emellertid inte förstås på ett så snävt sätt att det skulle utesluta att bestämmelsen tillämpas på uppgifter om andra förpliktelser som kan bli föremål ...

Prop. 2017/18:95: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse m.m. när uppgifter behandlas i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Bestämmelserna innebär i vissa avseenden utökade rättigheter för den registrerade och utökade skyldigheter för den personuppgiftsansvarige i förhållande till dataskyddsförordningen. Av 1 kap. 1 § andra stycket följer vidare att bestämmelsen är tillämplig även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

I det nya tredje stycket ges en upplysning ...

 • HFD 2011 not 24:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Fråga var om uppgift som hänförde sig till särskild rättsverkan av brott (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen då / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (fråga om uppgift som hänförde sig till särskild rättsverkan av brott, prejudikatskäl)
 • HFD 2011:45:Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas om ett utslag har inte ansetts missvisande. Förutsättningar för rättelse har därför saknats.

Överklagande

[K3]4 §  Beslut om rättelse enligt 3 a § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:230).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Första stycket har ändrats så att det anges att beslut om rättelse enligt 3 a § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Av 1 kap. 3 § följer att dataskyddslagens bestämmelser om överklagande gäller.

Bestämmelsen i denna paragraf reglerar rätten till överklagande avseende situationer som inte omfattas av dataskyddslagens tillämpningsområde. Juridiska personer omfattas t.ex. inte ...

 • RÅ 2005:12:En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.
 • RÅ 2004:104:Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då utsökningsregisterlagen (1986:617) och lagen (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning skall upphöra att gälla.
 2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:1183) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
ändr. 2 kap 28 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:672) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 3, 26, 27, 30 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:733) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 20 26, 30 §§, rubr. till 2 kap
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:330) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
upph. 2 kap 26 §; ändr. 2 kap 27 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:213) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:165, Prop. 2007/08:116, Bet. 2007/08:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §; ny 3 kap 3 a §
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2008:883) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:3, Prop. 2007/08:158, Bet. 2008/09:CU4
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-12-12

Lag (2009:494) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 29 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2011:532) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:240, Prop. 2010/11:78, Bet. 2010/11:SkU30
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20, 21 §§, rubr. närmast efter 2 kap. 25 §; ny 2 kap. 26 §, rubr. närmast före 2 kap. 27 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1543) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 5 §§
CELEX-nr
32010L0024
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:336) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:685) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20 §§
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:760) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:301, Prop. 2015/16:148, Bet. 2015/16:CU24
Omfattning
ny 1 kap. 3 b §
Ikraftträder
2017-01-18

Lag (2016:779) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:314, Prop. 2015/16:167, Bet. 2015/16:JuU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 9, 15, 19 §§; ny 2 kap. 20 a §
Ikraftträder
2016-08-15

Lag (2018:230) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 1 kap. 3 a § och 3 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 6 §§, 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 20 a, 30 §§, 3 kap. 3 a, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 3 a §§
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraftträder
2019-06-01

Lag (2022:988) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 20, 23 §§
Ikraftträder
2022-08-01