JO dnr 2571-1999

Formerna för rättelse av uppgifter i protokoll från ett kommunalt utskotts sammanträde

I en anmälan den 5 juli 1999 begärde AA att JO skulle granska personalutskottet inom kommunstyrelsen i Åstorps kommun med anledning av protokollföringen från utskottets sammanträde den 17 juni 1999. AA uppgav bl.a. följande. Genom en skrivelse till länsrätten den 29 juni 1999 överklagade han personalutskottets beslut den 17 juni 1999 § 91 om semesterersättning till utskottets ordförande BB, eftersom det av protokollet från sammanträdet framgick att BB hade deltagit i beslutet. Det uppmärksammades senare att protokollet var felaktigt i denna del. BB hade inte deltagit i beslutet. När felaktigheten upptäcktes bytte utskottet ut beslutet och första sidan i protokollet, vari anges vilka som närvarit vid sammanträdet, till nya versioner som anger att BB inte deltog vid behandlingen av ärendet.

Till anmälan fogades kopior av handlingar, bl.a. de i anmälan omnämnda olika versionerna av vissa sidor i protokollet från sammanträdet den 17 juni 1999.

Efter remiss anförde Kommunstyrelsen i Åstorps kommun i ett den 8 september 1999 beslutat yttrande följande.

Vid Personalutskottets sammanträde 1999-06-17 §91 fattade utskottet beslut om att kompensera utskottets ledamot BB för förlorad semesterersättning. Eftersom jäv förelåg lämnade BB sammanträdesrummet då ärendet skulle handläggas och ordförandeskapet övertogs av vice ordföranden CC.

Protokollföraren har då protokollet upprättades inte tagit med att BB lämnade lokalen pga jäv och att ordförandeskapet övertogs av vice ordföranden. Misstaget uppmärksammades inte vid justeringen. Först då protokollet skickats ut har ledamöterna observerat att paragrafen blivit felaktigt återgiven.

Då aktuell paragraf uppenbarligen blivit oriktigt återgiven har paragrafen rättats enligt Förvaltningslagen § 26. Till den rättning som gjordes noterades dock inte att det var en rättning.

Kommunen är medveten om att detta var ett felaktigt sätt att handlägga rättningen.

AA kommenterade remissvaret och anförde bl.a. att personalutskottet vid sammanträde den 16 september 1999 § 94 ytterligare en gång fattat beslut om

Personalutskottets beslut den 16 september 1999 § 94 inhämtades.

JO Berggren anförde i ett beslut den 26 september 2000 följande.

Vid sammanträden i kommunfullmäktige och kommunala nämnder skall protokoll föras på ordförandens ansvar (se 5 kap. 57 § och 6 kap. 30 § kommunallagen , 1991:900). Kommunallagen innehåller inte några bestämmelser om skyldighet att föra protokoll vid utskotts sammanträden.

I den mån protokoll förs vid utskottssammanträden skall dessa givetvis korrekt återge vad som har förekommit vid sammanträdet. Justeringen av protokollet måste föregås av en undersökning huruvida protokollet är riktigt, varvid eventuella felaktigheter skall rättas. I förevarande fall har det ursprungliga justerade sammanträdesprotokollet innehållit felaktiga uppgifter av vilka kunde dras slutsatsen att BB hade deltagit vid behandlingen av ärendet om hans semesterersättning.

Av utredningen framgår att utskottet i syfte att ändra de felaktiga uppgifterna upprättade en ny version av berörda delar av protokollet, vari angavs att BB inte hade deltagit vid behandlingen av det aktuella ärendet. Kommunstyrelsen har i remissyttrandet framfört att rättelsen skedde med stöd av bestämmelsen i 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av beslut. Denna bestämmelse är emellertid inte tillämplig i fråga om beslut av förevarande slag, eftersom beslutet kunnat överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (se 31 § förvaltningslagen ). Utskottet borde i stället vid ett senare sammanträde ha tagit upp frågan om rättelse av protokollet och – med hänvisning till att de som deltagit i beslutet hade angetts felaktigt i det tidigare protokollet – rättat protokollet och bekräftat det tidigare beslutet (jfr Paulsson m.fl., Kommunallagen , s. 226).

Jag har tagit del av personalutskottets den 16 september 1999 fattade beslut i frågan om BB:s semesterersättning. Av beslutet framgår inte att det har utgjort en rättelse av protokollet från sammanträdet den 17 juni 1999.

Med den kritik som ligger i det ovan anförda avslutas ärendet.