JO dnr 2676-2009

Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län angående lång handläggningstid av överklagade bygglovsärenden

I en anmälan, som kom in till JO den 12 maj 2009, framförde Lars E. klagomål mot Länsstyrelsen i Stockholms län och tjänstemän där för långsam handläggning av överklagade ärenden om bygglov. Lars E. anförde i huvudsak följande. Den 9 februari 2006 överklagade han ett beslut att bevilja bygglov för enbostadshus på en viss fastighet. Därefter överklagade han ytterligare tre bygglovsbeslut rörande samma fastighet. Vid ett flertal tillfällen fick han besked av handläggare vid länsstyrelsen att beslut skulle fattas inom kort. Vid anmälningstillfället hade han dock ännu inte fått del av något beslut.

Av muntliga upplysningar som hämtades in från Länsstyrelsen i Stockholms län den 16 juni 2009 framkom att det hos myndigheten hade handlagts fyra ärenden rörande Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka kommun beslut i frågor om bygglov för den aktuella fastigheten samt att länsstyrelsen hade tagit ställning till samtliga ärenden genom beslut den 11 maj 2009 och att detta beslut hade överklagats.

Härefter anmodades Länsstyrelsen i Stockholms län att mot bakgrund av bestämmelserna i 4 och 7 §§ förvaltningslagen (1986:223) göra en utredning och yttra sig över vad som framförts i Lars E:s anmälan. I sitt remissvar anförde länsstyrelsen i huvudsak följande (bilagor har utelämnats).

Länsstyrelsen har handlagt fyra överklagningsärenden, 4032-06-13100, 4032-06-43497, 4032-06-105042 och 4032-07-73321 avseende bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Björknäs 10:106 i Nacka kommun.

Till yttrandet bifogas samtliga beslut i ärendena och registerutdrag ur diariet.

Redogörelse för länsstyrelsens handläggning av ärendet

Lars E. överklagade nämndens beslut. Överklagandet kom in till länsstyrelsen den 21 februari 2006. Överklagandet kommunicerades med Per V den 24 februari 2006 som inkom med yttrande till länsstyrelsen. Länsstyrelsen inhiberade nämndens beslut genom ett delbeslut den 23 mars 2006. Per V överklagade länsstyrelsens delbeslut. Överklagandet och samtliga handlingar lämnades över till Länsrätten i Stockholms län den 3 april 2006. Länsrätten upphävde länsstyrelsens inhibitonsbeslut genom dom den 28 juni 2006, målnr. 7336-06E. Länsrättens beslut överklagades inte. Akten återlämnades till Länsstyrelsen, först sedan Länsstyrelsen infodrade akten den 26 februari 2009.

Länsstyrelsen meddelade beslut den 11 maj 2009, vari konstaterades att beslutet om bygglov inte överensstämde med det till lovet hörande ritningarna. Beslutet var således fattat på ett felaktigt beslutsunderlag. Med hänsyn härtill fann länsstyrelsen att beslutet skulle upphävas. Då nytt bygglov hade beviljats fann länsstyrelsen inte anledning att återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning.

4032-06-43497 Områdesnämnden beslutade den 5 april 2006, § 70 att bevilja Per V bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Björknäs 10:106. I beslutet anges att lovet innefattar en mindre avvikelse från detaljplan avseende överskridande av tillåten byggnadsarea enligt gällande detaljplan för huvudbyggnad med 22 kvm och att byggnaden delvis (cirka 20 kvm) kommer att placeras på mark som inte får bebyggas. Överklagande med inhibitionsyrkande kom in till länsstyrelsen den 7 juni 2006 och kommunicerades med Per V den 21 juni 2006. Yttrande från honom kom in den 29 juni 2006. Länsstyrelsen inhiberade beslutet den 5 juli 2006. Länsstyrelsens delbeslut överklagades av Per V den 9 juli 2006. Överklagandet med samtliga handlingar överlämnades till länsrätten den 25 juli 2006.

Länsrätten avslog överklagandet genom dom den 24 augusti 2006, mål.nr. 16304-06E. Per V inkom med skrivelser dels den 14 september och 26 september 2006. Länsrättens beslut överklagades därefter till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten meddelade dom den 26 januari 2007, och upphävde Länsstyrelsens delbeslut. Kammarrättens dom överklagades vidare av Lars E. till Regeringsrätten, som inte meddelade prövningstillstånd den 26 mars 2007.

Länsstyrelsen meddelade slutligt beslut den 11 maj 2009 och fann att nämnden meddelat ett nytt beslut den 28 november 2006, § 75 och att detta beslut hade ersatt beslutet den 5 april 2006, § 70. Länsstyrelsen tog därför inte upp överklagandet till prövning.

4032-06-105042 Områdesnämnden beslutade den 28 november 2006, § 75, (delegationsbeslut) att bevilja Per V bygglov för ändring av tidigare meddelat bygglov den 5 april 2006, § 70. I beslutet anges att lovet innefattar mindre avvikelse från detaljplanen avseende överskridande av tillåten byggnadsarea för huvudbyggnad med 171,5 mot tillåtna 160 kvm och placering av del (11 kvm) av byggnaden på mark som inte får bebyggas. Avvikelserna ansågs förenliga med planens syfte. Ändringen avser minskat taköverhäng och minskad del av husets placering på mark som inte får bebyggas.

Lars E. överklagade nämndens beslut. Överklagandet inkom till Länsstyrelsen den 27 december 2006. Länsstyrelsen meddelade beslut den 11 maj 2009 och fann att nämnden meddelat ett nytt beslut den 19 juni 2007, § 1136 och att detta beslut hade ersatt beslutet den 28 november 2006, § 75. Länsstyrelsen tog därför inte upp överklagandet till prövning.

4032-07-73321 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade den 19 juni 2007, § 1136/ 2007 (delegationsbeslut), att bevilja Per V bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov den 28 november 2006. I beslutet anges dels att lovet innefattar mindre avvikelse från detaljplanen avseende överskridande av tillåten byggnadsarea

Överklagande kom in från Lars E. den 17 augusti 2007. Lars E. inkom med en begäran om inhibition den 10 september 2007. Länsstyrelsen avslog hans begäran om inhibition den 19 december 2007. Beslutet överklagades inte. Länsstyrelsen avgjorde ärendet den 11 maj 2009 och avslog Lars E:s överklagande.

Länsstyrelsens beslut den 11 maj 2009 är nu överklagat och ligger för handläggning hos länsrätten i Stockholms län.

Länsstyrelsens bemötande av Lars E:s anmälan till JO Flera samverkande faktorer har bidragit till den oacceptabelt långa handläggningstiden. Handläggaren har haft ett stort antal ärenden att handlägga. I aktuellt fall har två delbeslut överklagats. Länsstyrelsen gjorde den bedömningen att de fyra överklagade ärendena hade ett sådant samband med varandra att det är av stor vikt att de avgörs i ett sammanhang. Även med beaktande av vad som ovan anförts har handläggningstiden i dessa ärenden blivit oacceptabelt lång. Länsstyrelsen har i detta fall inte prioriterat ärendet i enlighet med juridiska enhetens uppställda prioriteringsrutiner för ärendehantering, vilket Länsstyrelsen beklagar.

Lars E. har fått besked vid flera tillfällen om en ungefärlig handläggningstid. Med hänsyn till det stora ärendeflödet och de prioriteringar och omprioriteringar som länsstyrelsen måste göra är det mycket svårt att närmare ange när ett ärende kommer att avgöras. Vid förfrågningar från klaganden och motparter försöker länsstyrelsen ändå alltid ange en ungefärlig handläggningstid, vilket även har skett i nu aktuellt fall, men tyvärr inte uppnåtts.

Ärenden som rör överklaganden av byggnadsnämndens beslut handläggs på länsstyrelsens juridiska enhet. Tillströmningen av överklaganden inom denna ärendegrupp har varit hög under många år. Enheten har också under perioden haft en hög personalomsättning. Handläggningstiderna är till viss del långa och balanserna stora.

Länsstyrelsen har från och med budgetåret 2009 avsatt särskilda anslagsmedel för att stärka hanteringen av plan- och byggärenden. Under 2009 har därför ytterligare en handläggartjänst tillförts juridiska enheten.

Enligt den gällande verksamhetsplanen ska handläggningstiderna för överklaganden kortas så att de upplevs som skäliga av enskilda, företag och kommuner. För att minska de negativa verkningarna avgörs ärendena i en prioriterad ordning.

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att effektivisera handläggningen. Under våren 2009 har ett projekt för hela länsstyrelsen inletts som syftar till att effektivisera handläggningsprocessen gällande bl.a. ärenden enligt plan- och bygglagen . Olika punktinsatser görs för att hålla nere balanserna och snabba upp handläggningen samt avgöra de äldsta ärenden. Punktinsatserna till innehåll kan variera över tid. Särskilda insatser kommer även fortsättningsvis att genomföras för att få ned enhetens balanser. – – –

Lars E. bereddes möjlighet att kommentera remissvaret men han hördes inte av.

Av utredningen framgår att Länsstyrelsen i Stockholms län har handlagt fyra överklagade bygglovsärenden rörande den aktuella fastigheten. Ärendena kom in till länsstyrelsen den 21 februari 2006, den 7 juni 2006, den 27 december 2006 och den 17 augusti 2007. Länsstyrelsen avgjorde ärendena genom beslut den 11 maj 2009.

Länsstyrelsen har uppgett att de långa handläggningstiderna berott på bl.a. hög personalomsättning och ökad tillströmning av ärenden. Det anges vidare att det sedan våren 2009 pågår ett projekt vid länsstyrelsen för att effektivisera handläggningen samt att det kontinuerligt görs insatser för att hålla nere balanserna och avgöra de äldsta ärendena. Liksom jag anfört i tidigare beslut utgår jag från att vidtagna åtgärder hädanefter säkerställer en korrekt hantering (se JO dnr 3567-2008).

Vad Lars E. i övrigt har anfört föranleder inte någon ytterligare åtgärd från JO:s sida.