JO dnr 270-2015

plan- och bygglagen

I en anmälan till JO framförde AA klagomål mot Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun angående bl.a. handläggningstiden i ett ärende om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) , PBL. Han skrev bl.a. att han hade lämnat in en ansökan om förhandsbesked till nämnden i oktober 2013 och att nämnden hade meddelat sitt beslut först i oktober 2014.

Handlingar i miljö- och bygglovsnämndens ärende med dnr 0553/13 begärdes in och granskades.

Miljö- och bygglovsnämnden uppmanades därefter att yttra sig över handläggningen av AA:s ansökan om förhandsbesked. Av yttrandet skulle framgå hur handläggningen förhöll sig till bestämmelsen i 9 kap. 27 § PBL .

Vid ett sammanträde den 21 april 2015 beslutade nämnden att lämna följande yttrande som svar till JO:

Ansökan gäller förhandsbesked för uppförande av enbostadshus inom A 1:9 och inkom till nämnden 2013-10-15. Huset avsågs att placeras på en höjd 12–15 meter ovan väg 528. För området gäller områdesbestämmelser för Storåns dalgång, samt omfattas av riksintresse för naturvård och kulturmiljö. I områdesbestämmelserna anges bland annat att nya byggnader och anläggningar ska placeras med stor omsorg och hänsyn till landskapets karaktär och dess natur- och kulturvärden.

Vid granskning av ärendet bedömde kommunen att handlingarna skulle kompletteras med husets placering och tänkt tillfartsväg, samt bredd, lutning och eventuellt rättighet att nyttja mark. Denna begäran skickades till sökanden 2014-04-30.

Vid telefonsamtal 2014-06-02 meddelade bygglovhandläggaren att ärendet skulle tas upp vid nästkommande nämnd. 2014-06-24 §106 beslutade Miljö- och

2014-08-13 inkom svar på kommuniceringen och sökanden lämnade in ett reviderat förslag där ny infartsväg redovisades som en förlängning på befintlig tillfartsväg och placering för bostadshuset hade flyttats öster ut. Grannar hördes 2914-09-16.

2014-10-07 § 162 beslutade Miljö- och bygglovsnämnden om positivt förhandsbesked. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar 2014-10-16. Nämndens beslut överklagades 2014-10-21 av en granne. Kommunen skickade samtliga handlingar i ärendet till Länsstyrelsen 2014-12-17.

Nämnden beklagar den tråkiga upplevelsen i detta specifika ärende. Enligt de rutiner som gäller på bygglovenheten förgranskas vanligtvis ärenden inom en vecka av en handläggare innan den huvudsakliga utredningen påbörjas. Detta i syfte att säkerställa att ärendet är komplett. Sökande ska därefter få besked om något behöver kompletteras i ärendet samt kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Av utredningen i ärendet framgår att kommunikation med sökanden har skett. Dock har kommuniceringen om begäran om kompletterande handlingar dröjt till 2014-04-30, vilket inte överensstämmer med ovanstående rutiner.

Att det blev en olycklig fördröjning i detta ärende beror troligtvis på att bygglovenheten under våren var underbemannad på grund av vakanser och sjukskrivningar, samt den stora mängd ärenden som skulle avgöras i miljö- och bygglovsnämnden.

_ _ _

Bygglovenheten har under hela hösten 2014 arbetat målmedvetet med att säkerställa att intentionerna i lagstiftningen följs. Enheten har förstärkts med ytterligare två tjänster, rutiner har setts över och förbättrats och ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats.

Enligt en genomgång av samtliga bygglovsärenden 2014 ligger handläggningstiden på cirka 8 veckor där cirka 97 % av alla bygglov avgörs inom 10 veckor, enligt plan- och bygglagens krav.

AA fick möjlighet att kommentera nämndens yttrande.

Enligt 9 kap. 27 § första stycket PBL ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om bygglov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om bygglov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

Av kravet på skyndsamhet i 9 kap. 27 § PBL följer att nämnden, när en ansökan kommer in, så snart som möjligt ska granska den för att undersöka om den är

AA:s ansökan om bygglov kom in till miljö- och bygglovsnämnden den 15 oktober 2013. Av nämndens remissvar framgår att den första egentliga handläggningsåtgärden vidtogs drygt sex månader därefter, den 30 april 2014, då nämnden begärde kompletteringar av AA. En sådan handläggning är inte förenlig med kravet på skyndsamhet, vilket ger anledning till kritik.

Såvitt framgår av utredningen var ansökan fullständig när AA:s komplettering kom in till nämnden den 6 maj 2014. Nämnden fattade inte något beslut om förlängning av handläggningstiden enligt 9 kap. 27 § PBL . Nämnden skulle därför ha avgjort ärendet senast tio veckor från det att ansökan var fullständig, alltså den 15 juli 2014. Det gjordes inte och nämndens handläggning i denna del strider således mot de krav som ställs upp i 9 kap. 27 § PBL . Nämnden ska kritiseras även för detta.

Den 13 augusti 2014 lämnade AA därefter in en reviderad ansökan till nämnden. Nämnden hade då att ta ställning till den nya ansökan och handlägga ärendet med tillämpning av de tidsfrister som gäller enligt 9 kap. 27 § PBL . Nämnden fattade ett beslut i ärendet den 7 oktober 2014. Handläggningen i den delen samt vad AA i övrigt anfört föranleder inte något uttalande eller någon annan åtgärd från min sida.

Ärendet avslutas.