JO dnr 2967-2006

Kritik mot en kommunal nämnd för felaktig handläggning av ett ärende om utsättande av blomlådor som trafikhinder

AA och BB anmälde Tekniska nämnden i Helsingborgs kommun med anledning av handläggningen av ett ärende om utsättande av blomlådor som trafikhinder. De uppgav bl.a. följande. Helsingborgs kommun gav sedan flera år tillbaka tillstånd till utplacering av blomlådor på gator. AA och BB hade innan blomlådor placerades ut på den gata där de bor inte fått någon information i saken eller blivit hörda i ärendet. Endast vissa boende hade tillfrågats trots att samtliga boende på gatan berördes av åtgärden. AA och BB var kritiska till att kommunen hade tillåtit utplaceringen av blomlådor.

– – –

Muntliga upplysningar hämtades in från tekniska förvaltningen i Helsingborgs kommun, varvid framkom bl.a. följande. Trafiknämnden i Helsingborgs kommun hade beslutat riktlinjer för utplacering av tillfälliga farthinder i bostadsområden. Riktlinjerna har sammanställts i en lista som innehåller de principer som tillämpas. Rätten att bedöma om blomlådor skall placeras ut har delegerats till handläggare. Det finns inte något krav på att alla boende på en gata skall vara eniga i saken. De närmast berörda grannarna hörs i ärendet och kommunen besöker också platsen, varefter kommunen tar ställning till ansökan. Kommunen har inte, till skillnad från vissa andra kommuner, avhänt sig utplaceringen till enskilda. Beslutet att placera ut blomlådor på den gata där AA och BB bor hade fattats av en tjänsteman på delegation. Beslutet hade inte dokumenterats skriftligt.

Tekniska nämndens i Helsingborgs kommun delegationsordning hämtades in. Av denna framgick att nämnden hade delegerat rätten att besluta om anordnande av hastighetsdämpande fysisk anordning till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegation (punkten 5.3).

Tekniska nämnden anmodades härefter att yttra sig beträffande den formella handläggningen av ärendet.

Tekniska förvaltningen i Helsingborg har sedan 1994 arbetat med blomsterlådor som trafiklugnande åtgärd. Enligt delegationsordning för tekniska förvaltningen är det gatuchef eller chef trafiksektionen som tar beslut om anordnande av hastighetsdämpande fysisk anordning på kommunens gatunät, utan krav på redovisning till tekniska nämnden.

Vid det aktuella fallet har chef för trafiksektionen i samråd med handläggare tagit beslut om anordnande om fysisk åtgärd. De utplacerade blomsterlådorna förs in i förteckning med kontaktuppgifter över sökande och placering som är länkad till digital karta.

AA kommenterade remissvaret samt gav in en ytterligare skrivelse.

I ett beslut den 14 juni 2007 anförde JO Berggren följande.

Jag har i tidigare beslut behandlat frågor angående kommuners handläggning m.m. av ärenden om utsättande av trafikhinder (se JO:s ämbetsberättelse 2002/03 s. 440 och beslutet den 3 april 2003 i ärende dnr 3993-2001).

Beträffande min granskning i detta ärende utgår jag från att kommunen är huvudansvarig för den berörda gatan och därmed skall svara för iordningsställandet och underhållet av gatan i enlighet med 6 kap. 26 och 30 §§ plan- och bygglagen (1987:10) . Som jag konstaterade i de nyss nämnda besluten omfattas kvalificerade ställningstaganden till och kontroll av gatornas utformning, t.ex. begränsningar i deras användning för avsett ändamål ( 6 kap. 26 § andra stycket plan- och bygglagen ), av begreppet gatuhållning enligt vad som följer av planlagstiftningen.

Ansökningar hos nämnden om att som en hastighetsdämpande åtgärd få placera ut blomlådor på gator ger upphov till ärenden hos nämnden. Beslut i sådana ärenden är förvaltningsbeslut och således inte att anse som verkställighetsåtgärder. Härav följer att besluten i ärendena skall dokumenteras skriftligt. Sådana beslut som fattas på delegation skall också anmälas till nämnden i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 35 § kommunallagen (1991:900) . Av utredningen framgår att det i ärendet aktuella beslutet inte hade dokumenterats skriftligt och att nämnden ansett att beslut av det nu aktuella slaget inte behöver anmälas till nämnden. I sammanhanget vill jag också nämna att besluten torde kunna överklagas till länsstyrelsen enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen .

AA och BB har uppgett att de inte fick lämna synpunkter innan kommunen fattade beslut om utplacering av blomlådor på den aktuella gatan. Allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden finns i förvaltningslagen (1986:223) . Av 17 § i lagen framgår att som huvudregel får ett ärende inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Jag finner dock inte

tillräcklig anledning att göra något uttalande angående kommunens handläggning i detta avseende.

AA:s och BB:s klagomål i övrigt föranleder inte något uttalande av mig.

Med den kritik som ligger i det förut sagda avslutar jag ärendet.