JO dnr 3018-2001

Anmälan mot Kommunstyrelsen i Munkedals kommun m.fl. angående sekretess i ärende rörande aktivitetsgarantin

AA klagade till JO bl.a. på att Munkedals kommun och arbetsförmedlingen i Munkedal, en enhet inom Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län, skickat honom ett vykort som innehöll sekretessbelagda uppgifter i samband med att han inom ramen för aktivitetsgarantin deltog i projektet ”Möjligheten”. En kopia av texten på kortet var fogat till anmälan. Där efterlyste ”M” uppgifter för vissa perioder då AA varit frånvarande från projektet på grund av föräldraledighet och sjukskrivning.

Anmälan remitterades till Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län för utredning och yttrande. Av remissvaret framgick följande. Inom ramen för aktivitetsgarantin har arbetsförmedlingen i Munkedal ett samverkansavtal med Munkedals kommun. Enligt avtalet har kommunen ansvaret för närvarorapportering till försäkringskassan för deltagarna. AA ombads därför av kommunens handläggare att sända in vissa uppgifter som underlag för denna rapportering. Då sekretessbelagda uppgifter givetvis inte skall meddelas på detta sätt, har förmedlingen tillsammans med kommunen gått igenom de regler som gäller vid hantering av sekretessbelagda uppgifter.

Anmälan remitterades därefter till Kommunstyrelsen i Munkedals kommun för utredning och yttrande. Kommunstyrelsen uppgav i sitt remissvar att känsliga uppgifter inte skall meddelas via vykort, att rutinerna setts över och att reglerna fortsättningsvis kommer att följas.

AA kommenterade remissvaren.

Enligt 7 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden i ärende rörande bl.a. arbetsförmedling och hjälp och stöd vid arbetslöshet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Det är således inte godtagbart att

Ärendet avslutas.