Upphävd författning

Sekretesslag (1980:100)

(SekrL)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-03-20
Ändring införd
SFS 1980:100 i lydelse enligt SFS 2008:1392
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad 2001:500, 2001:1149, 2007:593, 2007:1353 och 2007:1354 har iakttagits.

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.

[S2]Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).

[S3]Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.

[S4]I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att lämna meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt medium varom grundläggande bestämmelser ges i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1991:1565).

[K1]2 §  Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskild i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag hänvisar.

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.

[K1]3 §  Gäller enligt denna lag sekretess för uppgift som förekommer hos viss myndighet, får uppgiften inte röjas för annan myndighet i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag hänvisar.

[S2]Vad som sägs om myndighet i första stycket, 5 §, 13 och 14 kap. samt i särskilda bestämmelser i denna lag om överföring av sekretess mellan myndigheter gäller också i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

[S3]Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. Lag (1982:1106).

 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.
 • NJA 1993 s. 566:Ombud för en tidigare tilltalad i mål om ansvar för sexualbrott har tillåtits att använda sekretessbelagda uppgifter i det målet för att tillvarata klientens rätt vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

[K1]4 §  Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för uppgiften.

[S2]I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument finns bestämmelser om förbud att utnyttja eller röja vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

[S3]Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, lagen (2000:344) om Schengens informationssystem, lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete samt lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. Lag (2005:485).

Prop. 1999/2000:109: Ändringarna i andra stycket innebär att hänvisningen till insiderlagen ersätts av en hänvisning till insiderstrafflagen och att ett tillägg görs i anledning av att ett nytt brott – obehörigt röjande av insiderinformation – införs i samma lag.

Prop. 1999/2000:122: Paragrafen har kompletterats med hänvisningar i tredje stycket till lagen om internationellt tullsamarbete.

Prop. 2003/04:4: I tredje stycket har den nya lagen om gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar lagts till.

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen har kompletterats med hänvisningar i tredje stycket till lagen om internationellt polisiärt samarbete och lagen om Schengens informationssystem. Med de nya hänvisningarna till dessa lagar har tredje stycket formulerats om, utan att någon saklig ändring avses.

[K1]5 §  Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.

 • RÅ 1996:85:Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandling skall på begäran av en anbudsgivare en av handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppnandet. Det förhål- landet att sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) gäller för uppgifter som rör anbud har på grund av bestämmelsen i 1 kap. 5 § samma lag ansetts inte hindra att den upphandlande myndigheten till den av handelskammaren utsedda personen lämnar de uppgifter om anbudsgivare m.m. som behövs för en kontroll av öppningsförfarandet.

[K1]6 §  Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om uppgiften.

[K1]7 §  Sådana bestämmelser, som avser överföring av sekretess från en myndighet till en annan, tillämpas även när person som avses i 6 § lämnar uppgift till annan myndighet utan att han därvid företräder den myndighet till vilken han är knuten.

[K1]8 §  Vid tillämpningen av denna lag skall med myndighet jämställas riksdagen och beslutande kommunal församling.

[S2]Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos en myndighet skall i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, i den mån handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. De i bilagan angivna organen skall vid tilllämpningen av denna lag jämställas med myndighet.

[S3]Ett enskilt organ som med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring förvarar sådana handlingar skall vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndighet såvitt avser befattningen med dessa handlingar. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar såvitt avser befattningen med allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (1999:301).

 • RÅ 1999:48:Handlingar hos Riksmarskalksämbetet har ansetts inte omfattade av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
 • RÅ 2008:6:Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har inte ansetts jämställd med en myndighet vid tillämpning av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om utlämnande av allmän handling.

[K1]9 §  Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndighet.

[S2]Kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans

 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Vid tillämpningen av 1--3 skall inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.

[S3]Första stycket gäller också beträffande handlingar som efter medgivande av en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

[S4]Vad som sägs om kommuner och landsting i första--tredje styckena tillämpas också på kommunalförbund. Lag (1993:1298).

 • RÅ 2001:79:Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2002:24:Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett bolag, genom en riktad nyemission kommer att äga drygt 90 procent av aktierna medan övriga aktieägare förvärvar konvertibla skuldebrev. Efter konvertering av skuldebreven kommer aktierna att ägas i samma proportioner som före nyemissionen. Syftet med åtgärderna är att öppna möjlighet att lämna koncernbidrag. Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 1998:11:Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka efter det att bolaget övertagits av kommunen förvarades hos ett annat kommunalt bolag, har ansetts vara allmänna, oaktat handlingarna var tillkomna innan kommunen fick ett rättsligt bestämmande inflytande över bolagen.
 • RÅ 2003:28:Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgifter om löner för vissa anställda i ett landstingsägt bolag, verksamt inom sjukvården.

[K1]9 a §  I förhållandet mellan å ena sidan sådana organ som avses i 8 § andra stycket, i fråga om den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller sådana organ som avses i 9 § och å andra sidan deras anställda och uppdragstagare enligt 6 § gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om

 1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
 2. förbud mot att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk och
 3. förbud mot att efterforska upphovsman eller meddelare.

[S2]Vad som sägs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet. Lag (2006:801).

Prop. 2005/06:162: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 4.

Bestämmelsen syftar till att ge de anställda och uppdragstagare som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess samma skydd för sin meddelarfrihet i förhållande till sin arbetsgivare som de anställda i offentlig verksamhet har.

Bestämmelsen omfattar de organ som vid tillämpningen av <a href="https://lagen.nu/1980:100" ...

[K1]10 §  Har i denna lag föreskrivits att sekretessen i fråga om uppgift i allmän handling är begränsad till viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges. I fråga om diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande räknas tiden från det uppgiften fördes in i handlingen. Lag (1993:1298).

11 § har upphävts genom lag (1999:301).

[K1]12 §  I fråga om tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns bestämmelser som är tillämpliga utöver föreskrifterna om sekretess i denna lag. Lag (1993:1298).

[K1]13 §  I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den som bryter mot förbehåll som har uppställts med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift. Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall dock inte följa ifall någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid mot 6 kap. 1 §. Lag (1993:1298).

[K2]1 §  Sekretess gäller för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (1994:1695).

 • RÅ 2000:22:I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konfidentiell behandling till skydd för de immateriella rättigheter som är knutna till direktivet. Förutsättningar har inte ansetts föreligga att med stöd av 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) sekretessbelägga en handling - som inom ramen för det gemenskapsförfarande som regleras i direktivet - av Europeiska kommissionen sänts till en svensk myndighet.
 • RÅ 1998:42:Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
 • MIG 2006:7:Ett förordnande enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen borde inte ha meddelats i Migrationsverkets beslut och därefter ha fastställts i migrationsdomstolens dom, dels på grund av att rättsliga förutsättningar för ett sådant förordnande saknades, dels då det förelåg brister i förfarandet hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Fråga också om migrationsdomstolen kunnat läka bristerna i Migrationsverkets handläggning samt hur migrationsdomstolar och Migrationsverket skall hantera landinformation.

[K2]2 §  Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretessen ska gälla under längre tid.

[S3]Begäran att få ta del av handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av denna paragraf, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen. Lag (2008:545).

[K2]3 §  Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att det genom förordning kan föreskrivas, att endast viss myndighet får pröva fråga om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

3 kap. Sekretess med hänsyn till rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik

[K3]1 §  Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för uppgift som angår rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs. Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt vad nu har sagts, lämnats till annan myndighet, gäller sekretessen också hos den myndigheten.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

 • RÅ 2002:28:I protokoll från sammanträde med riksbanksdirektionen intagen uppgift om den ram inom vilken rätten att genomföra valutainterventioner delegerats har ansetts vara av sådan art att det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder inom det valutapolitiska området motverkas om uppgiften röjs.

4 kap. Sekretess med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn

[K4]1 §  Sekretess gäller för uppgift angående planläggning eller annan förberedelse för inspektion, revision eller annan granskning, som myndighet har att företa, om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.

[K4]2 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning för kontroll beträffande skatt eller avgift till staten eller kommun eller beträffande bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften inte uppenbaras för den som kontrollen avser.

[K4]3 §  Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

[K4]4 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap.1 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Lag (2008:593).

Prop. 2001/02:69: Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 6 eller 19 § konkurrenslagen (1993:20) eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Paragrafen är ny.

Bestämmelsen ...

[K4]5 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av en annan stat för uppgift som hänför sig till

 1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579) eller
 2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen,

[S2]om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att uppgiften inte röjs.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:593).

Prop. 2001/02:167: Sekretess gäller i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av annan stat för uppgift som hänför sig till

[K4]6 §  Sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av annan stat eller mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2007:494).

[K5]1 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till

 1. förundersökning i brottmål,
 2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
 3. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 4. åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, eller
 5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,

[S2]om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Detsamma gäller uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar samt sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

[S4]Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan verksamhet hos myndighet för att biträda åklagarmyndighet, polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott.

[S5]Utan hinder av sekretessen enligt andra stycket kan enskild få uppgift om huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd av

 1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,
 2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
 3. motsvarande äldre bestämmelser.

[S6]Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i andra stycket om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I fråga om annan uppgift i allmän handling som hänför sig till sådan verksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen i högst sjuttio år. I fråga om uppgift i allmän handling i övrigt gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2006:697).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket terrorism ersätts med en hänvisning till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:000) om straff för terroristbrott.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 6.4, reglerar sekretess för att skydda bl.a. polisens verksamhet att förebygga och beivra brott. Med anledning av att den absoluta registersekretessen i 7 kap. 17 § sekretesslagen avses upphöra för andra register än belastningsregistret, har i andra stycket i förevarande bestämmelse införts ett omvänt skaderekvisit ...

Prop. 2001/02:191: Paragrafens första stycke 3 kompletteras så att sekretess även gäller för utredning om förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt och ekonomiskt biträde i vissa fall m.m. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.4.

Paragrafens första stycke 4 kompletteras så att sekretess även gäller ...

Prop. 1999/2000:109: Första stycket punkten 5 har ändrats till följd av att bestämmelserna om insiderbrottslighet och otillbörlig kurspåverkan numera finns i insiderstrafflagen.

Prop. 2004/05:164: Ändringen föranleds av att begreppet underrättelseverksamhet inte definieras i förslaget till ny lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

 • NJA 1990 s. 510:Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd dels för intresset att förebygga eller beivra brott, dels för enskilds personliga förhållanden. 5 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 17 och 18 §§, 12 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • NJA 1993 s. 26:Fråga om sekretess för vissa uppgifter i TR:s diarium över ärenden om hemlig telefonavlyssning. 5 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • NJA 2005 s. 91:Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
 • RH 1994:41:Tilltalad har ansetts berättigad att få ta del av hemligstämplad uppgift om vittnens identitet. - Utlämnande av uppgiften skedde enligt rättegångsbalkens regler.
 • RÅ 2000:15:Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfattad av sekretess enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
 • RÅ 2002:103:5 kap. 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan om brott.

[K5]2 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.

[S2]Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på

 1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
 2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen,
 3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information,
 4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,
 5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
 6. transporter på land av farligt gods,
 7. hamnskydd,

[S3]om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Lag (2006:1214).

Prop. 2001/02:191: En ny femte punkt förs in i paragrafen. Genom den nya bestämmelsen blir det möjligt att sekretessbelägga uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder när det gäller den civila luftfarten. Som förutsättning för detta gäller att man kan anta att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

Någon närmare definition på civil luftfart finns inte i svensk lagstiftning. Med den civila luftfarten brukar man avse den luftfart som inte ...

Prop. 2005/06:51: Paragrafen har utökats med en ny punkt 6 avseende transporter på land av farligt gods. Transporter på land omfattar transporter på väg, järnväg och i terräng, se om detta i avsnitt 5.3. Se också avsnitt 5.6, som rör transportskydd. Definitionerna av transport och farligt gods återfinns i 3 och 5 §§ den nya lagen om transport av farligt gods, se ...

Prop. 2003/04:58: Ett tillägg görs till den nuvarande punkt 5 i bestämmelsen. Genom tillägget blir det möjligt att sekretessbelägga uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder när det gäller den civila sjöfarten. Som förutsättning för detta gäller att man kan anta att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

Uppgifter som kan behöva sekretessbeläggas är t.ex. information om beredskap vid otillåtet ombordgående, svagheter i fartygets utrustning ...

Prop. 2003/04:93: Ett tillägg görs i 5 kap. 2 § 3. Tillägget innebär att sekretess skall gälla för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på system för automatiserad behandling av information, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Förslaget har behandlats i avsnitt 10.

Med begreppet ”system för automatiserad behandling av information” ...

 • RÅ 2006:8:Uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation av vilka man kan sluta sig till vilka som utför penningtransporter och hur dessa går till har ansetts omfattade av sekretess enligt 5 kap. 2 § 2 sekretesslagen.
 • RÅ 2004:97:Sekretess enligt 5 kap. 2 § 1 sekretesslagen har ansetts gälla för uppgifter om samtliga datorer med tillhörande utrustning vid en tingsrätt med avseende på tillverkningsnummer, fabrikat, typ, inventarienummer och inköpsdatum.

[K5]3 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod som har till syfte att

 1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller
 2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har förvanskats,

[S2]om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs.

[S3]Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2001:565).

[K5]4 §  Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1--3 §§, inom polisväsendet och kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

[K5]5 §  Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt hos polismyndighet i verksamhet, som avser förande av eller uttag ur vapenregister, för uppgift som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

[S2]Under samma förutsättning gäller sekretess hos

 1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister,
 2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och
 3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.

[S3]Sekretess enligt första stycket och andra stycket 1 gäller dock inte för uppgift i vapenregister om namn och adress på den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen ett sådant tillstånd omfattar. Lag (2006:388).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess avseende uppgifter som hänför sig till vapenregister. I andra meningen har bestämmelsen om sekretess för uppgifter i verksamhet som avser folkbokföring ändrats till att avse uppgifter hos Rikspolisstyrelsen. Ändringen är föranledd av att Rikspolisstyrelsen kommer att ta över uppgiften från folkbokföringen att avisera polismyndigheterna om adressändring m.m. beträffande personer som innehar tillstånd enligt vapenlagen ...

Prop. 1999/2000:73: Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess för uppgifter som hänför sig till vapenregister. Paragrafen ändras så att sekretess även skall gälla hos Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret och hos Naturvårdsverket avseende uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret. Ändringen är föranledd av att ansvaret för de båda registren skall föras över från Svenska Jägareförbundet till Naturvårdsverket. Kammarkollegiet är den myndighet som bokför ...

Prop. 2005/06:113: Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt hos polismyndighet i verksamhet, som avser förande av eller uttag ur vapenregister, för uppgift som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första meningen innebär att sekretess gäller även för sådana uppgifter i ärende enligt vapenlagen som inte tillförts något av vapenregistren. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 19....

 • RÅ 2004:98:Fråga om uppgifter om en enstaka namngiven persons vapeninnehav kunde lämnas ut till innehavare av en juridisk byrå med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.

[K5]6 §  Sekretess gäller i mål om

 1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,
 2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, och
 3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll

[S2]för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i målet eller annars förekommer där, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Sekretessen gäller även i ärende som rör i denna paragraf angivet brott.

[S3]Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån biträder Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i mål och ärende som avses i första stycket. Lag (1998:1440).

[K5]7 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran av annan stat eller mellanfolklig domstol för uppgift som hänför sig till

 1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, eller
 2. angelägenhet som angår tvångsmedel,

[S2]om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

[S3]Motsvarande sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen, för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 §1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Utan hinder av sekretessen enligt detta stycke får uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen om Schengens informationssystem.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2003:1161).

Prop. 2001/02:88: De nya bestämmelser om sekretess i verksamhet som avser rättslig hjälp i brottmål och som har trätt i kraft den 1 oktober 2000 (SFS 2000:576) utvidgas till att också gälla för sådan verksamhet på begäran av en mellanfolklig domstol. Frågan har behandlats i avsnitt 6.10.

Med mellanfolklig domstol avses främst de internationella brottmålstribunalerna och Internationella brottmålsdomstolen, vilka i dag ...

[K5]8 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2004:999).

[K5]9 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet som avser säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att verksamheten skadas. Lag (2006:514).

Prop. 2005/06:138: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.1.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om sekretess till skydd för sådana uppgifter som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete.

Bestämmelsen är alltså avsedd att skydda uppgifter om själva personsäkerhetsarbetet eller uppgifter som hänför sig till detta. Med särskilt personsäkerhetsarbete avses alla faktiska ...

[K5]10 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det motverkar verksamheten hos den ansökande myndigheten.

[S2]Sekretess gäller även för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i första stycket och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det motverkar verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen. Lag (2006:941).

Prop. 2005/06:149: Paragrafen, som är ny, har delvis utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Första stycket innehåller en bestämmelse om sekretess till skydd för sådana uppgifter som hänför sig till ärende om kvalificerad skyddsidentitet enligt den föreslagna lagen om kvalificerade skyddsidentiteter. Motiven till detta har behandlats i avsnitt 7.1.

Med ärende avses all den handläggning ...

/Upphör att gälla U: 2011-07-01/

11 §  Sekretess gäller för uppgift i säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen. Lag (2007:1353).

6 kap. Sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse

Prop. 1993/94:77: Upphävandet av 4 kap. 16 & riksdagsordningen (se avsnitt 9.2) medför en konsekvensändring i 2 & första stycket.

[K6]1 §  Sekretess gäller i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision. Sekretessen hos en myndighet som bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgiften ingår i beslut av myndigheten.

[S2]Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller dock inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1990:411).

 • RÅ 1998:32:Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Affärsverket svenska kraftnät angående anställdas löner.
 • RÅ 2007:12:Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen.
 • RÅ 2004:74:Ett vid en universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administration av den egna verksamheten har inte ansetts utgöra ett inslag i affärsverksamhet, varför 6 kap. 1 § sekretesslagen inte ansetts tillämplig.
 • RÅ 2003:28:Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgifter om löner för vissa anställda i ett landstingsägt bolag, verksamt inom sjukvården.

[K6]2 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Vad som nu har sagts om tjänst avser dock inte arbete som för myndighets behov utförs av dess egen eller annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.

[S2]Angår ärendet försäljning av lös egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

[S3]Angår ärendet upphandling får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.

[S4]Sekretess enligt tredje stycket gäller inte vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det avtalet slöts. Lag (2008:964).

Prop. 2008/09:29: Skälen för ändringen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.5.

I 6 kap. 2 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100) regleras den s.k. anbudssekretessen vid offentlig upphandling. En inkommen ansökan avseende deltagande i ett valfrihetssystem enligt LOV ska inte omfattas av anbudssekretessen.

 • RÅ 2007:12:Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen.
 • RÅ 1996:85:Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandling skall på begäran av en anbudsgivare en av handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppnandet. Det förhål- landet att sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) gäller för uppgifter som rör anbud har på grund av bestämmelsen i 1 kap. 5 § samma lag ansetts inte hindra att den upphandlande myndigheten till den av handelskammaren utsedda personen lämnar de uppgifter om anbudsgivare m.m. som behövs för en kontroll av öppningsförfarandet.

[K6]3 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K6]4 §  Sekretess gäller för uppgift angående utförande av undersökning av naturvetenskaplig eller teknisk art, som myndighet har låtit verkställa för det allmännas räkning, eller angående resultatet av sådan undersökning, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K6]5 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling på den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften röjs. Med facklig förhandling på den offentliga sektorn avses sådan förhandling i fråga angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vari myndighet, sammanslutning av kommuner eller statligt eller kommunalt företag har att delta.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf ankommer det på myndighet, som har att självständigt handlägga ärende om förhandling i fråga angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, att pröva fråga om utlämnande till enskild av uppgift som hänför sig till ärendet. Om förhandlingsärende har uppdragits åt sammanslutning av kommuner, ankommer prövningen av frågan inom en viss kommun på den myndighet inom kommunen som handlägger sådant ärende. Lag (1994:1482).

[K6]6 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med anledning av facklig stridsåtgärd på den offentliga sektorn eller vid förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs. Med facklig stridsåtgärd på den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning myndighet, sammanslutning av kommuner eller statligt eller kommunalt företag har att förhandla i fråga angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf gäller föreskrifterna i 5 § tredje stycket i fråga om uppgift som anges i första stycket.

[K6]7 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för myndighets räkning med anledning av myndighetens eller statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen längst till dess saken har blivit slutligen avgjord men inte i något fall längre än till dess tjugo år har förflutit.

 • RÅ 2007:12:Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen.

[K6]8 §  Sekretess gäller för uppgift i dagbok eller därmed jämställd handling som har upprättats på fartyg, som ägs av eller är upplåtet till staten eller kommun, angående sammanstötning med annat fartyg, beträffande vilket motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det allmännas ställning i tvist på grund av sammanstötningen försämras om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen upphör, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning hålls offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen och i vart fall när fem år har förflutit från det att sammanstötningen ägde rum.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf ankommer det på den myndighet, under vars förvaltning fartyget hör, att pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild.

7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden

Prop. 1993/94:107: Det kan inte undvikas att Barnombudsmannen i sina kontakter med barn, ungdomar och föräldrar ibland får tillgång till känsliga indivi— duppgifter, även om avsikten inte är att Barnombudsmannen skall hand- lägga enskilda ärenden.

 • RÅ 2000:6:Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att omhänderta patient för undersökning och beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för att undersökning skall kunna genomföras utgör beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård. De omfattas följaktligen inte av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

[K7]1 §  Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som rör enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte för uppgift som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 9 kap. 15 § eller för sådan uppgift som avses i 9 kap. 16 § första stycket sista meningen och 9 kap. 17 § andra stycket andra meningen. Sekretessen gäller inte heller för uppgift som tas in i ett beslut.

[S2]Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för uppgiften är tillämplig hos myndigheten.

[S3]Om en uppgift som omfattas av sekretess enligt första stycket omfattas av sekretess även enligt en annan paragraf i denna lag och uppgiften enligt en bestämmelse i den paragrafen får lämnas till en annan myndighet eller till en enskild, skall den bestämmelsen gälla.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:854).

Prop. 2000/01:81: Ett tillägg har gjorts i första stycket om att sekretess även gäller i verksamhet som avser omskärelse. Lagrådet har anfört att det i allmän verksamhet bör råda motsvarande sekretess för omskärelser som gäller i hälso- och sjukvården. Regeringen har emellertid valt en annan lösning än den Lagrådet förordat av skäl som framgår under avsnitt 5.12.

Prop. 1998/99:4: Sekretessen inom hälso- och sjukvården gäller för ledamöter och tjänstemän i nämnder med uppgift att bedriva förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården (se bl.a. JO 1986/87 s. 206 och 1990/91 s. 373). Förslaget till lag om patientnämndsverksamhet m.m. innebär inte någon ändring i denna del. På Lagrådets inrådan har emellertid ett förtydligande om detta gjorts i förevarande paragraf.

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.4.3.

Eftersom behandling med befruktning utanför kroppen i likhet med insemination får anses utgöra en åtgärd vidtagen ”i annan medicinsk verksamhet” omfattas uppgifterna om vem som har donerat ägg eller spermier av sekretess enligt ovan nämnda sekretessbestämmelses första stycke. I förtydligande syfte har dock orden ”befruktning utanför kroppen” införts ...

Prop. 2005/06:161: Den nuvarande 7 kap. 1 § föreslås få byta beteckning till 7 kap. 1 c §. Enligt första stycket i den nya 7 kap. 1 § skall sekretess gälla för uppgifter om enskilds hälsa och sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Skaderekvisitet har formulerats i enlighet med Lagrådets förslag. Förslaget har ...

 • RÅ 2000:6:Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att omhänderta patient för undersökning och beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för att undersökning skall kunna genomföras utgör beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård. De omfattas följaktligen inte av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • NJA 1990 s. 510:Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd dels för intresset att förebygga eller beivra brott, dels för enskilds personliga förhållanden. 5 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 17 och 18 §§, 12 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • RÅ 2007:29:Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen när det lämnat ut begärda uppgifter till en socialnämnd i form av ett intyg som innehöll en sammanfattning av uppgifter ur patientjournalen.
 • NJA 1995 s. 119:Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?
 • RÅ 1993:61:Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen intagits avvisade kammarrätten besvären på grund av bristande saklegitimation. I beslutet uttalade sig kammarrätten inte om länsrättens sekretessförordnande. Målet i kammarrätten avgjordes utan muntlig förhandling. Vid prövningen av om rätt förelåg för en person att hos länsrätten ta del av dess dom har kammarrättens underlåtenhet att uttala sig i sekretessfrågan inte ansetts medföra att sekretessförordnandet upphört att gälla.

[K7]1 a §  Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, enskilds telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med den enskilde och för motsvarande uppgifter om anhöriga till den enskilde, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom eller henne närstående kan komma att utsättas för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i annat liknande register.

[S3]Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för uppgiften är tillämplig hos myndigheten.

[S4]Utan hinder av sekretessen får uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:854).

[K7]1 b §  Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om kopplingen mellan de fingerade personuppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:854).

Prop. 2005/06:161: Bestämmelsen är ny.

Enligt första stycket gäller sekretess hos alla myndigheter för uppgift om kopplingen mellan de fingerade uppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

Bestämmelsen ...

[K7]1 c §  Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma sjukdomar och ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet.

[S2]Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård.

[S3]Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket för uppgift om enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap.3 eller 4 § nämnda lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda. Om sådana förutsättningar föreligger eller myndigheten behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

[S4]Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S6]Sekretess enligt första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas

 1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket i en kommun eller ett landsting till en annan sådan myndighet i samma kommun eller landsting,
 2. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen,
 3. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
 4. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning och framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,
 5. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2006:496) om blodsäkerhet samt lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

[S7]Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt första stycket inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens område.

[S8]Utan hinder av sekretessen enligt fjärde stycket får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

[S9]Ytterligare bestämmelser om begränsningar i sekretessen enligt första stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen och fjärde stycket finns i 14 kap. 2 §. Lag (2008:1058).

Prop. 2007/08:2: I de föreslagna bestämmelserna i 16 a och 18 a §§ lagen (2006:496) om blodsäkerhet regleras vårdinrättningars och Socialstyrelsens uppgiftsskyldighet till blodcentralerna. Ändringen i nu aktuell paragraf innebär att uppgifterna, utan hinder av den sekretess som gäller hos vårdinrättningarna och ...

 • RÅ 2009:17:Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.

[K7]2 §  Sekretessen enligt 1 c § gäller inte

 1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet angår frihetsberövande åtgärd,
 2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet angår frihetsberövande åtgärd,
 3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården,
 4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal.

[S2]Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter som avses i 1 c §, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Lag (2006:854).

 • RÅ 2000:6:Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att omhänderta patient för undersökning och beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för att undersökning skall kunna genomföras utgör beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård. De omfattas följaktligen inte av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • RÅ 1993:61:Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen intagits avvisade kammarrätten besvären på grund av bristande saklegitimation. I beslutet uttalade sig kammarrätten inte om länsrättens sekretessförordnande. Målet i kammarrätten avgjordes utan muntlig förhandling. Vid prövningen av om rätt förelåg för en person att hos länsrätten ta del av dess dom har kammarrättens underlåtenhet att uttala sig i sekretessfrågan inte ansetts medföra att sekretessförordnandet upphört att gälla.

[K7]3 §  Sekretessen enligt 1 c § gäller också i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Lag (2006:854).

[K7]4 §  Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är.

[S2]Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

[S3]Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, verksamhet hos kommunal invandrarbyrå samt verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Med socialtjänst jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

[S4]Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller genomförande av beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S6]Sekretess enligt första stycket gäller inte

 1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård, eller
 2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt.

[S7]Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Lag (2007:1311).

Prop. 1996/97:124: I paragrafen införs ett nytt fjärde stycke, och det sista (nuvarande femte) stycket kompletteras, i båda fallen med nya bestämmelser föranledda av den föreslagna nya regleringen i socialtjänstlagen om omhändertagande av personakter i enskild verksamhet. Bestämmelserna har utformats efter förebild i motsvarande bestämmelser i 1 och 2 §§ om omhändertagna patientjournaler. Enligt det nya fjärde stycket gäller sekretess för uppgift ...

Prop. 2004/05:39: Paragrafen ändras. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.5. Vissa redaktionella ändringar görs i första och sjunde styckena och innebär att lagtexten görs könsneutral.

Av 23 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) följer att länsstyrelsen ...

Prop. 2006/07:108: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.6.

Utredningsverksamhet enligt den föreslagna lagen om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. har inordnats i begreppet socialtjänst, se underrubriken Verksamhetens karaktär (avsnitt 5.2.2). ...

Prop. 2006/07:129: Ändringen är redaktionell som en följd av att 23 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade numera skall betecknas 23 d §.

Prop. 1997/98:96: I första stycket andra meningen har beslut om sluten ungdomsvård undantagits från sekretess på samma sätt som gäller i fråga om beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

I tredje stycket har ett tillägg gjorts som innebär att verksamhet som enligt lag handhas av Statens institutionsstyrelse även omfattas av sekretess enligt denna paragraf. Ändringen innebär att samma sekretessbestämmelser gäller för den som är föremål för vård med stöd av lagen ...

 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.
 • RÅ 2007:16:Sekretess har ansetts gälla gentemot en avliden persons moder för vissa uppgifter i socialtjänstens journal rörande den avlidne.
 • RÅ 1993:61:Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen intagits avvisade kammarrätten besvären på grund av bristande saklegitimation. I beslutet uttalade sig kammarrätten inte om länsrättens sekretessförordnande. Målet i kammarrätten avgjordes utan muntlig förhandling. Vid prövningen av om rätt förelåg för en person att hos länsrätten ta del av dess dom har kammarrättens underlåtenhet att uttala sig i sekretessfrågan inte ansetts medföra att sekretessförordnandet upphört att gälla.

[K7]5 §  Sekretessen enligt 4 § såvitt angår uppgift om underårigs vistelseort gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.

[K7]6 §  Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan verksamhet som avses i 1 c § samt inom socialtjänsten för anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom eller henne närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2006:854).

[K7]7 §  Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, arbetsskadeförsäkring, handikappersättning och vårdbidrag eller statligt tandvårdsstöd eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild, eller om läkarvårdsersättning, ersättning för sjukgymnastik eller särskild sjukförsäkringsavgift, eller om jämställdhetsbonus för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess gäller hos annan myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där.

[S2]Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

[S3]Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S4]Sekretess gäller hos Försäkringskassan även i verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om enskilds personliga förhållanden som myndigheten erhållit från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.

[S5]Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, handikappersättning och vårdbidrag, sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild sjukförsäkringsavgift.

[S6]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år. Lag (2008:967).

Prop. 2007/08:160: I ett nytt fjärde stycke införs en ny sekretessbestämmelse av innebörd att sekretess gäller i Försäkringskassans verksamhet avseende registrering av enskild för uppgift om enskilds personliga förhållanden, som myndigheten erhållit från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Bakgrunden och skälen för den nya bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen, <a href="https://lagen.nu/prop/2007/08:160#S6-4-3" ...

Prop. 2007/08:49: Förslaget behandlas närmare i avsnitt 20.6.

Enligt paragrafens första stycke gäller sekretess hos bl.a. Försäkringskassan i ärenden om allmän försäkring. Ärenden om tandvårdsersättning enligt 2 kap. AFL omfattas därmed av bestämmelsen. Mot bakgrund av att dessa bestämmelser i AFL föreslås upphävas, blir en ändring av paragrafen nödvändig. Genom det föreslagna tillägget i första stycket kommer ...

 • RÅ 1994:91:Fråga om men enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen uppkommer av att adressuppgift hos försäkringskassan beträffande enskild person röjs.

[K7]8 §  Sekretess gäller hos myndighet, som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering av arbetstid eller annars i ärende om arbetarskydd, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos myndighet som nu har nämnts gäller sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K7]9 §  Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men.

[S2]Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i elevvårdsärende eller i annat ärende som nu har nämnts.

[S3]Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S4]Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men. Dessutom gäller inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan sekretess i annan elevvårdande verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.

[S5]Sekretess gäller på samma område som avses i fjärde stycket i annat fall än som avses där samt hos Verket för högskoleservice i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S6]Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S7]Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S8]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:854).

Prop. 1997/98:9: Frågan om sekretess på skolområdet har behandlats i avsnitt 4.3. Den föreslagna bestämmelsen kan sägas utvidga den sekretess som gäller inom folkbokföringen till grundskolan och gymnasieskolan. Sekretessen gäller även hos den myndighet som inom kommunen har ansvaret för skolan.

Den föreslagna sekretessen har till syfte att skydda mot personförföljelse och andra former av trakasserier. Det innebär att ...

Prop. 2005/06:161: I bestämmelsen införs ett nytt femte stycke. Förslaget innebär att motsvarande sekretess som enligt tredje stycket gäller för uppgifter om en elevs identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan, sameskolan och kommunal riksinternatskola även skall gälla inom utbildningsväsendet i övrigt samt hos Verket för högskoleservice i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter. Förslaget ...

 • RÅ 1997:26:Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmälts för deltagande i mobbning, varit att anse som part i ett ärende vid skolan och i den egenskapen - på grund av bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen - haft rätt att ta del av skrivelsen i dess helhet trots att den innehöll vissa sekretessbelagda uppgifter.
 • RÅ 2005:78:Det har inte ansetts att det av särskild anledning kan antas att eleverna i en skolklass, där en av eleverna polisanmält en lärare för våldtäkt, lider men om uppgifterna i klasslistan lämnas ut till en journalist.

[K7]10 §  Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling eller yrkesvägledning för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Motsvarande sekretess gäller i ärende om arbetsvård, antagning till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja enskilds anpassning till arbetslivet. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

[S2]Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt i ärende om medlemsavgift för arbetslös medlem enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.

[S3]I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 7 § i stället för första stycket.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2008:411).

Prop. 2000/01:129: I paragrafen införs ett nytt andra stycke. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.2). Bestämmelsen blir tillämplig i första hand hos arbetslöshetskassorna och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

Av kommentaren till bilagan till sekretesslagen framgår vad som avses med ärende om arbetslöshetsersättning. ...

[K7]11 §  Sekretess gäller i myndighets personalsociala verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men.

[S2]Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan uppgift om enskilds personliga förhållanden än som där nämns, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S3]Sekretess gäller i myndighets personaladministrativa verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds hälsotillstånd och för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte i ärende om anställning eller disciplinansvar och inte heller för beslut i annat ärende som avses i detta stycke.

[S4]Sekretess gäller i annat fall än som avses i första-tredje styckena i myndighets personaladministrativa verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Vidare gäller hos Riksdagens ombudsmän sekretess i myndighetens personaladministrativa verksamhet för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men. Motsvarande sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men.

[S5]Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till viss del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen enligt första-fjärde styckena i tilllämpliga delar även hos den myndigheten.

[S6]Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som upprättats inom utrikesförvaltningen.

[S7]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2004:507).

Prop. 2003/04:93: Enligt fjärde stycket andra meningen gäller sekretess, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i personaladministrativ verksamhet hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer och personnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Motsvarande sekretess kommer fr.o.m. den 1 april 2004 att gälla även ...

 • RÅ 2006:87:Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess har inte ansetts kunna grundas på artikel 8 i Europakonventionen.
 • RÅ 1998:54:Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppgift om försäkringskassetjänstemans bostadsadress och personnummer.

[K7]12 §  Sekretess gäller i ärende om utredning om totalförsvars- pliktigas personliga förhållanden, i ärende om antagning av kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 60 dagar samt i ärende om inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende som angår antagning till utbildning vid Försvarsmakten, skyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan tjänstgöring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

[S2]Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos konsulent eller annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.

[S3]Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för totalförsvarsändamål med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1998:936).

[K7]13 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning vilken utförs för forskningsändamål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[K7]14 §  Sekretess gäller för uppgift som rör utlänning, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar.

[S2]Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess också för anmälan eller annan utsaga av enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Beträffande beslut i ärende som avses i detta stycke gäller sekretessen dock endast för uppgifter i skälen.

[S3]Sekretessen enligt andra stycket gäller även hos myndighet som lämnar biträde i ett ärende eller verksamhet som avses där.

[S4]Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos Migrationsverket

 1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och av personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana utlänningar och
 2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för personer som omfattas av 1,

[S5]för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S6]Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket i verksamhet som avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna, för uppgift om enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

[S7]Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, för uppgifter som avses i första och andra styckena och som en myndighet fått enligt avtalet. Föreskrifterna i 14 kap.1-3 §§ får i fråga om denna sekretess inte tillämpas i strid med avtalet.

[S8]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[S9]Utan hinder av sekretess enligt första eller femte stycket eller enligt 2 kap.1 eller 2 § får uppgifter som avses i femte stycket lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Lag (2007:628).

Prop. 2001/02:191: Ett ny bestämmelse om sekretess hos Integrationsverket, som gäller utöver den sekretess som i allmänhet gäller för utlänningar enligt paragrafens första stycke, införs i ett nytt tredje stycke. Enligt den nya bestämmelsen skall Integrationsverket, när verket beslutar om ersättning till kommuner för de kostnader kommunerna haft för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd samt anhöriga till dessa personer, kunna hemlighålla typiskt sett känsliga uppgifter ...

Prop. 2005/06:133: Ändringen är en konsekvens av att bestämmelsen i 8 kap. 13 § lagen om civilt försvar flyttas till 6 kap. 1 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Prop. 1996/97:87: Ett nytt fjärde stycke har lagts till. Tillägget har utformats med tidigare ändringar i 8 kap. 5 och 6 §§ samt 9 kap. 3 § som förebild. Ändringen har tillkommit för att säkerställa att uppgifter som Sverige tagit emot enligt artikel 15 i Dublinkonventionen endast lämnas vidare till de myndigheter som avses i artikel 15 punkt 5 i konventionen.

Prop. 2003/04:93: Enligt paragrafens andra stycke gäller under vissa förutsättningar sekretess till skydd för bl.a. enskilds personliga förhållanden i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap. Genom ett nytt tredje stycke klargörs att om en myndighet lämnar biträde i sådant ärende eller sådan verksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen även hos den myndigheten. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt ...

 • MIG 2007:20:Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas är det viktigt att migrationsdomstolarna prövar om det kan finnas anledning att förordna om sekretess för känsliga uppgifter som annars kan medföra att flyktingskap "sur place" uppkommer. Samtidigt måste domstolens bedömning av asylskälen redovisas relativt utförligt i domen.
 • RÅ 2007:17:Bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket sekretesslagen enligt vilken sekretess gäller i verksamhet som avser kontroll över utlänningar omfattar också migrationsdomstolarnas handläggning av mål enligt utlänningslagstiftningen.

[K7]15 §  Sekretess gäller

 1. i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i annan verksamhet som avser registrering av betydande del av befolkningen,
 2. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur sjömansregistret,

[S2]för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S3]Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

[S4]Sekretess gäller i ärende om fingerade personuppgifter för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Om en uppgift för vilken sådan sekretess gäller har lämnats till en annan myndighet, gäller sekretessen också där.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2004:507).

Prop. 1997/98:9: Sekretessen för folkbokföringsuppgifter i skolan återfinns numera i 7 kap. 9 §.

I andra stycket (tidigare tredje stycket) regleras sekretessen för den som fått fingerade personuppgifter. Liksom för närvarande skall sekretess gälla i ärende om fingerade pesonuppgifter. Det innebär att sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen och domstol i ärende om medgivande. Sekretessen gäller hos Rikspolisstyrelsen även för uppgifter som tillförs ärendet efter ett byte. Ytterligare uppgifter ...

Prop. 2003/04:93: Paragrafen reglerar den s.k. folkbokföringssekretessen. Genom ett nytt andra stycke införs sekretess med ett s.k. omvänt skaderekvisit för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, dvs. uppgiften omfattas av sekretess om det inte står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4. Innebörden av det omvända skaderekvisitet ...

 • RÅ 1996:86:Fråga om 7 kap. 15 § sekretesslagen utgjort hinder mot att ur regionalt folkbokföringsregister få ut en sammanställning grundad på uppgifter om medborgarskap.

[K7]16 §  Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1998:205).

Prop. 1997/98:44: Ändringen i första stycket innebär att sekretessbestämmelsen samordnas med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Andra stycket upphävs. I personuppgiftslagen finns det i 33–35 §§ bestämmelser om förutsättningarna för överföring av personuppgifter till tredje land som gäller även för myndigheter. Redan första stycket i denna paragraf medför ...

 • RÅ 2001:68:Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) och 10 § f personuppgiftslagen (1998:204).
 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.
 • RÅ 2001:35:Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är sorterade i bokstavsordning och som genom behandlingen kommer att sorteras med ledning av varje students betygsgenomsnitt omfattas av 5 § personuppgiftslagen (1998:204).
 • RÅ 2002:54:Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiemedel har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen och 10 § f personuppgiftslagen.

[K7]17 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för uppgift i registret. Om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordningar som har stöd i dessa lagar.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket i högst sjuttio år.

[S3]Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf. Lag (2001:86).

Prop. 1997/98:97: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.1 innebär att den absoluta sekretessen behålls endast för uppgifter i belastningsregistret. För övriga register kommer i stället bestämmelsen i 9 kap. 17 § sekretesslagen att bli tillämplig.

Sekretessen har vidare, till skillnad från gällande rätt, gjorts tidsbegränsad. Som längst skall sekretessen ...

Prop. 1999/2000:67: Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för uppgift i registret. Om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordningar som har stöd i dessa lagar.

Sekretess gäller också ...

 • RÅ 1994:75:Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m.

[K7]18 §  I annat fall än som avses i 17 § eller 9 kap. 17 § första stycket 6 eller 7 gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register

 1. för uppgift som har tillförts särskilt register, som förs över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
 2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som angår brott eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets informationssystem i annat register än som avses i 1,
 3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret,
 4. för uppgift som har tillförts särskilt register som författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit verksamma hos myndigheten.

[S2]Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.

[S3]Sekretess gäller hos Transportstyrelsen i verksamhet, som avser förande av eller uttag ur certifikatregistret, för uppgift som angår brott eller enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2008:1392).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur andra register angående brott m.m. än de som regleras enligt 7 kap. 17 §. Ändringen görs för att misstankeregistret och de register som förs enligt polisdatalagen inte skall omfattas av sekretess enlig denna paragraf. Dessa register kommer att omfattas av sekretess enligt 9 kap. 17 §. Ändringen innebär vidare att sekretessen tidsbegränsas.

Prop. 1999/2000:67: I annat fall än som avses i 17 § eller 9 kap. 17 § första stycket 6 eller 7 gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register

1. för uppgift som har tillförts särskilt register, som förs över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,

2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som angår brott eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets informationssystem ...

[K7]19 §  Sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till

 1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild,
 2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten,
 3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
 4. ärende som avses i 21 kap.föräldrabalken,
 5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare, eller
 6. ärende enligt vapenlagen (1996:67),

[S2]om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S3]Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om besöksförbud och i ärende enligt passlagen (1978:302) för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2005:657).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen reglerar i första stycket sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden hos polismyndighet i andra sammanhang är brottsbekämpning.

I andra stycket regleras sekretessen för uppgifter om enskilds personliga förhållanden i ärenden enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. Sekretess gäller för sådana uppgifter om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men ...

Prop. 1997/98:96: I första stycket tredje punkten har ett tillägg gjorts. Det innebär att sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om handräckning enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. Ändringen är föranledd av att den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem enligt 20 § i den föreslagna lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård har rätt att begära polishandräckning om det är nödvändigt. En liknande rätt ...

 • RÅ 2005:27:En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har ansetts kunna lämnas ut efter en tillämpning av det raka skaderekvisitet i 7 kap. 19 § sekretesslagen.

[K7]20 §  Sekretess gäller hos polismyndighet i ärende om omhändertagande som avses i 19 § första stycket 2 för anmälan eller annan utsaga av enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att den enskilde eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K7]21 §  Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut av Kriminalvården, Kriminalvårdsnämnden, en övervakningsnämnd och inte heller annat beslut i ett kriminalvårdsärende enligt brottsbalken eller lagstiftningen om kriminalvård i anstalt.

[S2]Sekretess gäller också hos regeringen i ärende om överförande av verkställighet av brottmålsdom för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte regeringens beslut i ärendet.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2005:977).

Prop. 2004/05:176: I paragrafen har, förutom den ändringen att ordet Kriminalvårdsstyrelsen har bytts ut mot ordet Kriminalvården, ett förtydligande gjorts som innebär att ”någon av kriminalvårdens nämnder” ersätts av orden ”Kriminalvårdsnämnden” och ”en övervakningsnämnd”. Detta medför inte någon ändring i sak. Förslaget har behandlats i avsnitt 8.1.

[K7]22 §  Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, i fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i annan myndighets verksamhet för att gå domstol till handa med utredning som nu har nämnts.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1991:2042).

 • RH 2007:69:Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott.
 • NJA 1995 s. 119:Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?

[K7]23 §  Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller även hos myndighet som lämnar biträde i ärenden som nu har nämnts.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2006:49).

[K7]24 §  Sekretess gäller för uppgift i upptagning som har dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den, som har lämnat uppgiften eller som uppgiften avser, eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K7]25 §  Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag.

[S2]I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1993:1298).

[K7]26 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1985:272).

[K7]27 §  Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från högskoleutbildning för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1987:1161).

[K7]28 §  Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1989:171).

[K7]29 §  Sekretess gäller hos Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) i ärende om sådana frågor för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar som överlämnats till MIA för förvaring enligt 8 b § tredje stycket lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2004:765).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.3. Ändringarna i första stycket första meningen är en konsekvens av att NIA får nytt namn. Tillägget i första stycket är nödvändigt för att de handlingar som sammanslutningarna överlämnat till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, för förvaring, skall omfattas av myndighetens sekretess. ...

[K7]30 §  Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om brottsskadeersättning för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Om Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i första stycket får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretssbelagd där till skydd för enskilds intresse, gäller sekretessen också hos Brottsoffermyndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av ärendet gäller sekretessen hos Brottsoffermyndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

[S3]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2004:507).

Prop. 2003/04:93: Enligt paragrafens första stycke gäller sekretess hos Brottsoffermyndigheten i ärende om brottsskadeersättning för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.

Ett nytt andra stycke om överföring av sekretess från andra myndigheter införs. Om Brottsoffermyndigheten i ett ärende om brottsskadeersättning ...

[K7]31 §  Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490), luftfartscertifikat eller sådant behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (1957:297) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1998:496).

[K7]32 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som har inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1998:152).

33 § har upphävts genom lag (1999:301).

[K7]34 §  Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

[S2]Sekretessen hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden enligt vad som föreskrivs i lagen om Barnombudsman.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1994:86).

[K7]35 §  Sekretess gäller hos kommunal budget- och skuldrådgivare, Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2006:748).

Prop. 2005/06:124: I paragrafens första stycke har gjorts en redaktionell ändring till följd av att begreppet budget- och skuldrådgivning har införts i den nya skuldsaneringslagen.

[K7]36 §  Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som överklagats dit samt i Statens skolinspektions tillsynsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte nämndens eller Skolinspektionens beslut i ett ärende.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2008:228).

[K7]37 §  Sekretess gäller i ärenden om tillstånd till färdtjänst eller riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1997:737).

Prop. 1996/97:115: gäller i ärenden om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för uppgifter om enskildas förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Det är alltså fråga om samma stränga, omvända skaderekvisit som gäller i socialtjänsten. Sekretessen gäller på samma sätt hos en kommunal nämnd som hos en trafikhuvudman och även om den sistnämnde är ett aktiebolag.

Sekretessen hindrar inte att uppgift får lämnas till ...

[K7]38 §  Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1997:1213).

[K7]39 §  Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1999:333).

[K7]40 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

[S2]Sekretessen enligt första stycket gäller också i förhållande till en registrerad person som är vård- eller behandlingsbehövande i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1999:354).

Prop. 1998/99:71: Denna paragraf är ny. Regeringen har i avsnitt 6.6 närmare angett skälen för dess införande.

Eftersom regeringen i proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister föreslagit en ny paragraf i sekretesslagen – 7 kap. 39 § – som bl.a. reglerar sekretessen för uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret bör den nu aktuella ...

[K7]41 §  Sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet, samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket, för uppgift om enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en framställning enligt 3 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

 1. om omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,
 2. om att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna (spärrlista),
 3. om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet, samt
 4. om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder,

[S2]om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

[S3]Sekretess gäller hos myndighet som prövar ansökningar om visering och uppehållstillstånd för uppgift om enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2 under samma förutsättningar som anges i första stycket.

[S4]Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2003:1161).

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen i första stycket skyddas uppgifter om enskildas personliga förhållanden om det inte står klart att de kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Uppgifterna skyddas hos åklagarmyndigheter, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket i angelägenheter som avser framställningar enligt 3 § i lagen om Schengens informationssystem. Avsikten är att den enskilde skall skyddas av sekretess ...

[K7]42 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser screening av prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningssjukdomar (PKU) och förande av eller uttag ur det register som förs i denna verksamhet enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2002:299).

Prop. 2001/02:44: Paragrafen har behandlats under avsnitt 10.14.

Paragrafen är ny. Bestämmelserna om hälso- och sjukvårdssekretess i 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) är tillämpliga på hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet som är individuellt inriktad. Regeringens bedömning är att denna bestämmelse inte omfattar sådana personuppgifter ...

 • RÅ 2004:102:Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. har ansetts hänförliga till sådan verksamhet som avses i 7 kap. 42 § sekretesslagen. Hinder för utlämnande av uppgifterna har ansetts föreligga enligt nämnda stadgande, och då de i uppgifterna berörda personerna inte med fog kunnat misstänkas för något brott har utlämnande med stöd av 14 kap. 2 § fjärde stycket sekretesslagen inte heller ansetts kunna ske.

[K7]43 §  Sekretess gäller hos Transportstyrelsen vid tillsyn enligt 5 kap.fartygssäkerhetslagen (2003:364) för anmälan eller annan utsaga av enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2008:1392).

Prop. 2001/02:108: I bestämmelsen föreskrivs att sekretess gäller hos Sjöfartsverket i vid tillsyn enligt 10 kap. fartygssäkerhetslagen för anmälan eller annan utsa-

ga av enskild om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Bestämmelsens bakgrund och tilllämpningsområde ...

Prop. 2002/03:109: En ändring av redaktionellt slag har gjorts med anledning av den nya fartygssäkerhetslagen. Första stycket har också fått en könsneutral lydelse.

[K7]44 §  Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2002:446).

Prop. 2001/02:126: Paragrafen är ny och innebär att sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden i verksamhet enligt lagen om medling med anledning av brott, dvs. medlingsverksamhet i statlig eller kommunal regi, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Därmed råder i medlingsverksamheten en presumtion för sekretess rörande en enskilds personliga förhållanden.

Sekretessen kommer enligt <a href="https://lagen.nu/1980:100#K1P6" ...

[K7]45 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Om en myndighet i verksamhet som avses i första stycket får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse, gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten gäller sekretessen hos den mottagande myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

[S3]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2004:507).

Prop. 2003/04:93: Paragrafen är ny och behandlar sekretessen i verksamhet hos myndighet som avser skadereglering. Förslaget har behandlats i avsnitt 9.

Enligt första stycket i den nya bestämmelsen gäller sekretess i verksamhet som avser skadereglering för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Av ...

[K7]46 §  Sekretess gäller

 1. i ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning som förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt samt
 2. i ärende om godkännande av väktare och i register som förs över väktare,

[S2]för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S3]Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i ärende, förteckning eller register som avses där för uppgift om enskilds personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer och för andra jämförbara uppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2004:507).

Prop. 2003/04:93: Paragrafen är ny och innehåller sekretessbestämmelser till skydd för ordningsvakter och väktare. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.

De nya sekretessbestämmelserna omfattar uppgift i ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning som förs hos polismyndighet över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt respektive i ärende om godkännande av väktare och i register som förs hos länsstyrelse ...

[K7]47 §  Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2005:341).

Prop. 2004/05:84: Paragrafen är ny. Som framgått av avsnitt 5.7.1. föreslås att Synskadades Riksförbund skall föras in i bilagan till sekretesslagen såvitt avser ärenden om tilldelning och återtagande av ledarhund, med följd att förbundet blir skyldigt att tillämpa offentlighetsprincipen i nämnda verksamhet samt att förbundet vid tillämpning av <a href="https://lagen.nu/1980:100" ...

[K7]48 §  Sekretess gäller hos domstol för uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2005:699).

 • NJA 2008 s. 883:Fråga om en part har rätt att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör i målet.
 • NJA 2008 s. 634:Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler. Beslutet har ansetts inte kunna överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av hovrättens dom eller slutliga beslut. (Jfr NJA 2002 s. 433.)

[K7]49 §  Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen (2005:837) och som

 1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, eller
 2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag. Lag (2005:838).

Prop. 2004/05:163: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen tydliggörs den grundlagsstadgade valhemligheten. Regleringen avser de situationer då uppgift om hur väljaren har röstat vid val har framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen eller om en sådan uppgift framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för rösträkning sedan det tagits ur en valurna antingen vid den preliminära rösträkningen i vallokal (11 kap. i den nya vallagen) ...

[K7]50 §  Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Lag (2006:514).

Prop. 2005/06:138: Bestämmelsen innebär att uppgifter om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete som huvudregel är sekretessbelagda. Sekretessen avser att skydda uppgifter som exempelvis att en enskild person har medgetts särskilda säkerhetsåtgärder eller fått vissa förmåner, och även om var han eller hon hålls gömd. Vidare avser sekretessen att skydda uppgifter om hur säkerhetsarbetet är upplagt i det enskilda fallet. I begreppet ”uppgift om enskilds ...

Prop. 2005/06:156: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen tydliggörs att uppgifterna i Donationsregistret omfattas av samma slags sekretess som gäller för uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Genom paragrafen kommer sekretess att gälla i verksamhet som avser förande av eller uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det ...

[K7]51 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:855).

[K7]52 §  Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Statens haverikommission, Luftfartsverket och Transportstyrelsen för uppgift som lämnats av enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt 11 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2008:1392).

8 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska förhållanden

Prop. 1999/2000:32: till en medlare eller Medlingsinstitutet i en arbetstvist. Sekretess gäller endast om parten gjort förbehåll därom. Nytt är att uppgifter i en arbetstvist kan komma att ges in till Medlingsinstitutet. I övrigt har begreppet medlare ersatt förlikningsman. Eftersom bestämmelsen i 52 § medbestämmandelagen om förlikningskommission och särskild förlikningsman upphävs nämns sådana begrepp inte längre i paragrafen. Att meddelarfriheten är begränsad för denna typ av uppgifter framgår av 16 kap. 1 §....

[K8]1 §  Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

 • RÅ 1996:79:Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, lönebidrag m.m. har jämställts med åtgärder som avses i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder och således hänförts under 8 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

[K8]2 §  Sekretess gäller i ärende om arbetsskadeförsäkring eller delpensionsförsäkring för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Under samma förutsättning gäller sekretess för sådan uppgift i ärende enligt lagstiftning om arbetsmiljön, om reglering av arbetstid eller om arbetstillstånd för utlänning. Såvitt avser ärende enligt lagstiftning om arbetsmiljön kan regeringen för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen i fråga om uppgift som nu har nämnts, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S2]Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2004:454).

[K8]3 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats på grund av föreskrift i särskild lagstiftning som angår uppgiftsskyldighet i frågor rörande samhällsplanering eller försörjningsberedskap eller som angår försörjningsberedskap vid oljekriser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K8]4 §  Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består i tillsyn och utredning för uppgift om

 1. enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i första stycket och som enbart hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning inför en anmälan enligt 4 kap.6 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579). När en sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket gäller i stället sekretess enligt första stycket.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:593).

[K8]5 §  Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet, för uppgift om

 1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,
 2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser.

[S2]I ärende hos statlig myndighet om innehav av

 1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag eller försäkringsaktiebolag,
 2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
 3. aktier eller andelar i börs eller clearingorganisation

[S3]gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller inte för beslut av myndigheten och inte heller för uppgift som erhållits från annan myndighet om uppgiften inte är sekretessbelagd där.

[S4]Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som består i övervakning enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, övervakning enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, övervakning enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, övervakning enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, kontroll enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller kontroll enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet för sådan uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige gäller dock sekretess endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

[S5]Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i första-tredje styckena för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit enligt avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen, i den mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från utländsk myndighet eller utländskt organ erhållit uppgifter enligt annat avtal. Föreskrifterna i 14 kap.1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

[S6]Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S7]Utan hinder av sekretess får uppgift enligt första stycket lämnas till en börs eller ett utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige om uppgiften behövs för att börsen eller det utländska företaget skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller annan författning.

[S8]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2007:531).

Prop. 1999/2000:109: Tredje stycket har ändrats till följd av att insiderlagen har ersatts av insiderstrafflagen och lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i tredje stycket följer inledningsvis av att lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring ändrar rubrik till lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Utvidgningen av lagen om valutaväxling och betalningsöverföring till att även omfatta viss annan finansiell verksamhet (se avsnitt 5.4.5.1) innebär att fysiska ...

Prop. 1999/2000:145: Bestämmelsen ändras enbart till följd av att valutaväxlingslagen ändrar rubrik till lagen om valutaväxling och betalningsöverföring. Utvidgningen av valutaväxlingslagen innebär att sekretessreglerna i denna bestämmelse blir tillämpliga på Finansinspektionens kontroll av betalningsöverföring enligt valutaväxlingslagen.

Prop. 1999/2000:94: Paragrafen reglerar sekretess i statliga myndigheters verksamhet på det finansiella området. Enligt fjärde stycket andra meningen gäller absolut sekretess hos Finansinspektionen, i den mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från motsvarande utländsk myndighet erhållit uppgifter enligt annat avtal än sådant av riksdagen godkänt avtal som ingåtts med främmande stat eller mellanfolklig organisation. Den föreslagna ändringen medför att området för sekretess utsträcks till att inte endast ...

Prop. 2005/06:140: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras sekretess för bl.a. Finansinspektionens verksamhet. Frågan om sekretess har berörts i avsnitt 15.

I tredje stycket har lagts till en hänvisning till den nya lagen om offentliga ...

[K8]6 §  Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i statlig myndighets verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgift om

 1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]Sekretess gäller, i den mån riksdagen godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet, som avses i första stycket, för uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Föreskrifterna i 14 kap.1--3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

[S3]Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits med stöd av första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1992:1775).

 • RÅ 2003:83:Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag. Handlingar som getts in till Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av bolaget har inte ansetts kunna lämnas ut till detta ens med förbehåll.
 • RÅ 2000:22:I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konfidentiell behandling till skydd för de immateriella rättigheter som är knutna till direktivet. Förutsättningar har inte ansetts föreligga att med stöd av 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) sekretessbelägga en handling - som inom ramen för det gemenskapsförfarande som regleras i direktivet - av Europeiska kommissionen sänts till en svensk myndighet.
 • RÅ 2007:45:Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 6 § andra stycket sekretesslagen.
 • RÅ 2005:87:Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en självständig bedömning av en begäran om utlämnande av handlingar som myndigheten fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet.
 • RÅ 2005:88:I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in som part i målet.

[K8]7 §  Sekretess gäller i verksamhet, som bedrivs av annan än statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet, för uppgift om

 1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.

[S2]Motsvarande sekretess gäller hos kommunal myndighet i ärende om tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Sekretessen gäller dock inte beslut i sådant ärende.

[S3]Sekretess enligt första stycket 1. gäller dock inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från nämnda sekretess, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1991:1658).

 • RÅ 1997:21:Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handlingar med uppgifter angående livsmedelskontroll som under ett antal år företagits av en miljönämnd och avser vissa s.k. storhushåll i privat regi.

[K8]8 §  Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med värdepapper eller rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar. Sekretess gäller också i Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om enskilds ekonomiska förhållanden.

[S2]Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, för uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]I annan av myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i första eller andra stycket gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S4]Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt andra eller tredje stycket, lämnats till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller dock inte, om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

[S5]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2007:1096).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär inledningsvis att det införs ett nytt andra stycke, med en ny sekretessbestämmelse. Sekretess gäller för uppgifter som förekommer vid finansiell samverkan mellan kommuner och landsting, om samverkan bedrivs i en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag, som de samverkande kommunerna och landstingen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över på det sätt som anges i 1 kap. ...

[K8]9 §  Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. Sekretessen gäller dock inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Trots detta undantag gäller sekretess för uppgift från uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.

[S2]Sekretessen enligt första stycket hindrar inte att uppgifter som rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

[S3]Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1999:33).

[K8]10 §  Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild, som i annat fall än som avses i 8 och 9 §§ har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller också hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse med bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen hos en myndighet som bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgiften ingår i beslut av myndigheten.

[S2]Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller dock inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

[S3]Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det att avtalet slöts. Lag (1993:1298).

 • RÅ 2006:87:Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess har inte ansetts kunna grundas på artikel 8 i Europakonventionen.
 • RÅ 2005:5:Ett ramavtal om personaluthyrning har ingåtts mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och ett antal leverantörer. Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för en sammanställning av uppgifter om namnen på de kunder som anlitat en viss leverantör, som en annan leverantör önskade ta del av i syfte att uppmana kunderna att i första hand vända sig till denne.
 • RÅ 2007:12:Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen.
 • RÅ 2002:103:5 kap. 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan om brott.

[K8]11 §  Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende internationellt utvecklingsbistånd för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i avtal, slutet mellan enskild och myndighet, gäller sekretessen dock längst till dess två år har förflutit från det avtalet slöts.

[K8]12 §  Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende hälso- eller sjukvård för sådan uppgift om viss varas tillverkning eller innehåll, som har lämnats till myndigheten för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2003:461).

[K8]13 §  Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande lagstiftning om patent.

[S2]Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt första stycket.

[S3]Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket första meningen i högst tjugo år.

[K8]14 §  Sekretess gäller i ärende om registrering eller inskrivning i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift om pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2001:385).

[K8]15 §  Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet, om uppgiftslämnaren har gjort förbehåll om detta.

[S2]Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2000:165).

[K8]16 §  Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs sammanstötning med annat fartyg eller av tillbud till sådan händelse för uppgift som angår sammanstötningen eller tillbudet och härrör från det fartyg som ärendet avser, om fartygets befälhavare eller redare begär det. Sekretess gäller dock inte, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning beträffande båda fartygen sker samtidigt. Sekretess gäller inte heller, om sådan undersökning beträffande det andra fartyget har ägt rum förut eller tillgång annars finns till motsvarande uppgift rörande det andra fartyget.

[S2]Handläggs ärende som anges i första stycket vid annan myndighet än domstol, tillämpas 12 kap. 3 § första stycket hos den myndigheten.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling upphör sekretessen enligt denna paragraf när motsvarande uppgift rörande det andra fartyget har blivit tillgänglig och senast när fem år har förflutit från det att sammanstötningen eller tillbudet skedde. Lag (1990:716).

[K8]17 §  Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärenden enligt 3 kap. 2 § samt 7 kap.1 och 2 §§konkurrenslagen (2008:579) gäller dock sekretess för uppgift om sådana förhållanden redan om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.

[S2]Första stycket tillämpas inte, om annan sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och innebär att sekretess inte ska gälla.

[S3]För uppgifter som avses i första stycket och som lämnas vid ett förhör enligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller sekretess hos domstol, om en part begär det och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:593).

Prop. 1998/99:35: Tredje stycket är nytt. Det har behandlats i avsnitt 8.6.

Tredje stycket omfattar samma typ av uppgifter som anges i första stycket men ger ett starkare skydd än vad som följer av den regleringen. Bestämmelsen innebär även en utvidgning av tillämpningsområdet för 5 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken om förhandling inom ...

 • RÅ 2001:79:Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2002:24:Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett bolag, genom en riktad nyemission kommer att äga drygt 90 procent av aktierna medan övriga aktieägare förvärvar konvertibla skuldebrev. Efter konvertering av skuldebreven kommer aktierna att ägas i samma proportioner som före nyemissionen. Syftet med åtgärderna är att öppna möjlighet att lämna koncernbidrag. Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K8]18 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats enligt 19-21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller i ärende om underrättelse och information eller bistånd enligt konventio- nerna den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka och om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen samt konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1999:388).

[K8]19 §  Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672). Föreskrifterna i 14 kap.1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2006:697).

Prop. 1999/2000:94: Paragrafen reglerar sekretess hos tillsynsmyndighet i konkurs. En förutsättning för att en tillsynsmyndighet i konkurs skall kunna ingå ett samarbetsavtal om informationsutbyte enligt det s.k. första banksamordningsdirektivet är att den sekretess som kommer att gälla hos tillsynsmyndigheten i konkurs är likvärdig med den som föreskrivs i direktivets artikel 12. Den föreslagna ändringen medför att de sekretessbrytande reglerna i 14 ...

[K8]20 §  Sekretess gäller i ärende om granskning av film eller videogram för uppgift ur filmen eller videogrammet. Sekretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit laga kraft. Lag (1990:896).

[K8]21 §  Sekretess gäller i verksamhet som består i tillsyn över stiftelser, för uppgift om stiftelses affärs- eller driftförhållanden eller om annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att stiftelsen eller den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller i verksamhet som består i administrativa tjänster som utförs efter överenskommelse med en stiftelse, för uppgift om annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2002:1124).

Prop. 2001/02:191: Ett nytt andra stycke har införts i paragrafen. Bestämmelsen innebär att en myndighet som har avtalat med en stiftelse att tillhandahålla kapitalförvaltning, redovisning och andra administrativa tjänster åt stiftelsen, i denna del av verksamheten kan hemlighålla känsliga uppgifter om enskilda som söker och får bidrag ur stiftelsens medel. Det kan gälla uppgifter om att destinatären lider av en viss sjukdom eller lever under knappa ekonomiska förhållanden. Sekretessen är begränsad med ett rakt skaderekvisit. ...

[K8]22 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister för uppgift om registrerad pantbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

[S2]Trots sekretessen får uppgift lämnas till den som senast har beviljats lagfart för den fastighet som uppgiften rör eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, till den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare. Lag (2003:259).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 8 kap. 22 § i promemorians förslag.)

Paragrafen behandlar frågan om sekretesskydd för pantbrevsregistrets uppgifter om pantbrevshavare.

Ändringen i första stycket innebär att sekretess gäller endast för uppgift om registrerad pantbrevshavare (se avsnitt ...

[K8]23 §  Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller planering enligt förfogandelagen (1978:262), för uppgift om

 1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2006:630).

Prop. 2005/06:133: Ändringen innebär att sekretess med hänsyn till skyddet för enskildas ekonomiska förhållanden och vissa andra i paragrafen uppräknade förhållanden införs i kommunernas och landstingens verksamhet med fredstida krishantering. Bestämmelsen har behandlats närmare i avsnitt 11.5.

Den tystnadsplikt som följer av första stycket punkten 2 har företräde framför meddelarfriheten.

[K8]24 §  Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd i myndighetens verksamhet enligt dessa lagar, för uppgift om

 1. affärs- och driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,
 2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser eller med ett utländskt institut med filial i Sverige som endast omfattas av ett utländskt garantisystem.

[S2]I den mån regeringen föreskriver det, gäller sekretess hos garantimyndigheten för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och andra ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit på grund av avtal med företrädare för ett utländskt garantisystem. Föreskrifterna i 14 kap.1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

[S3]Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut för uppgift om

 1. affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,
 2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser,

[S4]till dess att ärendet har slutförts.

[S5]I ett avslutat ärende som avses i tredje stycket gäller sekretess för uppgift om

 1. affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs,
 2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

[S6]Om uppgift i ett ärende som avses i tredje och fjärde styckena har inhämtats från Riksbanken eller Riksgäldskontoret och uppgiften omfattas av sekretess enligt 8 kap. 8 § första stycket där, ska motsvarande sekretess gälla i ärendet.

[S7]Sekretess enligt tredje-femte styckena gäller inte för beslut i ärende som avses där.

[S8]Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen enligt första stycket 1, tredje stycket 1 och fjärde stycket 1 om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S9]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:815).

[K8]25 §  Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende med- verkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister för uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rättstvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som part i tvisten försämras om uppgiften röjs. Lag (1997:380).

[K8]26 §  Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt 6 § första stycket 1 har lämnats till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller kommunen. Lag (2008:654).

[K8]27 §  Sekretess gäller hos myndighet för uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse,

 1. om det av särskild anledning kan antas att verket inte tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
 2. om det av särskild anledning kan antas att verket har kommit in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och
 3. om ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt förfogande,

[S2]om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada.

[S3]Vid tillämpningen av första stycket skall ett verk som har tillhandahållits enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen eller har lämnats från en myndighet till en annan inte därigenom anses offentliggjort. Lag (2000:87).

Prop. 1999/2000:35: Sekretess gäller hos myndighet för uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse,

1. om det av särskild anledning kan antas att verket inte tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, ...

[K8]28 §  Sekretess gäller i Riksrevisionens verksamhet avseende granskning av hur enskild mottagare använt statsbidrag för uppgift om

 1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens granskning.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2002:1027).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.7.

Genom bestämmelsen, som är ny, införs sekretess hos Riksrevisionen motsvarande den sekretessreglering som i dag gäller hos Riksrevisionsverket i ärenden om granskning av hur statsmedel använts, se 8 kap. 6 § sekretesslagen, 2 ...

[K8]29 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

[S2]Detsamma gäller i verksamhet som avser förande av utsläppsrättsregister enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett konto i registret. Lag (2004:1203).

Prop. 2004/05:18: Enligt ett nytt andra stycke gäller sekretess för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett konto i utsläppsrättsregistret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Bestämmelsen behandlas utförligt i avsnitt 6. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2005. ...

[K8]30 §  Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

[S2]Sekretess enligt första stycket gäller även hos en annan myndighet som tillsammans med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan med en enskild.

[S3]Sekretess enligt första och andra styckena hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan part som deltar i den forskningssamverkan som uppgiften hänför sig till.

[S4]Första stycket gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende om ansökan om patent eller registrering av mönster. I sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt 13 §.

[S5]Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

[S6]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. Lag (2007:474).

Prop. 2006/07:91: Bestämmelsen, som är ny, har behandlats i avsnitt 5. Bestämmelsen reglerar sekretess vid sådan samverkan om forskning som efter överenskommelse bedrivs mellan ett universitet eller en högskola och en enskild (forskningssamverkan). Med enskild avses såväl fysisk som juridisk person.

Forskningssamverkan mellan ett universitet eller en högskola och en enskild företer likheter med uppdragsforskning. Uppdragsforskning ...

[K8]31 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister för uppgift om registrerad inteckningsbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

[S2]Trots sekretessen får uppgift lämnas till den vars egendom har intecknats. Lag (2008:1076).

Prop. 2008/09:17: (Jfr 8 kap. 22 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess för inteckningsbrevsregistrets uppgifter om inteckningsbrevshavare. Frågan har behandlats i avsnitt 5.8 och 5.10. I 8 kap. 22 § sekretesslagen finns ...

9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur

 • RÅ 2005:12:En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.
Ändrad: SFS 2001:1307 (Likabehandling av studenter i högskolan), 2006:697 (En kronofogdemyndighet i tiden), 2003:317 (Ett utvidgat skydd mot diskriminering), 2008:570 (Ett starkare skydd mot diskriminering), 1998:1440 (Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.), 1998:205 (Personuppgiftslag), 1994:136 (Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet), 2003:651 (Det nya Skatteverket), 1986:1287 (om ändringar i taxeringsorganisationen), 2001:207 (Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution), 2004:507 (Några frågor om sekretess, m.m.), 2005:788 (Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling), 1982:1106 (om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m.), 1994:595 (Några frågor om sekretess), 2006:68 (Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever), 1987:1161 (om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m.), 1999:151 (Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder), 2002:1124 (Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslighet m.m.), 1991:434 (om en ny jämställdhetslag, m.m.), 2000:1285 (Beskattning av utländska nyckelpersoner), 1998:1686 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 2006:422 (Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter), 1980:880 (med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m.), 1984:922 (om ändring i sekretesslagen (1980:100)), 1996:155 (None), 1986:618 (med förslag till utsökningsregisterlag m.m.)

[K9]1 §  Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift som har tillförts databasen. Motsvarande sekretess gäller även hos kommun eller landsting för uppgift som har lämnats dit i ett ärende om förhandsbesked i skatte- eller taxeringsfråga samt hos Försäkringskassan för uppgift som har lämnats dit i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift. Uppgift hos Tullverket får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. I myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur tulldatabasen enligt lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet gäller sekretess för uppgift som har tillförts databasen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen enligt första-femte meningarna endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med anledning av överklagande hos domstol registreras hos annan myndighet enligt 15 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål hos domstol erhållits från annan myndighet och är den sekretessbelagd där, gäller dock denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar betydelse i målet.

[S2]Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

[S3]Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs, om inte beslutet meddelas i ärende om

 1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
 2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden, eller
 3. trängselskatt.

[S4]I beslut, varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs, gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

[S5]Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lag om förfarande vid beskattning, lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet eller lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. I rådets förordning (EG) 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till enskild. Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift i ärende om revision lämnas till en förvaltare i den reviderades konkurs.

[S6]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:422).

Prop. 2001/02:191: Paragrafens tredje stycke 2 upphör att gälla. I paragrafens tredje stycke undantas vissa kategorier av beslut från det sekretessbelagda området. Från denna undantagsregel görs i samma stycke undantag av innebörd att vissa av dessa beslut skall omfattas av sekretess enligt huvudregeln. Regleringen i tredje stycket 2 innebär att beslut av skattemyndigheten eller Riksskatteverket enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt ...

Prop. 2000/01:12: I denna paragraf görs endast en redaktionell ändring. I likhet med vad som gäller idag skall Forskarskattenämndens beslut omfattas av den sekretess som gäller i skatteärenden.

Prop. 2005/06:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från sekretess för utlämnande av uppgifter enligt förordningen. Den ändras endast på så sätt att hänvisningen till relevanta artiklar i den äldre förordningen ersätts med en hänvisning till den nu gällande förordningen.

Prop. 2000/01:33: Ändringen föranleds av införandet av lagen om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet och lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Sekretess skall också gälla för förande av eller uttag av uppgifter ur tulldatabasen.

Prop. 2003/04:145: I andra stycket tydliggörs det att med skatt skall jämställas även expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt. Trängselskatt är en indirekt skatt och skatten omfattas därmed av styckets första mening. Förslaget behandlas i avsnitt 10.4.

Beslut om skatt är enligt huvudregeln i tredje stycket undantagna från sekretess. I lagtexten finns ett par undantag från denna regel. Genom ...

Prop. 2004/05:164: Sekretesslagen ändras så att det tydligt framgår att sekretess med omvänt skaderekvisit gäller för uppgifter i tulldatabasen samt att motsvarande sekretess skall gälla för de uppgifter som andra myndigheter än Tullverket har tillgång till genom direktåtkomst till tulldatabasen. Frågan behandlas vidare i avsnitt 15.1.

 • RÅ 1999:38:God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka huvudmannens rätt och förvalta hans egendom har ansetts ha rätt att med stöd av 14 kap. 4 § sekretesslagen få ut kopior av huvudmannens deklarationer, då huvudmannen inte ansetts kunna själv begära att få del av sina deklarationer eller efterge den sekretess som gäller för handlingarna enligt 9 kap.
 • RÅ 2001:79:Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2002:24:Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett bolag, genom en riktad nyemission kommer att äga drygt 90 procent av aktierna medan övriga aktieägare förvärvar konvertibla skuldebrev. Efter konvertering av skuldebreven kommer aktierna att ägas i samma proportioner som före nyemissionen. Syftet med åtgärderna är att öppna möjlighet att lämna koncernbidrag. Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • NJA 2003 s. 447:Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter i hemställan omfattats av s.k. skattesekretess, dels om det i så fall varit tillåtet att ändå lämna ut uppgifterna.
 • RÅ 2007:60:En enskild har begärt att få ta del av handlingar i ett avslutat mål om resning av inkomsttaxering. Begäran om utlämnande har prövats enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen.
 • RÅ 1996:82:Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts hänförlig till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen.

[K9]2 §  Sekretess gäller i

 1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt, tull eller avgift samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller under 1 §,
 2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
 3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,
 4. ärende enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

[S2]för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

[S3]Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men.

[S4]I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket fjärde-åttonde meningarna.

[S5]Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 3 samt andra stycket. Sekretessen gäller inte heller beslut om kontrollavgift eller om undantag från skyldigheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

[S6]Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision eller enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs. I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till enskild.

[S7]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2007:593).

Prop. 2001/02:191: Paragrafens fjärde stycke innehåller en sekretessbrytande bestämmelse till förmån för konkursförvaltare. Denna bestämmelse föreslås bli utvidgad från att avse uppgifter ur revisionspromemoria till att avse uppgifter i ärende om revision.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.8.3.

Prop. 2005/06:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från sekretess för utlämnande av uppgifter enligt förordningen. Den ändras endast på så sätt att hänvisningen till den äldre förordningen ersätts med en hänvisning till den nu gällande förordningen.

Prop. 2005/06:169: Ändringen i tredje stycket innebär att vissa beslut skall vara offentliga. Det gäller Skatteverkets beslut att i enskilda fall medge undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m. liksom beslut om kontrollavgift enligt denna lag eller enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher. Övriga beslut, t.ex. beslut om särskilda kontrollåtgärder och tillsyn enligt lagen om kassaregister m.m., omfattas däremot av sekretessen.

Prop. 2006/07:105: Ändringen i tredje stycket innebär att vissa beslut skall vara offentliga. Det gäller Skatteverkets beslut att i enskilda fall medge undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m. liksom beslut om kontrollavgift enligt samma lag. Övriga beslut, t.ex. beslut om särskilda kontrollåtgärder och tillsyn enligt lagen om kassaregister m.m., omfattas däremot av sekretessen.

Prop. 2006/07:99: Skälen för ändringarna i denna paragraf har angetts i avsnitt 5.2 under rubriken Sekretess och dataskydd (s. 34 f.).

Ett nytt andra stycke förs in, med en bestämmelse om sekretess för uppgifter i ärende enligt den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Sekretessen föreslås vara av samma styrka som gäller i dag för motsvarande uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ...

[K9]3 §  Sekretess enligt 1 och 2 §§ gäller också, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som myndighet lämnar åt myndighet eller annat organ i den staten eller mellanfolklig organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer.

[S2]Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 1, 2 eller 19 § för sådan uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Föreskrifterna i 14 kap.1--3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år. Lag (1992:1775).

[K9]4 §  Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen eller riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, av någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift, som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller därmed jämförbart förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2008:356).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen, som har behandlats i avsnitt 5.7 gäller i första hand sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik. Med statistik avses i bestämmelsen en mera allmänt utredande verksamhet utan anknytning till något särskild ärende. Enligt bestämmelsens nuvarande lydelse kan regeringen vidare sekretessbelägga uppgifter i annan med statistik jämförbar undersökning som utförs av myndighet. ...

 • RÅ 2004:9:Uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som skulle användas vid uppföljning av viss medicinsk behandling, lämnades inte ut med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen, eftersom de inte ansågs behövas för forsknings- eller statistikändamål.

[K9]5 §  Sekretess gäller hos Riksbanken i ärenden enligt lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och från utlandet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

[S2]Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Såvitt gäller annat än studiestöd under sjukdom gäller sekretessen dock inte beslut i ärendet.

[S3]Sekretess gäller, i annat fall än som avses i andra stycket och 8 kap. 6-8 §§, i ärende om utlåning av allmänna medel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte ansökan eller beslut i ärendet.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2006:1450).

 • RÅ 2002:54:Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiemedel har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen och 10 § f personuppgiftslagen.

[K9]6 §  Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om tillstånd eller tillsyn, som enligt lag eller annan författning ankommer på inspektionen, och i ärende om sådant bistånd som avses i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Har uppgift, för vilken gäller sekretess enligt vad nu har sagts, lämnats till Justitiekanslern, gäller sekretessen också där.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1998:205).

Prop. 1997/98:44: I första stycket finns det två ändringar i sak. Ändringarna överensstämmer helt med Datalagskommitténs förslag.

Den första ändringen – varigenom ordet lag byts ut mot orden lag eller annan författning – innebär att det även i förordning kan anges vilken tillsyn som ankommer på Datainspektionen.

Den andra ändringen innebär att bestämmelsen om överföring av nu aktuell sekretess till regeringen har tagits bort. Anledningen till detta är att ärenden som avses i ...

[K9]7 §  Sekretess gäller i myndighets verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning av personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204), för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Lag (1998:205).

Prop. 1997/98:44: Paragrafen har justerats med anledning av att personuppgiftslagen ersätter den nuvarande datalagen.

 • RÅ 2005:12:En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.

[K9]8 §  Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift som angår särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som är försändelsens avsändare eller mottagare.

[S2]Sekretess gäller hos myndighet som driver televerksamhet för uppgift som angår särskilt telefonsamtal eller annat telemeddelande. Om sekretess inte följer av annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som har tagit del i telefonsamtalet eller annars är telemeddelandets avsändare eller mottagare eller som innehar apparat som har använts för telemeddelandet.

[S3]Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän samfärdsel för uppgift som angår enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten och som inte avses i första eller andra stycket, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Sekretessen hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om enskilds adress gäller dock endast, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men.

[S4]Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom totalförsvaret, om uppgiften avser telemeddelande som utomstående utväxlar på telenät.

[S5]Sekretess gäller i ärenden som avser TV-avgifter för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S6]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt tredje och femte styckena i högst tjugo år. Lag (1996:1586).

[K9]9 §  Sekretess gäller hos notarius publicus i verksamhet som enligt lag eller annan författning ankommer på honom och som inte avser uppgift om protest av växel eller check

 1. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har förutsatt skall bli behandlad förtroligt,
 2. för uppgift i övrigt om någons personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att han lider skada eller men om uppgiften röjs. Lag (2000:144).

[K9]10 §  Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden samt Justitiekanslern i ärende om rättshjälp

 1. för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som ärendet avser,
 2. för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte beslut i ärendet.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2005:74).

Prop. 2004/05:41: I paragrafens första stycke har Justitiekanslern ersatt Domstolsverket som en av de myndigheter vid vilken sekretess gäller i ärenden om rättshjälp. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.2.2.

De andra och tredje styckena i paragrafen är oförändrade.

[K9]11 §  Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom utrikesrepresentationen för uppgift i ärende om ekonomiskt bistånd, biträde i rättslig angelägenhet eller utredning eller annat liknande bistånd åt enskild, om

[S2]det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende om ekonomiskt bistånd.

[S3]Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom utrikesrepresentationen och hos Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för uppgift om enskild som hänför sig till utlandsmyndighets beredskapsplanering, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1996:155).

[K9]12 §  Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot advokat eller om advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Motsvarande sekretess gäller i ärende om godkännande eller auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering. Föreskrifterna i 14 kap.1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte beslut i ärendet.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2000:443).

Prop. 1999/2000:94: för att Revisorsnämnden skall kunna ingå ett samarbetsavtal om informationsutbyte enligt det s.k. första banksamordningsdirektivet är att den sekretess som kommer att gälla i Revisorsnämndens verksamhet är likvärdig den som gäller enligt artikel 12 i direktivet. Den föreslagna ändringen medför att föreskrifterna i 14 kap.1–<a href="https://lagen.nu/1980:100#K14P3" ...

[K9]13 §  Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om förvärv av hyresfastighet eller om särskild förvaltning av fastighet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K9]14 §  Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.

[K9]15 §  Sekretess gäller hos domstol i äktenskapsmål samt mål och ärenden enligt föräldrabalken, liksom i ärenden enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn och ärenden enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. I ärenden enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn och om adoption enligt 4 kap.föräldrabalken, anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller förvaltarskap behövs dock inte begäran av part.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretess i högst sjuttio år. Lag (2006:461).

Prop. 2005/06:99: I paragrafen finns en bestämmelse om sekretess hos domstol i vissa mål och ärenden. Bestämmelsen är ändrad med anledning av att frågor enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn skall handläggas som ärenden. Övervägandena finns i avsnitt 12.1.

 • NJA 2006 s. 78:I mål om vårdnad m.m. har hovrätten enligt 34 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beslutat att rättshjälp som beviljats part skulle upphöra. Sedan parten överklagat beslutet och gett in ett läkarintyg till Högsta domstolen, har tredje man begärt att få läkarintyget utlämnat. Varken 9 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) eller någon annan bestämmelse i nämnda lag har ansetts utgöra hinder mot att handlingen lämnas ut.

[K9]16 §  Sekretess gäller hos domstol i mål om ansvar för sexualbrott, utpressning, brytande av post- eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning, dataintrång, brott mot tystnadsplikt eller brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts samt i mål om ersättning för skada med anledning av sådant brott, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller hos domstol även i mål om

 1. ansvar för barnpornografibrott,
 2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och
 3. förverkande av skildring med sådant innehåll

[S2]för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon denne närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller även i ärende som rör i denna paragraf angivet brott. Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är tilltalad eller svarande.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2004:507).

Prop. 1997/98:43: Förslaget har behandlats i avsnitt 13.2 och innebär att paragrafens tillämpningsområde utsträcks till att omfatta de mål och ärenden hos domstol som nämns i paragrafen och som rör barnpornografibrott.

Prop. 2003/04:93: I paragrafen anges i vilka brottmål och andra mål eller ärenden rörande sådana brott som sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden gäller hos domstol. Bestämmelsens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta mål om brott mot tystnadsplikt och mål om dataintrång. Ändringen har behandlats i avsnitt 7.

 • RH 2007:69:Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott.
 • NJA 1995 s. 119:Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?

[K9]17 §  Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av 18 §

 1. i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
 2. i angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
 3. i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
 4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Statens kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,
 5. i Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i brottmål,
 6. i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen (1998:622) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
 7. i register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
 8. i register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
 9. i särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 15 kap. 1 §,
 10. i register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars behandlas med stöd av samma lag,

[S2]om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

[S3]Sekretess enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Av 12 kap. 2 § andra stycket framgår att även sekretessen enligt första stycket 1 är begränsad hos domstol.

[S4]Sekretessen enligt första stycket gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift som angår misstanke om brott.

[S5]Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S6]Utan hinder av sekretessen får en skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, ta del av en uppgift

 1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas,
 2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken och som avlutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av ordningsbot, eller
 3. i en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

[S7]om den skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne att den inte lämnas ut.

[S8]Utan hinder av sekretessen får en uppgift också lämnas ut

 1. till enskild enligt vad som föreskrivs i den särskilda lagstiftningen om unga lagöverträdare,
 2. till enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd i den lagen,
 3. enligt vad som föreskrivs i lagen (1998:621) om misstankeregister, polisdatalagen (1998:622), lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet samt i förordningar som har stöd i dessa lagar,
 4. till enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

[S9]Utan hinder av sekretessen får polisen på begäran av den som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämna uppgift om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.

[S10]Utan hinder av sekretessen enligt första stycket 1 får uppgift lämnas till konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse för konkursutredningen.

[S11]Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i första stycket 1-4 eller 6 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser, om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I fråga om annan uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2006:697).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess för uppgifter i förundersökningar m.m., till skydd för enskildas intressen. Ändringen innebär för det första att punkt 2 delas upp i två punkter. Nuvarande punkt 3 betecknas därför punkt 4. Denna bestämmelse är för närvarande tillämplig på sådana personregister som förs lokalt inom polisen och som inte utgör polisregister i polisregisterlagens mening och därför inte heller...

Prop. 1997/98:43: Förslaget har behandlats i avsnitt 13.2 och innebär att sekretess kan inträda även hos Statens biografbyrå när den biträder vid utredning av t.ex. barnpornografibrott, jfr 5 kap. 6 §.

Prop. 2001/02:191: Ett nytt andra stycke införs. Bestämmelsen innebär att sekretess enligt första stycket skall gälla även hos tillsyndmyndighet i konkurs för

uppgift som angår misstanke om brott. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.2.

I ett nytt sjunde stycke införs ...

Prop. 2000/01:109: I paragrafen – som innehåller bestämmelser om sekretess i förundersökningar m.m. till skydd för enskildas intressen – har det införts ett nytt tredje stycke. Genom den nya bestämmelsen får en skadelidande möjlighet att ta del av uppgifter i en avslutad brottsutredning. En uppgifts utlämnande förutsätter dock att den skadelidande behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och att det inte är av synnerlig vikt för den som ...

Prop. 1999/2000:67: Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av 18 §,

Prop. 2003/04:93: Enligt paragrafen gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i ett antal myndigheters olika verksamheter som har anknytning till brottsutredningar. Sålunda gäller sekretess bl.a. i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål (punkt 1) och i angelägenhet som avser tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott (punkt 2). Sekretessen gäller sedan år ...

 • NJA 1990 s. 510:Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd dels för intresset att förebygga eller beivra brott, dels för enskilds personliga förhållanden. 5 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 17 och 18 §§, 12 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • RÅ 1995:28:Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika har - kort efter det att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallat läkarens legitimation som läkare - lagts ned med motivering bl.a. att det kunde antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än bötesstraff. Läkaren, som överklagat Ansvarsnämndens beslut om legitimationsåterkallelse, har ansetts ha rätt till partsinsyn i förundersökningsärendet trots att detta avslutats.
 • NJA 1995 s. 119:Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?
 • NJA 2005 s. 91:Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
 • RÅ 2001:27:Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tillämpliga då en brottsanmälan mot en person lett till en omfattande s.k. förutredning och personen ifråga sedermera begärt att få ut uppgifter ur den avslutade utredningen.
 • NJA 1997 s. 849:Uppgifter, som Riksåklagaren lämnat till HD tillsammans med ansökan om resning till men för en tilltalad, har inte ansetts lämnade till domstolen med anledning av åtal. 9 kap 17 § 1 st och 18 § 2 st sekretesslagen (1980:100).

[K9]18 §  Sekretessen enligt 17 § första stycket gäller inte

 1. beslut huruvida åtal skall väckas, beslut om att förundersökning inte skall inledas samt beslut om att förundersökning skall läggas ned,
 2. uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot,
 3. uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra stycket polislagen (1984:387).

[S2]Sekretessen enligt 17 § första stycket upphör att gälla, om uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, såvida inte sekretess för uppgiften skall gälla hos domstolen enligt 16 § eller enligt 8 kap. 17 §, eller uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet eller finns i handling som har erhållits från annan myndighet där sekretess gäller för uppgiften. Lag (2002:1124).

Prop. 2001/02:191: Ett tillägg görs till paragrafens andra stycke. Enligt bestämmelsens huvudregel upphör förundersökningssekretessen enligt 9 kap. 17 § att gälla för en uppgift som lämnas till domstol med anledning av åtal. Vissa undantag görs från denna huvudregel. Tillägget innebär att ytterligare ett undantag görs så att förundersökningssekretessen för uppgifter om företagshemligheter fortsätter att gälla trots att uppgifterna lämnas till en domstol med anledning av åtal om uppgifterna omfattas av sekretess hos ...

 • NJA 1995 s. 119:Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?
 • NJA 1997 s. 849:Uppgifter, som Riksåklagaren lämnat till HD tillsammans med ansökan om resning till men för en tilltalad, har inte ansetts lämnade till domstolen med anledning av åtal. 9 kap 17 § 1 st och 18 § 2 st sekretesslagen (1980:100).

[K9]19 §  Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende angående utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen (1986:436) om näringsförbud, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller dock inte uppgift om förpliktelse som avses med den sökta verkställigheten

 • i ett pågående mål, eller
 • i ett avslutat mål, om verkställighet för annan förpliktelse söks inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften inte är äldre än två år.

[S2]Sekretess gäller inte heller beslut i ett mål eller ärende.

[S3]Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet för uppgift som har tillförts databasen.

[S4]Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i första- tredje styckena och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera med tillämpning av 3 kap. 3 a § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet omfattas av sekretess oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken. Vid tillämpning av första stycket andra meningen ska bortses från sökt verkställighet beträffande vilken uppgiften blockerats.

[S5]Utan hinder av sekretessen får uppgifter om en enskild lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs.

[S6]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2008:214).

Prop. 2007/08:116: Som redan nämnts (se avsnitt 4.2.5) rättas en redaktionell felaktighet som uppkommit i första stycket.

I första meningen i det nya fjärde stycket föreskrivs sekretess för uppgifter som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera med tillämpning av den föreslagna nya bestämmelsen i 3 kap. 3 a § lagen (<a href="https://lagen.nu/2001:184" ...

Prop. 2000/01:33: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 14.2, reglerar sekretessen inom kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet. I första stycket har införts ett omvänt skaderekvisit. Sekretessen gäller i mål eller ärende angående utsökning och indrivning samt för verksamhet enligt lagen (1986:436) om näringsförbud. Detta innebär att i princip all tillämpning av ...

 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.
 • RÅ 1994:79:Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) få ut uppgifter om ekonomiska förhållanden i motparts självdeklaration som förvaras hos myndigheten.
 • RÅ 2005:12:En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.

[K9]20 §  Sekretess gäller hos domstol, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs,

 1. i mål om kollektivavtal,
 2. i mål om tillämpningen av lagen (1982:80) om anställningsskydd, lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 31-33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning, 4-11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, 2 och 5 kap.diskrimineringslagen (2008:567), 3-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning samt 14 a kap.7-12 §§skollagen (1985:1100).

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:570).

Prop. 2007/08:95: I första stycket har hänvisningarna tagits bort till bestämmelser i jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av ...

Prop. 2002/03:65: Ändringen i 9 kap. 20 § sekretesslagen innebär att den sekretessprövning som skall göras för uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som gäller i arbetsrättsliga tvister också gäller i tvister enligt den nya lagen om förbud mot diskriminering. För sekretess fordras att det kan antas att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. Om rätten ...

Prop. 1997/98:177: I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Prop. 2005/06:38: Den nya hänvisningen i paragrafen innebär att den sekretessprövning som skall göras för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden som gäller i arbetsrättsliga tvister, i tvister enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och i tvister enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering också gäller i tvister enligt lagen ...

[K9]21 §  Sekretess gäller hos följande myndigheter för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs:

 1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt i annat ärende som rör rådgivning åt enskild,
 2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen,
 3. Statens skolinspektion i ärende enligt 14 a kap.skollagen (1985:1100), och
 4. Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:570).

Prop. 2004/05:147: Ändringen i första punkten innebär att sekretessprövning skall göras i ärenden enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering hos Jämställdhetsombudsmannen på samma sätt som redan gäller för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Sekretessen gäller med ett rakt skaderekvisit, dvs. för sekretess krävs att det kan antas att den enskilde lider ...

Prop. 2001/02:191: Sekretessen hos JämO, Jämställdhetsnämnden, DO, Nämnden mot diskriminering, Handikappombudsmannen, HomO och Konsumentombudsmannen skall gälla, inte bara om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs, utan även om det kan antas att någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Med anledning av härav görs dels en ändring i paragrafens första stycke, dels en redaktionell ändring så att andra stycket inarbetas i första stycket 4.

Den ...

Prop. 2002/03:65: Ändringen innebär att sekretessprövning skall göras i ärenden hos Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning enligt den nya lagen om förbud mot diskriminering. Sekretessen gäller med ett rakt skaderekvisit, dvs. för sekretess krävs att det kan antas att den en-

skilde ...

Prop. 1997/98:177: Jämställdhetsnämnden enligt jämställdhetslagen (1991:433) för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Nämnden mot diskriminering i ärende enligt lagen (1998:000) om åtgärder mot etnisk diskriminering ...

Prop. 2005/06:38: Ändringarna i paragrafen innebär att sekretess gäller i ärenden enligt lagen (2006:000) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever hos Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Statens skolverk för uppgift om barnets eller elevens personliga och ekonomiska förhållanden. Sekretessen gäller ...

[K9]22 §  Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider skada eller men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1989:713).

[K9]23 §  Sekretess gäller för sådan uppgift hos myndighet om innehav av finansiella instrument som har lämnats till myndigheten till följd av särskilt beslut enligt 11 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eller till följd av 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden eller 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 20 år. Lag (2007:342).

[K9]24 §  Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (1994:1738) för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärenden om tillstånd.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1994:1739).

[K9]25 §  Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om

 1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att han eller hon lider men, och
 2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd enligt 10 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Utan hinder av sekretess får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension.

[S3]Sekretess enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2004:786).

Prop. 1997/98:151: Bestämmelsen är ny och innebär för det första att vad pensionsspararen har bestämt om efterlevandeskydd inte får lämnas ut så länge denne själv lever. För det andra får uppgifter om en enskilds fondval och fondbyten bara lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av att uppgiften röjs. Bestämmelsen har också kommenterats i avsnitt 27.9. Placeringen i 9 kap. har skett efter påpekande av

...

[K9]26 §  Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden

 1. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för sådan granskning,
 2. hos det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien i den del dess verksamhet avser kontakter med de drabbade och anhöriga till katastrofens offer,

[S2]om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

[S3]Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos kommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med anledning av naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S4]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2005:37)

Prop. 1998/99:140: Hos kommissionen kommer att gälla sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Med enskild avses

även befattningshavare i allmän tjänst. För att en uppgift skall få röjas skall det stå klart att den enskilde eller någon honom närstående inte lider skada eller men. För uppgifter som förekommer i allmänna handlingar kan ...

[K9]27 §  Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap.1 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, för anmälan eller annan utsaga från enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:593).

Prop. 2001/02:167: Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 6 eller 19 § konkurrenslagen (1993:20) eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, för anmälan eller annan utsaga från enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. ...

[K9]28 §  Sekretess gäller i ärende om

 1. inkomstgaranti avseende den som har varit riksdagsledamot eller Sveriges företrädare i Europaparlamentet,
 2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,
 3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare,
 4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor

[S2]för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ett sådant ärende.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2008:967).

Prop. 2007/08:160: Enligt den befintliga sekretessbestämmelsen i paragrafen gäller sekretess i ärende om inkomst avseende den som har varit riksdagsledamot eller Sveriges företrädare i Europaparlamentet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller således med ett rakt skaderekvisit, dvs. presumtionen är att uppgifterna är offentliga. Sekretessen gäller inte beslut i ett sådant ärende. I fråga ...

[K9]29 §  Sekretess gäller i myndighets verksamhet som består i etikprövning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, för uppgift om

 1. enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men,
 2. enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen enligt första stycket gäller inte beslut i ärenden.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i sjuttio år och enligt första stycket 2 i tjugo år. Lag (2003:461).

[K9]30 §  Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter i verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser

 1. utförande av räddningsinsatser,
 2. undersökningar av olyckor, eller
 3. tillsyn

[S2]för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2003:779).

Prop. 2002/03:119: Paragrafen är ny. Syftet är att skydda uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden som räddningstjänstpersonalen kan komma i kontakt med vid vissa åtgärder som företas enligt den nya lagen. Bestämmelsen omfattar personal i både den kommunala och den statliga räddningstjänstorganisationen och gäller vid följande typer av åtgärder enligt den nya lagen: räddningsinsatser, undersökning av olyckor enligt 3 kap. 10 § samt tillsyn. För åtgärder vid kommunens förebyggande verksamhet enligt ...

[K9]31 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (2006:444) om passagerarregister för uppgift om enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling. Sekretess i denna verksamhet gäller också för uppgift om enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2006:445).

Prop. 2005/06:129: Paragrafen innehåller en ny sekretessbestämmelse.

I första stycket första meningen, som utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter, anges att bestämmelsen gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur det passagerarregister som skall föras enligt lagen (2006:000) om passagerarregister för uppgift om enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling. Med nummer på resehandling avses passnummer ...

[K9]32 §  Sekretess gäller hos Försvarsmakten i försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2007:665).

Prop. 2006/07:63: Paragrafen är ny och innebär att det i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst samt hos Försvarets radioanstalt i underrättelse- och säkerhetsverksamheten gäller sekretess för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Bestämmelsen utgör ett komplement till utrikes- och försvarssekretessen enligt 2 kap.1 ...

10 kap. Sekretess med hänsyn till intresset att bevara djur- eller växtart

[K10]1 §  Sekretess gäller för uppgift om utrotningshotad djur- eller växtart, om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs.

11 kap. Särskilda bestämmelser om sekretess hos regeringen, riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

[K11]1 §  Erhåller regeringen från annan myndighet uppgift, som är sekretessbelagd där, för att regeringen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller sekretessen även hos regeringen.

[S2]Regeringen kan för särskilt fall besluta att sekretessbelagd uppgift i regeringsärende får lämnas ut.

[S3]Skall enligt särskild bestämmelse i denna lag viss angiven myndighet pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild, ankommer prövningen, såvitt gäller uppgift hos regeringen, i stället på denna. Detta gäller dock inte, om prövningen ankommer på departementschef.

[K11]2 §  Föreskrifterna i 1 kap.2-4 §§ gäller inte för ledamot av riksdagen såvitt avser uppgift som ledamoten har erhållit under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifterna om tystnadsplikt för sådan ledamot och för tjänsteman i riksdagen finns i 10 kap. 7 § regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 §riksdagsordningen.

[S2]För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare gäller sekretess enligt denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar. För uppgift som har intagits i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i fall som avses i 2 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 2 kap., 6 kap. 6 § och, när det gäller EU-nämndens stenografiska uppteckningar enligt 10 kap. 9 § riksdagsordningen, 3 kap. 1 §.

[S3]Erhåller riksdagen från regeringen uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos riksdagen. Lag (2003:182).

[K11]3 §  Den befogenhet som enligt bestämmelse i denna lag tillkommer regeringen att för särskilt fall förordna om undantag från sekretess, skall, såvitt avser uppgift hos riksdagen eller myndighet under denna, i stället tillkomma riksdagen. Såvitt avser uppgift hos myndighet under riksdagen tillkommer befogenheten det utskott som bereder ärenden som rör myndigheten.

[S2]Erhåller riksdagen från annan myndighet uppgift, som är sekretessbelagd där, för att riksdagen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller sekretessen även hos riksdagen.

[S3]Även i annat fall än som avses i första stycket får riksdagen förordna om undantag från sekretess i fråga om uppgift hos riksdagen.

[K11]4 §  Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet och hos Justitiekanslern i hans verksamhet för att bevaka statens rätt eller tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den mån det följer av andra--femte stycket. Sekretess gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman varigenom ärende avgörs.

[S2]Erhåller justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet, som anges i första stycket, från myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos ombudsmannen eller Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten, gäller sekretess hos ombudsmannen eller Justitiekanslern dock endast i den mån det kan antas att allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

[S3]Erhåller justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet, som anges i första stycket, uppgift från enskild, gäller

 1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket lider betydande men om uppgiften röjs,
 2. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i den mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs.

[S4]Sekretess gäller även i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka statens rätt för uppgift från enskild i den mån uppgiften erhållits med anledning av rättstvist och det kan antas att det allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs.

[S5]Har justitieombudsman eller Justitiekanslern beslutat inleda förundersökning, tillämpas 5 kap. 1 § och 9 kap.17 och 18 §§ i verksamhet som anges i första stycket och som utövas av honom i egenskap av åklagare. Lag (1994:595).

[K11]5 §  Regeringen får föreskriva att sekretess, motsvarande den som enligt 4 § gäller hos Justitiekanslern, skall gälla i verksamhet som bedrivs av särskild undersökningskommission som regeringen har tillsatt.

[K11]6 §  Hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dess tillsyn enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet gäller sekretess endast enligt andra-fjärde styckena.

[S2]Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, från en myndighet får en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos nämnden.

[S3]Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en uppgift från en enskild, gäller

 1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket lider betydande men om uppgiften röjs,
 2. sekretess enligt 5 kap. i den mån det kan antas att verksamhet för att förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften röjs,
 3. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i den mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som ärendet får anses avse.

[S4]Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en uppgift från en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, gäller sekretess i den mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som ärendet får anses avse. Förordning (2007:983).

[K12]1 §  Erhåller domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från domstol eller annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen.

[S2]Första stycket tillämpas inte, om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande domstolen. Om uppgiften omfattas av sekretess enligt 7 kap.1 eller 1 a § gäller dock sekretessen enligt första stycket om den ger ett starkare skydd för uppgiften.

[S3]Erhåller domstol uppgift från ett sådant organ som avses i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ för att domstolen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att uppgiften skall lämnas ut enligt nämnda lag. Lag (2006:854).

Prop. 2004/05:65: Ett nytt tredje stycke införs för att se till att uppgifter som inte lämnats ut enligt reglerna i lagen (2005:000) om miljöinformation hos vissa enskilda organ inte blir offentliga när uppgifterna lämnas till domstol i samband med att ett beslut om att inte lämna ut informationen överklagas.

Se också allmänmotiveringen avsnitt 9.2.3. ...

Prop. 2005/06:161: I bestämmelsens första stycke anges att om en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från domstol eller annan myndighet erhåller en uppgift som är sekretessbelagd där gäller sekretessen också hos domstolen (s.k. sekundär sekretess). Detta innebär att t.ex. hälso- och sjukvårdssekretess kan överföras till en domstol. Vad som sägs i första stycket gäller dock enligt paragrafens andra stycke inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften ...

 • NJA 1990 s. 510:Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd dels för intresset att förebygga eller beivra brott, dels för enskilds personliga förhållanden. 5 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 17 och 18 §§, 12 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).
 • NJA 1995 s. 119:Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?

[K12]2 §  Sekretess enligt 6 kap., 7 kap.17 och 18 §§, 8 kap.1 och 3-11 §§ samt 9 kap.8-11 och 14 §§ gäller inte hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.

[S2]Sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut. Lag (2004:507).

Prop. 2003/04:93: Om en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet erhåller uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessbelagd där, gäller enligt 12 kap. 1 § sekretesslagen som huvudregel sekretessen också hos domstolen. I 12 kap. 2 § anges vilka typer av sekretess som inte överförs till domstolen. Sekretessen består dock även i sistnämnda fall om domstolen har fått uppgiften bara för att pröva om uppgiften kan lämnas ...

[K12]3 §  Sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i målet eller ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt 5 kap. 6 § och 7 kap. 48 §.

[S2]Förebringas sekretessbelagd uppgift som avses i första stycket vid förhandling inom stängda dörrar, består sekretessen under den fortsatta handläggningen, om domstolen inte förordnar annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig, består sekretessen endast om domstolen i domen eller beslutet har förordnat om det. Sådant förordnande skall alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 9 kap. 3 § andra stycket, om det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjs.

[S3]Fullföljs talan i mål eller ärende vari domstol har meddelat förordnande om att sekretess för uppgift skall bestå, skall den högre rätten pröva förordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig. Lag (2005:699).

 • NJA 1981 s. 1126:Domstol har i dom år 1953 med stöd av 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar förordnat om sekretess intill viss dag under 1982 beträffande delar av domen och vissa andra handlingar i målet. Av enskild person efter ikraftträdandet d 1 jan 1981 av sekretesslagen (1980:100) gjord framställning att få ta del av domen i dess helhet och av de övriga handlingarna har prövats med tillämpning av bestämmelserna i sistnämnda lag. Härvid har domstolens sekretessförordnande ansetts utgöra sådant förordnande som avses i 12 kap 3 § 2 st sekretesslagen och, till den del förordnandet avsett i domen upptagna uppgifter, sådant förordnande som avses i 12 kap 4 § 2 st samma lag.
 • RH 2007:69:Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott.
 • RÅ 1993:61:Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen intagits avvisade kammarrätten besvären på grund av bristande saklegitimation. I beslutet uttalade sig kammarrätten inte om länsrättens sekretessförordnande. Målet i kammarrätten avgjordes utan muntlig förhandling. Vid prövningen av om rätt förelåg för en person att hos länsrätten ta del av dess dom har kammarrättens underlåtenhet att uttala sig i sekretessfrågan inte ansetts medföra att sekretessförordnandet upphört att gälla.
 • NJA 2007 s. 25:Sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.
 • NJA 1996 s. 207:En TR förordnade i en brottmålsdom att den sekretess som gällde för viss bevisning skulle bestå. Sedan domen överklagats fann HovR:n ej skäl att meddela prövningstillstånd. I beslutet uttalade sig HovR:n inte om TR:ns sekretessförordnande. TR:ns sekretessförordnande har ansetts bestå även sedan HovR:n skilt sig från målet.
 • NJA 2003 s. 313:Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. TR:n har förordnat att vissa delar av domen skall omfattas av sekretess. Något sådant förordnande har dock inte meddelats beträffande motsvarande uppgifter som hade förebringats vid förhandling inom stängda dörrar, vilka uppgifter efter domen därför blev offentliga. Sekretessförordnandet har upphävts.

[K12]4 §  Sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i målet eller ärendet, om uppgiften tas in i dom eller annat beslut i samma mål eller ärende.

[S2]Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller beslutet har förordnat att sekretessen skall bestå. Sådant förordnande skall alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 9 kap. 3 § andra stycket, om det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjs. Förordnande att sekretessen skall bestå får inte omfatta domslutet eller motsvarande del av annat beslut, såvida inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. Angår målet eller ärendet någons civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot någon för brott, gäller dessutom att förordnande som omfattar domslut eller motsvarande del av annat beslut får meddelas endast om riket befinner sig i krig eller krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden råder.

[S3]Har domstol meddelat förordnande enligt andra stycket, gäller sekretessen också hos domstol eller annan myndighet som får del av domen eller beslutet. Denna bestämmelse tillämpas dock inte, om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos mottagaren.

[S4]Fullföljs talan mot dom eller beslut vari domstol har meddelat förordnande enligt andra stycket, skall den högre rätten pröva förordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig. Lag (1990:318).

 • RH 1993:106:Sedan tingsrätten i mål om grov våldtäkt förordnat om sekretess beträffande domskälen, har hovrätten i samband med prövning av målet hävt sekretessen.
 • NJA 2005 s. 91:Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
 • NJA 2003 s. 313:Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. TR:n har förordnat att vissa delar av domen skall omfattas av sekretess. Något sådant förordnande har dock inte meddelats beträffande motsvarande uppgifter som hade förebringats vid förhandling inom stängda dörrar, vilka uppgifter efter domen därför blev offentliga. Sekretessförordnandet har upphävts.

[K12]5 §  Sekretess gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om

 1. innehållet i ännu inte meddelad dom eller i annat ännu inte meddelat beslut,
 2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående dom eller annat beslut.

[S2]Vad som sägs i första stycket om sekretess för innehållet i dom och annat beslut och för vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar gäller också i fråga om jurys svar på fråga huruvida brott föreligger samt i fråga om juryns överläggning.

[K12]6 §  Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat fall än som avses i 5 § föreskriva att sekretess skall gälla hos statlig myndighet för uppgift om

 1. innehållet i ännu inte avkunnat eller expedierat beslut, i vilket ändring kan sökas hos domstol,
 2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående sådant beslut.

Prop. 2005/06:161: Av bestämmelsens första stycke framgår att bestämmelserna om överföring av sekretess i 1–5 §§ (s.k. sekundär sekretess) inte skall tillämpas om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten (s.k. primär sekretess) eller om uppgiften upptas i beslut hos denna myndighet. Detta gäller oavsett om den primära bestämmelsen är strängare, mildare eller helt likvärdig med den sekundära sekretessbestämmelsen.

De nya ...

[K12]7 §  För personal i myndighets telefonväxel gäller sekretess för uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från annan person hos myndigheten.

13 kap. Överföring av sekretess i vissa fall

[K13]1 §  Erhåller myndighet i verksamhet, som avser tillsyn eller revision, från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

[K13]2 §  Erhåller myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

[K13]3 §  Erhåller myndighet i sin forskningsverksamhet från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

[K13]3 a §  Om en myndighet har elektronisk tillgång till en annan myndighets upptagning för automatiserad behandling och om uppgift i denna upptagning är sekretessbelagd hos den andra myndigheten, gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten. Lag (2008:967).

Prop. 2007/08:160: Paragrafen är ny. Bakgrunden och skälen för paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.4.

Bestämmelsen blir tillämplig när en myndighet har direktåtkomst till uppgifter hos en annan myndighet. Bestämmelser om direktåtkomst förutsätter ofta att den mottagande myndigheten tekniskt sett får tillgång till fler uppgifter hos den utlämnande myndigheten än de som i konkreta fall ...

[K13]4 §  Får en arkivmyndighet för arkivering från någon annan myndighet en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos arkivmyndigheten.

[S2]Får ett enskilt organ som avses i 1 kap. 8 § tredje stycket första meningen för förvaring en handling som härrör från en myndighet och som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd hos myndigheten, gäller sekretessen också hos det enskilda organet.

[S3]Erhåller Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd, skall sekretessen fortsätta att gälla. Lag (1999:958).

[K13]5 §  Erhåller myndighet i verksamhet, som avser sådan förhandling med arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 5 §, från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

[S2]Erhåller regeringen i verksamhet som avser uppföljning av myndigheters arbetsgivarpolitik från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där enligt första stycket eller enligt 6 kap. 5 §, gäller sekretessen även hos regeringen. Lag (1999:327).

[K13]6 §  Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas inte, om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Om uppgiften omfattas av sekretess enligt 7 kap.1 eller 1 a § skall dock bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas om de ger ett starkare skydd för uppgiften.

[S2]Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas inte om uppgiften upptas i beslut hos den mottagande myndigheten. Lag (2006:854).

[K14]1 §  Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till regeringen eller riksdagen. Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

 • RÅ 2007:29:Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen när det lämnat ut begärda uppgifter till en socialnämnd i form av ett intyg som innehöll en sammanfattning av uppgifter ur patientjournalen.
 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.

[K14]2 §  Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas till myndighet, om uppgiften behövs där för

 1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,
 2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften förekommer, eller
 3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

[S2]Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i brottmål.

[S3]Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om enskilds telefonnummer får dock, om den enskilde hos myndigheten begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

[S4]Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda annan påföljd än böter.

[S5]Vad som föreskrivs i fjärde stycket gäller inte för uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c § tredje stycket första meningen. För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket, 7 kap.2-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap.4 eller 7 §, 8 § första eller andra stycket eller 9 § gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke om

 1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
 2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år eller
 3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

[S6]om inte annat följer av sjätte-åttonde styckena.

[S7]Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket, 4 § eller 34 § hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott

 1. enligt 3, 4 eller 6 kap.brottsbalken eller
 2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,

[S8]mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.

[S9]Sekretess enligt 7 kap.4 § första och tredje styckena hindrar vidare inte att uppgift, som angår misstanke om

 1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
 2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
 3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738),

[S10]till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.

[S11]Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till polismyndighet när någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma gäller om den unge påträffas när han eller hon begår brott.

[S12]Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket och 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297), 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009) eller 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

[S13]Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket eller 4 § första och tredje styckena hindrar inte att uppgift om enskild, eller närstående till denne, lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne

 1. inte har fyllt arton år,
 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,
 3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller
 4. är gravid, och det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2008:359).

Prop. 2001/02:191: Vissa ändringar görs i paragrafen med anledning av att de allmänna advokatbyråerna har avvecklats.

Den 1 juli 2000 ändrades 9 kap. 9 § sekretesslagen som en följd av att de allmänna advokatbyråerna hade avvecklats (SFS 2000:144). Ändringen i sekretesslagen behandlades i prop. ...

Prop. 2005/06:161: Förutsättningarna för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till de brottsutredande myndigheterna anges i fjärde stycket. Där framgår att sådant uppgiftslämnande bara får ske om uppgifterna angår misstanke om brott och fängelse är föreskrivet för brottet samt detta kan antas leda till annan påföljd än böter. Det finns dock särregler i femte stycket för uppgifter som omfattas av sekretess enligt vissa där särskilt angivna bestämmelser. Dessa regler ändras och kompletteras till viss del. ...

 • RÅ 2004:102:Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. har ansetts hänförliga till sådan verksamhet som avses i 7 kap. 42 § sekretesslagen. Hinder för utlämnande av uppgifterna har ansetts föreligga enligt nämnda stadgande, och då de i uppgifterna berörda personerna inte med fog kunnat misstänkas för något brott har utlämnande med stöd av 14 kap. 2 § fjärde stycket sekretesslagen inte heller ansetts kunna ske.
 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.

[K14]3 §  Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap.1 c-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap.4 och 7 §§, 8 § första och andra styckena och 9 §. Inte heller gäller första stycket, om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2006:854).

Prop. 1997/98:44: Andra stycket har justerats med anledning av att personuppgiftslagen ersätter den nuvarande datalagen.

Prop. 2005/06:161: I bestämmelsen omnämns 7 kap. 1 § sekretesslagen. En följdändring görs med anledning av att sistnämnda bestämmelse enligt regeringens förslag skall betecknas 7 kap. 1 c §.

 • NJA 2003 s. 447:Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter i hemställan omfattats av s.k. skattesekretess, dels om det i så fall varit tillåtet att ändå lämna ut uppgifterna.
 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.

[K14]4 §  Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom. Vad nu har sagts gäller dock inte om annat följer av bestämmelse i denna lag.

[S2]Sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren och får inte efterges av denne, om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Lag (1989:385).

 • RÅ 1999:38:God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka huvudmannens rätt och förvalta hans egendom har ansetts ha rätt att med stöd av 14 kap. 4 § sekretesslagen få ut kopior av huvudmannens deklarationer, då huvudmannen inte ansetts kunna själv begära att få del av sina deklarationer eller efterge den sekretess som gäller för handlingarna enligt 9 kap.

[K14]5 §  Sekretess hindrar inte att sökande, klagande eller annan part i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av handling eller annat material i målet eller ärendet. Handling eller annat material får dock inte lämnas ut, i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådant fall skall myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda.

[S2]Sekretess hindrar aldrig att part i mål eller ärende tar del av dom eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess begränsning i parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende.

[S3]Första och andra styckena tillämpas inte, om avvikande bestämmelser har meddelats i lag. Lag (1991:575).

 • RÅ 1997:26:Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmälts för deltagande i mobbning, varit att anse som part i ett ärende vid skolan och i den egenskapen - på grund av bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen - haft rätt att ta del av skrivelsen i dess helhet trots att den innehöll vissa sekretessbelagda uppgifter.
 • NJA 2008 s. 883:Fråga om en part har rätt att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör i målet.
 • RÅ 1995:28:Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika har - kort efter det att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallat läkarens legitimation som läkare - lagts ned med motivering bl.a. att det kunde antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än bötesstraff. Läkaren, som överklagat Ansvarsnämndens beslut om legitimationsåterkallelse, har ansetts ha rätt till partsinsyn i förundersökningsärendet trots att detta avslutats.
 • NJA 2008 s. 634:Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler. Beslutet har ansetts inte kunna överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av hovrättens dom eller slutliga beslut. (Jfr NJA 2002 s. 433.)
 • RÅ 1994:79:Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) få ut uppgifter om ekonomiska förhållanden i motparts självdeklaration som förvaras hos myndigheten.
 • RÅ 2001:27:Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tillämpliga då en brottsanmälan mot en person lett till en omfattande s.k. förutredning och personen ifråga sedermera begärt att få ut uppgifter ur den avslutade utredningen.
 • RH 1994:41:Tilltalad har ansetts berättigad att få ta del av hemligstämplad uppgift om vittnens identitet. - Utlämnande av uppgiften skedde enligt rättegångsbalkens regler.
 • RH 1999:77:Bilagor till en stämningsansökan har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden). Förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen, innebärande förbud att utnyttja eller lämna vidare de sekretessbelagda uppgifterna, har dock ansetts inte kunna meddelas i samband med att stämningsansökan med bilagor delgavs svaranden.
 • NJA 1996 s. 439:Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd för enskilds personliga förhållanden (patientjournaler). 14 kap 5 § sekretesslagen (1980:100).
 • MIG 2006:7:Ett förordnande enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen borde inte ha meddelats i Migrationsverkets beslut och därefter ha fastställts i migrationsdomstolens dom, dels på grund av att rättsliga förutsättningar för ett sådant förordnande saknades, dels då det förelåg brister i förfarandet hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Fråga också om migrationsdomstolen kunnat läka bristerna i Migrationsverkets handläggning samt hur migrationsdomstolar och Migrationsverket skall hantera landinformation.
 • NJA 2002 s. 433:En hovrätt har till en tilltalads offentlige försvarare i ett brottmål där lämnat ut kopior av videoupptagningar som åberopats som bevis i målet och därvid ställt upp förbehåll som inskränker försvararens rätt att förfoga över kopiebanden. Fråga dels om rätten att överklaga beslutet, dels om sådana förbehåll får ställas upp.

[K14]6 §  Sekretess hindrar inte att den som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till annan enskild, om det behövs för att han eller hon skall kunna ta till vara sin rätt.

[S2]Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt bestämmelser i rättegångsbalken. Lag (2003:1147).

Prop. 1998/99:140: Sekretess hindrar inte att den för vilken ett biträde förordnats lämnar uppgifter till biträdet, om det behövs för att den förelagde skall kunna ta tillvara sin rätt. Detta följer av 6 § andra stycket första meningen lagen (1999:000) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet. Uppgift för vilken gäller sekretess enligt sekretesslagen ...

Prop. 2002/03:74: Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser.

Det nuvarande andra stycket i paragrafen, som innehåller en hänvisning till lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsterna, är inte längre aktuellt eftersom kommissionen har upphört med sin verksamhet. Den sekretessbrytande bestämmelsen i 14 kap. 6 § har därför utgått. I stället har införts ett nytt andra ...

[K14]7 §  Sekretess enligt 6 kap.1--5, 7 och 8 §§, 7 kap.8, 10 och 11 §§ samt 8 kap.2 och 8--10 §§ utgör inte hinder mot att myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud. Denna sekretess hindrar inte heller att myndighet lämnar sådan information till ledamot i skyddskommitté som behövs för hans uppdrag eller till deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs för verksamheten.

[S2]Är den, som erhåller uppgift med stöd av första stycket, knuten till myndigheten på det sätt som anges i 1 kap. 6 §, gäller för honom samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som gäller hos myndigheten.

[S3]En företrädare för en arbetstagarorganisation får utan hinder av förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Har ett skyddsombud, en skyddskommittéledamot eller en deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap.2 och 8 §§arbetsmiljölagen (1977:1160), får ombudet, ledamoten eller deltagaren utan hinder av förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att lämna uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för denne.

[S4]Utan hinder av att förbud gäller enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja uppgift får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Därvid får han dock inte röja uppgiften för annan. Lag (1994:1690).

[K14]8 §  Regeringen får, förutom när det särskilt anges i bestämmelse om sekretess, för särskilt fall förordna om undantag från sekretess när det är påkallat av synnerliga skäl.

[K14]9 §  Finner myndighet att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet, som enligt bestämmelse om sekretess utgör hinder att lämna uppgift till enskild, kan undanröjas genom förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, skall myndigheten uppställa sådant förbehåll när uppgiften lämnas till honom.

[S2]Samtycker enskild till att uppgift, för vilken sekretess gäller till skydd för honom själv, lämnas till annan enskild endast under förutsättning att förbehåll som anges i första stycket uppställs, skall myndigheten uppställa förbehållet när uppgiften lämnas ut.

 • RÅ 2003:83:Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag. Handlingar som getts in till Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av bolaget har inte ansetts kunna lämnas ut till detta ens med förbehåll.
 • RÅ 1997:21:Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handlingar med uppgifter angående livsmedelskontroll som under ett antal år företagits av en miljönämnd och avser vissa s.k. storhushåll i privat regi.
 • RÅ 2001:35:Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är sorterade i bokstavsordning och som genom behandlingen kommer att sorteras med ledning av varje students betygsgenomsnitt omfattas av 5 § personuppgiftslagen (1998:204).
 • NJA 1993 s. 566:Ombud för en tidigare tilltalad i mål om ansvar för sexualbrott har tillåtits att använda sekretessbelagda uppgifter i det målet för att tillvarata klientens rätt vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

[K14]10 §  Myndighet får uppställa förbehåll, som inskränker enskild mottagares rätt att lämna uppgift vidare eller utnyttja uppgift, också när

 1. myndigheten enligt 5 § lämnar sekretessbelagd uppgift till part, ställföreträdare, ombud eller biträde,
 2. myndigheten med stöd av 7 § första stycket lämnar uppgift till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 1 kap. 6 §,
 3. myndigheten med stöd av 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 § femte stycket tredje meningen, 9 kap. 2 § femte stycket, 9 kap. 17 § åttonde stycket eller 9 kap. 19 § femte stycket lämnar uppgift till konkursförvaltare.

[S2]Förbehåll enligt första stycket 1 får inte innebära förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud eller biträde.

[S3]Har förbehåll uppställts enligt första stycket 2, ska i fråga om förbehållet gälla vad som föreskrivs i 7 § tredje och fjärde styckena angående förbud att lämna ut eller utnyttja uppgift.

[S4]Ett förbehåll enligt första stycket 3 får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar honom eller henne i anledning av konkursen.

[S5]Förordnande av regeringen eller riksdagen för särskilt fall om undantag från sekretess för uppgift får förenas med villkor att förbehåll som anges i första stycket ska uppställas vid utlämnande av uppgiften. Lag (2008:214).

Prop. 2001/02:191: Myndigheter som med tillämpning av de sekretessbrytande bestämmelserna i 9 kap. 1–2 §§ lämnar sekretessbelagda uppgifter till en konkursförvaltare får enligt 14 kap. 10 § första stycke 3 uppställa förbehåll som med vissa begränsningar inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Bestämmelsen kompletteras så att förbehåll får uppställas också om uppgifter lämnas ut till konkursförvaltare med tillämpning av den nya sekretessbrytande bestämmelsen i 9 ...

Prop. 2007/08:116: En följdändring görs i första stycket 3 med anledning av att ett nytt fjärde stycket har införts i 9 kap. 19 §. Vidare görs det i tredje–femte styckena vissa språkliga justeringar.

Prop. 2000/01:33: Ändringen i första stycket 3 föranleds av att det i 9 kap. 19 § sekretesslagen införs en bestämmelse om att uppgifter får lämnas ut till konkursförvaltare oaktat att sekretess gäller för uppgifterna. Liksom skattemyndigheterna och Tullverket bör kronofogdemyndigheterna ha möjlighet att ställa upp förbehåll när sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till konkursförvaltare. ...

Prop. 2003/04:145: Eftersom 9 kap. 1 § sekretesslagen genom detta lagstiftningsärende tillförts ett nytt fjärde stycke kommer bestämmelsen om uppgiftslämnande till konkursförvaltare att finnas i femte stycket. En följdändring görs därför i första stycket punkten 3.

Prop. 2003/04:93: I paragrafens första stycke 3 görs en hänvisning till 9 kap. 17 § sjunde stycket. Som en följd av införandet av det nya andra stycket i 9 kap. 17 §, ändras denna hänvisning till åttonde stycket.

Prop. 2005/06:161: Enligt första stycket 3 är det möjligt att uppställa ett förbehåll som med vissa begränsningar inskränker en konkursförvaltarens rätt att lämna en uppgift vidare eller utnyttja uppgiften när en uppgift lämnas till konkursförvaltaren med stöd av 9 kap. 1 § femte stycket andra meningen, 2 § fjärde stycket, 17 § sjunde stycket och 19 § fjärde stycket sekretesslagen. En sekretessbrytande bestämmelse som motsvarar de nämnda sekretessbrytande ...

 • RH 1999:77:Bilagor till en stämningsansökan har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden). Förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen, innebärande förbud att utnyttja eller lämna vidare de sekretessbelagda uppgifterna, har dock ansetts inte kunna meddelas i samband med att stämningsansökan med bilagor delgavs svaranden.

[K14]11 §  Om uppgift som omfattas av sekretess utgör sådan miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ gäller sekretessen inte, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

[S2]Sekretess enligt 6 och 8–10 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön. Lag (2005:183).

Prop. 2004/05:65: Paragrafen har sitt ursprung i miljöinformationsdirektivet artikel 4.2 andra stycket och Århuskonventionen, artikel 4.4 sista stycket.

Första stycket anger att en intresseavvägning skall göras vid sekretessprövningen av uppgifter som rör miljöinformation. Hänsyn skall tas till intresset av allmän kännedom om uppgiften om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av sådan kännedom om uppgiften har företräde framför sekretessintresset. ...

Allmänna bestämmelser

[K15]1 §  När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har kommit in eller upprättats.

[S2]Om särskilda skäl föreligger får regeringen föreskriva undantag från registreringsskyldighet enligt första stycket i fråga om handlingar av visst slag som hos myndighet förekommer i betydande omfattning.

[S3]I 13 § finns bestämmelser om undantag från registreringsskyldigheten i fråga om vissa upptagningar för automatisk databehandling. Lag (1982:183).

[K15]2 §  Beträffande handling som registrerats enligt 1 § skall av registret framgå

 1. datum, då handlingen kom in eller upprättades,
 2. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen,
 3. i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats,
 4. i korthet vad handlingen rör.

[S2]Vid registrering skall dock uppgift enligt första stycket 3 eller 4 utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar skall kunna företes för allmänheten.

[S3]Regeringen får beträffande visst register föreskriva att föreskriften i andra stycket inte skall tillämpas, om denna annars skulle omfatta flertalet i registret upptagna handlingar.

[K15]3 §  Kan det antas att hinder mot utlämnande av uppgift i allmän handling föreligger enligt sekretessbestämmelse i denna lag eller annan författning, får myndighet utmärka detta genom särskild anteckning. Sådan anteckning skall innehålla beteckningen hemlig samt ange tillämplig bestämmelse, dagen för anteckningen och den myndighet, som har låtit göra den.

[S2]Har genom förordning meddelats föreskrift att fråga om utlämnande till enskild av allmän handling, som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet, får prövas endast av viss myndighet, skall handling som avses med sådan föreskrift så snart det kan ske förses med anteckning enligt första stycket. Anteckningen skall innehålla uppgift om vilken myndighet som är behörig att pröva fråga om utlämnande.

 • RÅ 2005:12:En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.

[K15]4 §  Myndighet skall på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

[S2]Bestämmelser om tillhandahållande av allmän handling finns i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen.

[K15]5 §  Myndighet skall på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

[K15]6 §  Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att fråga om utlämnande av allmän handling till enskild prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är föreskrivet att prövningen skall ankomma på annan myndighet.

[S2]Svarar viss befattningshavare vid myndighet enligt arbetsordning eller särskilt beslut för vården av handling, ankommer det på honom att i första hand pröva fråga om handlingens utlämnande till enskild. I tveksamma fall skall han hänskjuta frågan till myndigheten, om det kan ske utan omgång. Vägrar han att lämna ut handling eller lämnar han ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, skall han, om sökanden begär det, hänskjuta frågan till myndigheten. Sökanden skall underrättas om att han kan begära detta och att beslut av myndigheten krävs för att ett avgörande skall kunna överklagas. Lag (1989:171).

 • RÅ 2007:68:En enskild som hos en myndighet begär att få ta del av en allmän handling behöver inte, i de fall myndigheten har lokaler på flera ställen, vända sig till det ställe där handlingen förvaras med sin begäran. Myndigheten är dock inte skyldig att - sedan den sekretessprövat handlingen - tillhandahålla den på något annat ställe än det där myndigheten förvarar den.

[K15]7 §  Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta del av handling eller lämnat ut allmän handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, får överklagas av sökanden. Om inte annat följer av andra-fjärde styckena, överklagas beslutet hos kammarrätten eller, såvitt gäller kammarrätts beslut i där väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har beslutet meddelats av organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket eller 9 § tillämpas bestämmelserna i 23-25 §§ och 30 § första meningenförvaltningslagen (1986:223) om överklagande.

[S2]Har beslut som avses i första stycket meddelats av tingsrätt och rör det handling i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet, överklagas det hos hovrätten. Motsvarande beslut av hovrätt i där väckt eller dit överklagat ärende överklagas hos Högsta domstolen. Vid överklagande av tingsrätts eller hovrätts beslut tillämpas i övrigt bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva tingsrättens beslut.

[S3]Första och andra styckena gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

[S4]Att beslut av statsråd skall överklagas hos regeringen föreskrivs i 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen.

[S5]Angående rätt att överklaga beslut av myndighet som lyder under riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (2005:699).

 • NJA 2002 s. 433:En hovrätt har till en tilltalads offentlige försvarare i ett brottmål där lämnat ut kopior av videoupptagningar som åberopats som bevis i målet och därvid ställt upp förbehåll som inskränker försvararens rätt att förfoga över kopiebanden. Fråga dels om rätten att överklaga beslutet, dels om sådana förbehåll får ställas upp.
 • NJA 1985 s. 537:En person har i HovR begärt att ur en brottmålsakt få ut handlingar som han beskrivit så att han på visst sätt angett vad de skulle innehålla. Sedan HovR:n i olika beslut bl a angett att akten bestod av 13 A4-pärmar och begärt precisering av vilka handlingar som avsågs, lämnade HovR:n en ny motsvarande framställning utan åtgärd med hänvisning till att det inte med utgångspunkt i de lämnade uppgifterna kunnat avgöras vilka handlingar sökanden ville ha. Talan mot beslutet har tagits upp till prövning. 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen (1980:100). - Dessutom fråga om skyldigheten att efterforska handling vid framställning av detta slag.
 • RÅ 2005:87:Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en självständig bedömning av en begäran om utlämnande av handlingar som myndigheten fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet.
 • RÅ 2005:88:I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in som part i målet.
 • NJA 2008 s. 634:Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler. Beslutet har ansetts inte kunna överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av hovrättens dom eller slutliga beslut. (Jfr NJA 2002 s. 433.)
 • RÅ 2003:18:I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial har varken universitetet, vars beslut att vägra utlämnande upphävts av kammarrätt (I), den för forskningsprojektet ansvarige (II) eller person om vilken uppgifter lämnas i materialet (III) ansetts ha rätt att ansöka om resning.

[K15]8 §  Beslut varigenom myndighet har avslagit annan myndighets begäran att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift får överklagas i samma ordning som gäller i fråga om överklagande enligt 7 §. Överklagandet görs hos regeringen, om beslutet har meddelats av en statlig myndighet och överklagas av en annan statlig myndighet.

[S2]Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

[S3]Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första stycket, gäller den bestämmelsen.

[S4]I fråga om beslut som har meddelats av myndighet som lyder under riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (1989:171).

Särskilda bestämmelser om upptagningar för automatisk databehandling

[K15]9 §  Myndighet som i sin verksamhet använder automatisk databehandling skall ordna denna med beaktande av den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar. Därvid skall myndigheten särskilt beakta

 1. att allmänna handlingar bör hållas åtskilda från andra handlingar,
 2. att skyddet av sekretessbelagda uppgifter i upptagningar som är allmänna handlingar bör vara sådant att insynen enligt tryckfrihetsförordningen inte försvåras,
 3. att uppgifter i upptagningar som är allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder och liknande som kan försvåra för den enskilde att ta del av handlingen,
 4. att det bör framgå när uppgifter tillförts en upptagning som är allmän handling och, om de ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta skett.

[S2]Myndigheten skall vidare ordna databehandlingen med beaktande av det intresse som enskilda kan ha att själva utnyttja terminal eller annat tekniskt hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar. Lag (1991:188).

[K15]10 §  Myndighet skall på begäran bereda enskild tillfälle att själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagning för automatisk databehandling. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om sökanden därigenom får tillgång till upptagning som inte anses som allmän handling hos myndigheten eller om hinder möter på grund av bestämmelse om sekretess, på grund av fara för förvanskning eller förstöring eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

[S2]I fråga om beslut, varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran enligt första stycket, tillämpas vad som är föreskrivet om överklagande av beslut som avses i 7 § första stycket. Lag (1989:171).

[K15]11 §  Varje myndighet skall för allmänheten hålla tillgänglig beskrivning av de register, förteckningar eller andra anteckningar hos myndigheten som förs med hjälp av automatisk databehandling (ADB-register). Sådan skyldighet föreligger dock inte i fråga om ADB-register som inte till någon del anses som allmän handling hos myndigheten. Myndigheten är inte heller skyldig att tillhandahålla beskrivning som uppenbarligen skulle vara av ringa betydelse för enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheten.

[S2]Beskrivning som avses i första stycket skall ge upplysning om

 1. ADB-registrets benämning,
 2. ADB-registrets ändamål,
 3. vilka typer av uppgifter i ADB-registret som myndigheten har tillgång till och på vilket sätt dessa uppgifter normalt inhämtas,
 4. hos vilka andra myndigheter ADB-registret är tillgängligt för överföring till läsbar form,
 5. vilka terminaler eller andra tekniska hjälpmedel som enskild själv kan få utnyttja hos myndigheten,
 6. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen skall tillämpa på uppgifter i ADB-registret,
 7. vem som hos myndigheten kan lämna närmare upplysningar om ADB-registret och dess användning i myndighetens verksamhet,
 8. rätt till försäljning av personuppgifter.

[S3]I beskrivningen skall dock uppgift enligt andra stycket utelämnas, om det behövs för att beskrivningen i övriga delar skall kunna företes för allmänheten. Lag (1998:205).

Prop. 1997/98:44: Punkt 8 i andra stycket har justerats med anledning av att personuppgiftslagen ersätter den nuvarande datalagen.

[K15]12 §  Myndighet skall på begäran av enskild lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för automatisk databehandling som anses som allmänna handlingar hos myndigheten. Sådan skyldighet föreligger dock inte i den mån hinder möter av hänsyn till arbetets behöriga gång. Lag (1982:183).

[K15]13 §  Om upptagning för automatisk databehandling förs in i ett ADB-register som är tillgängligt för flera myndigheter för överföring i läsbar form, är endast den myndighet som gör införingen registreringsskyldig enligt 1 §. Lag (1982:183).

[K15]14 §  Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatisk databehandling, skall upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lag (1998:205).

Prop. 1997/98:44: Bestämmelsen har utan ändring i sak flyttats över från 14 § i den nuvarande datalagen.

16 kap. Om ansvar på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden för brott mot tystnadsplikt

[K16]1 §  Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1-8 samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

 1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen
2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen eller beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 8 §riksdagsordningen skada landet 2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagensåvitt avser uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars
3. denna lag enligt
2 kap. 1 § röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligtsåvitt avser uppgift vars
3 kap. 1 §såvitt avser uppgift hos
Riksbanken
5 kap. 1 § kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagaresåvitt avser uppgift om
5 kap.2--4 §§
5 kap. 7 § kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlysning och hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagaresåvitt avser uppgift om
5 kap. 8 §
5 kap. 9 §
5 kap. 10 §
7 kap. 1 §
7 kap. 1 a §
7 kap. 1 b §
7 kap. 1 c § annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtyckesåvitt avser uppgift om
7 kap. 2 § till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndsåvitt avser uppgift i anmälan
7 kap. 4 § än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård 7 kap. 6 § 7 kap. 9 § hänför sig till annat än ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studiersåvitt avser uppgift om annat såvitt avser uppgift som
7 kap.11 § första eller andra stycket samt femte stycket, i den del det avser tillämpning av första eller andra stycket
7 kap. 12 § andra stycket
7 kap. 14 § första stycket
7 kap.15 § första eller tredje stycket
7 kap. 21 § röjande kan antas medföra fara för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men 7 kap. 29 § 7 kap. 34 § 7 kap. 37 § 7 kap. 38 § 7 kap. 39 §såvitt avser uppgift vars
7 kap. 40 § än verkställigheten av beslut om vård utan samtyckesåvitt avser uppgift om annat
7 kap. 48 §
7 kap. 49 §
7 kap. 50 §
7 kap. 51 §
8 kap. 3 §, 4 § andra stycket första meningen, 5 § första stycket 2 eller 6 § första stycket 2
8 kap. 6 § andra stycket ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- eller driftförhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhetsåvitt avser uppgift om andra
8 kap 7 § först stycket 2 eller 8 § första stycket
8 kap.8 § andra eller tredje stycket utlåningsverksamhetsåvitt avser uppgift som hänför sig till affärsmässig
8 kap. 9 §, 12 § första stycket,
13 § eller 15 § första stycket
8 kap. 21 § enskilds personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men 8 kap. 23 § första stycket 2såvitt avser uppgift om
8 kap.24 § tredje stycket, fjärde stycket 2 och femte stycket
8 kap. 28 § första stycket 2
9 kap. 1 §, 2 § första stycket eller tredje stycket, i den del det tredje stycket avser sekretessen enligt första stycket, samt 3 eller 4 §
9 kap. 6 § registrerads förhållandensåvitt avser uppgift om
9 kap. 7 §, 8 § första eller andra stycket, 9 § eller 10 § första stycket 19 kap. 11 § hänför sig till ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskildsåvitt avser uppgift som
9 kap. 26 § första stycket 1 enskilds personliga hållandensåvitt avser uppgift om
9 kap. 31 § enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandlingsåvitt avser uppgift om
12 kap.5 eller 7 §
4. förbehåll enligt 14 kap. 9 eller
10 § denna lag
5. förordnande med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 § femte stycketrättegångsbalken
6.8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken
7. har upphävts genom lag (1999:301).
8. 2 kap.8-10 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
9. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation meddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt sådant meddelandesåvitt avser uppgift om innehållet i ett elektroniskt
6 kap. 21 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation befordringsföretag eller om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagaresåvitt avser uppgift om kvarhållande av försändelse på
10. 19 § första stycket 1 och 3 postlagen (1993:1684)
11. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)
12. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
13. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
14. 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen (1982:713), 20 b § understödsföreningar och 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige Lag (2008:815).lagen (1972:262) om

Prop. 2005/06:178: Ändringen, som har kommenterats närmare i avsnitt 9.12, beror på att det har tillkommit ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig rumsavlyssning.

Sekretessen enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen, som skyddar brottsutredningar och annan brottsbekämpande verksamhet, innebär endast ett fåtal begränsningar i meddelarfriheten. De begränsningar ...

Prop. 1999/2000:26: Bestämmelsen har ändrats redaktionellt med hänsyn till ändringen i 9 kap. 9 § och i 8 kap. 4 § RB.

Prop. 1997/98:97: I förevarande bestämmelse anges vilka tystnadsplikter som har företräde framför principen om meddelarfrihet. Enligt 16 kap. 1 § 4 gäller inte meddelarfrihet om förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgift vidare har meddelats i samband med att regeringen eller riksdagen för särskilt fall förordnar om undantag från sekretess (14 kap. 9 eller

<a ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär att den tystnadsplikt som följer av det nya andra stycket i 8 kap. 8 § sekretesslagen inskränker meddelarfriheten såvitt avser uppgift som hänför sig till affärsmässig utlåningsverksamhet i den form som avses i nämnda stycke, dvs. kommunal finansiell samverkan i bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag.

Bestämmelsen behandlas även i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:139#S16-2-3" ...

Prop. 2005/06:129: Bestämmelsen innehåller en uppräkning av när tystnadsplikt får företräde framför meddelarfriheten. I bestämmelsen har det gjorts ett tillägg avseende 9 kap. 31 § såvitt avser uppgift om enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling Tystnadsplikten för uppgifter om enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling i verksamhet som avser förande av eller uttag ur passagerarregistret får därför företräde framför meddelarfriheten.

Prop. 2005/06:133: Ett tillägg görs i 16 kap. 1 § med anledning av den tystnadsplikt som följer av 7 kap. 1 § 1 lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Tillägget innebär att tystnadsplikten enligt denna punkt har företräde framför meddelarfriheten.

Den tystnadsplikt som följer av försvarssekretessen (2 kap. 2 § sekretesslagen) finns inte upptagen i uppräkningen ...

Prop. 2005/06:149: I 16 kap. 1 § sekretesslagen anges de tystnadsplikter som har företräde framför den s.k. meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I paragrafen har gjorts ett tillägg med anledning av den föreslagna sekretessbestämmelsen i 5 kap. 10 §. Ändringen medför att den ...

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen har bestämmelsen i 8 kap. 28 § första stycket 2 lagts till i uppräkningen av de bestämmelser där meddelarfrihet inte gäller. Tillägget innebär att meddelarfrihet inte gäller för uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- eller driftförhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den ...

Prop. 1998/99:140: Den grundlagsstadgade rätten att fritt meddela uppgifter och underrättelser för publicering (meddelarfriheten) begränsas avseende uppgifter om enskildas personliga förhållanden för vilka gäller sekretess enligt 9 kap. 26 § sekretesslagen (se avsnitt 13.5) samt när det gäller uppgifter för vilka gäller tystnadsplikt enligt förordnande med stöd av <a ...

Prop. 1998/99:71: I paragrafen anges att 7 kap. 40 § omfattas av undantaget från meddelarfriheten. Regeringen har i ovan nämnda avsnitt också angett skälen för den ändringen.

Prop. 2006/07:41: Tillägget i paragrafen innebär att den tystnadsplikt som följer av de nya bestämmelserna i försäkringsrörelselagen, lagen om understödsföreningar och lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige inskränker meddelarfriheten.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 4.1. ...

Prop. 2005/06:138: Ändringen behandlas i avsnitt 6.1.

I paragrafen har gjorts ett tillägg med anledning av förekomsten av två nya sekretessbestämmelser, 5 kap. 9 § och 7 kap. 50 §. Ändringen medför att den nya sekretessen ges företräde framför meddelarfriheten.

Prop. 1999/2000:32: Regleringen i 16 kap 1 § sekretesslagen innebär att rätten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att fritt meddela uppgifter och underrättelser begränsas endast avseende uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 8 kap. 15 § första stycket....

Prop. 1996/97:115: I tredje punkten har 7 kap. 37 § lagts till den uppräkning av sekretessbelagda uppgifter som det råder begränsad meddelarfrihet för. Härigenom kan uppgifter som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 37 § inte utan påföljd lämnas ut med stöd av principen om meddelarfrihet.

Prop. 1997/98:96: I denna paragraf anges vilka tystnadsplikter som har företräde framför principen om meddelarfrihet. I tredje punkten har ett tillägg gjorts av vilket följer att uppgift om verkställighet av beslut om sluten ungdomsvård – i likhet med vad som gäller i fråga om verkställighet av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke – undantas från begränsningen i meddelarfriheten....

Prop. 1997/98:113: Ändringen är redaktionell som en följd av att 71 b § i socialtjänsten numera skall betecknas 71 c §.

Prop. 2005/06:156: I paragrafen anges att 7 kap. 50 § omfattas av undantaget från meddelarfriheten. I likhet med vad som gäller inom hälso- och sjukvården bör sekretess enligt den nya bestämmelsen få företräde framför meddelarfriheten.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.

Prop. 2004/05:163: Bestämmelsen är ny i förhållande till utredningens förslag. Se avsnitt 15.8.

Prop. 2006/07:99: I paragrafen anges de fall då en tystnadsplikt har företräde framför meddelarfriheten. Paragrafen föreslås ändrad med anledning av att sekretessregleringen i fråga om uppgifter i ärenden enligt den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter placeras i 9 kap. 2 §.

När hanteringen av nämnda ärenden sköttes av Kronofogdemyndigheten omfattades uppgifterna av sekretess enligt 9 kap. 19 §. Den tystnadsplikt som följer av sekretessen enligt 9 kap. 19 § ...

Prop. 2005/06:161: I 16 kap. 1 § sekretesslagen anges de tystnadsplikter som har företräde framför den s.k. meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ett antal tillägg föreslås i bestämmelsen. De tystnadsplikter som följer av de föreslagna sekretessbestämmelserna i 7 kap. 1, 1 ...

Ändrad: SFS 2005:699 (En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol), 1993:608 (om en telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.), 1988:1450 (om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.), 2000:144 (Effektivisering av förfarandet i allmän domstol), 2000:576 (Internationell rättslig hjälp i brottmål), 1998:614 (Vissa reformer av påföljdssystemet), 2001:460 (Ny socialtjänstlag m.m.), 1991:1565 (om följdlagstiftning till yttrandefrihetsgrundlag m.m.), 1985:375 (om ändring i lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och tidningar, m.m.), 1985:1059 (om ansvarighet för lokala kabelsändningar, m.m.), 2006:858 (Kvalificerad skyddsidentitet), 1982:523 (om ansvarighet för taltidningar), 2003:392 (Lag om elektronisk kommunikation, m.m.), 1992:350 (Ny kyrkolag), 1989:654 (om vissa tvångsmedelsfrågor), 1999:301 (Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.), 1999:254 (Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.), 1996:141 (None), 1983:498 (om radiotidningar m.m.), 2007:983 (Hemlig rumsavlyssning), 2006:856 (Personsäkerhet), 1998:624 (Polisens register), 1997:737 (Mer tillgänglig kollektivtrafik), 2002:1027 (Riksrevisionen), 2004:303 (Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse), 1995:1508 (None), 2001:1134 (Budgetpropositionen för 2002), 1993:1685 (Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. ), 2006:857 (Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier), 2005:838 (Ny vallag), 2005:839 (Ny vallag), 2007:145 (Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information), 2007:325 (En fristående kronofogdemyndighet m.m.), 1994:86 (Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen), 2004:509 (Några frågor om sekretess, m.m.), 2000:165 (Lönebildning för full sysselsättning), 1998:857 (Nationell handlingsplan för äldrepolitiken), 1997:1214 (Förskoleklass och andra skollagsfrågor), 1994:595 (Några frågor om sekretess), 1999:354 (Rättspsykiatriskt forskningsregister), 1999:575 (Rättspsykiatriskt forskningsregister), 1994:959 (Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m.), 1999:989 (Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet), 2004:999 (Vårt framtida försvar), 2008:815 (Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet), 2000:89 (Regler om företagskoncentration), 1992:1775 (om ändring i sekretesslagen (1980:100) med anledning av EES-avtalet), 1996:419 (None), 2005:37 (None), 1981:511 (om ansvarighet för radiotaltidningar, m.m.), 1980:880 (med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m.), 1989:385 (om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m. m.), 1995:490 (Sekretess i verksamhet avseende beredskapsförberedelser m.m. ), 1999:333 (Ersättning av staten till steriliserade i vissa fall), 1988:578 (om överföring av verksamheten vid statens giftinformationscentral till Apoteksbolaget AB)

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.
OrganVerksamhet
Arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassorprövning av ärenden om arbetslöshetsersättning (SFS 1997:238) och av ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem (SFS 1997:239)
Besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574)fordonskontroll (SFS 2002:574)
Bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda där totalförsvarspliktiga fullgör civilpliktprövning av frågor om ledighet och förmåner för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt (SFS 1994:1809)
Chalmers tekniska högskola aktiebolagall verksamhet
Familjemedicinska institutet iall verksamhet
Sverige, ideell förening
Folkbildningsrådetfördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund (SFS 1976:1046)
Folkbildningsförbundetfördelning av statliga medel mellan länsbildningsförbunden för stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046)
Frökontrollen Mellansverigecertifiering av utsäde (SFS
Aktiebolag2000:1330)
Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)fördelning av statliga medel till bild- och formkonstnärer (SFS 1992:318)
Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i (SFS 1992:318)
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet för utlåning av deras verk genom det allmänna biblioteksväsendet (SFS 1992:318)
Handelshögskolan i Stockholmstatligt stöd i form av utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1976:1046)
Hjälpmedelsinstitutetall verksamhet (SFS 1998:1214)
Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping aktiebolagall verksamhet
H