JO dnr 3176-1989

Kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att till saklig prövning ta upp av ägare till grannfastighet gjord framställning om ingripande mot olovlig båtuppläggning

AA äger fastigheten L. 1:53. I en skrivelse till byggnadsnämnden den l oktober 1989 påtalade AA, att byggnadsnämnden trots flera påpekanden inte vidtagit någon åtgärd mot förekommande båtuppläggning på grannfastigheten L. 1:54. Han framhöll bl.a., att ett tidigare beviljat byggnadslov för uppläggningen upphävts av länsstyrelsen år 1985. Byggnadsnämnden beslöt den 8 november 1989 att med hänvisning till tidigare beslut och ett beslut av länsstyrelsen lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.

Sedan AA anmält byggnadsnämndens handläggning hos JO, begärdes genom remiss att byggnadsnämnden skulle yttra sig om anledningen till att AA:s framställning om ingripande mot båtuppläggning inte tagits upp till vederbörlig behandling. Byggnadsnämnden har som svar på remissen åberopat följande yttrande av stadsarkitekten.

På fastigheterna L. 1:54, 1:48 och 1:52 bedrivs verksamhet med anknytning till båtservice av olika slag. Båtuppläggning förekommer av hävd.

I en för området numera gällande detaljplan (lagakraftvunnen genom regeringsbeslut 1989-12-21) anges att båtuppläggning ej får förekomma närmare tomtgräns än 4,5 m. Vidare har i planen avsatts ett särskilt område för båtuppläggning. Syftet med detta område är att på sikt söka samla för berörda fastigheter erforderliga båtuppläggningar till detta område.

Genomförandemedel har, i avsaknad av lagakraft vunnen detaljplan, ännu ej funnits.

I beslut den 22 mars 1990 anförde JO Ragnemalm följande.

AA:s skrivelse till byggnadsnämnden måste anses innefatta en begäran om att nämnden skall ingripa mot den ifrågavarande båtuppläggningen med stöd av bestämmelser i 10 kap. plan- och bygglagen (PBL), och AA har i egenskap av