JO dnr 3244-2008

Angående dröjsmål med att sammanställa en s.k. barnavårdsutredning i ett särskilt dokument

I en anmälan, som kom in till JO den 12 juni 2008, framförde Jonas O. klagomål mot individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun angående handläggningen av ett ärende rörande hans son D., född 2005. Han anförde bl.a. att han fortfarande inte hade fått del av barnavårdsutredningen som avslutades den 31 december 2007.

JO inhämtade från individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun journalanteckningar i ärendet rörande D.

Föredraganden hos JO inhämtade per telefon upplysningar från socialsekreteraren Jenny Cronqvist vid individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Jenny Cronqvist uppgav följande. Utredningen beträffande Jonas O:s son var klar i december 2007 och Jonas O. delgavs den muntligt. I skriftlig form blev utredningen klar sommaren 2008 och Jonas O. fick del av den i juli 2008.

Ärendet remitterades därefter till Socialnämnden i Kristinehamns kommun som anmodades att inkomma med utredning och yttrande. I remissen angavs att det av yttrandet bl.a. skulle framgå om nämnden ansåg att utredningen hade avslutats på ett korrekt sätt.

Som sitt remissvar till JO lämnade nämnden, socialnämndsutskottet, ett yttrande som hade upprättats av gruppchefen Jessica Granbom. Till remissyttrandet fogades Länsstyrelsen Värmlands beslut den 6 december 2007, dnr 701-18358-2007, och den 1 februari 2008, dnr 701-309-2008. Av yttrandet framgick bl.a. följande (åberopade bilagor har här utelämnats).

– – –

Gällande avslut av utredning jml 11 kap. 1 § SoL

Utredningen jml 11 kap. 1 § SoL avslutades efter 4 månader och 2 dagar. Kommuniceringen skedde muntligen både till D.H. och Jonas. Föräldrarna

Socialnämnden anser att utredningen avslutats på ett korrekt sätt såtillvida att den avslutats inom 4 månader. Det har skett muntlig kommunicering av utredningen, men naturligtvis skulle det ha varit önskvärt om det skett även skriftligen i samband med att utredningen avslutats. Rutiner finns gällande kommunicering att det ska ske inom 4 månader från det att utredning inletts, men att det ej skett skriftligen i detta fall har berott på hög arbetsbelastning. – – –

Bedömning

Utifrån ovanstående beskrivning anser socialnämnden att ärendet skötts på ett korrekt sätt enligt gängse rutiner för handläggning avseende barn och unga. Iden delen som avser kommunicering av den skriftliga utredningen hade det varit önskvärt att det skett i samband med den muntliga. – – –

Jonas O. yttrade sig över remissvaret.

I ett beslut den 9 februari 2010 anförde JO André bl.a. följande.

Utredningen pågick under tiden från augusti till december 2007. Med anledning av utredningen fattades beslut om bistånd i form av hemterapeut för D. och hans mor. Vidare erbjöds Jonas O. övervakat umgänge en gång i månaden på familjecentralen. När utredningen avslutades och beslut om insatser fattades synes det ha förelegat ett beslutsunderlag i form av journalanteckningar m.m. Däremot fanns det inte en sammanställd utredning. När en utredning har bedrivits och ligger till grund för beslut bör som regel utredningen sammanställas i ett särskilt dokument. Jag kan härvid hänvisa till bl.a. 5 kap. 3 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5 [S]). Av utredningsdokumentet bör framgå bl.a. vad som har kommit fram under utredningen, den enskildes uppfattning om sina behov och hur de kan tillgodoses och utredarens bedömning och i förekommande fall förslag till beslut.

I det nu förevarande fallet sammanställdes utredningen först någon gång under sommaren 2008. Den tid det tog för att färdigställa utredningsdokumentet framstår som orimligt lång. Nämnden har i sitt remissvar åberopat förvaltningens höga arbetsbelastning som förklaring till den långa handläggningstiden. Nämnden synes dock dela min uppfattning om att utredningen borde ha varit sammanställd när beslutet om att avsluta utredningen fattades. Med hänsyn härtill finner jag inte skäl att ytterligare uppehålla mig vid saken.