JO dnr 3406-2000

Fråga om vilken utredning som en socialnämnd bör företa innan nämnden godkänner ett avtal angående vårdnad, boende eller umgänge

Den 3–5 oktober 2000 inspekterade JO socialtjänsten vid Hudiksvalls kommundelsnämnd i Hudiksvalls kommun. Därvid granskades bl.a. ärenden inom familjerättens område. I ett protokoll den 15 januari 2001 från inspektionen anförde JO André bl.a. följande.

Föräldrar kan träffa avtal rörande vårdnaden om barnet, barnets boende och en förälders umgänge med barnet. Frågan om godkännande av sådana avtal prövas av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört (se 6 kap. 17 a § föräldrabalken ).

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal skall socialnämnden se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Utan hinder av sekretess enligt 7 kap. 4 § första stycket SekrL är en annan socialnämnd, som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning, skyldig att lämna sådana upplysningar på begäran av den nämnd som skall pröva avtalet.

Vid granskningen av socialnämndens godkännande av avtal uppmärksammades ett avtal som gällde AA, född 1986. I det fallet hade föräldrarna kommit överens om att vårdnaden om AA skulle vara gemensam. Modern bodde inom Hudiksvalls kommundel och fadern i en annan kommundel. Nämnden godkände avtalet den 18 augusti 2000.

Som framgår av det nyss sagda har socialnämnden en utredningsskyldighet vid godkännande av avtal rörande vårdnad m.m. I lagen har inte närmare angetts vad detta innebär. Enligt förarbetena till lagen ( prop. 1997/98:7 s. 120 f., se även lagutskottets betänkande 1997/98:LU 12 s. 56 f.) skall dock socialnämnden ha ett lika gott underlag för sin bedömning av godkännandefrågan som en domstol har när den prövar en gemensam ansökan om vårdnad, boende eller umgänge. Om en förälder är bosatt i en annan kommun eller en annan kommundel bör den nämnd som skall godkänna avtalet som regel ta kontakt med den andra nämnden. Om familjen nyligen flyttat till kommunen bör som regel kontakt tas med nämnden i

Eftersom fadern i det aktuella fallet var bosatt i en annan kommundel har nämnden inte utan vidare kunnat godkänna avtalet. Såvitt framgår av akten hade nämnden inte någon närmare kännedom om familjen och det framgår inte heller huruvida fadern fram till nyligen bott i Hudiksvalls kommundel. Nämnden (handläggaren) borde därför ha kontaktat den kommundel där fadern bodde för att efterhöra om nämnden där hade några upplysningar att lämna av betydelse för prövningen av avtalet angående vårdnaden.