JO dnr 3431-2008

Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av ett överklagande i ett anställningsärende

AA anmälde Migrationsverket och en tjänsteman hos verket med anledning av handläggningen av hans överklagande av ett beslut i ett anställningsärende. Han framförde i huvudsak att Migrationsverkets handläggningstid för att överlämna överklagandet till överinstansen uppgått till sju veckor och att det stod i strid med bl.a. tidigare JO-uttalanden.

Efter remiss anförde Migrationsverket, generaldirektören BB, i ett yttrande den 23 september 2008 följande (bilagan utesluten här).

Bakgrund

Ärendet avser en befattning som vikarierande beslutsfattare vid verkets asylprövningsenhet i Uppsala.

Befattningen som vikarierande beslutsfattare ledigförklarades den 16 november 2007. Migrationsverket beslutade den 14 januari 2008 att avbryta rekryteringsförfarandet. Tjänsten utannonserades på nytt den 29 januari 2008. Den tillsattes den 25 mars 2008. AA:s överklagande av tjänstetillsättningen inkom den 14 april 2008. Verkets yttrande i överklagandeärendet överlämnades till Statens överklagandenämnd den 3 juni 2008.

Mellan tiden från det att överklagandet inkom till dess detta överlämnades till Statens överklagandenämnd har det gått en månad och tre veckor. Under den perioden har verkets personalenhet begärt in en redogörelse för rekryteringsprocessen från den berörda enhetschefen. Personalenheten gjorde vissa ändringar i det yttrandet vilka kommunicerades med enhetschefen. På grund av enhetschefens mellankommande semester kom emellertid kommuniceringen att dra ut på tiden. Även personalhandläggarens sjukdom och planeringsdagar vid personalenheten medförde viss tidsutdräkt. De aktuella handlingarna sändes till den handläggare vid personalenheten som delegerats rätt att lämna skrivelser till Statens överklagandenämnd först i slutet av vecka 21. Denna handläggare överlämnade sedan överklagandeskrivelsen till Statens överklagandenämnd den 3 juni 2008.

Bedömning

Handläggningstiden i det aktuella ärendet har blivit alldeles för lång beroende på enhetschefens mellankommande semester, personalhandläggarens sjukdom samt enhetens planeringsdagar.

I och med denna uppdatering är min bedömning att handläggningstiden av tillsättningsärenden i fortsättningen kommer att hanteras med den snabbhet som krävs.

Migrationsverkets personalavdelning har bett AA om ursäkt för det inträffade.

AA kommenterade remissvaret.

Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att beslutsmyndigheten ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska myndigheten enligt huvudregeln avvisa överklagandet. Om överklagandet inte avvisas ska det enligt 25 § förvaltningslagen tillsammans med övriga handlingar i ärendet överlämnas till den myndighet som ska pröva överklagandet. Av bestämmelserna i 27 § samma lag om myndigheters omprövningsplikt framgår att om myndigheten finner att ett beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska den ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Frågan inom vilken tid en förvaltningsmyndighet ska överlämna en skrivelse med överklagande och övriga handlingar i ärendet till överinstansen är inte reglerad i någon författning. Det ligger emellertid i sakens natur att ett överlämnande – när ett sådant ska äga rum – måste ske utan dröjsmål. Den allmänna regeln i 7 § förvaltningslagen om snabb och enkel handläggning m.m. ska vara vägledande även i detta hänseende ( prop. 1985/86:80 s. 77 ). När omprövning inte företas bör överlämnandet normalt ske inom en vecka efter det att överklagandet kom in till myndigheten. Något krav på att beslutsmyndigheten ska bifoga ett yttrande till överinstansen finns inte. Det är en uppgift för den högre instansen att ta ställning till om inhämtande av yttrande från beslutsmyndigheten fordras innan ärendet kan avgöras. Den omständigheten att beslutsmyndigheten finner det lämpligt att bifoga ett yttrande till överinstansen får inte medföra att den nyss nämnda tidsfristen utsträcks mer än några dagar (se JO 2003/04 s. 179).

Av utredningen framgår att AA:s överklagande av anställningsbeslutet kom in till Migrationsverket den 14 april 2008 och att ärendet överlämnades till överinstansen först den 3 juni 2008. Handläggningstiden är oacceptabel och Migrationsverket förtjänar kritik för dröjsmålet. Migrationsverket har härefter ändrat sina skriftliga rutiner för handläggningen av överklaganden i anställningsärenden och jag utgår därför från att verket framdeles kommer att hantera ärenden av detta slag på ett bättre sätt.

Ärendet avslutas.