JO dnr 3691-2010

Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, för att en målsägande inte underrättades om beslut att avsluta utredning enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Cornelis H. har i en anmälan framfört klagomål mot Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, med anledning av handläggningen av ett ärende i vilket hans dotter gjort en polisanmälan om ofredande mot tre personer som inte var straffmyndiga. Han har bl.a. anfört missnöje över att hans dotter och han – i deras egenskaper av målsägande respektive vårdnadshavare – inte underrättats om åklagarens beslut den 9 april 2010 att avsluta utredningar enligt 31 § lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, förkortad LUL. Han har till anmälan fogat bl.a. åklagarens beslut, vilka han uppgett att han mottog först i juni sedan han kontaktat åklagarkammaren med förfrågan om ärendets handläggning. – Cornelis H. har vidare anfört missnöje med att den information som han muntligen fått av en åklagare om att hans dotters polisanmälan lagts ned på grund av att de anmälda personerna var straffomyndiga inte överensstämmer med de i ärendet ifrågavarande besluten, som istället anger bl.a. att ”fortsatt utredning kan inte antas ge ytterligare klarhet i saken”.

Handlingar i bl.a. åklagarkammarens ärende AM-39031-10 har begärts in och granskats. Vidare har muntliga upplysningar inhämtats från kammaråklagaren Carolina Diaz Bernal, som fattade de i ärendet aktuella besluten. Hon har uppgett i huvudsak följande.

Det är riktigt att åklagarkammaren endast skickade de tre besluten om att avsluta utredning enligt 31 § LUL till respektive utpekad person och dennes vårdnadshavare. Med hänsyn till hur polisen hade överfört uppgifterna i ärendet till Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem Cåbra så fanns inte målsäganden och dennes vårdnadshavare registrerade i Cåbra som personer som skulle underrättas om de aktuella besluten. Det är inte heller möjligt att i Cåbra manuellt lägga till personer i den s.k. underrättelselistan. Det varierar dock vilka uppgifter som polisen överför till Cåbra i nu aktuell typ av ärenden, det förekommer således att även målsäganden finns registrerad i underrättelselistan vilket då innebär att ett

Muntliga upplysningar har också inhämtats från Carolina Diaz Bernal beträffande motiveringen i de ifrågavarande besluten, se bifogad tjänsteanteckning.

Cornelis H. borde i samband med att de aktuella utredningarna enligt 31 § LUL avslutades i april 2010 ha underrättats om detta. Jag noterar att åklagarkammaren nu, i samråd med polisen, kommer att utarbeta rutiner för att säkerställa att så sker fortsättningsvis.

Vad som i övrigt kommit fram föranleder inte någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan anförda.