Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1964-03-20
Ändring införd
SFS 1964:167 i lydelse enligt SFS 2023:312
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Inledande bestämmelse

Förundersökning och åtalsprövning m.m.

2 §  Förundersökning mot den som inte har fyllt arton år ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

[S2]Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att leda och genomföra den nya förundersökningen. Lag (2015:446).

Prop. 2014/15:94: eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att leda och genomföra den nya förundersökningen. ...

3 § Har upphävts genom lag (2012:47).

4 §  En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller brott på vilket fängelse kan följa ska bedrivas med särskild skyndsamhet. Delgivning enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken av brottsmisstanke ska ske så snart som möjligt efter det att misstanken har uppkommit under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen. Förundersökningen ska avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivningen av brottsmisstanken.

[S2]Tidsfristen får dock överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till

 1. att den misstänkte ska delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott, eller
 2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Lag (2022:1533).

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har endast gjorts den ändringen att den tid inom vilken förundersökning skall vara avlutad och åtal väckt har ändrats från fyra till sex veckor. Skälen för ändringen har redovisats i avsnitt 10.2.

Prop. 2005/06:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyndsamhet och tidsfrister vid förundersökningar mot personer under 18 år. Skyndsamhetskravet i första meningen har utvidgats till alla förundersökningar som gäller brott på vilket fängelse kan följa, dvs. brott som har fängelse i straffskalan. Skälen för ändringen behandlas i avsnitt 12.1. I första meningen har också en redaktionell ändring gjorts.

Enligt paragrafens ...

Prop. 2021/22:279: 1. att den misstänkte ska delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott, eller

2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyndsamhet och tidsfrister vid förundersökningar mot personer under 18 år. Övervägandena finns i avsnitt ...

5 §  Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, ska vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge omedelbart underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge. Om den unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmisstanken, ska i första hand en sådan vuxen eller i andra hand någon annan lämplig vuxen person underrättas om detta och om skälen för det samtidigt med underrättelsen om brottsmisstanken eller annars omedelbart efter frihetsberövandet.

[S2]Undersökningsledaren får besluta att skjuta upp en underrättelse om brottsmisstanke, en kallelse till förhör eller en underrättelse om frihetsberövande om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras. När det inte längre finns skäl för beslutet ska en underrättelse omedelbart lämnas. Detsamma gäller en kallelse till förhör.

[S3]En underrättelse eller kallelse enligt första stycket ska inte göras om det strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl. En underrättelse om frihetsberövande ska dock alltid lämnas till någon i den krets av vuxna personer som anges i första stycket andra meningen. Lag (2022:1096).

Prop. 2015/16:187: Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, ska vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge omedelbart underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge. Om den

unge ...

Prop. 2001/02:111: Bestämmelsen har ändrats på så sätt att myndigheten omedelbart skall underrätta och kalla inte bara vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran, d.v.s. den eller de som har det huvudsakliga ansvaret för den unge, utan också, i förekommande fall, även andra som kan anses ha en fostrande roll i förhållande till den unge. Skälen för denna ändring har behandlats i avsnitt 4.2.2. Exempelvis kan ...

Prop. 2021/22:227: Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, ska vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge omedelbart underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge. Om den unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmisstanken, ska i första hand en sådan vuxen eller i andra hand någon annan lämplig vuxen person underrättas om detta och om skälen ...

6 §  Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse, ska socialnämnden genast underrättas. Av underrättelsen ska det framgå huruvida den misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott och hur den misstänkte ställt sig till ett deltagande.

[S2]Om den unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmisstanken, ska socialnämnden underrättas om detta och om skälen för det samtidigt med underrättelsen om brottsmisstanken eller annars genast efter frihetsberövandet. Lag (2016:930).

Prop. 2015/16:187: Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse, ska socialnämnden genast underrättas. Av underrättelsen ska det framgå huruvida den misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott och hur den misstänkte ställt sig till ett deltagande.

Om den ...

Prop. 2001/02:126: Ett tillägg har gjorts till paragrafen.

Tillägget innebär att det av underrättelsen till socialnämnden enligt första stycket även skall framgå om den misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen om medling med anledning av brott samt hur den misstänkte ställer sig till detta. Skälen för tillägget har utvecklats i avsnitt 13.

De gärningsmän som omfattas ...

6 a §  Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt. Lag (2021:287).

Prop. 2019/20:129: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om placeringen av gripna och anhållna barn. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Av paragrafen framgår att ett barn som har gripits eller anhållits får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt. Det innebär att förvar av barn i polisarrest enbart kan komma i fråga i undantagsfall. Det kan vara absolut nödvändigt att hålla barn i förvar ...

7 §  Vid förhör med den som inte har fyllt arton år och som är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa ska en företrädare för socialtjänsten närvara om det inte finns särskilda skäl mot det och det kan ske utan men för utredningen. Lag (2023:312).

8 §  Om den unge, sedan straffvarning har beslutats enligt 16 §, misstänks för att ha begått annat brott dessförinnan, får åklagaren besluta att inte inleda förundersökning eller att lägga ned en påbörjad förundersökning beträffande detta brott. Detta gäller dock inte, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att förundersökning inte äger rum. Lag (2015:81).

Prop. 2014/15:25: Om den unge, sedan straffvarning har beslutats enligt 16 §, misstänks för att ha begått annat brott dessförinnan, får åklagaren besluta att inte inleda förundersökning eller att lägga ned en påbörjad förundersökning beträffande detta brott. Detta gäller dock inte, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att förundersökning inte äger rum.

Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheter för åklagaren att besluta att inte inleda förundersökning ...

Personutredning

10 §  Innan talan har väckts vid domstol, får åklagare inhämta yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. i fråga om den som inte har fyllt arton år. Lag (1994:1760).

11 §  I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han eller hon fyllt arton år ska åklagaren, innan beslut fattas i åtalsfrågan, inhämta yttrande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller det annars finns skälig misstanke att han eller hon har begått brottet och sådant yttrande inte inhämtats under förundersökningen. Yttrande behöver inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns förutsättningar för straffvarning eller åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.

[S2]Om förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa, ska, om möjligt, undersökningsledaren begära ett sådant yttrande som avses i första stycket senast i samband med delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken.

[S3]Ett yttrande ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en bedömning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon utvecklas ogynnsamt. Yttrandet ska i förekommande fall även innehålla en redovisning av i vilken utsträckning den unge fullgjort en sådan tidigare utdömd ungdomsvård eller ungdomstjänst som nämnden har uppgift om. Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de åtgärder som nämnden avser att vidta. Åtgärderna ska redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas med stöd av socialtjänstlagen och i en vårdplan om de vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna ska framgå av kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet ska, om undersökningsledaren eller, i de fall som avses i första stycket, åklagaren begär det eller om nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt. Ett yttrande ska också innehålla en bedömning av om ungdomstjänst är en lämplig påföljd med hänsyn till den unges person och övriga omständigheter.

[S4]Nämnden ska även utan samband med yttrande lämna den som har ansvar för att inhämta yttrande de upplysningar som denne begär i fråga om den unge. Lag (2023:312).

Prop. 1997/98:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om när yttranden från socialnämnden skall inhämtas och vad yttrandet skall innehålla samt om socialnämndes upplysningsskyldighet i övrigt.

Prop. 2014/15:25: I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han eller hon fyllt arton år ska åklagaren, innan beslut fattas i åtalsfrågan, inhämta yttrande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller det annars finns skälig misstanke att han eller hon har begått brottet och sådant yttrande inte inhämtats under förundersökningen. Yttrande behöver ...

Prop. 2005/06:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. när yttrande från socialnämnden skall hämtas in och vad ett sådant yttrande skall innehålla. Skälen för ändringarna behandlas i avsnitt 5.4. Paragrafen har i huvudsak utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I första stycket har endast språkliga justeringar gjorts. Ett nytt andra stycke har införts. Ändringen innebär en uppmaning till åklagaren att, om ...

Prop. 2022/23:78: Paragrafen innehåller bestämmelser om yttrande från socialnämnden inför beslut om åtal mot unga lagöverträdare. Övervägandena finns i avsnitt 4.

12 §  Den som begär yttrande enligt 11 § ska ange inom vilken tid yttrandet ska lämnas och, om det är lämpligt, ge socialnämnden anvisningar för hur yttrandet kan begränsas. Om nämnden inte kan lämna sitt yttrande inom den föreskrivna tiden, får den som begärt yttrandet medge att det lämnas senare. Yttrandet får lämnas muntligen vid ett sådant sammanträde som avses i 18 §, om det är nödvändigt för att hålla tidsfristen. Lag (2012:47).

Anmodan att avhjälpa och begränsa skada

13 §  En polisman får uppmana den som har eller kan antas ha fyllt femton men inte arton år att så snart som möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa skada på grund av brott, om den unge har erkänt brottet eller det annars med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att han eller hon har begått brottet. En sådan uppmaning får dock ges endast om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska målsägandens samtycke inhämtas innan uppmaningen ges.

[S2]En uppmaning enligt första stycket får även ges av en annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett. Lag (2015:446).

Prop. 2014/15:94: inte arton år att så snart som möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa skada på grund av brott, om den unge har erkänt brottet eller det annars med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att han eller hon har begått brottet. En sådan uppmaning får dock ges endast om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska målsägandens samtycke inhämtas innan uppmaningen ges.

En ...

Kvarhållande

14 §  Har någon som inte fyllt arton år gripits och beslutar åklagaren att inte anhålla den unge, får Polismyndigheten hålla kvar den unge för att skyndsamt kunna överlämna honom eller henne till föräldrarna, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person. Vad som nu sagts gäller dock endast om åklagaren funnit att den unge fortfarande är skäligen misstänkt för brott.

[S2]För samma ändamål får Polismyndigheten hålla kvar den som inte har fyllt arton år, om den unge har medtagits till förhör och är skäligen misstänkt för brott.

[S3]Inte i något fall får någon enligt första eller andra stycket hållas kvar längre än tre timmar efter åklagarens beslut eller förhöret. Den misstänkte får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Lag (2014:650).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har ett namnbyte gjorts. Stycket har också ändrats språkligt. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2005/06:165: I paragrafens tredje stycke har en begränsning av bestämmelsen gjorts så att den numera endast omfattar misstänkta i åldersgruppen 15–17 år. Ändringen är föranledd av att motsvarande bestämmelse om kvarhållande när det gäller misstänkta som inte fyllt 15 år har överförts till 35 §. I övrigt har vissa språkliga justeringar gjorts i paragrafen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 12.6. Se även kommentaren till 35 §.

Strafföreläggande

15 §  Åklagaren får, trots de begränsningar som gäller enligt 48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken, utfärda strafföreläggande för brott som har begåtts av någon som inte har fyllt arton

[S2]år, om det kan antas att den unge, om åtal hade väckts, skulle ha dömts endast till böter. Därvid skall åklagaren beakta de särskilda regler enligt vilka rätten kan döma till lindrigare straff än det är föreskrivet för brottet. Lag (1994:1760).

Straffvarning

16 §  Om någon har begått ett brott innan han eller hon har fyllt arton år, får åklagaren besluta att underlåta åtal enligt 17 § (straffvarning).

[S2]Bestämmelser om möjligheter för åklagaren att besluta att underlåta åtal finns också i 20 kap. 7 § rättegångsbalken (åtalsunderlåtelse).

[S3]I fråga om att underlåta åtal sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a § rättegångsbalken. Lag (2015:81).

Prop. 2014/15:25: Om någon har begått ett brott innan han eller hon har fyllt arton år, får åklagaren besluta att underlåta åtal enligt 17 § (straffvarning).

Bestämmelser om möjligheter för åklagaren att besluta att underlåta åtal finns också i 20 kap. 7 § rättegångsbalken(åtalsunderlåtelse).

I fråga om att underlåta åtal sedan åtal har väckts tillämpas <a href="https://lagen.nu/1942:740#K20P7a" ...

17 §  Straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för sådan åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är lämpligast för den unge:

 1. vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453),
 2. vård eller annan åtgärd enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller
 3. annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd.

[S2]Straffvarning får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande.

[S3]Vid bedömningen av om straffvarning ska beslutas ska åklagaren utöver vad som följer av första och andra styckena särskilt beakta den unges vilja att ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att avhjälpa eller begränsa skadan, att på annat sätt gottgöra målsäganden eller att medverka till att medling kommer till stånd enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott.

[S4]Straffvarning får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenom åsidosätts. Vid bedömningen av om något väsentligt allmänt intresse åsidosätts ska det särskilt beaktas om den unge tidigare har gjort sig skyldig till brott. Lag (2015:81).

Prop. 2014/15:25: Straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för sådan åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är lämpligast för den unge:

Prop. 2005/06:165: I tredje stycket har lagts till att vid bedömningen av om åtalsunderlåtelse skall meddelas, skall särskilt beaktas den unges vilja att medverka till att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kommer till stånd. Ändringen är att betrakta som ett förtydligande av vad som gäller redan i dag (jfr prop. 1994/95:12 s. 77 f. och s. 100 ...

18 §  Den unge ska underrättas om ett beslut om straffvarning vid ett personligt möte med åklagaren inom två veckor efter det att beslutet har fattats. Den unges vårdnadshavare eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska kallas till mötet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara.

[S2]Är det uppenbart att ett personligt möte inte kan genomföras inom den tid som anges i första stycket, får mötet äga rum senare. Kan ett personligt möte inte genomföras, ska den unge underrättas skriftligen om beslutet. Lag (2015:81).

Prop. 2001/02:111: I första stycket har en motsvarande ändring gjorts som i 5 § innebärande att myndigheten till sammanträffandet skall kalla inte endast den som har det huvudsakliga faktiska ansvaret för den unge utan också, i förekommande fall, andra vuxna som kan anses ha en fostrande roll för den unge. Beträffande frågan om vilka som skall kallas utöver den som har det huvudsakliga faktiska ansvaret för den unge och innebörden av uttrycket särskilda skäl hänvisas till kommentaren till 5 §.

Prop. 2014/15:25: Den unge ska underrättas om ett beslut om straffvarning vid ett personligt möte med åklagaren inom två veckor efter det att beslutet har fattats. Den unges vårdnadshavare eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska kallas till mötet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. ...

19 §  Vid ett möte enligt 18 § ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet om straffvarning och det skötsamhetskrav som detta är förenat med och klargöra vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser. Lag (2015:81).

Prop. 2014/15:25: Vid ett möte enligt 18 § ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet om straffvarning och det skötsamhetskrav som detta är förenat med och klargöra vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser.

I paragrafen finns närmare bestämmelser om möte enligt 18 §. Paragrafen har justerats till följd av att åtalsunderlåtelse i denna lag har ändrats till straffvarning, se kommentaren till 16 §. Paragrafen har också justerats språkligt.

20 §  Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller i tillämpliga delar också beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, om beslutet avser brott som någon har begått innan han har fyllt arton år. Lag (1994:1760).

21 §  Socialnämnden skall underrättas om ett beslut enligt 18 §, om någon åtgärd från nämndens sida förutsätts. Lag (1994:1760).

22 §  Den som får straffvarning enligt 17 § ska iaktta skötsamhet.

[S2]Ett beslut om straffvarning får återkallas, om särskilda omständigheter föranleder det. Vid bedömningen av om återkallelse ska ske ska det särskilt beaktas om den unge har återfallit i brott inom sex månader från beslutet om straffvarning. Lag (2015:81).

Prop. 2014/15:25: Den som får straffvarning enligt 17 § ska iaktta skötsamhet.

Ett beslut om straffvarning får återkallas, om särskilda omständigheter föranleder det. Vid bedömningen av om återkallelse ska ske ska det särskilt beaktas om den unge har återfallit i brott inom sex månader från beslutet om straffvarning.

I ...

Anhållande och häktning

23 §  Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2021:287).

Prop. 2019/20:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om anhållande och häktning av barn. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

I paragrafen görs en ändring som innebär att det krävs synnerliga skäl för att anhålla ett barn, på motsvarande sätt som när det gäller häktning och i enlighet med den princip som har utvecklats i praxis. Det är den misstänktes ålder vid tidpunkten för beslutet som är avgörande för om bestämmelsen ...

 • NJA 2008 s. 81:Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 24 kap. 4 § RB om att häktning i vissa fall endast får ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas.
 • RH 2004:61:Synnerliga skäl har ansetts föreligga att - på grund av kollusionsfara - häkta en för mord misstänkt 16-åring.
 • NJA 2015 s. 649:Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga för häktning av 15-åring.

23 a §  För en misstänkt som inte har fyllt arton år när häktningsbeslutet verkställs får den tid som anges i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken uppgå till högst tre månader. Lag (2021:287).

Prop. 2019/20:129: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om hur länge en misstänkt som är barn får vara häktad. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras att barn inte får vara frihetsberövade som häktade längre än tre månader, till skillnad från den tid som gäller för vuxna (jfr 24 kap. 4 a § RB). Det är den misstänktes ålder ...

Offentlig försvarare

24 §  För en misstänkt som inte har fyllt arton år ska en offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av försvarare. När en offentlig försvarare ska förordnas, ska undersökningsledaren anmäla det hos rätten.

[S2]För en tidigare tilltalad gäller 21 kap. 3 b § och 23 kap. 5 §rättegångsbalken. Lag (2012:658).

Prop. 2000/01:56: Bestämmelsen har ändrats på det sättet att en offentlig försvarare enligt denna bestämmelse kan förordnas för den som inte har fyllt 18 år redan innan åtal har väckts. Förutsättningarna för en tilltalad att få offentlig försvarare är givetvis de samma som tidigare.

En offentlig försvarare skall inte förordnas om det är uppenbart att den misstänkte saknar behov av försvarare. Vid bedömningen av behovet av en offentlig försvarare bör beaktas att detta i många fall inte är lika ...

Rättegången

25 §  Mål i tingsrätt och hovrätt mot den som inte har fyllt tjugoett år skall, om det inte möter hinder, handläggas av lagfarna domare som särskilt har utsetts av domstolen att handlägga sådana mål. Detsamma skall gälla i fråga om nämndemän som anlitas för tjänstgöring i sådana mål.

[S2]I mål som rör brott på vilket endast böter kan följa får andra än dem som avses i första stycket anlitas. Lag (2001:152).

Prop. 2000/01:56: Bestämmelsens första stycke ändras på det sättet att kravet i lagtexten att särskilt lämpade lagfarna domare och nämndemän skall handlägga ungdomsmål ersätts med en bestämmelse att dessa domare skall vara särskilt utsedda av domstolen. Ändringen innebär att handläggningen även fortsättningsvis kommer att vara koncentrerad till vissa domare och speciallottas på vissa rotlar([]).

Ändringen har behandlats i avsnitt ...

26 §  När åtal väcks mot den som inte har fyllt arton år, skall tingsrätten underrätta vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om åtalet och om tidpunkten för huvudförhandlingen, om det inte finns särskilda skäl mot det. Motsvarande skyldighet att lämna underrättelse om tidpunkten för huvudförhandlingen gäller även högre rätt.

[S2]Om yttrande som avses i 11 § skall lämnas eller har lämnats av socialnämnden, skall rätten underrätta nämnden om tidpunkten för huvudförhandlingen.

[S3]Om åtalet avser ett brott på vilket fängelse kan följa, skall vårdnadshavaren eller annan som avses i första stycket, höras i målet, om det kan ske och det inte finns särskilda skäl mot det.

[S4]Vårdnadshavare eller annan som hörs enligt tredje stycket har rätt till ersättning och förskott enligt vad som är föreskrivet om vittne. Ersättningen skall betalas av staten. Lag (2006:894).

Prop. 2001/02:111: I första stycket har en ändring gjorts innebärande att tingsrätten skall underrätta inte endast den som har det huvudsakliga faktiska ansvaret för den unge utan också, i förekommande fall, andra vuxna som kan anses ha en fostrande roll för den unge. Beträffande frågan om vilka som skall underrättas utöver den som har det huvudsakliga faktiska ansvaret för den unge och innebörden av uttrycket särskilda skäl hänvisas till kommentaren till 5 §. Som framgår under <a href="https://lagen.nu/prop/2001/02:111#S4-2-2" ...

Prop. 2000/01:56: I första stycket har ett tillägg gjorts som innebär att rätten skall underrätta socialnämnden om tidpunkten för huvudförhandling i de mål socialtjänsten har avgett eller skall avge yttrande enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. En underrättelse bör även ske i de fall när det i yttrandet anges att vård inom socialtjänsten ...

Prop. 2005/06:165: Genom ändringen i första stycket har paragrafens tillämpningsområde utökats till att gälla även vid huvudförhandling i hovrätt respektive Högsta domstolen. Se även avsnitt 12.4.

27 §  Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska, om målet avser brott på vilket fängelse kan följa, om möjligt sättas ut till handläggning på ett sådant sätt att målet inte drar till sig uppmärksamhet.

[S2]Rätten får i mål mot den som inte har fyllt tjugoett år besluta att målet ska handläggas inom stängda dörrar, om offentlighet vid förhandlingen är till uppenbar olägenhet på grund av den uppmärksamhet den tilltalade kan antas bli föremål för. Om rätten anser att ett sådant beslut bör meddelas och om någon som har fyllt tjugoett år också är tilltalad i målet, ska rätten handlägga åtalet mot den som är under tjugoett år som ett särskilt mål, om det kan ske utan att utredningen avsevärt försvåras.

[S3]Även om beslut meddelas enligt andra stycket får rättens ordförande tillåta att den tilltalades anhöriga och andra vars närvaro kan väntas bli till nytta får närvara vid handläggningen.

[S4]I mål mot den som inte har fyllt arton år ska tingsrätten hålla huvudförhandling även om det inte finns anledning att döma till någon annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening. Lag (2021:1096).

Prop. 2018/19:81: Paragrafen innehåller bestämmelser om huvudförhandlingen i mål mot den som inte har fyllt tjugoett år. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

Ändringen i tredje stycket innebär att rättens ordförande, i stället för rätten, får besluta att den tilltalades anhöriga och andra vars närvaro kan väntas bli till nytta får närvara vid en förhandling inom stängda dörrar.

I övrigt ändras ...

Prop. 2020/21:214: Rätten får i mål mot den som inte har fyllt tjugoett år besluta att målet ska handläggas inom stängda dörrar, om offentlighet vid förhandlingen är till uppenbar olägenhet på grund av den uppmärksamhet den tilltalade kan antas bli föremål för. Om rätten anser att ett sådant beslut bör meddelas och om någon som har fyllt tjugoett år också är tilltalad i målet, ska rätten handlägga åtalet mot den som är under tjugoett år som ett särskilt mål, om det kan ske utan att utredningen avsevärt försvåras. ...

28 §  Rätten får döma till ungdomsvård endast om det i målet finns ett yttrande av socialnämnden med det innehåll som avses i 11 §. Lag (2021:1104).

Prop. 2005/06:165: I paragrafen anges de påföljder som rätten kan döma till endast under förutsättning att det i målet finns ett yttrande enligt 11 §. Ändringen är redaktionell och föranledd av att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten har bytt namn till ungdomsvård. Se även avsnitt 13.

Prop. 2021/22:17: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att rätten får döma till ungdomsvård endast under förutsättning att det i målet finns ett yttrande från socialnämnden enligt 11 §. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Paragrafen ändras på så sätt att andra meningen tas bort. Ändringen innebär att det inte längre krävs att det i målet finns ett yttrande från socialnämnden för att rätten ska få döma den som inte ...

29 §  Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska alltid behandlas skyndsamt.

[S2]Om det väcks allmänt åtal mot den som inte har fyllt arton år för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, ska de tidsfrister iakttas som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är häktad. Den förlängda tidsfrist som anges i 45 kap. 14 § andra stycket andra meningen rättegångsbalken ska dock inte tillämpas.

[S3]Om rätten begär ett yttrande från socialnämnden enligt 28 §, ska nämnden yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhandling enligt reglerna i andra stycket. Om ärendets beskaffenhet motiverar det, får yttrandet med rättens medgivande lämnas senare. Lag (2014:321).

Prop. 2009/10:182: Paragrafen innehåller bestämmelser om mål mot den som inte har fyllt tjugoett respektive arton år. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

Andra stycket föreskriver att de tidsfrister som gäller i mål där den tilltalade är häktad ska iakttas även i mål mot den som inte har fyllt arton år. Bestämmelsen har ändrats med anledning av att fristen för utsättande av huvudförhandling förlängts till två veckor ...

30 §  I mål mot den som inte har fyllt tjugoett år skall, om det inte möter synnerliga hinder, domen avkunnas muntligen vid huvudförhandlingen. I övrigt gäller 30 kap. 7 § rättegångsbalken. Lag (1994:1760).

30 a §  I mål om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken skall 26 och 30 §§ tillämpas, varvid vad som i dessa paragrafer sägs om huvudförhandling skall tillämpas på sammanträde som hålls i målet om undanröjande av påföljd. Lag (2006:894).

[S2]Varning

[S3]30 b § m någon som dömts till ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst eller ungdomsövervakning får åklagaren i stället för att väcka talan enligt 32 kap. 4 § brottsbalken besluta att varning ska meddelas den unge, om detta bedöms vara en tillräcklig åtgärd.

[S4]Varning ska så snart det kan ske meddelas den unge vid ett personligt möte. Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska kallas till mötet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. Om frågan om varning gäller ungdomsövervakning bör i stället företrädare för Kriminalvården ges tillfälle att närvara. Kan ett personligt möte inte komma till stånd, ska den unge underrättas skriftligen om beslutet.

[S5]Vid mötet ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet och klargöra vad följderna kan bli vid fortsatt misskötsamhet. Lag (2020:618).

Prop. 2005/06:165: Paragrafen är ny och innebär att 26 och 30 §§ skall tillämpas även i mål om omprövning av påföljdsfrågan i anledning av en tidigare dom på ungdomsvård eller ungdomstjänst. Av detta följer att domstolen vid ny prövning av påföljdsfrågan skall underrätta bl.a. den dömdes vårdnadshavare om åklagarens talan i målet och om tidpunkten för eventuellt sammanträde. Även socialtjänsten skall underrättas om tidpunkten för sammanträdet. Vidare skall bl.a. den unges vårdnadshavare i vissa fall höras vid ett ...

Brott begångna av den som inte har fyllt femton år

31 §  Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott ska en utredning om brottet inledas, om inte särskilda skäl talar emot det.

[S2]På begäran av socialnämnden får en utredning om brott även inledas i andra fall avseende någon som inte har fyllt femton år, om socialnämnden bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet begången av den unge.

[S3]I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utredning om brott inledas avseende någon som inte har fyllt femton år

 1. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har tagit del i brottet,
 2. om det behövs för att efterforska gods som har kommits åt genom brottet eller som kan bli föremål för förverkande, eller
 3. om det av andra skäl är påkallat med hänsyn till allmänna eller enskilda intressen.

[S4]Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje stycket inledas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2023:312).

Prop. 2000/01:56: Innehållet i tredje stycket har något justerat överförts till 33 och 34 §§.

 • RH 2022:22:Det har bedömts att en 13 årig bror till den tilltalade ska höras som vittne och inte som medtilltalad, även om han själv enligt åklagaren hade misstänkts för delaktighet i de gärningar som var föremål för åtal. Eftersom det hade framkommit att han inte ville vittna i rättegången mot brodern har uppspelning av ett videoinspelat polisförhör med honom avvisats.

32 §  Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap.3, 4, 6- 14 §§, 18 b-19, 21, 21 b-21 d och 24 §§rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla för en sådan utredning som avses i 31 §. Efter att förhör hållits med den unge ska bestämmelserna om insyn i 23 kap. 18 § samma balk gälla i tillämpliga delar för en sådan utredning. När utredningen är slutförd ska bestämmelserna om insyn i 23 kap. 18 a § samma balk tillämpas. Det som sägs om förundersökning och åtal i den paragrafen ska i stället avse utredning enligt 31 § respektive bevistalan enligt 38 §. Rätten att få en kopia i 23 kap. 21 a § samma balk gäller i de fall då en bevistalan väcks.

[S2]En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och avslutas så snart det är möjligt. Utredningen får inte pågå längre tid än tre månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

[S3]Utredningen ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

[S4]Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att leda och genomföra den nya utredningen. Lag (2023:312).

Prop. 2014/15:94: stycket, 19, 21 och 24 §§rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla för en sådan utredning som avses i 31 §.

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och avslutas så snart det är möjligt. Utredningen får inte pågå längre tid än tre månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ...

Prop. 2000/01:56: Andra stycket är nytt och innehåller en bestämmelse om att utredningar om brott som misstänks ha begåtts av någon under 15 år skall bedrivas med särskild skyndsamhet. Utredningen bör bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger, varvid hänsyn naturligtvis måste tas till barnets ålder och utvecklingsnivå.

Bestämmelserna i tredje och fjärde styckena är nya och innebär en anpassning till de regler som gäller för misstänkta i åldersgruppen 15–17 år enligt <a href="https://lagen.nu/1964:167#P2" ...

32 a §  Ett juridiskt biträde ska förordnas för den unge

 1. vid en utredning enligt 31 § första stycket, om det inte är uppenbart att den unge saknar behov av det, och
 2. vid en utredning enligt 31 § andra eller tredje stycket, om det finns synnerliga skäl för det.

[S2]En ansökan om ett sådant biträde görs av åklagaren eller den unges vårdnadshavare hos tingsrätten. Bestämmelserna i 21 kap.58 §§, 9 § tredje stycket och 10 §rättegångsbalken ska tillämpas i fråga om ett sådant juridiskt biträde. Lag (2016:930).

Prop. 2015/16:187: 1. vid en utredning enligt 31 § första stycket, om det inte är uppenbart att den unge saknar behov av det, och

2. vid en utredning enligt 31 § andra eller tredje stycket, om det finns synnerliga skäl för det.

En ansökan om ett sådant biträde görs av åklagaren eller den unges vårdnadshavare hos tingsrätten. Bestämmelserna i 21 kap. 5–8 §§, 9 § tredje stycket och 10 § rättegångsbalken ...

Prop. 2009/10:105: Paragrafen innehåller bestämmelser om när ett juridiskt biträde ska förordnas för den unge. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Prop. 2005/06:165: Paragrafen är ny och innebär en möjlighet att förordna juridiskt biträde för misstänkt under 15 år vid brottsutredning enligt 31 §. De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 12.3.

Möjligheten skall användas mycket restriktivt. Skäl att förordna juridiskt biträde kan föreligga när fråga är om mycket allvarlig brottslighet, när brottsutredningen med stor sannolikhet kommer att pågå under lång tid ...

32 b §  När en utredning enligt 31 § har inletts eller återupptagits ska lagen (1988:609) om målsägandebiträde och lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn gälla. Det som sägs om förundersökning och åtal i de lagarna ska i stället avse utredning enligt 31 § respektive bevistalan enligt 38 §. Bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 8 § lagen om målsägandebiträde och 12 § lagen om särskild företrädare för barn ska dock inte gälla.

[S2]Bestämmelserna om anmälan i 23 kap. 5 § rättegångsbalken, om rätten att närvara vid förhör i 23 kap. 10 § samma balk och om rätten att ställa frågor vid förhör i 23 kap. 11 § samma balk ska gälla när ett målsägandebiträde har förordnats. Lag (2023:312).

33 §  Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska omedelbart underrättas

 1. om den unge kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott, och
 2. om en utredning enligt 31 § har inletts avseende den unge.

[S2]Den som ska underrättas enligt första stycket ska kallas till förhör som hålls med den unge.

[S3]Första och andra styckena gäller inte om det är till men för utredningen eller det i övrigt finns särskilda skäl mot det. Lag (2010:478).

Prop. 2009/10:105: Ändringen tydliggör att vårdnadshavaren ska underrättas när en person under 15 år kan misstänkas för brott.

Prop. 2001/02:111: En ändring har gjorts i bestämmelsen som innebär att myndigheten omedelbart skall underrätta och kalla inte endast den som har det huvudsakliga faktiska ansvaret för den unge utan också, i förekommande fall, andra vuxna som kan anses ha en fostrande roll för den unge. Beträffande frågan om vilka som skall underrättas och kallas utöver den som har det huvudsakliga faktiska ansvaret för den unge och innebörden av uttrycket särskilda skäl hänvisas till kommentaren till 5 §.

Prop. 2000/01:56: I paragrafen, som är ny, har dels från 31 § tredje stycket överförts regeln om att vårdnadshavaren som huvudregel skall underrättas om att en utredning har inletts, dels föreskrivits att vårdnadshavaren dessutom skall kallas till de förhör som hålls med den unge. En underrättelse eller kallelse skall inte utfärdas om det skulle innebära men för utredningen eller det annars finns särskilda skäl mot det. Bestämmelsen innebär en anpassning till de regler som gäller för ungdomar 15–17 år enligt <a ...

34 §  Socialnämnden ska omedelbart underrättas

 1. när någon kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa, och
 2. när en utredning enligt 31 § har inletts.

[S2]Vid förhör med den unge i en utredning enligt 31 § första eller andra stycket ska en företrädare för socialtjänsten närvara om det inte finns synnerliga skäl mot det. Om det är fråga om en utredning enligt 31 § tredje stycket ska en sådan företrädare närvara vid förhör med den unge om det inte finns särskilda skäl mot det.

[S3]I fall som avses i 31 § andra stycket får ingen annan åtgärd än förhör med den unge vidtas innan socialnämnden har begärt att en utredning ska inledas. Om det finns särskilda skäl får dock även andra åtgärder vidtas.

[S4]Om brottsmisstanken kvarstår efter förhöret med den unge och efter andra vidtagna åtgärder, ska protokoll över förhöret och åtgärderna omgående sändas till socialnämnden. Lag (2023:312).

Prop. 2009/10:105: I första stycket punkten 1 har en bestämmelse tagits in som tydliggör att socialnämnden ska underrättas när någon kan misstänkas för att före femton års ålder har begått ett brott med fängelse i straffskalan. Ändringen utgör en kodifiering av praxis. Punkten 2 motsvarar det tidigare första stycket. Underrättelseskyldigheten enligt denna punkt aktualiseras då polisen med stöd av 34 § andra stycket inte kunnat avvakta socialnämndens initiativ till utredning enligt 31 § andra stycket ...

Prop. 2000/01:56: Bestämmelsen motsvarar med några språkliga justeringar och tillägg förutvarande 33 §.

Till första stycket har från 31 § tredje stycket överförts regeln om socialtjänstens närvaro vid förhör.

Tillägget i andra stycket innebär att polisen får möjlighet att vidta andra åtgärder än förhör med den unge innan socialnämnden har yttrat sig om betydelsen av en utredning enligt 31 § första stycket 1, om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan ...

35 §  Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas den unge på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen, får han eller hon gripas av envar. Om en enskild person har gripit den unge, skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

[S2]Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta om den unge skall friges eller hållas kvar för förhör. Den unge får inte tas i förvar men får hållas kvar enligt 14 §, dock inte längre än tre timmar efter beslut om frigivning eller, om den unge medtagits till förhör, sedan förhöret avslutats. Lag (2006:894).

Prop. 2005/06:165: I paragrafens första stycke har språkliga justeringar gjorts.

I andra stycket görs ett tillägg till förtydligande av vad som följer redan av gällande rätt (jfr prop. 1996/97:175 s. 48 ff). Att en misstänkt får hållas kvar för att överlämnas till vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person regleras i gällande rätt i 14 § såvitt avser samtliga misstänkta ...

36 §  Om någon är misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott får, om det finns särskilda skäl, beslag, husrannsakan, åtgärder för biometrisk autentisering, genomsökning på distans och kroppsvisitation företas mot den unge, samt fotografi och fingeravtryck tas av honom eller henne enligt bestämmelserna i 23 kap. 9 a §, 27 och 28 kap.rättegångsbalken.

[S2]Det som i 27 kap.7 och 8 §§rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan om förverkande samt verkan av att sådan talan inte väcks.

[S3]Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap.rättegångsbalken ska 28 kap. 13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge får hållas kvar för ändamålet i högst tre timmar. Lag (2022:317).

Prop. 2009/10:105: Paragrafen innehåller bestämmelser om användning av vissa tvångsmedel mot unga under 15 år. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.5.

Prop. 2005/06:165: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 12.5. Paragrafen reglerar vilka tvångsmedel som får användas mot brottsmisstänkta under 15 år. I uppräkningen över tillåtna tvångsmedel har i första stycket lagts till tagande av fotografi och fingeravtryck enligt 28 kap. 14 § rättegångsbalken. Möjligheten skall användas med restriktivitet. Uppgifterna skall inte ...

Prop. 2021/22:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om användning av vissa åtgärder mot den som misstänks ha begått ett brott före femton års ålder. Övervägandena finns i avsnitt 6.12 och 9.

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om användning av vissa åtgärder mot den som misstänks ha begått ett brott före femton års ålder. Övervägandena finns i avsnitt 13.2 och 13.4.

36 a §  Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott får kroppsbesiktning företas, om det är av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet. Lag (2010:478).

 • NJA 2016 s. 1165:Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.

36 b §  Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen ha brukat narkotika får kroppsbesiktning utföras genom att prov tas från kroppen och undersöks, om det kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge.

[S2]Sådan kroppsbesiktning beslutas av åklagare.

[S3]Socialnämnden ska omedelbart underrättas om resultatet av en sådan kroppsbesiktning. Detsamma gäller den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2023:312).

36 c §  Den som ska kroppsbesiktigas enligt 36 a eller 36 b § får hållas kvar för ändamålet upp till tre timmar eller om det finns synnerliga skäl, ytterligare tre timmar. Lag (2010:478).

36 d §  Kroppsbesiktning enligt 36 a eller 36 b § får inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge. Kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA- analys tas på den unge, får dock verkställas eller bevittnas av någon som inte är av samma kön som den unge. Lag (2010:478).

36 f §  Mot den som är under femton år får endast de tvångsmedel användas som är angivna i

 1. denna lag,
 2. 23 kap.7-9 a §§ och 28 kap. 10 f §rättegångsbalken, eller
 3. en annan författning där det uttryckligen föreskrivs att tvångsmedlet får användas mot den som är under femton år. Lag (2022:317).

Prop. 2021/22:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om att tvångsmedel får användas mot unga under femton år endast om det är tillåtet enligt vissa angivna författningar. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

 • NJA 2016 s. 1165:Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.

37 §  När en utredning enligt 31 § har avslutats ska utredningsprotokollet så snart som möjligt sändas till socialnämnden. Lag (2010:478).

Prop. 2009/10:105: Av paragrafen framgår att när en utredning enligt 31 § LUL har avslutats ska utredningsprotokollet så snart som möjligt sändas till socialnämnden och detta oberoende av på vilken grund utredningen har inletts.

38 §  Åklagaren ska begära prövning i domstol av om den unge har begått ett brott (bevistalan) om

 1. brottet har begåtts innan den unge har fyllt femton år,
 2. det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fem år för brottet, eller det är fråga om ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott,
 3. en utredning enligt 31 § har slutförts om brottet, och
 4. det skulle ha funnits tillräckliga skäl för åtal om brottet hade begåtts efter att den unge har fyllt femton år.

[S2]Även om det är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fem år för brottet får en bevistalan väckas om det finns synnerliga skäl för det.

[S3]Bevistalan får inte väckas om det finns särskilda omständigheter som talar mot det. Lag (2023:312).

Prop. 2009/10:105: I första stycket har länsstyrelsernas rätt att göra en framställning om bevistalan ersatts med en sådan rätt för Socialstyrelsen.

Ändringarna i andra stycket är endast redaktionella och språkliga.

Prop. 2000/01:56: I första styckett har ett tillägg gjorts som innebär att de lagfarna domare och nämndemän som handlägger en bevistalan skall vara särskilt utsedda att handlägga en sådan talan i enlighet med vad som föreskrivs i 25 § första stycket. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.6.6.

Prop. 2022/23:78: Paragrafen innehåller bestämmelser om bevistalan. Övervägandena finns i avsnitt 5. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.

38 a §  Socialnämnden och Inspektionen för vård och omsorg får göra en framställning hos åklagare om att bevistalan ska väckas. Lag (2023:312).

Prop. 2022/23:78: Av paragrafen framgår att vissa aktörer får göra en framställning hos åklagare om att en bevistalan ska väckas, vilket hittills har framgått av 38 § första stycket. Socialnämnden har även fortsättningsvis rätt att göra en framställning. Socialstyrelsens rätt att göra en framställning om bevistalan har ersatts med en sådan rätt för Inspektionen för vård och omsorg. Framställningsrätten för vårdnadshavare i nuvarande 38 § första stycket tas bort. En framställning är inte längre en förutsättning för ...

38 b §  Om det inte möter något hinder ska bevistalan föras av en åklagare som genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare är särskilt lämpad för uppgiften.

[S2]Vid en bevistalan tillämpas 25 § första stycket och bestämmelserna om allmänt åtal för brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. I fråga om tvångsmedel gäller 36-36 f §§. Sådan rättegångskostnad som avses i 31 kap. 1 § rättegångsbalken ska staten svara för. Lag (2023:312).

38 c §  En dom om bevistalan som har fått laga kraft får undanröjas efter ansökan av åklagaren, om

 1. det genom utredning som inte har lagts fram tidigare framgår att den vars skuld prövats hade fyllt femton år vid gärningen, och
 2. åklagaren gör sannolikt att han eller hon inte har kunnat åberopa utredningen vid den rätt som har meddelat domen eller genom att överklaga domen, eller om han eller hon annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.

[S2]Ansökan ska göras skriftligen hos hovrätten om domen har meddelats av en tingsrätt och i annat fall hos Högsta domstolen. Ansökan ska göras inom ett år från det att åklagaren fick kännedom om utredningen. För ansökan gäller 58 kap. 5 § rättegångsbalken. Vid förfarandet gäller bestämmelserna om allmänt åtal för brott i tillämpliga delar.

[S3]Om Högsta domstolen prövar frågan om undanröjande, ska ett bifall till ansökan omfatta både tingsrättens och hovrättens dom. Lag (2023:312).

38 d §  Sedan en dom om bevistalan har fått laga kraft, får resning beviljas under samma förutsättningar som gäller enligt 58 kap.2 och 3 §§rättegångsbalken. Vid förfarandet gäller 58 kap.4-10 §§ samma balk i tillämpliga delar. Den unge ska dock inte åläggas att ersätta motparten eller staten för kostnaderna i resningsärendet. Det som sägs om förundersökning i 58 kap. 6 a § samma balk ska i stället avse en utredning enligt 31 §. Lag (2023:312).

Samverkan

39 §  Kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare ska verka för att lokal samverkan mellan företrädare för kommunerna och myndigheterna regelbundet sker i övergripande frågor om unga lagöverträdare. Lag (2015:81).

Prop. 2014/15:25: Kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare ska verka för att lokal samverkan mellan företrädare för kommunerna och myndigheterna regelbundet sker i övergripande frågor om unga lagöverträdare.

Paragrafen är ny. Den behandlas i avsnitt 5.1.

Bestämmelsen syftar till att säkerställa samverkan mellan socialtjänsten och rättsväsendets myndigheter på ...

Resning

40 §  Om en ansökan om resning avser en tilltalad som inte har fyllt arton år ska rätten underrätta vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om ansökan. En underrättelse ska inte lämnas om det strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl. Lag (2022:1083).

Prop. 2021/22:233: rätten underrätta vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om ansökan. En underrättelse ska inte lämnas om det strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om underrättelse till vårdnadshavare eller någon annan vuxen vid ansökan om resning när den tilltalade är underårig. ...

41 §  En ansökan om resning som avser en tilltalad som inte har fyllt tjugoett år ska handläggas skyndsamt. Lag (2022:1083).

Prop. 2021/22:233: Paragrafen, som är ny, reglerar handläggningen av resningsärenden med unga tilltalade. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Enligt paragrafen ska en ansökan om resning som avser en tilltalad som inte har fyllt tjugoett år alltid behandlas skyndsamt. Skyndsamhetskravet gäller oavsett resningsgrund och oberoende av om resning söks till fördel eller till nackdel för den tilltalade.

När ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Ändring, SFS 1969:163

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11 §§

Ändring, SFS 1970:447

Ändring, SFS 1971:241

Ändring, SFS 1974:245

Lag (1979:685) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1981:1286) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1983:378) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1983:921) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1984:954) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:187
  Omfattning
  nuvarande 13, 14 §§ betecknas 19 §; ändr. nya 19 §; nya 13-18 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:14) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:3
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1985-04-01

Lag (1985:398) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1988:822) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:135
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:61) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:28
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:141) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1991:2043) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om ungalagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:2
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1994:1760) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995. Äldre bestämmelser tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndighet där förundersökning har inletts före ikraftträdandet. I domstol tillämpas äldre bestämmelser i mål där talan har väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:39, Prop. 1994/95:12, Bet. 1994/95:JuU1
  Omfattning
  upph. 2 §; nuvarande 1 § betecknas 16, 17 §§, nuvarande 3 § betecknas 11, 12 §§, nuvarande 4 § betecknas 18, 21 §§, nuvarande 9 § betecknas 26, 28 §§, nuvarande 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 22, 8, 9, 15, 13, 5, 14, 23, 27, 25, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; nya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 19, 20, 30 §§, rubr. närmast före 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 31 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Lag (1998:25) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:138, Prop. 1996/97:175, Bet. 1997/98:JuU7
  Omfattning
  ändr. 14, 34 §§
  Ikraftträder
  1998-04-01

Lag (1998:608) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. 4, 11 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:152) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2000/01:170, Prop. 2000/01:56, Bet. 2000/01:JuU18
Omfattning
nuvarande 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 34, 35, 36, 37, 38 §§; ändr. 24, 25, 26, 31, 32, 34, 38 §§; ny 33 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:459) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 11, 17 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:382) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:225, Prop. 2001/02:111, Bet. 2001/02:JuU23
Omfattning
ändr. 5, 18, 26, 33 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:447) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:269, Prop. 2001/02:126, Bet. 2001/02:JuU26
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2006:894) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Bestämmelsen i 4 § i sin äldre lydelse skall tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndigheter där förundersökning har inletts före ikraftträdandet.
 3. Den nya bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas endast i fråga om mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndigheter där förundersökning har inletts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 4, 11, 14, 17, 26, 28, 35, 36 §§; nya 30 a, 30 b, 32 a §§, rubr. närmast före 30 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ikrafttr. av 2005:691

Lag (2010:478) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Bestämmelsen i 32 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller för utredningar som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:316, Prop. 2009/10:105
Omfattning
ändr. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e, 36 f §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:577) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:293, Prop. 2009/10:182, Bet. 2009/10:JuU23
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2012:47) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2011/12:120, Prop. 2011/12:10, Bet. 2011/12:JuU9
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2012:658) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:29, Prop. 2011/12:156, Bet. 2012/13:JuU3
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:321) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:254, Prop. 2013/14:170, Bet. 2013/14:JuU29
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:650) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 14, 32 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:81) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 8, 11, 16, 17, 18, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 39 §, rubr. närmast före 39 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:446) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 2, 13, 32 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:547) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 36, 36 e, 36 f §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:930) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:23, Prop. 2015/16:187, Bet. 2016/17:JuU2
Omfattning
ändr. 5, 6, 32 a §§
Ikraftträder
2016-11-27

Lag (2017:177) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:151, Prop. 2016/17:68, Bet. 2016/17:JuU10
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2018/19:227, Prop. 2018/19:81, Bet. 2018/19:JuU23
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2020:618) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2019/20:333, Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34
Omfattning
ändr. 30 b §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:287) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Om en misstänkt vid lagens ikraftträdande har varit berövad friheten i Sverige som häktad under en sammanhängande tid som är längre än tre månader utan att åtal har väckts, ska åklagarens begäran enligt 24 kap. 4 a § rättegångsbalken om att få överskrida tiden enligt 23 a § ha kommit in till rätten senast klockan elva den 1 juli 2021. Om en sådan begäran kommer in i rätt tid ska rätten efter det att lagen trätt i kraft hålla förhandling i häktningsfrågan i enlighet med 24 kap. 18 § tredje stycket rättegångsbalken. I annat fall ska rätten omedelbart häva häktningsbeslutet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:244, Prop. 2019/20:129, Bet. 2020/21:JuU43
Omfattning
ändr. 23 §, rubr. närmast före 23 §; nya 6 a, 23 a §§
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:1096) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2021/22:38, Prop. 2020/21:214, Bet. 2021/22:JuU7
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2021:1104) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2021/22:36, Prop. 2021/22:17, Bet. 2021/22:JuU5
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2022-01-02

Lag (2022:317) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2021/22:243, Prop. 2021/22:119, Bet. 2021/22:JuU15
Omfattning
ändr. 36, 36 f §§
Ikraftträder
2022-06-01

Lag (2022:1083) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2021/22:431, Prop. 2021/22:233, Bet. 2021/22:JuU33
Omfattning
nya 40, 41 §§, rubr. närmast före 40 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2022:1096) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2021/22:410, Prop. 2021/22:227, Bet. 2021/22:JuU47
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2022:1533) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2022/23:16, Prop. 2021/22:279, Bet. 2022/23:JuU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:312) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2022/23:193, Prop. 2022/23:78, Bet. 2022/23:JuU21
Omfattning
ändr. 7, 11, 31, 32, 34, 36 b, 36 e, 38 §§; nya 32 b, 38 a, 38 b, 38 c, 38 d §§
Ikraftträder
2023-07-01