JO dnr 3893-2007

Anmälan mot Skatteverket om lämnande av felaktig information till en enskild avseende dennes skattekonto

AA klagade i en anmälan på att en tjänsteman hos Skatteverkets skatteupplysning i ett telefonsamtal den 11 juli 2007 givit honom felaktig information angående en post på hans skattekonto som gällde skattetillägg.

Muntliga upplysningar inhämtades från berörd tjänsteman hos Skatteverket. Denne uppgav att det av AA:s skattekontoutdrag från den 4 juni 2007 framgick att AA haft ett gammalt anstånd som gått ut. AA hade emellertid enligt skattekontoutdraget även beviljats ett nytt anstånd, vilket tjänstemannen tyvärr inte noterade vid samtalet med AA.

Anmälan remitterades därefter till Skatteverket för yttrande. I remissvaret anförde Skatteverket, huvudkontoret, genom skattedirektören BB, bl.a. följande.

Under utredningen i ärendet har klarlagts att Skatteverket har lämnat felaktig information såvitt avsett frågan i vad mån saldot på AA:s skattekonto har innefattat anstånd med skattetillägg. Beträffande bakgrunden till detta har sammanfattningsvis följande framkommit.

Skatteverket beslutade under 2006 års inkomsttaxering, såvitt nu är av betydelse, att frångå AA:s deklaration genom att avdrag för förbättringskostnader på en försåld bostadsrättslägenhet medgavs endast med 127 492 kronor mot yrkade 729 530 kronor. Det innebar att skattepliktig vinst av försäljningen fastställdes till 373 595 kronor.

Efter ansökan från AA medgav Skatteverket den 14 mars 2007 anstånd med betalning av kvarstående skatt, 82 107 kronor, i avvaktan på omprövning av ovanstående beslut.

Skatteverket sände den 16 mars 2007 ut ett meddelande till AA, enligt vilket Skatteverket övervägde att lämna sitt tidigare beslut utan ändring. Dessutom övervägdes att påföra skattetillägg enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) . Skälet till detta var att Skatteverket ansåg att han skriftligen lämnat oriktig uppgift rörande förbättringskostnaderna på lägenheten.

Trots invändningar från AA beslutade Skatteverket den 29 mars 2007 enligt sina överväganden varvid även beslutades att det tidigare medgivna anståndet med den kvarstående skatten upphörde.

Den 14 maj 2007 bokfördes en inbetalning, 82 107 kronor, på skattekontot. Vid avstämningen den 2 juni 2007 korrigerades kostnadsräntan på kontot, och ny inbetalning bokfördes den 11 juni 2007 med 2 582 kronor. Vid dessa tidpunkter hade AA således anstånd med skattetillägget.

Den 18 juni 2007 beslutade Skatteverket att lämna de överklagade besluten utan ändring, vilket således innebar att Skatteverket dels vidhöll sin inställning avseende den skattepliktiga vinsten av lägenhetsförsäljningen, dels att Skatteverket vidhöll sitt beslut om skattetillägg. Därpå överlämnades ärendet till länsrätten i Stockholms län för bedömning.

Enligt egna uppgifter ringde AA den 11 juli 2007 till skatteupplysningen och frågade efter saldobesked på sitt skattekonto. I anslutning till detta frågade han även om det fanns någon notering avseende anstånd och fick därvid besked att så inte var fallet.

I skrivelse som kom in till länsrätten den 16 juli 2007 återkallade AA sin talan avseende såväl inkomsttaxeringen som skattetillägget, varför domstolen samma dag beslutade avskriva målet från vidare handläggning.

Den 28 augusti 2007 meddelade Skatteverket AA att anståndsbeslutet från den 16 april 2007 upphört att gälla, samt att skattetillägget jämte beräknad ränta, sammantaget 38 317 kronor, förföll till betalning den 12 oktober 2007.

AA överklagade den 10 september 2007 på nytt besluten om inkomsttaxering och skattetillägg. Skatteverket har i beslut den 24 september 2007 medgett anstånd med betalningen av det belopp som avser skattetillägget. Skatteverket har fattat omprövningsbeslut den 2 oktober 2007 och därefter överlämnat ärendet till länsrätten.

Av utredningen i ärendet framgår att AA har fått fel besked från skatteupplysningen avseende frågan om anstånd. Det har dock inte gått att i efterhand utreda orsaken till att fel besked lämnades.

Oberoende av anledningen till att telefonsvaret var fel är det, gentemot AA, lika beklagansvärt sett ur Skatteverkets synvinkel.

Skatteverket vill dock framhålla att han inte har lidit någon rättsförlust till följd av det felaktiga beskedet då beslutet den 24 september 2007 medförde att han medgavs anstånd innan det aktuella beloppet förföll till betalning. Såvitt framkommit har heller ingen inbetalning därav ännu gjorts på AA:s skattekonto.

(.)

AA fick tillfälle att kommentera Skatteverkets remissvar.

I ärendet är klarlagt att AA har fått felaktig information av Skatteverket såvitt avsett frågan i vad mån saldot på hans skattekonto har innefattat anstånd med skattetillägg. Skatteverket kan inte undgå kritik för det inträffade.

Ärendet avslutas.