JO dnr 4013-2009

Stockholms stads användning av benämningar som Stockholm – the Capital of Scandinavia m.m.

Enligt en JO-anmälan bröt Stockholms stad mot språklagen genom att i olika sammanhang använda sig av engelska beteckningar i stället för svenska. Som exempel angavs att Stockholms turistbyrå numera heter Stockholm Visitors Board och Stockholms näringslivskontor Stockholm Business Region. Vidare kritiserades beteckningen Stockholm – the Capital of Scandinavia samt planerna på att låta det nya Globenområdet gå under beteckningen Stockholm Entertainment District.

Efter en redovisning av grunddragen i språklagen och en hänvisning till det ovan under I refererade fallet anförde JO i sitt beslut:

Språklagens bestämmelser innebär … inte ett generellt förbud för det allmänna att utanför kärnområdet använda sig av andra språk än svenska, även om avsikten är att svenska ska användas i stället för andra språk när det är möjligt med hänsyn till verksamheten. I förarbetena anges att behovet av insatser för att värna svenskan som huvudspråk skiftar mellan olika sektorer av samhället och att det därför inte är möjligt att i lagen närmare precisera vad ansvaret innebär. Myndigheter och andra offentliga organ, där behov av åtgärder kan finnas, bör dock analysera den egna verksamheten och komma fram till hur de i det löpande arbetet ska leva upp till sitt ansvar att värna svenskan som vårt huvudspråk. (Se prop. 2008/09:153 s. 19 f.)

Det som nu anmälts faller utanför det s.k. kärnområdet och kan vara föremål för skiftande lämplighetsbedömningar. Mot den bakgrunden och med beaktande av att det inte varit lagstiftarens ambition att i detalj reglera myndigheternas språkanvändning anser jag inte att det finns tillräckliga skäl att kritisera Stockholms kommun för att den använt sig av engelska uttryck i de sammanhang som anmälaren uppmärksammat.

Anmälan föranleder därför ingen annan åtgärd från JO:s sida än att detta beslut tillställs Stockholms kommun med en erinran om att språklagen ålägger det allmänna ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.