JO dnr 4305-2008

Anmälan mot Lidköpings tingsrätt m.fl. om handläggningen av ett ärende angående parkeringsanmärkning

AA uppgav i en anmälan till JO att Lidköpings tingsrätt den 23 april 2008 undanröjde hans betalningsansvar för en parkeringsanmärkning. Han har därefter haft kontakt med såväl Vägverket som Polismyndigheten i Västra Götaland för att få tillbaka den erlagda avgiften men ännu den 19 augusti hade han inte erhållit några pengar.

Handlingar i tingsrättens ärende Ä 199-08 infordrades. Av handlingarna framgick att AA i september 2007 meddelades en parkeringsanmärkning. Han bestred betalningsansvar och polismyndigheten lämnade hans bestridande utan bifall. AA överklagade beslutet till Lidköpings tingsrätt, som den 23 april 2008 undanröjde AA:s betalningsskyldighet. Beslutet expedierades samma dag till AA och till polismyndigheten.

Muntliga upplysningar inhämtades också från tingsnotarien BB, domstolssekreteraren CC och rådmannen DD. Sammanfattningsvis framkom i huvudsak följande.

BB, som meddelade beslutet, minns det aktuella ärendet men har inte något minne av att hon lämnade några särskilda anvisningar angående expedieringen av beslutet. Hennes normala rutin är att ett färdigt beslut läggs för expediering till sekreteraren, som därefter självständigt ombesörjer denna och frågar juristen om råd endast om sekreteraren är osäker på till vilka beslutet ska expedieras. Sekreteraren som expedierade det aktuella beslutet har gått i pension. Det har därför inte varit möjligt att ta reda på anledningen till att en underrättelse om att det aktuella beslutet vunnit laga kraft inte skickades till Vägverket. Domstolssekreterarna följer däremot normalt de expedieringsrutiner som anges bl.a. i Domstolsverkets handböcker. – Ärendet kommer nu att gås igenom och erforderliga expedieringsåtgärder att vidtas. Man avser också att genom information påminna om gällande expeditionsrutiner.

Av 15 § lagen ( 1976:206 ) om felparkeringsavgift framgår att felparkeringsavgift ska återbetalas om betalningsansvaret har undanröjts genom beslut som vunnit laga kraft. Enligt 9 § förordningen ( 1976:1128 ) om felparkeringsavgift verkställs beslut

I det aktuella fallet har Vägverket inte underrättats om beslutet. Detta var givetvis fel. Det är naturligtvis av största vikt att det vid en domstol finns fungerande rutiner i fråga om expedieringen av beslut samt att dessa rutiner också följs. Ifrågavarande bestämmelse har särskild betydelse för den enskilde då den möjliggör återbetalandet av inbetalade avgifter, för vilka den enskilde inte längre är betalningsansvarig. Jag noterar att det angetts att erforderliga expedieringsåtgärder kommer att vidtas och att åtgärder också vidtagits för att undvika liknande misstag i framtiden.

Vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida.

I den del klagomålen avser Vägverket har samråd skett med justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger, under vars tillsyn bl.a. Vägverket står.

Med den kritik som ligger i det ovan sagda avslutas ärendet.