Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976:1128 i lydelse enligt SFS 2016:897
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2010:713 har iakttagits.

1 §  Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om överträdelse av

 1. 3 kap.47-49 a §§, 52 § första och andra styckena, 53-55 §§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2trafikförordningen (1998:1276),
 2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering som har meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen,
 3. sådan föreskrift om stannande och parkering på grund av vägarbete eller liknande arbete som har meddelats enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen, eller
 4. sådana föreskrifter som anges i 2 och 3 och som har meddelats enligt motsvarande bestämmelser i äldre författning. Förordning (2007:99).

 • NJA 2001 s. 430:Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på en allmän plats där till följd av lokala trafikföreskrifter lagen om felparkeringsavgift inte var tillämplig.

2 §  Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i sådana fall då det skall ske har

 1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 § trafikförordningen,
 2. kungjorts enligt bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, och
 3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket trafikförordningen.

[S2]Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, meddelas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen. Förordning (2007:232).

2 a §  Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.

[S2]Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. Förordning (2016:897).

2 b §  Om en felparkeringsavgift inte betalas inom den tid som föreskrivs i en uppmaning enligt 6 § första stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift höjs avgiften med etthundrafemtio kronor. Förordning (1993:1354).

3 §  Felparkeringsavgift skall betalas i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1116).

4 §  Vid en sådan utredning som avses i 9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift får skriftliga berättelser infordras från dem som antas kunna lämna upplysningar av betydelse. Behöver någon höras muntligen skall det om möjligt ske på tid och sätt som kan antas medföra den minsta olägenheten för honom.

[S2]Den som utan att vara part hörs under utredningen kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Förordning (1982:811).

5 § Har upphävts genom förordning (2014:1247).

6 §  Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant åläggande som avses i 6 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, skall Transportstyrelsen begära indrivning av avgiften. Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

[S3]Kronofogdemyndigheten skall redovisa indrivna felparkeringsavgifter till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1116).

7 § har upphävts genom förordning (1993:1238).
8 § har upphävts genom förordning (1993:1238).

9 §  Beslut om återbetalning som avses i 15 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift meddelas och verkställes av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1116).

10 §  Har Polismyndigheten eller allmän domstol meddelat beslut som innebär att betalningsansvar för felparkeringsavgift har undanröjts, ska Transportstyrelsen underrättas om beslutet. I fråga om beslut som har meddelats av en tingsrätt ska underrättelse sändas endast om beslut som har vunnit laga kraft.

[S2]Väcks åtal eller utfärdas ett strafföreläggande i fall som avses i 14 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och framgår det av utredningen att parkeringsanmärkning har meddelats, ska Transportstyrelsen underrättas. Förordning (2014:1247).

11 §  Felparkeringsavgifter som skall tillfalla kommuner överförs av Transportstyrelsen. Därvid görs avdrag för statens kostnader med femtiotre kronor för varje helt eller delvis betald avgift. Förordning (2008:1116).

12 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller denna förordning får i fråga om 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift och 4 § denna förordning meddelas av Polismyndigheten och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och 6 § denna förordning av Skatteverket efter samråd med Transportstyrelsen. I övrigt får verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. Formulär till blanketter fastställs av Transportstyrelsen efter samråd med annan myndighet som berörs. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att felparkeringsavgift endast får betalas med användande av blankett som styrelsen har fastställt efter samråd med Posten Aktiebolag. Förordning (2014:1247).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1977:115) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §

Förordning (1979:766) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2-4, 6, 8-11 §§

Förordning (1980:980) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ny 2 a §

Förordning (1981:144) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2, 6, 7 §§; ny 2 b §; omtryck

Förordning (1981:704) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 11 §

Förordning (1982:811) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 4 §

Förordning (1982:1003) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 11 §

Förordning (1983:189) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
1983-09-01

Förordning (1985:21) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 a §, den 1 april 1985 och i övrigt den 1 juli 1985. Beträffande överträdelser av 69 § andra stycket eller 72 § 9vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före den 1 juli 1985 gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§
Ikraftträder
1985-04-01

Förordning (1985:347) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1985:898) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. I fråga om överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1986-04-01

Förordning (1987:88) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a, 7, 12 §§
Ikraftträder
1987-04-14

Förordning (1988:414) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1988:1087) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1988:1182) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1989:746) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1989-10-01

Förordning (1990:815) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.
I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
1990-09-01

Förordning (1992:251) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
Felparkeringsavgifter som före ikraftträdandet fastställts av länsstyrelsen gäller intill dess att ett nytt belopp fastställts av kommunen.
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:1282) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (1993:1238) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
Omfattning
upph. 7, 8 §§; ändr. 6, 12 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1993:1354) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994 utom i fråga om 2 b §, som träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall.
Omfattning
ändr. 1, 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1993:1712) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1994-03-01

Förordning (1994:127) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-05-01

Förordning (1998:1280) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.
 2. Beträffande överträdelser av 72 § första stycket 6 och 74 § första stycket 3vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före den 1 oktober 1999 gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2003:861) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:920) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:193) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:272) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2007:99) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Förordning (2010:713).
 2. Parkeringsanmärkning får meddelas enligt 2 § i dess äldre lydelse om anmärkningen avser överträdelse av föreskrifter som meddelats före den 1 juli 2010 och som inte kungjorts enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Förordning (2010:713).
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2007:232

Förordning (2008:1116) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:713) om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2007:232

Förordning (2014:1247) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:897) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 2 a §
Ikraftträder
2017-03-01