JO dnr 4641-1999

Anmälan mot biskopen i Stockholms stift. Fråga om räckvidden av JO:s tillsynskompetens

I en skrivelse som kom in till JO den 9 december 1999 anmälde AA Stockholms stift/Domkapitlet i Stockholm för handläggningen av ett överklagande avseende ett beslut om utlämnande av handlingar.

Biskopen i Stockholms stift, BB, kom den 27 december 1999 in med infordrat remissvar. – – –

JO Berggren anförde i beslut den 27 januari 2000 följande.

Svenska kyrkan är sedan årsskiftet 1999/2000 inte längre en del av det allmänna, dvs. de kyrkliga myndigheterna har upphört och har ersatts av nya organisationsformer. Detta innebär att Svenska kyrkans verksamhet före årsskiftet numera inte står under JO:s tillsyn. Jag kan därför inte vidare granska de anmälda i detta ärende berörda händelserna. Mot bakgrund härav avslutas ärendet.

Upplysningsvis vill jag tillägga att Svenska kyrkan nu står under JO:s tillsyn till den del dess verksamhet avser myndighetsutövning, se 2 § första stycket 3. lagen ( 1986:765 ) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.