Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-11-13
Ändring införd
SFS 1986:765 i lydelse enligt SFS 2018:1905
Ikraft
1986-12-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Riksdagens ombudsmän är enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen fyra, en chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän. Härutöver kan finnas en eller flera ställföreträdande ombudsmän.

[S2]Chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen har i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Lag (2014:802).

2 §  Under ombudsmännens tillsyn står

 1. statliga och kommunala myndigheter,
 2. tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter,
 3. annan som innehar tjänst eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna hans verksamhet,
 4. tjänstemän och uppdragstagare i statliga affärsverk, när de för verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där staten genom verken utövar ett bestämmande inflytande.

[S2]I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning.

[S3]Ombudsmännens tillsyn omfattar ej

 1. riksdagens ledamöter,
 2. riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden, Riksdagens överklagandenämnd eller riksdagsdirektören,
 3. riksbanksfullmäktige samt ledamöter av direktionen i Riksbanken utom såvitt avser deltagande i utövning av Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
 4. regeringen eller statsråd,
 5. justitiekanslern samt
 6. ledamöter av beslutande kommunala församlingar.

[S4]Ombudsmännen står ej under tillsyn av varandra.

[S5]Med befattningshavare förstås i denna lag, om inte annat framgår av sammanhanget, person som står under ombudsmännens tillsyn. Lag (2009:179).

Prop. 1997/98:40: I paragrafen har riksbankschefen och vice riksbankschefer ersatts med ledamöter av direktionen. Det är direktionen som skall utöva Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering.

3 §  Ombudsmännen skall särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten.

[S2]Vid tillsyn över kommunala myndigheter skall ombudsman beakta de former i vilka den kommunala självstyrelsen utövas.

4 §  Ombudsmännen ska verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att väcka fråga om en författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får en ombudsman göra framställning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.5 till riksdagsordningen eller till regeringen.

[S2]En justitieombudsman ska samråda med chefsjustitieombudsmannen innan han eller hon gör framställning enligt första stycket. Lag (2014:802).

5 §  Ombudsmännens tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från allmänheten samt genom inspektioner och andra undersökningar, som ombudsmännen finner påkallade.

[S2]Justitieombudsman skall samråda med chefsjustitieombudsmannen om inspektioner och andra undersökningar, som han avser att genomföra.

5 a §  Ombudsmännen fullgör därutöver de uppgifter som ankommer på ett nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Lag (2011:340).

6 §  Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han eller hon får uttala sig om huruvida åtgärd av myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. Ombudsman får även göra sådana uttalanden som avser att främja enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning.

[S2]Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. Ger utredningen i ärende ombudsman anledning anta att sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning, åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i övrigt i fråga om brott under allmänt åtal. I mål som har väckts vid tingsrätt bör talan fullföljas till Högsta domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det.

[S3]Om befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, som kan beivras genom disciplinärt förfarande, får ombudsman göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd. Om det, när det gäller den som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller inom djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten, får ombudsman göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frågan. Motsvarande anmälan får göras i fråga om begränsning av sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet på något annat sätt. Om det, när det gäller den som är legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att föreskriva prövotid, får ombudsman göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frågan.

[S4]Anser ombudsman det vara påkallat att befattningshavare avskedas eller avstängs från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller upprepad tjänsteförseelse, får han eller hon göra anmälan härom till den som har befogenhet att besluta om sådan åtgärd.

[S5]När ombudsman har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i tredje eller fjärde stycket ska han eller hon i ärendet få tillfälle att komplettera egen utredning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av någon annan samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu har sagts gäller dock inte ärenden om avstängning. Lag (2010:664).

Prop. 1997/98:109: I 5 kap. 6 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område har införts en ny regel om föreskrift om prövotid. Prövotid kan endast föreskrivas en legitimerad yrkesutövare, och blir aktuell endast vid så allvarliga förseelser att varning inte anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd. Förseelsen skall dock inte ha varit så allvarlig att förutsättningar föreligger att återkalla legitimationen. JO skall, på samma sätt som när det är fråga om disciplinärt förfarande eller återkallelse ...

7 §  Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om tillämpningen av särskilda bestämmelser för tjänstemän i lag eller annan författning om disciplinansvar eller om avskedande eller avstängning från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får ombudsman föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i fråga om myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eller djurhälsopersonalen eller är krigsman eller disciplinansvarig enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. samt i fråga om myndighets beslut i ärende om prövotid eller sådan behörighetsfråga som avses i 6 § tredje stycket. Närmare bestämmelser om sådan talan meddelas i lag eller annan författning.

[S2]Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt ändring vid domstol i beslut som avses i första stycket och har beslutet tillkommit efter anmälan av ombudsman, företräder ombudsmannen det allmänna som befattningshavarens motpart i tvisten. Detsamma gäller, om ombudsmannen har sökt ändring i beslutet.

[S3]Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om arbetsgivare ska i fråga om tvister som avses i denna paragraf äga motsvarande tillämpning på ombudsman. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ska dock ej tillämpas i fråga om tvist i vilken ombudsman för talan. Lag (2009:323).

Prop. 1997/98:109: JO:s möjlighet att föra talan om ändring i ett beslut mot hälso- och sjukvårdspersonal vid domstol skall även omfatta beslut om föreskrift om prövotid.

 • AD 1995 nr 68:Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). - Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att - såsom skett - på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.
 • AD 1993 nr 146:Personalansvarsnämnd beslutade att ålägga en befattningshavare disciplinpåföljd. Beslutet tillkom efter anmälan av justitieombudsman. Befattningshavaren sökte ändring vid tingsrätt i beslutet. Fråga om rättegångsfel vid tingsrättens handläggning av målet.

8 §  Ombudsman bör ej ingripa mot lägre befattningshavare utan självständiga befogenheter, om det inte finns särskilda skäl för ett ingripande.

9 §  I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning. Lag (2010:1413).

10 §  En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitutionsutskottet enligt 13 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot ett statsråd samt åtal som ett riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har beslutat mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte åtal mot en annan ombudsman.

[S2]En ombudsman är även skyldig att biträda ett utskott med förundersökningen mot en sådan befattningshavare som nämns i första stycket och med en sådan särskild utredning av omständigheter som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget som avses i 13 kap. 7 § andra stycket riksdagsordningen. Lag (2018:1905).

11 §  Ombudsmännen skall årligen senast den 15 november tillställa riksdagen en tryckt ämbetsberättelse avseende tiden den 1 juli närmast föregående år--den 30 juni innevarande år. Berättelsen skall innehålla redogörelse för de åtgärder som vidtagits med stöd av 4 § första stycket och 6 § andra--fjärde stycket och 7 § samt för andra viktigare beslut som ombudsmännen har meddelat. Berättelsen skall även uppta en översikt över verksamheten i övrigt. Lag (1988:355).

Organisation

12 §  Enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen är chefsjustitieombudsmannen administrativ chef och bestämmer inriktningen av verksamheten i stort. Chefsjustitieombudsmannen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksdagens ombudsmän hushållar väl med statens medel.

[S2]Chefsjustitieombudsmannen ska, efter samråd med övriga ombudsmän, i arbetsordning meddela bestämmelser om organisationen av verksamheten och om ansvarsområden för var och en av ombudsmännen, besluta om verksamhetsplan för myndigheten samt besluta om årsredovisning och förslag till anslag på statens budget för Riksdagens ombudsmän.

[S3]Bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll finns i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter. Lag (2016:1094).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.8.

I paragrafen har ett tillägg gjorts i andra stycket och ett nytt tredje stycke införts.

13 §  För verksamheten skall finnas en expedition (ombudsmannaexpeditionen). Vid denna är anställda en kanslichef samt byråchefer och övriga tjänstemän enligt personalförteckning. I mån av behov och tillgång på medel får chefsjustitieombudsmannen anlita annan personal samt experter och sakkunniga. Chefsjustitieombudsmannen bestämmer om personalens tjänstgöring.

[S2]Kanslichefen skall under chefsjustitieombudsmannen leda arbetet inom ombudsmannaexpeditionen och i övrigt lämna ombudsmännen erforderligt biträde.

14 §  För arbetet inom ombudsmannaexpeditionen meddelar chefsjustitieombudsmannen de råd och anvisningar som behövs utöver denna instruktion och vad som föreskrivs i arbetsordningen.

[S2]Chefsjustitieombudsmannen skall samråda med konstitutionsutskottet i organisationsfrågor av större vikt.

[S3]Innan justitieombudsman påkallar samråd med konstitutionsutskottet skall han ha samrått med chefsjustitieombudsmannen. Lag (1990:1507).

15 §  Chefsjustitieombudsmannen får oberoende av vad som följer av arbetsordning genom särskilt beslut föreskriva att visst ärende eller grupp av ärenden ska hänskjutas till honom eller någon av de andra ombudsmännen.

[S2]Chefsjustitieombudsmannen får vidare i arbetsordning eller genom särskilt beslut bemyndiga

[S3]tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidtaga åtgärd för ärendes beredande, samt

[S4]kanslichef att besluta i administrativa frågor, dock ej om anställande av byråchef.

[S5]Chefsjustitieombudsmannen beslutar om ställföreträdande ombudsmans tjänstgöring som ombudsman. Ställföreträdande ombudsman får tas i anspråk för tjänstgöring om någon ombudsman på grund av en längre tids sjukdom blir förhindrad att utöva sin tjänst eller det av annat särskilt skäl föreligger behov av ställföreträdande ombudsmans tjänstgöring. Lag (2011:271).

16 §  När chefsjustitieombudsmannen har semester eller är hindrad att utöva sin tjänst skall den av de andra ombudsmännen som varit ombudsman längst tid tjänstgöra i hans ställe. Om två eller flera varit ombudsmän lika länge, har den äldste av dem företräde. Lag (1995:404).

Om klagomål

17 §  Klagomål bör anföras skriftligen. I klagoskriften bör anges den myndighet som klagomålet vänder sig mot, den åtgärd som klagomålet avser, tidpunkten för åtgärden samt klagandens namn och adress. Innehar klaganden handling, som är av betydelse för ärendets utredande och bedömande, bör den bifogas.

[S2]Den som är berövad sin frihet får sända skrift till ombudsmännen utan hinder av de inskränkningar i rätten att sända brev och andra handlingar som gäller för honom.

[S3]På klagandens begäran skall på expeditionen utfärdas bevis att hans klagoskrift inkommit dit.

Allmänna bestämmelser om handläggningen

18 §  Om ett ärende är av sådan beskaffenhet att det lämpligen kan utredas och prövas av någon annan myndighet än ombudsmännen och om myndigheten inte tidigare har prövat saken, får en ombudsman överlämna ärendet till denna myndighet för handläggning. Endast ett ärende som har väckts genom klagomål får överlämnas till Justitiekanslern och endast efter överenskommelse med denne.

[S2]Om ett klagomål avser en befattningshavare som är advokat och om frågan som har väckts genom klagomålet är sådan att den enligt 8 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken kan prövas av något organ inom advokatsamfundet, får en ombudsman överlämna klagomålet till samfundet för handläggning.

[S3]En sådan särskild utredning av omständigheter som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget som avses i 13 kap. 7 § andra stycket riksdagsordningen får inte överlämnas enligt första stycket. Lag (2018:1905).

Prop. 2016/17:209: Om ett ärende är av sådan beskaffenhet att det lämpligen kan utredas och prövas av någon annan myndighet än ombudsmännen och om myndigheten inte tidigare har prövat saken, får en ombudsman överlämna ärendet till denna myndighet för handläggning. Endast ett ärende som har väckts genom klagomål får överlämnas till Justitiekanslern och endast efter överenskommelse med denne.

Om ett klagomål avser en befattningshavare som är advokat och om frågan som ...

19 §  Ombudsman bör skyndsamt lämna klaganden besked om huruvida klagomålet avvisas, avskrivs från handläggning, överlämnas till annan enligt 18 § eller upptas till utredning.

20 §  Ombudsman bör ej till utredning uppta förhållanden, som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om ej särskilda skäl föreligger.

21 §  Ombudsman ska verkställa de utredningsåtgärder som fordras för prövning av klagomål och andra ärenden.

[S2]När ombudsman enligt regeringsformens föreskrifter begär upplysningar och yttranden i andra ärenden än dem där han eller hon har beslutat att inleda förundersökning, får han eller hon förelägga vite om högst 10 000 kronor. Ombudsman får utdöma försuttet vite.

[S3]Kan det misstänkas att befattningshavare som omfattas av bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte kan tillställas honom eller henne inom två år efter förseelsen, får ombudsman utfärda motsvarande underrättelse. Vad som nu har sagts gäller även för den som omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och om motsvarande underrättelse i någon annan författning. Lag (2010:1413).

22 §  Ombudsman får uppdra åt annan att leda förundersökning som han har beslutat och att väcka och utföra åtal som han har beslutat, om inte åtgärden avser ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

[S2]Beslut att överklaga dom eller beslut till högre rätt får inte fattas av annan än ombudsman.

[S3]I fall som avses i 7 § får ombudsman förordna tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att föra talan på ombudsmannens vägnar.

[S4]I ärende som avses i 6 § tredje eller fjärde stycket får ombudsman bemyndiga tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidta behövliga handläggningsåtgärder.

[S5]Ombudsman får genom särskilt beslut bemyndiga tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att på ombudsmannens vägnar dels verkställa inspektion, dels fatta beslut i ärenden som väckts genom klagomål. Sådant bemyndigande får inte innefatta rätt att

 1. göra framställning enligt 4 § första stycket,
 2. göra uttalande enligt 6 § första stycket,
 3. vidta åtgärd mot befattningshavare enligt 6 § andra, tredje eller fjärde stycket,
 4. överlämna ärende till annan myndighet enligt 18 §, eller
 5. fatta beslut i ärende som avgörs efter att skriftligt yttrande eller skriftliga upplysningar inhämtats från berörd myndighet eller tjänsteman. Lag (2011:271).

Prop. 2009/10:80: Första stycket har ändrats till följd av att Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen.

23 §  Ärende avgörs efter föredragning, som ankommer på tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen eller särskilt utsedd föredragande. Beslut att avvisa ärende eller avskriva ärende från handläggning kan dock fattas utan föredragning. Ombudsman kan också avgöra annat ärende utan föredragning, om särskilda skäl föranleder det.

[S2]En handling som har getts in till Riksdagens ombudsmän i ett ärende, får inte återlämnas förrän ärendet avgjorts. Om originalhandlingen i ett sådant fall inte finns hos någon myndighet, får återlämnandet förenas med villkor om att bestyrkt kopia av handlingen ges in. Lag (1994:1649).

24 §  Diarier skall föras över samtliga ärenden och däri vidtagna åtgärder.

[S2]I fråga om varje beslut skall vid ombudsmannaexpeditionen finnas handling, som utvisar vem som har fattat beslutet och vem som har varit föredragande samt beslutets dag och innehåll. Registratur skall hållas över särskilt uppsatta beslut.

[S3]Protokoll förs vid inspektioner och när protokoll fordras av annan orsak.

Övriga bestämmelser

25 §  Samtidigt som ämbetsberättelsen lämnas till riksdagen skall diarier, protokoll och registratur för den tid berättelsen avser lämnas till konstitutionsutskottet.

26 §  Ombudsmannaexpeditionen skall hållas öppen för allmänheten under tid som chefsjustitieombudsmannen bestämmer.

27 §  Expedition skall utfärdas utan avgift om det inte finns särskilda skäl att ta ut avgift.

[S2]Om avgift skall tas ut skall den bestämmas med ledning av de regler som gäller för statliga myndigheter i allmänhet.

[S3]Avgiftsbeslut får inte överklagas.

[S4]Riksdagens ombudsmän får disponera avgiftsinkomsterna. Lag (2006:1000).

[S5]Avgiftsbeslut får ej överklagas.

28 §  Chefsjustitieombudsmannen tillsätter tjänster vid ombudsmannaexpeditionen och antar personal i övrigt, i den mån han inte enligt 15 § överlåter dessa uppgifter på kanslichefen.

29 §  Om överklagande av beslut som gäller tjänstetillsättning eller eljest rör tjänsteman vid expeditionen, föreskrivs i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Lag (2000:424).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då val av den chefsjustitieombudsman som avses i den nya lagen första gången förrättats. I riksdagsordningen finns bestämmelser om när sådant val skall ske.
  2. Genom denna lag upphävs lagen (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. Den äldre lagens bestämmelser om tillsynsområde i 12 § tredje stycket, om gemensam ombudsmannaexpedition i 13 § första stycket och om samråd i 14 och 15 §§ samt 27 § första stycket skall dock gälla för justitieombudsman från den tidigare organisationen så länge hans valperiod löper. Vad som därvid sägs i äldre lag om den ombudsman som är administrativ chef skall gälla chefsjustitieombudsman enligt den nya lagen. För justitieombudsman, vars valperiod löper vid ikraftträdandet, gäller ej bestämmelserna i 4 § andra stycket, 5 § andra stycket och 14 § tredje stycket.
  3. Före den 1 juni 1987 skall vad som sägs om tillsyn i 2 § andra stycket gälla krigsmän av lägst överfurirs grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Vidare skall 21 § tredje stycket tredje meningen tillämpas först efter utgången av maj 1987.
  Ikraftträder
  1986-12-04

Lag (1987:995) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:160
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:355) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1397) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 såvitt avser vice riksbankschefer och riksbankens direktion samt i övrigt den 1 juli 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:143
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:190) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:755) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1507) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Lag (1992:1605) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:126, Bet. 1992/93:FiU6
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:365) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:257, Prop. 1993/94:65, Bet. 1993/94:AU16
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1649) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:101, Bet. 1994/95:KU19
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2070) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:404) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:276
  Omfattning
  ändr. 1, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:561) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:257
  Omfattning
  ändr. 6, 18, 21 §§; rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:540) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1408) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:204) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 1998/99:155
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:424) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 2, 29 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:1029) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/02:KU12
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:183) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2002/03:130
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:887) ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2005/06:335
Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1000) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2005/06:384, Bet. 2005/06:KU39
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2009:179) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2008/09:180
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:323) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:664) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1413) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2010/11:21, Prop. 2009/10:80, Bet. 2010/11:KU4
Omfattning
ändr. 9, 21, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1428) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1814) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2010/11:52, Bet. 2010/11:KU9
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:271) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2010/11:174, Bet. 2010/11:KU7
Omfattning
ändr. 15, 22 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:340) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2010/11:196, Bet. 2010/11:KU17
Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:802) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2013/14:351, Bet. 2013/14:KU46
Omfattning
ändr. 1, 4, 12 §§
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2016:1094) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2016/17:39, Bet. 2016/17:KU4
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1025) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2017/18:27, Prop. 2016/17:209, Bet. 2017/18:JuU3
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1905) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Förarbeten
Rskr. 2018/19:18, Bet. 2018/19:KU4
Omfattning
ändr. 10, 18 §§
Ikraftträder
2019-01-01