JO dnr 4762-2005

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för långsam handläggning av en förundersökning

AA riktade i en anmälan till JO klagomål mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av handläggningstiden i en förundersökning om våld och hot mot tjänsteman. Han anförde bl.a. följande. Han blev utsatt för brotten när han tjänstgjorde som ordningsvakt på Casino Cosmopol i Malmö den 24 juli 2004. I polisanmälan angavs att entrén till casinot var kameraövervakad och att filmen kunde begäras ut. På grund av att utredningen stått stilla har dock bevismaterialet i form av videofilmen gått förlorad eftersom filmen endast sparades några månader.

Handlingar i polismyndighetens ärende K94144-04 infordrades. Av dessa framgick bl.a. följande. Den 24 juli 2004 gjordes en anmälan om våld och hot mot tjänsteman. I anmälan namngavs målsäganden, AA, ett vittne och den misstänkte. Samma dag hördes också den misstänkte. Den 28 juli 2004 lades ärendet i balans. Den 2 juni 2005 meddelade casinot att det inte längre fanns någon film sparad från tillfället för det misstänkta brottet.

Ärendet remitterades till polismyndigheten för upplysningar och yttrande över handläggningstiden.

Polismyndigheten anförde i ett remissvar bl.a. följande.

Upplysningar

AA tjänstgjorde den 24 juli 2004 som ordningsvakt vid Casino Cosmopol i Malmö. I en anmälan samma dag angående våld och hot mot tjänsteman gjorde AA gällande att en namngiven misstänkt person hade gjort sig skyldig till brott mot honom. Personen var gripen av vakter. Anmälan togs upp av polis på plats.

Den misstänkte förnekade brott och frigavs efter förhör.

I samband med att den misstänkte frigavs övertogs förundersökningsledarskapet av åklagare. Den 26 juli 2004 lämnades förundersökningsledningen åter till polismyndigheten och ärendet överfördes den 28 juli 2004 till dåvarande Närpolisområde 1 i Polisområde Malmö, numera Närpolisområde Malmö City. Som förundersökningsledare antecknades inspektören BB.

Den 2 maj 2005 tilldelades ärendet utredaren CC för handläggning. CC vidtog bl.a. åtgärden att den 1 juni 2005 försöka nå ett vittne per telefon. Vittnet har inte svarat på de meddelanden som då lämnades på dennes telefonsvarare. CC begärde vidare in en övervakningsfilm från Casino Cosmopol, men fick den 2 juni 2005 besked om att någon film inte fanns bevarad från det aktuella tillfället.

Den 26 augusti 2005 samtalade CC med målsäganden AA som uttryckte sitt missnöje med handläggningen av ärendet. AA uppgav vidare att han hade men från skador som uppkom vid brottstillfället. Med anledning av dessa uppgifter skickades omgående en fullmakt för utfärdande av rättsintyg till AA.

Under sommaren 2005 togs CC i anspråk för andra arbetsuppgifter och den 1 september 2005 tillträdde han en ny befattning. Den 1 november 2005 överlämnades ärendet till en ny utredare, DD, på Närpolisområde Malmö City. Utredningsarbetet pågår alltjämt.

Yttrande

Det kan konstateras att handläggningen av ärendet inte motsvarar de krav som ställs i rättegångsbalken med avseende på skyndsamhet.

Från Polisområde Malmös sida har anförts att den främsta anledningen till att ärendet inte har kunnat hanteras snabbare är ett stort inflöde av prioriterade ärenden, för närpolisområdets del främst ungdomsärenden. Arbetsbelastningen har varit hög.

Hög arbetsbelastning eller bristande resurser är enligt polismyndigheten inte godtagbara skäl för att låta ett ärende bli liggande utan åtgärd under så lång tid som här har förekommit. För det fall ett enskilt närpolisområde inte har tillräckligt med resurser för att klara handläggningen, måste en prövning göras om det på annat håll i polisområdet eller i myndigheten i övrigt finns resurser att tillgå. Dessa synpunkter gör sig särskilt gällande i en myndighet av Polismyndighetens i Skåne storlek. Som särskilt angelägen framstår en prioritering av ärenden där det finns en god prognos för att nå framgång i utredningsarbetet, t.ex. ärenden med känd gärningsman och där det finns möjlighet att säkra teknisk eller annan bevisning.

Polisområde Malmö har genomfört ett antal åtgärder som bör kunna bidra till att den typ av brister i handläggningen som nu har konstaterats inte uppstår på nytt.

Närpolisområde Malmö City tillfördes i juni 2005 ytterligare en förundersökningsledare. Vidare har en ökning av antalet utredare skett under året och ett arbete pågår som syftar till en ytterligare förstärkning av resurserna.

Inom polisområdet genomförs regelbundet uppföljningar av de ärenden som är under utredning och en kontinuerlig bedömning görs av de ärenden som har lagts i balans. Sedan november 2005 har polisområdet vidareutvecklat uppföljningen genom ett prioriteringsunderlag som upprättas var fjortonde dag.

I maj 2005 förändrade polisområdet den initiala hanteringen av ärenden, bl.a. genom mer långtgående förstahandsåtgärder. Det är polismyndighetens uppfattning att det nu aktuella ärendet utgör ett bra exempel på en typ av ärenden som med ytterligare åtgärder i direkt anslutning till brottet skulle ha kunnat slutföras på en relativt kort tid.

AA bereddes tillfälle att kommentera remissvaret.

Därefter inhämtades ärendehistoriken från polismyndigheten, varvid bl.a. kom fram att vissa förhör hölls i början av år 2006 och att ärendet slutredovisades den 13 februari 2006.

Av utredningen framgår att anmälan togs upp den 24 juli 2004 och att inga utredningsåtgärder vidtogs i ärendet förrän i juni 2005 då Casino Cosmopol kontaktades, varvid det konstaterades att övervakningsfilmen inte längre fanns bevarad. Därefter hölls förhör i början av år 2006 och ärendet slutredovisades den 13 februari 2006.

Polismyndighetens handläggning av det aktuella ärendet har varit behäftad med klara brister. Trots att det redan av anmälan framgick att det fanns teknisk bevisning som kunde ha betydelse för utredningen vidtogs inte någon som helst åtgärd under närmare ett år för att säkra denna och då var det för sent. Vidare fanns det ett namngivet vittne till händelsen men denne hördes inte förrän efter ca ett och ett halvt år. Till detta kommer den omständigheten att det fanns en utpekad gärningsman.

Jag är medveten om att polisens arbetssituation är ansträngd och att man därför måste prioritera vissa ärenden framför andra. Det är dock helt oacceptabelt att ett ärende ligger obearbetat under så lång tid som nu varit fallet. Som polismyndigheten uppgett utgör ärendet också ett bra exempel på ett ärende som med ytterligare åtgärder i direkt anslutning till brottet skulle ha kunnat slutföras på relativt kort tid. Polismyndigheten förtjänar följaktligen kritik för handläggningen av ärendet.

Ärendet avslutas.