JO dnr 4852-2003

Handläggningstiden i ett ärende om vårdbidrag

I en anmälan, som kom in till JO den 2 december 2003, berättade AA att en ansökan om vårdbidrag med tillhörande läkarintyg gällande BB, född år 2000, hade skickats till försäkringskassan i början av oktober 2002. I början av juni 2003 skrevs ett nytt läkarintyg eftersom det föregående intyget hade blivit för gammalt. Ärendet hade vid tiden för anmälan ännu inte behandlats.

Anmälan remitterades till försäkringskassan för yttrande. I sitt svar anförde kassan – direktören CC – följande.

Av handlingarna i ärendet framgår att DD ansökte om vårdbidrag för sonen BB den 1 november 2002. Försäkringskassan fick den 14 oktober 2002 ett läkarutlåtande angående BB:s hälsotillstånd och vårdbehov. Den 19 juni 2003 fick Försäkringskassan ytterligare ett läkarutlåtande. Först i september 2003 påbörjades handläggningen av vårdbidragsärendet. Försäkringskassan kontaktade då DD för att boka tid för besök. Vid besöket den 2 oktober 2003 gjordes beslutsunderlaget klart och detta kommunicerades DD den 16 oktober 2003. Socialförsäkringsnämnden fattade beslut den 17 november 2003.

Försäkringskassan kan bara beklaga att ingen handläggning skett i ärendet förrän tio månader efter det att ansökan om vårdbidrag kom in. På Avestakontoret, där ärendet handlagts, har personalomsättningen varit hög och bemanningen har även periodvis varit låg på grund av vakanser. Ytterligare handläggare har nu anställts för att kunna korta handläggningstiderna.

I sitt beslut den 26 oktober 2004 anförde JO Lundin i bedömningsdelen följande.

Det finns sedan länge en målsättning att ärenden om handikappstöd i normalfallet skall handläggas inom 180 dagar från det att ansökan gjordes. JO har vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för denna målsättning. I ärendet gällande BB har handläggningstiden med bred marginal överskridit den angivna tiden.

Enligt ett läkarintyg från oktober 2002 har BB allvarliga funktionshinder. Han var då drygt två år. I ett sådant fall har givetvis föräldrarna normalt ett berättigat intresse av att få ett snabbt besked i frågan om rätten till vårdbidrag.

Även om en handläggningstid på 180 dagar kan godtas i många fall, kanske de flesta, inom handikappområdet måste det finnas en beredskap för att behandla vissa ärenden snabbare, särskilt sådana som gäller barn med allvarliga funktionshinder.

Jag vill också påminna om möjligheten att med stöd av 22 § lagen ( 1998:703 ) om handikappersättning och vårdbidrag jämförd med 20 kap. 2 a § lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring fatta provisoriska beslut.

Jag har visserligen viss förståelse för de svårigheter som har uppstått hos försäkringskassan. Kassan har dessutom vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med situationen. Dessa omständigheter medför dock inte att kassan kan undgå kritik för det dröjsmål som uppstod i BB:s ärende.