Upphävd författning

Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:703 i lydelse enligt SFS 2007:1012
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om handikappersättning och vårdbidrag.

[S2]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2004:841).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

2 §  Frågor om handikappersättning och vårdbidrag enligt denna lag handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:841).

3 §  I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda prisbasbeloppet.

4 §  Med en förälder enligt denna lag skall likställas

 1. vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om barnet,
 2. den, med vilken en förälder är eller har varit gift eller har eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor,
 3. den som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn för vård och fostran i syfte att adoptera det. Lag (2002:321).

Prop. 2001/02:119: Ändringen innebär att en vårdnadshavare som inte är förälder men som har vård om ett barn skall likställas med en förälder när det gäller rätten till vårdbidrag.

Handikappersättning

5 §  Rätt till handikappersättning har en försäkrad från och med juli månad det år han eller hon fyller 19 år och som innan han eller hon har fyllt 65 år för avsevärd tid har fått sin funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning att han eller hon

 1. i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av annan,
 2. för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan, eller
 3. i annat fall har betydande merutgifter.

[S2]Om den funktionshindrade behöver hjälp antingen i den dagliga livsföringen och för att kunna förvärvsarbeta, eller i något av dessa båda avseenden, och dessutom har merutgifter i anledning av funktionshindret, grundas bedömningen av rätten till handikappersättning på det sammanlagda behovet av stöd.

[S3]Vid tillämpning av denna paragraf skall med en person som förvärvsarbetar likställas en studerande som får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller som endast på grund av bestämmelser om behovsprövning är utesluten från sådan förmån.

[S4]Handikappersättning utges alltid till den som är blind, döv eller gravt hörselskadad om blindheten, dövheten eller hörselskadan inträtt före 65 års ålder. Lag (2001:491).

Prop. 2000/01:96: I denna paragraf anges de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att en försäkrad skall ha rätt till handikappersättning. I första stycket har åldersgränsen för när handikappersättning tidigast kan uppbäras höjts från 16 år till juli månad det år den försäkrade fyller 19 år. Detta är en konsekvens av att vårdbidrag skall kunna utges till och med juni månad detta år. Tidpunkten för handikappersättningen är också densamma som den från vilken aktivitetsersättning tidigast kan uppbäras. ...

 • HFD 2014:17:Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av merkostnader för annan funktionsnedsättning.
 • RÅ 2008:81:Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som ska beaktas vid bestämmande av handikappersättning.
 • RÅ 2009:82:Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.
 • RÅ 2008:27:Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringskassans allmänna råd utgör inte i sig skäl för att inte godta den som en merutgift som kan grunda rätt till handikappersättning.
 • RÅ 2005:38:Vid prövningen av rätten till handikappersättning skall inte beaktas merutgifter som uppkommer efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.
 • RÅ 2007:67:Handikappersättning har tillerkänts en försäkrad som har behov av hjälp med hushållsgöromål ca två timmar per dag och har merkostnader om 2 700 kr per år.

6 §  Alltefter hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas storlek utgör handikappersättning för år räknat 69, 53 eller 36 procent av prisbasbeloppet.

[S2]Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av handikappersättning skall omprövas i samband med beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och när den som uppbär handikappersättning beviljas ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension. Omprövning skall också ske när förhållanden som påverkar behovet av handikappersättning har ändrats.

[S3]För tid före den månad, då hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller hel ålderspension börjar utges utgör handikappersättningen till den som är blind, för år räknat, 69 procent av prisbasbeloppet. För tid därefter utgör ersättningen till den som är blind 36 procent av prisbasbeloppet om inte stödbehovet ger anledning till högre ersättning.

[S4]Handikappersättning till den som är döv eller gravt hörselskadad utgör 36 procent av prisbasbeloppet om inte stödbehovet ger anledning till högre ersättning. Lag (2001:491).

Prop. 2000/01:96: Bedömningen av behovet av handikappersättning sker med beaktande av bl.a. vilka pensionsförmåner som den försäkrade har. Paragrafen har ändrats i det avseendet att vad som enligt nuvarande regler gäller förtidspension framdeles skall gälla för sjukersättning och aktivitetsersättning.

 • HFD 2014:17:Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av merkostnader för annan funktionsnedsättning.
 • RÅ 2008:81:Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som ska beaktas vid bestämmande av handikappersättning.
 • RÅ 2008:27:Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringskassans allmänna råd utgör inte i sig skäl för att inte godta den som en merutgift som kan grunda rätt till handikappersättning.

7 §  Vid tillämpning av 5 och 6 §§ skall den anses blind vars synförmåga, sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att han eller hon saknar ledsyn. Såsom gravt hörselskadad anses den som med hörapparat saknar möjlighet eller har stora svårigheter att uppfatta tal. Lag (2005:333).

Vårdbidrag

8 §  En förälder har rätt till vårdbidrag för barn till och med juni månad det år då barnet fyller 19 år om

 1. barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder behöver särskild tillsyn och vård under minst sex månader, eller
 2. det på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder uppkommer merkostnader.

[S2]Har föräldern flera funktionshindrade barn som avses i första stycket grundas bedömningen av rätten till vårdbidrag på det sammanlagda behovet av tillsyn och vård samt på hur stora merkostnaderna är. Lag (2001:491).

Prop. 2000/01:96: Vårdbidraget utgör en ersättning till en försäkrad förälder för vård av barn under 16 år om barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder under minst sex månader är i behov av vård. Även merkostnader till följd av barnets sjukdom eller funktionshinder kan ersättas. Av skäl som utvecklats i avsnitt 11 föreslås att gränsen för hur länge vårdbidrag kan uppbäras skall höjas till att motsvara den ...

 • RÅ 2009:19:Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det avsåg ersättning för merkostnader som gick utöver dem som prövats av Försäkringskassan.
 • RÅ 2009:20:Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.
 • RÅ 2009:7:Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.
 • RH 2014:9:Ett försäkringsbolag nekade en moder att teckna en sjukförsäkring för sin dotter med hänvisning till att modern erhöll vårdbidrag för dottern med anledning av dotterns hörselnedsättning. Fråga om dottern och modern - eller någon av dem - därmed utsatts för antingen direkt eller indirekt diskriminering. Hovrätten fann att både dottern och modern blivit föremål för direkt diskriminering från försäkringsbolagets sida, att diskrimineringen varit förbjuden och att försäkringsbolaget skulle betala diskrimineringsersättning med 75 000 kr till var och en av dem jämte ränta.
 • RÅ 2007:66:Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättning och vårdbidrag skall beräknas med utgångspunkt från när behovet av särskild tillsyn och vård uppkom, oavsett när ansökan om vårdbidrag ges in.

9 §  Vårdbidrag utges allt efter tillsyns- och vårdbehovets omfattning och merkostnadernas storlek som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Hel förmån utgör, utom i fall som avses i tredje stycket, 250 procent av prisbasbeloppet och partiell förmån tillämplig andel därav. Vårdbidrag som utges med beaktande enbart av merkostnader får bestämmas till 62,5 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till minst detta belopp eller till 36 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till minst detta belopp.

[S2]Av vårdbidrag som utges med beaktande av såväl tillsyns- och vårdbehovets omfattning som merkostnadernas storlek kan en viss angiven del bestämmas som ersättning för merkostnader. Denna ersättning bestäms till:

 1. 18 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 18 men inte 36 procent av prisbasbeloppet;
 2. 36 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 36 men inte 53 procent av prisbasbeloppet;
 3. 53 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 53 men inte 69 procent av prisbasbeloppet, och
 4. 69 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 69 procent av prisbasbeloppet eller mer.

[S3]Om behovet av särskild tillsyn och vård för ett barn grundar rätt till hel förmån utan att merkostnaderna beaktas och merkostnaderna uppgår till minst 18 procent av prisbasbeloppet, skall beloppet av hel förmån enligt första stycket höjas med merkostnadsersättning som, allt efter merkostnadernas storlek, bestäms till 18, 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet med tilllämpning av andra stycket.

 • RÅ 2009:19:Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det avsåg ersättning för merkostnader som gick utöver dem som prövats av Försäkringskassan.
 • RÅ 2009:20:Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.
 • RÅ 2009:7:Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.

10 §  Vårdbidraget får begränsas till viss tid. Behovet av bidrag skall omprövas minst vartannat år, om det inte finns skäl för omprövning med längre mellanrum. Vårdbidraget skall alltid omprövas när förhållanden som påverkar behovet av vårdbidrag har ändrats.

[S2]Om föräldern tillfälligt är förhindrad att vårda barnet utges vårdbidrag under avbrott som varar högst sex månader. Om det finns särskilda skäl kan vårdbidrag utges även under ett avbrott som varar ytterligare sex månader.

Gemensamma bestämmelser

11 §  Den som vill få handikappersättning eller vårdbidrag skall ansöka om detta hos Försäkringskassan i enlighet med vad regeringen förordnar.

[S2]Om handikappersättning eller vårdbidrag har beviljats för begränsad tid får den tid för vilken förmånen skall utges förlängas utan att ansökan om det har gjorts.

[S3]För kostnader för läkarundersökning och läkarutlåtande vid ansökan om handikappersättning eller vårdbidrag skall ersättning lämnas i enlighet med vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:841).

12 §  Som villkor för rätt till handikappersättning får det föreskrivas att den sökande skall vara intagen på ett visst sjukhus under högst 30 dagar eller undersökas av en viss läkare. Motsvarande gäller i fråga om rätt till vårdbidrag. För kostnader som uppstår med anledning av en sådan föreskrift skall ersättning lämnas i enlighet med vad regeringen förordnar.

13 §  Handikappersättning och vårdbidrag utges från och med den månad då rätt till förmånen har inträtt.

[S2]Vårdbidrag får inte utges för längre tid tillbaka än den månad då ansökan om vårdbidrag gjordes. Handikappersättning får inte utges för längre tid tillbaka än sex månader före ansökningsmånaden. Lag (2004:645).

 • RÅ 2007:66:Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättning och vårdbidrag skall beräknas med utgångspunkt från när behovet av särskild tillsyn och vård uppkom, oavsett när ansökan om vårdbidrag ges in.

14 §  Handikappersättning utges till och med den månad då den ersättningsberättigade avlider eller rätten till förmånen upphör. Motsvarande gäller för vårdbidrag, som dock utges längst till och med juni månad det år då barnet fyller 19 år. Lag (2001:491).

Prop. 2000/01:96: Ändringen är en följd av den höjda åldersgränsen för rätt att uppbära vårdbidrag.

15 §  Avlider ett barn, för vilket vårdbidrag enligt 9 och 10 §§ utges såsom hel, tre fjärdedels eller halv förmån, utges vårdbidrag till och med den åttonde månaden efter dödsfallet, dock längst till och med den månad då vårdbidraget annars skulle ha upphört.

[S2]Vårdbidrag enligt första stycket utges som halv förmån, om bidraget vid tiden för dödsfallet lämnades såsom hel eller tre fjärdedels förmån, och i annat fall som en fjärdedels förmån.

[S3]Om det vårdbidrag som utgick vid dödsfallet till viss del hade bestämts som merkostnadsersättning skall motsvarande del av vårdbidraget enligt denna paragraf anses utgöra sådan ersättning.

16 §  För den som vårdas på en institution som tillhör eller till vars drift det betalas ut bidrag från staten, en kommun eller ett landsting, utges handikappersättning eller vårdbidrag endast om vården kan beräknas pågå högst sex månader. Detsamma gäller om han eller hon vårdas utanför institutionen genom dess försorg eller i annat fall vårdas utanför en sådan institution och staten, kommunen eller landstinget är huvudman för vården. Om den beräknade vårdtiden är längre än sex månader kan dock vårdbidrag utges för ett svårt sjukt barn under högst tolv månader om en förälder i betydande omfattning regelbundet behöver vara närvarande på institutionen som en del av behandlingen av barnet.

[S2]Om någon som vårdas på institution som avses i första stycket, och till följd härav inte har rätt till handikappersättning eller vars förälder av sådan anledning inte har rätt till vårdbidrag, tillfälligt inte vårdas genom huvudmannens försorg, utges ersättning för sådan tid om denna uppgår till minst tio dagar per kvartal eller till minst tio dagar i följd. Skall i sådant fall ersättning utges för del av en kalendermånad, utges ersättningen för varje dag med en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste krontal.

17 §  Handikappersättning och vårdbidrag skall betalas ut månadsvis. När ersättningsbeloppet beräknas för månad skall den ersättning för år räknat från vilken beräkningen utgår avrundas till närmaste krontal som är jämnt delbart med tolv. Lag (2001:491).

Prop. 2000/01:96: Paragrafen anger hur avrundning skall ske beträffande vissa förmåner när ersättningsbeloppet för handikappersättning och vårdbidrag beräknas för viss månad. Paragrafen har ändrats genom att ordet förtidspension bytts ut mot sjukersättning och aktivitetsersättning. Vad gäller övriga förmåner som regleras i nuvarande lydelse har de här tagits bort eftersom motsvarande avrundningsbestämmelse finns i var och en av de för dessa förmåner aktuella lagarna.

18 §  Om båda föräldrarna till ett barn, för vilket de har rätt till vårdbidrag, är berättigade till sådant bidrag utges bidraget till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Om båda föräldrarna begär att bidraget delas upp, skall dock hälften av vårdbidraget betalas till var och en av dem om båda tar del i vården om barnet eller, i fall som avses i 15 §, om båda vid tiden för dödsfallet tog del i vården.

[S2]För uppdelning av vårdbidrag enligt första stycket krävs att båda föräldrarna har eller vid tiden för dödsfallet hade gemensam vårdnad om barnet.

 • RÅ 2008:34:Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när barnet växelvis bor lika mycket hos båda föräldrarna, har i brist på bättre kriterier folkbokföringen fått vara avgörande.

19 §  Den som uppbär handikappersättning eller vårdbidrag är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till Försäkringskassan om förhållandena ändras så att rätten till förmånen påverkas. För den som är omyndig är det förmyndaren som är anmälningsskyldig. God man eller förvaltare enligt föräldrabalken till en ersättningsberättigad har motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget.

[S2]Om en anmälan som avses i första stycket inte görs får förmånen dras in för viss tid eller tills vidare. Lag (2004:841).

20 §  Ändring av handikappersättning och vårdbidrag skall gälla från och med månaden närmast efter den månad när anledningen till ändring uppkom.

[S2]Vad som föreskrivs i 11 § första och andra styckena samt 12 § gäller även i fråga om ökning av handikappersättning eller vårdbidrag. Om ökningen kräver ansökan av den förmånsberättigade tillämpas 13 § andra stycket.

[S3]Vad som sägs i denna paragraf skall inte tillämpas i fråga om ändring av handikappersättning eller vårdbidrag med anledning av förändring av prisbasbeloppet.

Övriga bestämmelser

21 § Har upphävts genom lag (2007:1012).

22 §  För handikappersättning och vårdbidrag gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

Prop. 2001/02:84: I 17 kap. 1 § AFL finns bl.a. bestämmelser om att socialnämnden i vissa fall får uppbära retroaktivt beviljad periodisk ersättning från försäkringskassan. Reglerna gäller för ersättningar enligt AFL och gällde före 2001 även för handikappersättning och vårdbidrag. Genom en hänvisning till 17 kap. 1 § AFL kommer reglerna att bli tillämpliga igen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om handikappersättning och vårdbidrag för tid före ikraftträdandet.
 3. För ersättningsberättigad som före den 1 januari 2001 uppbar invaliditetstillägg eller invaliditetsersättning som beviljats före den 1 juli 1975 på grundval av då gällande regler, får förmånen inte minskas eller upphöra i annat fall än om så skulle ha skett om de äldre bestämmelserna alltjämt hade varit tillämpliga.
 4. Vid tillämpning av 6 § andra stycket och 17 § skall med ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension likställas sådan ålderspension som utges med stöd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid tillämpning av 17 § får dock utbetalning göras utan beaktande av ålderspension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension under åren 2001 och 2002. Lag (2000:786).
 5. Den som vid utgången av år 2000 uppbär handikappersättning eller vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall, under förutsättning att han eller hon enligt denna lag har rätt till förmånen, utan ansökan få sådan förmån från och med den 1 januari 2001. Lag (2000:786).
 6. Den som vid utgången av år 2000 får handikappersättning som tillägg till pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring utbetalad till utlandet skall, utan hinder av bestämmelserna i socialförsäkringslagen (1999:799), ha rätt att få handikappersättning enligt de nya bestämmelserna utbetalad till utlandet. Handikappersättningen skall då beräknas enligt de äldre bestämmelserna om sådan ersättning i lagen om allmän försäkring. Om förmånen har beviljats för begränsad tid eller om den skall omprövas enligt 6 § skall dock de nya bestämmelserna om handikappersättning och bestämmelserna i socialförsäkringslagen tillämpas därefter. Lag (2000:1413).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:152, Bet. 1997/98:SfU13
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:824) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 1 §

Lag (1999:1412) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:786) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
nya 4, 5 p övergångsbest.

Lag (2000:1413) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:93, Prop. 2000/01:16, Bet. 2000/01:SfU6
Omfattning
ny 6 p övergångsbest.

Lag (2001:491) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Den som vid ikraftträdandet uppbär handikappersättning har rätt till sådan ersättning utan hinder av att kravet i 5 § första stycket nya lydelsen på viss ålder inte är uppfyllt.
Vid prövningen av en ansökan om handikappersättning som kommit in till försäkringskassan före den 1 januari 2003 skall kravet på lägsta ålder i 5 § i dess äldre lydelse tillämpas om den sökande före denna tidpunkt uppfyllde detta ålderskrav. Lag (2002:1079).
 1. Föräldrar har inte rätt till vårdbidrag enligt 8 § nya lydelsen under tid då barnet uppbär handikappersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Lag (2002:1079).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:257, Prop. 2000/01:96, Bet. 2000/01:SfU15
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 14, 17 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:1110) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om vårdbidrag som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:84, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:SfU1
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:211) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:321) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:1079) om ändring i lagen (2001:491) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 2, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:491

Lag (2004:645) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om handikappersättning som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:841) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 11, 19, 21 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:333) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:233, Prop. 2004/05:96, Bet. 2004/05:SfU14
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:208) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1012) om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph. 21 §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.