JO dnr 4957-2015

plan- och bygglagen (1987:10)

Beslutet i korthet: En ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus kom in till byggnadsnämnden den 31 januari 2011. Efter den 4 februari 2013 gjorde nämnden ingenting förrän ansökan avslogs den 11 februari 2016, alltså mer än fem år efter det att ansökan kom in. Nämnden får allvarlig kritik för den synnerligen långa handläggningstiden. I JO:s beslut påpekas det också att det är förvånande att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot sökanden.

JO har i två andra ärenden idag utdelat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. I JO:s beslut uttalas att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. JO avslutar ärendet med en förhoppning att hans beslut i de tre ärendena bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

AA framförde den 7 september 2015 klagomål mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för bl.a. långsam handläggning av ett bygglovsärende på fastigheten H 1:60. Enligt hans anmälan hade en ansökan om bygglov lämnats in till nämnden den 31 januari 2011 och kompletterats i oktober 2012. Han hade därefter påmint nämnden om ärendet vid flera tillfällen, men han hade ännu inte fått något beslut.

JO tog del av ett dagboksblad i nämndens ärende med dnr S2011:91. Av detta framgick följande: En ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten H 1:60 registrerades hos nämnden den 31 januari 2011. Den 21 maj 2012 kom AA in med en skrivelse i ärendet. Ansökan kompletterades den 22 oktober 2012 och den 4 februari 2013 kom ytterligare en skrivelse in från AA. Därefter fanns inga ytterligare händelser registrerade.

Vid ett sammanträde den 15 mars 2016 beslutade nämndens arbetsutskott att godkänna ett tjänsteutlåtande, skrivet den 9 mars 2016 av plan- och byggchefen BB, som svar på förfrågan från JO. I tjänsteutlåtandet angavs att ärendet med dnr S2011:91 var avslutat efter ett beslut om avslag den 11 februari 2016 §19.

AA kommenterade nämndens yttrande och framförde ytterligare klagomål mot nämnden.

Enligt 7 § förvaltningslagen (1986:223) ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. I detta ligger även att ärendet ska avslutas inom rimlig tid genom någon form av beslut.

När ett ärende inletts hos en myndighet ankommer det på myndigheten att driva fram ärendet till ett avgörande. Det är inte godtagbart att myndigheten lägger ansvaret för ärendets fortsatta handläggning på den enskilde. Det är också viktigt för respekten för myndigheterna att de ärenden som sätts igång verkligen följs upp. Det är i detta fall byggnadsnämnden som har det ansvaret.

Nämndens redogörelse för handläggningen av ärendet är ytterst kortfattad. Utredningen visar dock att den totala handläggningstiden uppgick till över fem år och att nämnden under denna tid varit mycket passiv. Detta är inte acceptabelt och det överensstämmer inte med skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen . Nämnden förtjänar allvarlig kritik för den synnerligen långa handläggningstiden. Jag är dessutom förvånad över att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på AA:s JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot honom.

Jag har i två andra ärenden idag (dnr 5008-2015 och 5011-2015) utdelat allvarlig kritik mot nämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. Nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. Jag hoppas att mina beslut i dessa tre ärenden bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

Vad AA i övrigt har framfört ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.