JO dnr 4964-2009

Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun, angående handläggningen av en ansökan om godmanskapets upphörande m.m.

I en anmälan, som kom in till JO den 7 september 2009, framförde S.J. klagomål mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun. S.J. anförde bl.a. följande. Hon har både muntligen och skriftligen framfört till nämnden att hon vill att det godmanskap som har anordnats för henne ska upphöra, men nämnden försöker övertyga henne om att godmanskapet ska kvarstå och vidtar ingen åtgärd för att vara henne behjälplig med att få godmanskapet upphört.

Av till anmälan bifogade handlingar framgick bl.a. att S.J. i brev daterat den 12 augusti 2009 informerat nämnden om att hon inte längre vill ha god man.

Anmälan remitterades till överförmyndarnämnden i Gotlands kommun för yttrande. I sitt remissvar anförde nämndens ordförande Birgitta Eriksson bl.a. följande.

Ansökan om god man inkom till Överförmyndarnämndens kansli den 15 maj 2009. Behjälplig med ansökan var biståndshandläggare C.F. – – – Enligt ansökan sköter S.J. ekonomin i dagsläget, det finns dock en fullmakt som är utställd på ”fel person”.

Överförmyndarnämndens kanslipersonal reagerade över vem som hade fullmakt. Samma person övertalade en huvudman för cirka ett år sedan att begära att hennes godmanskap skulle upphöra vilket det även gjorde, då ett godmanskap är frivilligt. Den kvinnan (god vän till S.J.) har återigen god man. Hennes skulder vid den nya ansökan om god man, var inte så trevliga att se. Det fanns inga skulder när godmanskapet upphörde.

Överförmyndarnämndens kanslipersonal har haft kontakt med god man S.L. Hon har god kontakt med S.J. Hon har gjort polisanmälan mot den så kallade ”väninnan” . – – –

I dagsläget försöker god man S.L. att få ett förvaltarskap tillstånd för att kunna rädda S.J. från sin så kallade ”väninna”. Ett förvaltarskap som förhoppningsvis så småningom kan återgå till godmanskap.

Överförmyndarnämndens kanslipersonal är väldigt oroliga för S.J:s väl och ve och arbetar för att god man S.L. skall förordnas som förvaltare.

Av 11 kap. 4 och 19 §§ FB framgår att frågor om anordnande och upphörande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken prövas av rätten. Av 11 kap. 15 och 21 §§ FB framgår att ansökan om att ett sådant godmanskap ska upphöra, får göras av bl.a. överförmyndaren och den som ansökningen avser. – Enligt 19 kap. 2 § första stycket FB ska vad som är föreskrivet om överförmyndare även gälla överförmyndarnämnd.

Enligt 4 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) följer att om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Av utredningen framgår att S.J. vänt sig till nämnden och i vart fall skriftligen begärt att hennes godmanskap ska upphöra. Frågor om godmanskapets upphörande ska i enlighet med det ovan sagda prövas av rätten. Nämnden borde därför, oavsett nämndens egen uppfattning i frågan, i enlighet med 4 § förvaltningslagen hjälpt S.J. till rätta genom att snarast överlämna hennes begäran om godmanskapets upphörande till tingsrätten eller i vart fall underrättat S.J. om att hon kan vända sig till tingsrätten för att få sin sak prövad (jfr JO 2005/06 s. 422 och JO 2002/03 s.417). Då nämnden såvitt framkommit inte agerat i enlighet med det nu sagda förtjänar nämnden kritik. Jag förutsätter att nämnden vidtar åtgärder för en korrekt handläggning av liknande ärenden i framtiden.

Med anledning av de klagomål som har riktats mot den gode mannen vill jag erinra om att gode män inte står under JO:s tillsyn. Jag är därför förhindrad att uttala mig om den gode mannens åtgärder.

Ärendet avslutas.