JO dnr 499-2009

Fråga om utformningen av ett beslut om bostadsbidrag

I en anmälan till JO anförde M.X. bl.a. följande. Sedan augusti 2008 hade hon förgäves försökt få ett beslut om bostadsbidrag. Försäkringskassan fördröjde handläggningen av ärendet genom att hela tiden begära in kompletterande handlingar.

Försäkringskassans akt i ärendet lånades in och granskades. Försäkringskassan anmodades därefter att yttra sig bl.a. över utformningen av beslutet den 30 januari 2009 gällande tiden före december 2008. I sitt remissvar anförde Försäkringskassan bl.a. följande.

– – –

Utredning – – –

M.X. ansökte den 4 augusti 2008 om bostadsbidrag. Till ansökan bifogades ett andrahandskontrakt mellan M.X. och B.K. Kontraktet avsåg tiden från och med den 16 maj 2008. – – –

Den 11 november 2008 inkom HSB Stockholms godkännande för H.W. att hyra ut sin bostad i andra hand under tiden den 14 november 2008–31 januari 2009. – – –

Försäkringskassan beslutade den 30 januari 2009 om bostadsbidrag för tiden december 2008–januari 2009. Bostadsbidrag beviljades från och med december 2008 eftersom godkännande av andrahandsuthyrningen gällde först från och med den 14 november 2008. – – –

Försäkringskassans slutsatser – – –

Försäkringskassans beslut till M.X. den 30 januari 2009 borde ha motiverats annorlunda. I motiveringen skulle även ha angetts att M.X. inte kunde beviljas bostadsbidrag för tiden augusti–november 2008 därför att bostadsrättsföreningens

M.X. kommenterade remissvaret.

I ett beslut den 20 januari 2010 anförde JO Nordenfelt bl.a. följande.

Försäkringskassan har i remissvaret angett att beslutet den 30 januari 2009 borde ha motiverats annorlunda. Med anledning härav vill jag anföra följande. Av ett beslut om bostadsbidrag ska det tydligt framgå vilken period som har prövats och vad som faktiskt har beslutats. Beslutet ska också vara motiverat i alla delar. M.X. flyttade in i bostaden den 16 maj 2008. Det får därför anses att ansökan avser tiden fr.o.m. detta datum. Det aktuella beslutet borde enligt min mening inte bara ha motiverats annorlunda utan Försäkringskassan borde även i själva slutet ha tagit ställning till M.X:s ansökan om bostadsbidrag för hela perioden och avslagit respektive bifallit den beroende på vilken bedömning som gjorts för respektive period.

Upplysningsvis vill jag informera om 21 § första stycket lagen ( 1993:737 ) om bostadsbidrag av vilken det bl.a. framgår att bidrag inte får lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden.