Upphävd författning

Lag (1993:737) om bostadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:737 i lydelse enligt SFS 2010:200
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Lag (1988:786) om bostadsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bostadsbidrag lämnas av allmänna medel i form av

 • bidrag till kostnader för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd,
 • särskilt bidrag för hemmavarande barn samt
 • umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får bidrag dock lämnas till kostnaderna för en bostad där sökanden inte är folkbokförd.

[S3]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2005:465).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

Prop. 2004/05:112: Bestämmelserna i första stycket kompletteras med anledning av att det införs en tredje form av bostadsbidrag, som benämns umgängesbidrag. Ytterligare bestämmelser om umgängesbidrag finns i 14 §.

Bestämmelserna i första stycket andra meningen och andra stycket överförs till andra stycket respektive tredje stycket.

 • RÅ 2009:87:Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.

1 a §  Rätten till bostadsbidrag och bidragets storlek är beroende av den sökandes bidragsgrundande inkomst och de andra faktorer som anges i denna lag.

[S2]Bostadsbidrag betalas ut löpande som preliminärt bidrag, beräknat efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst. Bostadsbidraget bestäms slutligt i efterhand på grundval av den fastställda bidragsgrundande inkomsten. Lag (1996:441).

2 §  I lagen förstås med

 1. hushåll: barnfamiljer, makar utan barn och ensamstående utan barn,
 2. barn: den som är under 18 år eller som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp,
 3. makar: makar som lever tillsammans. Lag (1996:441).

3 §  Vid tillämpningen av denna lag ska två personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans om inte den som ansöker om bostadsbidrag eller den som bidrag betalas ut till visar annat.

[S2]Sambor ska likställas med makar.

[S3]Kommer det fram omständigheter som gör det sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor, om inte den som ansöker om bostadsbidrag eller som sådant bidrag betalas ut till visar att de inte är sambor. Lag (2009:259).

Prop. 2002/03:80: (Jfr 3 § i SOU 1999:104)

Prop. 2004/05:112: I andra stycket införs nya bestämmelser om när sambor skall likställas med makar. Vad som avses med begreppet ”sambor” ändras inte utan bedömningen av om det föreligger ett samboförhållande skall även i framtiden avgöras med ledning av bestämmelserna i 1 § första stycket sambolagen (2003:376). Däremot uppställs det i den nu aktuella paragrafen inte längre några villkor om att sambor måste ha eller ha haft gemensamt barn eller vara ...

 • HFD 2013:50:Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.

Bidragsgrundande inkomst

4 §  Bidragsgrundande inkomst beräknas med utgångspunkt i

 1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 4 a §, och
 3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 4 b §.

[S2]Till de sammanlagda överskotten ska läggas belopp enligt tredje stycket samt 5 och 7 §§. Det på så sätt framräknade beloppet är den bidragsgrundande inkomsten.

[S3]Överskottet enligt första stycket ska ökas med

 1. inkomst som på grund av 3 kap.913 §§inkomstskattelagen eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital,
 2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbidrag,
 3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
 4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
 5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, och
 6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lag (2010:200).

 • RÅ 2005:75:Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxeringen fastställda inkomsten omfattat längre tid än ett år, endast så stor del av inkomsten medräknats att den liksom det preliminära bostadsbidraget kommit att omfatta ett kalenderår.
 • RÅ 2003:41:Studiebidrag som utbetalats i slutet av ett år har inte ansetts ingå i den bidragsgrundande inkomsten vid bestämmandet av det slutliga bostadsbidraget för samma år, när studiebidraget varit avsett för studier utomlands nästföljande år.

4 a §  Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall

[S2]ökas med

[S3]minskas med

 • återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond, och
 • återfört avdrag för avsättning till expansionsfond. Lag (1999:1278).

4 b §  Överskottet eller underskottet i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ökas respektive minskas med andra gjorda avdrag i inkomstslaget än

[S2]Föreligger ett överskott enligt första stycket ska detta minskas med schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen. Lag (2009:1487).

Prop. 2006/07:19: Ändringen är av redaktionell karaktär. Som en konsekvens av den nya terminologin i inkomstskattelagen (1999:1229) ändras i paragrafen ”uppskovsavdrag” till ”avdrag för uppskovsbelopp”. Ändringen innebär inte någon förändring i sak.

5 §  Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för förmögenhet beräknad per den 31 december det år som bostadsbidraget avser enligt vad som anges i denna paragraf. Tillägg ska göras för varje sökande och varje barn som avses i 10 § med undantag av första stycket 2 och 3 samt tredje stycket. Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som anges i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner. Vid beräkningen ska dock sådan tillgång som anges i 5 a och 5 b §§ inte beaktas. Tillägg ska göras med 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundat till helt tiotusental kronor.

[S2]Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar. Lag (2009:1055).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av den nya begreppsanvändningen inom förmögenhetsbeskattningen. Någon ändring i sak är således inte avsedd. Bestämmelsen innebär bl.a. att ett negativt förmögenhetsnetto hos någon inom en familj kvittas mot de andras överskott.

Prop. 2008/09:203: Paragrafens första stycke ändras på så sätt att som förmögenhet ska räknas sådan förmögenhet som anges i den nya lagen om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner i stället för den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Vidare utmönstras den särskilda bestämmelsen om hur förmögenhet ska beräknas för privatbostadsfastighet och bostadsrätt samt skulder med säkerhet i sådan egendom. Den senare bestämmelsen ...

5 a §  Ett belopp som motsvarar den ersättning som tillkommit ett barn med anledning av personskada eller kränkning och som inte avser ersättning för kostnader skall undantas vid beräkningen av barnets förmögenhet enligt 5 §. Detsamma gäller ersättning, som inte avser ersättning för sakskada, som utfallit till barnet från en försäkring med anledning av att barnet åsamkats skada genom olycksfall eller sjukdom.

[S2]Första stycket gäller även fordran som avser sådana ersättningar. Är ersättningen till någon del skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) gäller undantaget beloppet före beskattning. Lag (2003:78).

5 b §  Tillgångar som ett barn har förvärvat genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall undantas vid beräkningen av barnets förmögenhet enligt 5 §. Ett sådant undantag förutsätter dock att förvärvet har skett från någon annan än barnets förmyndare och att det är förenat med villkor

 • som innebär att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för denne, och
 • som anger vem som i stället skall utöva förvaltningen.

[S2]Första stycket gäller även avkastning av och sådant som trätt i stället för sådan egendom. Lag (2004:477).

6 § Har upphävts genom lag (1996:441).

7 §  Om ett eller flera barn som avses i 10 § första stycket 1, andra och fjärde styckena har överskott i inkomstslaget kapital, skall till sökandens bidragsgrundande inkomst läggas varje barns överskott i inkomstslaget kapital till den del överskottet överstiger 1 000 kronor.

[S2]Vid beräkning av överskott i inkomstslaget kapital tillämpas 4 b § första stycket.

[S3]Tillägg enligt denna paragraf skall fördelas lika mellan makar. Lag (1999:1278).

8 §  Bidragsgrundande inkomst skall avse samma kalenderår som bostadsbidraget och skall anses vara lika fördelad på varje månad i kalenderåret. Lag (1996:441).

 • RÅ 1997:22:Vid bedömande av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag har kvinna, som efter det att hon och hennes make ansökt om äktenskapsskillnad bott ensam med sina barn, ansetts ha varit ensamstående med hemmavarande barn även under tid då maken varit folkbokförd på samma adress.
 • RÅ 2005:75:Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxeringen fastställda inkomsten omfattat längre tid än ett år, endast så stor del av inkomsten medräknats att den liksom det preliminära bostadsbidraget kommit att omfatta ett kalenderår.

Bostadskostnader

9 §  Vid tillämpningen av denna lag beaktas bostadskostnader i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:828).

Prop. 2003/04:152: Bemyndigandet i andra stycket för regeringen att bemyndiga Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om bostadskostnader vid tillämpningen av denna lag ändras på så sätt att sådant bemyndigande kan göras till den myndighet regeringen bestämmer.

Bidragsberättigade hushåll

Barnfamiljer

10 §  Rätt till bostadsbidrag har den som

 1. har vårdnaden om barn och varaktigt bor tillsammans med barnet,
 2. efter en myndighets beslut har tagit emot barn för vård i familjehem, om barnet beräknas bo i hemmet under minst tre månader, eller
 3. på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem.

[S2]Bostadsbidrag lämnas även för barn som för vård eller undervisning inte varaktigt bor hemma men vistas i hemmet under minst så lång tid varje år som motsvarar normala skolferier.

[S3]Om barnet bor i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende, får föräldern eller föräldrarna bidrag även i andra fall, om det finns särskilda skäl att bidrag lämnas.

[S4]Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas även i fråga om den som är över 18 år och som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp.

[S5]Bostadsbidrag enligt första stycket 3 lämnas inte för bostäder som omfattar mindre än två rum utöver kök eller kokvrå, eller med en bostadsyta understigande 40 kvadratmeter. Lag (1996:441).

11 §  Om ett barns föräldrar inte lever tillsammans men har gemensam vårdnad om barnet, har den förälder som barnet är folkbokfört hos rätt till bostadsbidrag enligt 10 § första stycket 1, samt andra och tredje styckena.

Hushåll utan barn

12 §  Rätt till bostadsbidrag har den som

 1. har fyllt 18 år men inte 29 år och
 2. bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt.

[S2]Bostadsbidrag enligt första stycket lämnas inte om sökanden eller dennes make

 1. har barn som berättigar till bostadsbidrag till barnfamiljer eller
 2. får bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. eller på grund av bestämmelserna om inkomstprövning inte får sådant tillägg.

[S3]Har sökandens make fyllt 29 år lämnas inte bostadsbidrag enligt första stycket.

[S4]Rätt till bostadsbidrag enligt första stycket har också den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem även om hinder mot bostadsbidrag enligt 10 § första stycket 3 föreligger på grund av att bostaden omfattar mindre än två rum utöver kök eller kokvrå eller har en bostadsyta som understiger 40 kvadratmeter. Lag (2005:465).

Prop. 2004/05:112: I paragrafen införs en ny bestämmelse i ett nytt fjärde stycke. Denna bestämmelse innebär att föräldrar som har fyllt 18 men inte 29 år och som inte uppfyller kraven på att ha en bostad med viss minsta storlek enligt 10 § femte stycket denna lag ändå skall kunna få bostadsbidrag enligt förevarande paragraf. Bestämmelsen om krav på viss bostadsstandard i 10 § femte stycket avser endast bostadsbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende hos sig. Detta medför att den ...

Beräkning av bostadsbidrag

Barnfamiljer

13 §  Bostadsbidrag bestäms enligt 14-15 a §§, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger för en sökande 117 000 kronor eller för makar 58 500 kronor för var och en av dem. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall bidraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

[S2]Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt år betalas inte ut. Lag (1996:441).

14 §  Bostadsbidrag lämnas månadsvis som

 1. särskilt bidrag med
  • 950 kronor för ett barn,
  • 1 325 kronor för två barn och
  • 1 750 kronor för tre eller flera barn,
 2. bidrag till kostnader för bostad med 50 procent av den del av bostadskostnaden per månad som för familjer med
  • ett barn överstiger 2 000 kronor men inte 5 300 kronor,
  • två barn överstiger 2 000 kronor men inte 5 900 kronor,
  • tre eller flera barn överstiger 2 000 kronor men inte 6 600 kronor, samt
 3. umgängesbidrag med
  • 300 kronor för ett barn,
  • 375 kronor för två barn, och
  • 450 kronor för tre eller flera barn.

[S2]Om det i hushållet finns såväl hemmavarande barn som sådana barn som avses i 1 § första stycket tredje strecksatsen lämnas umgängesbidrag med 75 kronor per månad för varje barn som berättigar till umgängesbidrag.

[S3]Bostadsbidrag får inte lämnas för fler än tre barn.

[S4]Högre bostadskostnad än som anges i första stycket 2 får beaktas, om sökanden eller någon medlem av familjen är funktionshindrad. Lag (2005:465).

Prop. 2004/05:112: Bestämmelserna i första stycket 1 ändras endast på så sätt att bidragsnivåerna för det särskilda bidraget höjs. Förslaget har utvecklats närmare i avsnitt 5.1.

I första stycket 2 ändras bestämmelserna på så sätt att vid beräkning av bidrag till bostadskostnader skall gälla endast en bidragsnivå, vilken uppgår till 50 procent av bostadskostnaderna. Det nuvarande systemet med två ersättningsnivåer om ...

15 §  Rätt till särskilt bidrag enligt 14 § första stycket 1 har endast familjer med barn som avses i 10 § första stycket 1 och 2 samt andra och tredje styckena.

[S2]Är föräldern under 29 år och får denne inte bidrag enligt första stycket, skall bidrag enligt 14 § första stycket 2 beräknas på den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 1 800 kronor.

[S3]Bidrag enligt 14 § första stycket 2 och 3 får lämnas endast till den som bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt. Lag (2005:465).

15 a §  Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 14 § skall bortses från bostadskostnader som belöper på bostadsytor överstigande

 1. för hushåll med ett barn 80 kvadratmeter,
 2. för hushåll med två barn 100 kvadratmeter,
 3. för hushåll med tre barn 120 kvadratmeter,
 4. för hushåll med fyra barn 140 kvadratmeter, och
 5. för hushåll med fem eller flera barn 160 kvadratmeter.

[S2]Utan hinder av första stycket skall vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader beaktas sådana kostnader upp till följande belopp per månad,

 1. för hushåll med ett barn 3 000 kronor,
 2. för hushåll med två barn 3 300 kronor,
 3. för hushåll med tre barn 3 600 kronor,
 4. för hushåll med fyra barn 3 900 kronor, och
 5. för hushåll med fem eller flera barn 4 200 kronor.

[S3]Större bostadsytor än som anges i första stycket får beaktas, om sökanden eller någon medlem av familjen är funktionshindrad. Lag (1997:563).

Hushåll utan barn

16 §  Bostadsbidrag bestäms till det belopp som följer av 17 § första och andra styckena, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 41 000 kronor för en ensamboende och 58 000 kronor för makar. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall bidraget minskas med en tredjedel av den överskjutande inkomsten.

[S2]Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt år betalas inte ut. Lag (1996:441).

17 §  Bostadsbidrag lämnas med 75 procent av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 1 800 kronor men inte 2 600 kronor.

[S2]Om bostadskostnaden överstiger det belopp som anges i första stycket lämnas bostadsbidrag med 50 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till 3 600 kronor.

[S3]Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om sökanden eller maken är funktionshindrad. Lag (1995:473).

17 a §  Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 17 § skall bortses från bostadskostnader som belöper på bostadsytor överstigande 60 kvadratmeter.

[S2]Större bostadsyta än som anges i första stycket får beaktas, om sökanden eller maken är funktionshindrad. Lag (1996:441).

Gemensamma förfarandebestämmelser m.m.

Beslut om bostadsbidrag

18 §  Frågor om bostadsbidrag handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:828).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen i andra stycket om att en (allmän) försäkringskassa får uppdra åt en annan (allmän) försäkringskassa att handlägga ett ärende enligt denna lag upphävs med hänsyn till att den nya Försäkringskassan är en rikstäckande myndighet.

19 §  Ansökan om bidrag eller om ändring av bidrag görs skriftligen hos Försäkringskassan. Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den sökandes rätt till bidrag.

[S2]Ansökan som avser makars bostad skall vara gemensam, om det inte finns särskilda skäl att ansökan görs av ena maken. Barn som avses i 10 § första stycket 1 eller andra stycket och som är över 18 år skall, om det inte finns särskilda skäl, på ansökningshandlingen själva intyga de uppgifter som rör barnet.

[S3]Uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete. Lag (2004:828).

20 §  Är en ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning av bidraget, får Försäkringskassan förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ansökningen annars inte tas upp till prövning. Ett sådant föreläggande får delges. Följs inte föreläggandet får ansökan avvisas. Lag (2004:828).

 • RÅ 2001:40:En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag avvisat en ansökan om bostadsbidrag på grund av att sökanden inte följt föreläggande att avhjälpa brister i ansökan. När sökanden fört talan mot avvisningsbeslutet har detta ansetts skola omprövas av försäkringskassan trots att bidragsärendet inte blivit prövat i sak.

20 a §  Banker och andra penninginrättningar skall på begäran lämna domstol eller Försäkringskassan uppgift för namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämpningen av denna lag. Lag (2004:828).

21 §  Bidrag lämnas från och med månaden efter den då rätten till bidrag har uppkommit samt till och med den månad då rätten till bidrag har ändrats eller upphört dock längst tolv månader. Om rätten till bidrag uppkommit eller upphört den första dagen i en månad, skall dock bidraget lämnas eller upphöra från och med den månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden. Bidrag får dock lämnas för en längre tid tillbaka, om en ansökan om bidrag avseende höjning av hyra eller avgift ges in till Försäkringskassan inom en månad från den dag den sökande fick kännedom om hyres- eller avgiftshöjningen.

[S2]Om ett barn avlider i en barnfamilj som avses i 10-11 §§, och familjen dessförinnan har ansökt om eller får bostadsbidrag, får bidraget lämnas till och med den sjätte månaden efter dödsfallet. Bidrag får dock lämnas längst till och med den månad då familjen flyttar från bostaden. Lag (2004:828).

 • RÅ 2009:87:Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.
 • RÅ 2005:72:Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.

Preliminärt bostadsbidrag

21 a §  Preliminärt bostadsbidrag beräknas efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst och skall så nära som möjligt motsvara det slutliga bostadsbidrag som kan antas komma att bestämmas enligt denna lag.

[S2]Vid tillämpningen av 21 § andra stycket skall bostadsbidraget dock beräknas som om barnet fortfarande levde och grundas på barnets ekonomiska förhållanden månaden före dödsfallet.

[S3]Preliminärt bostadsbidrag betalas ut med ett månadsbelopp, som avrundas nedåt till närmast jämna hundratal kronor. Lag (2007:1008).

Prop. 2006/07:117: I paragrafens första stycke har andra meningen utgått. Ändringen innebär att kravet vid beräkningen av det preliminära bostadsbidraget på att inkomst av näringsverksamhet skall antas vara minst lika hög som fastställts vid senaste taxeringsbeslut har slopats. Sådan inkomst skall i fortsättningen alltså behandlas på samma sätt som andra inkomstslag som ingår i den bidragsgrundande inkomsten.

 • RÅ 2005:72:Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.

Slutligt bostadsbidrag

21 b §  Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt då taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) senast skall ha meddelats. Lag (1996:441).

 • RÅ 2005:72:Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.
 • RÅ 2005:75:Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxeringen fastställda inkomsten omfattat längre tid än ett år, endast så stor del av inkomsten medräknats att den liksom det preliminära bostadsbidraget kommit att omfatta ett kalenderår.

22 §  Bestäms det slutliga bostadsbidraget till högre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas ut. Bestäms det slutliga bostadsbidraget till lägre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas tillbaka.

[S2]Belopp under 1 200 kronor skall inte betalas ut eller betalas tillbaka.

[S3]På belopp som skall betalas ut eller betalas tillbaka enligt första stycket skall ränta respektive avgift betalas i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:204).

Prop. 2006/07:49: I denna paragraf finns bestämmelser om avstämning mellan preliminärt och slutligt bostadsbidrag.

I tredje stycket har ett förtydligande gjorts så att det numera klart framgår att ränta enligt paragrafen betalas på belopp som betalas ut till bidragsmottagarna, medan avgift tas ut på belopp som bidragsmottagarna efter avstämning skall betala tillbaka.

 • RÅ 2002:86:Vid beslut om återbetalning av preliminärt bostadsbidrag som betalats ut med högre belopp än det slutligt fastställda bidraget skall hänsyn inte tas till sådana förhållanden som skulle ha kunnat föranleda höjning av det preliminära bidraget för det fall en ansökan gjorts om en sådan höjning.
 • RÅ 2005:43:Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 § förvaltningslagen.

Utbetalning av bidrag

23 §  På begäran av sökanden får Försäkringskassan besluta att bidraget skall betalas ut till någon annan än sökanden.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Försäkringskassan på framställning av socialnämnden betala ut bidraget till lämplig person eller till nämnden att användas för hushållets bästa. Lag (2004:828).

 • RÅ 2002:68:I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.

Ändrade förhållanden m.m.

24 §  Den som får eller har fått preliminärt bostadsbidrag är skyldig att omgående till Försäkringskassan anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden, som kan antas innebära att slutligt bostadsbidrag inte kommer att beviljas eller kommer att beviljas med lägre belopp än det preliminära bidraget. Lag (2004:828).

25 §  Beslut om preliminärt bidrag skall ändras om något förhållande har inträffat som skall påverka storleken av bidraget. Försäkringskassan får underlåta att besluta om ändring, om ändringen endast i ringa mån påverkar bidraget. Lag (1996:441).

26 §  För att utreda rätten till och storleken av bidrag, får Försäkringskassan förelägga den som får eller har fått preliminärt bidrag att lämna de uppgifter som har betydelse för bidragsprövningen. Ett sådant föreläggande får delges. Om föreläggandet inte följs, får Försäkringskassan dra in eller sätta ned bidraget. Lag (2004:828).

27 §  Om det är uppenbart att sökanden på grund av hushållets inkomst- eller förmögenhetsförhållanden eller något annat förhållande inte behöver det bidrag som kan beräknas enligt denna lag, får Försäkringskassan efter särskild utredning avslå en ansökan, dra in eller sätta ned bidraget.

[S2]Beslut enligt första stycket får fattas utan hinder av att viss inkomst eller förmögenhet inte skall räknas in i den bidragsgrundande inkomsten. Lag (2004:828).

 • HFD 2015:38:Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag.

Återbetalning

28 §  Försäkringskassan skall besluta om återbetalning enligt 22 § och om återbetalning av bostadsbidrag som i övrigt har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Om det finns särskilda skäl för det får Försäkringskassan efterge krav på återbetalning helt eller delvis. Vid bedömning av om sådana skäl föreligger skall särskilt beaktas sökandens och dennes medsökandes förmåga att kunna betala tillbaka bidraget. För att rätten till eftergift skall kunna prövas skall skyldigheten enligt 24 § att anmäla ändrade förhållanden ha fullgjorts av sökanden och dennes medsökande. Om de inte har anmält ändrade förhållanden kan eftergift ändå prövas om de skäligen inte borde ha insett att de var skyldiga att göra en sådan anmälan. Om sökanden eller dennes medsökande medvetet eller av oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter till grund för bedömningen av rätten till bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges.

[S2]Vid en senare utbetalning av bostadsbidrag eller annan ersättning som skall betalas ut av Försäkringskassan till någon som skall betala tillbaka bidrag enligt första stycket får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

[S3]Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

[S4]Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

[S5]Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena.

[S6]Ränta skall inte tas ut på sådan avgift som avses i 22 § tredje stycket. Lag (2007:204).

Prop. 2001/02:9: Förslaget innebär att prövning av eftergift av bostadsbidrag kan komma till stånd trots att sökanden och dennes medsökande inte har anmält ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som föreskrivs i 24 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag. Om de skäligen inte borde ha insett att de var skyldiga att göra en sådan anmälan, kan eftergift ändå prövas.

Prop. 2006/07:49: Paragrafen anger förutsättningarna för när bidragsmottagarna blir återbetalningsskyldiga för bostadsbidrag, när eftergift helt eller delvis kan komma i fråga och när avräkning kan bli aktuell (s.k. tvungen kvittning). I paragrafen har införts fyra nya stycken om ränta.

Tredje–femte styckena anger att bidragsmottagare som skall återbetala bostadsbidrag också skall betala ränta respektive dröjsmålsränta på beloppet. Förebilden för bestämmelserna finns i de nya paragraferna <a ...

 • RH 2006:48:Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av frågan om återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan av felaktigt utgivna bidrag även pröva en invändning från bidragstagaren om att det finns skäl att efterge återbetalningsskyldigheten.
 • RÅ 2002:86:Vid beslut om återbetalning av preliminärt bostadsbidrag som betalats ut med högre belopp än det slutligt fastställda bidraget skall hänsyn inte tas till sådana förhållanden som skulle ha kunnat föranleda höjning av det preliminära bidraget för det fall en ansökan gjorts om en sådan höjning.

Överklagande m.m.

29 §  Bestämmelserna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av försäkringskassas beslut och domstols beslut skall tillämpas i ärenden om bostadsbidrag.

[S2]Ett beslut i ett ärende om bostadsbidrag skall gälla omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2004:828).

 • RÅ 2002:68:I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.
 • RÅ 2001:40:En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag avvisat en ansökan om bostadsbidrag på grund av att sökanden inte följt föreläggande att avhjälpa brister i ansökan. När sökanden fört talan mot avvisningsbeslutet har detta ansetts skola omprövas av försäkringskassan trots att bidragsärendet inte blivit prövat i sak.

29 a §  Om sökandens taxering eller studiemedel i form av studiebidrag ändras efter det att slutligt bostadsbidrag bestämts och ändringen innebär att bostadsbidraget skulle ha varit högre eller lägre, skall ett nytt slutligt bostadsbidrag bestämmas, om sökanden begär det eller om Försäkringskassan tar upp frågan.

[S2]En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas upp efter utgången av femte året efter det taxeringsår som taxeringsbeslutet avser eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades. Lag (2007:1008).

Prop. 2006/07:117: I paragrafens första stycke har det införts en bestämmelse så att det liksom i fråga om taxeringsändring i fortsättningen är möjligt att bestämma ett nytt slutligt bostadsbidrag om en bidragstagares studiemedel i form av studiebidrag har ändrats efter att det slutliga bostadsbidraget har bestämts och ändringen, om den hade gjorts i tiden före det att det slutliga bostadsbidraget bestämdes, skulle ha påverkat bostadsbidragets storlek. För att ett nytt slutligt bostadsbidrag skall bestämmas ...

Prop. 2004/05:112: I första stycket slopas ettårsgränsen för när en sökande kan begära nytt slutligt beslut om bostadsbidrag med anledning av taxeringsändring eller för när Försäkringskassan kan ta upp denna fråga. Denna ändring föranleds av att det i andra stycket införs en fast tidsfrist som innebär att frågan om nytt slutligt bostadsbidrag med anledning av taxeringsändring inte får tas upp efter utgången av femte året efter taxeringsåret. Den hittillsvarande ettårsgränsen i första stycket skulle nämligen inte ...

Övriga bestämmelser

30 §  Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas på bidrag enligt denna lag:

[S2]17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,

[S3]20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

[S4]20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S5]20 kap. 5 § om preskription av bidrag,

[S6]20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse av bidrag,

[S7]20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

[S8]20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbetsgivare m.fl. Lag (2004:828).

Prop. 2003/04:152: Hänvisningen till bestämmelserna i 18 kap.46 och 47 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävs. Sistnämnda bestämmelser upphävs som en konsekvens av att den nya Försäkringskassan övertar såväl Riksförsäkringsverkets ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas i fråga om bidrag från och med januari månad 1994 (den nya lagen).
  2. Genom lagen upphävs lagen (1988:786) om bostadsbidrag (den gamla lagen) vid utgången av år 1993.
  3. har upphävts genom lag (1999:246).
  4. En ansökan om bostadsbidrag som före den 1 januari 1994 ges in till kommunen och som helt eller delvis avser bidrag enligt den nya lagen skall i fråga om sådant bidrag överlämnas till den försäkringskassa som anges i 18 §.
  5. Överklagande av beslut som en kommun meddelat i fråga om bostadsbidrag enligt äldre lagstiftning skall från och med den 1 januari 1994 prövas av Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.
  6. har upphävts genom lag (1999:246).
  7. Kommunen skall på begäran lämna domstolar, Riksförsäkringsverket, försäkringskassor och Boverket uppgifter om bidragsgivningen.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:365, Prop. 1992/93:174, Bet. 1992/93:BoU21
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:313) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:315) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om bidrag från och med januari månad 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:301, Prop. 1993/94:144, Bet. 1993/94:BoU16
  Omfattning
  ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:560) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:343, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SoU34
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1569) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bostadsbidrag som avser tid före 1 januari 1995 och vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikrafttädandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:105, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:473) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas i fråga om bidrag från och med januari månad 1996. I fråga om bostadsbidrag, som avser tid före den 1 januari 1996 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:312, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU14
  Omfattning
  ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:441) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Lagen skall, med det undantag som anges i punkt 2, tillämpas på bidrag som avser tid från och med den 1 januari 1997, då rätten till bidrag på grund av motsvarande äldre bestämmelser upphör. De nya bestämmelserna i 15 a och 17 a §§ skall också tillämpas på bidrag som avser tid från och med den 1 juli 1996 och som beviljas efter ansökningar - dock ej ansökningar som avser endast ändring av bidrag - gjorda efter den 30 juni 1996.
  2. har upphävts genom lag (1997:1134).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:229, Prop. 1995/96:186, Bet. 1995/96:BoU11
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28 §§; rubr. närmast före 22 § sätts närmast före 23 §; nya 1 a, 15 a, 17 a, 21 a, 21 b, 29 a §§, rubr. närmast före 4, 9, 21 a, 21 b §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1035) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:21, Prop. 1995/96:208, Bet. 1996/97:SfU3
  Omfattning
  ny 20 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1349) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Den nya bestämmelsen i 4 § tredje stycket skall dock inte tillämpas i fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet och den upphävda punkten i 4 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som avser tid före utgången av år 1997. Lag (1997:571).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:284) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:330) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:252, Prop. 1996/97:117, Bet. 1996/97:SkU20
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:563) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. De nya bestämmelserna skall dock inte tillämpas i fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 15 a §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:571) om ändring i lagen (1996:1349) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 4 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1349

Lag (1997:1134) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall tilllämpas på bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:78, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:BoU1
  Omfattning
  upph. 2 p övergångsbest. till 1996:441; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:101) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 29 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 27, 29, 30 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:1621) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket 6 skall dock inte tillämpas i fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:60, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1762) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:246) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 1999 i fråga om 28 § och i övrigt den 1 januari 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på bidrag som lämnats från och med den 1 januari 1997.
 2. Begäran om omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och som gäller återkravsbeslut för bostadsbidrag för år 1997 skall ha kommit in till försäkringskassan inom fyra månader från den dag då sökanden fick del av beslutet.
 3. Återkravsärenden enligt punkterna 3 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:737) om bostadsbidrag som pågår vid ikraftträdandet skall avbrytas.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:186, Prop. 1998/99:77, Bet. 1998/99:BoU9
Omfattning
upph. 3, 6 p överg.best; ändr. 28 §
Ikraftträder
1999-05-15

Lag (1999:820) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om bostadsbidrag för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 1, 18 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1278) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 4, 7 §§; nya 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1362) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid dödsfall som inträffar före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:72, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:BoU1
Omfattning
ändr. 21, 21 a, 22 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:765) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:10, Prop. 2000/01:140, Bet. 2001/02:SfU3
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:1112) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:66, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:BoU1
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:311) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:1075) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:78) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003 och tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med den 1 januari 2001.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:106, Prop. 2002/03:33, Bet. 2002/03:BoU6
Omfattning
ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2003:384) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2002/03:211, Prop. 2002/03:80, Bet. 2002/03:LU19
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1068) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på bostadsbidrag som betalats ut från och med kalenderåret 2002.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:72, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:BoU1
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:477) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid för år 2003 och därefter.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:239, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:BoU12
Omfattning
ändr. 5 §; ny 5 b §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:828) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 9, 18, 19, 20, 20 a, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29 a, 30 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:465) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1, 3, 12, 14 och 15 §§ den 1 november 2005 och i övrigt den 1 januari 2006.
 2. Bestämmelserna i 1, 3, 12, 14 och 15 §§ skall tillämpas på bostadsbidrag som avser tid efter utgången av år 2005.
 3. Äldre bestämmelser i 29 a § skall fortfarande gälla, om den sökande före utgången av år 2005 hos Skatteverket har begärt omprövning av ett taxeringsbeslut eller om fråga rörande hans eller hennes taxering före samma tidpunkt har överklagats till länsrätt. Frågan om nytt slutligt bostadsbidrag får dock i sådana fall endast tas upp till prövning till och med utgången av det sjunde året efter taxeringsåret.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:281, Prop. 2004/05:112, Bet. 2004/05:BoU9
Omfattning
ändr. 1, 3, 12, 14, 15, 29 a §§
Ikraftträder
2005-11-01

Lag (2005:615) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:309, Prop. 2004/05:111, Bet. 2004/05:UbU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1468) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:17, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1524) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas första gången i fråga om 2008 års taxering. Lagen tillämpas dock även i det fall den skattskyldige vid 2007 års taxering har gjort avdrag för uppskovsbelopp med stöd av punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:71, Prop. 2006/07:19, Bet. 2006/07:SkU7
Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:204) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna i 28 § tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 22, 28 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1008) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid efter utgången av år 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 21 a, 29 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1400) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid från och med den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:309) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:200, Prop. 2007/08:91, Bet. 2007/08:SfU9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:259) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:208
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-05-01

Lag (2009:1055) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:17, Prop. 2008/09:203, Bet. 2009/10:SfU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1487) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid bestämmande av slutligt bostadsbidrag för kalenderåret 2008.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:125, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:SfU1
Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.

Lag (2010:200) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-12-01