JO dnr 4998-2003

Anmälan mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående dröjsmål med att överlämna ett överklagande till överinstansen m.m.

I en anmälan, som kom in till JO den 11 december 2003, framförde AA klagomål mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Han uppgav att han den 16 september 2003 hade överklagat ett beslut av länsstyrelsen till Statens jordbruksverk men länsstyrelsen hade vid tiden för anmälan till JO ännu inte överlämnat skrivelsen med överklagande till överinstansen för prövning.

Efter remiss yttrade länsstyrelsen följande.

Utredning

Den 29 augusti 2003 beslutar Länsstyrelsen att avslå AA:s ansökan om projektstöd för anläggande av våtmark och småvatten. I beslutet framgår att det inte går att överklaga enligt 1 kap. 23 § förordningen om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Sökanden skickar den 18 september 2003 en skrivelse till Länsstyrelsen där han konstaterar att beslutet inte går att överklaga men ber om en omgående omprövning av ärendet och att skrivelsen även utgör ett överklagande.

Den 23 december 2003 avvisar Länsstyrelsen överklagandet, och finner inte anledning till omprövning av beslutet. Beslutet skickas till Jordbruksverket för kännedom.

Yttrande

Det aktuella ärendet gäller en ansökan om projektstöd för att anlägga en våtmark. Bestämmelser för stödet anges i förordning (SFS 2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2000:151) om stöd för anpassning och utveckling av landsbygden. I förordningens 1 kap. 23 § framgår att beslut som gäller stöd enligt 8 och 9 kap. inte får överklagas.

När det gäller Länsstyrelsens handläggning av begäran om omprövning och överklagande har den tagit för lång tid. Beslutet att avvisa överklagandet skulle ha skett skyndsamt och handläggningen av yrkandet om omprövning av beslutet skulle ha prioriterats så att handläggningstiden hade blivit väsentligt mycket kortare. Med anledning av det inträffade kommer en utbildning av förvaltningslagens krav på handläggning av överklaganden och begäran om omprövning av beslut att genomföras. I anslutning till denna kommer vi också att se över våra handläggningsrutiner.

AA kommenterade remissvaret.

Enligt 23 § förvaltningslagen (1986:223) skall en skrivelse med överklagande ges in till den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet. När skrivelsen kommit in bör myndigheten först överväga om beslutet skall omprövas enligt 27 § förvaltningslagen . Enligt denna bestämmelse skall en myndigheten som finner att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Denna prövning får inte medföra att ärendets handläggning onödigt fördröjs.

Om beslutet inte ändras på det sätt klaganden begär skall myndigheten pröva om skrivelsen med överklagande har kommit in i rätt tid, 24 § förvaltningslagen . Har den kommit in för sent skall överklagandet enligt huvudregeln avvisas. Om skrivelsen inte avvisas skall den, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, överlämnas till överinstansen, 25 § förvaltningslagen . Det allmänna skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen gör sig gällande även här. JO har i tidigare beslut uttalat att som huvudregel gäller att överlämnandet bör ske inom en vecka från det att överklagandet kommit in till beslutsmyndigheten.

I normalfallet inskränker sig således beslutsmyndighetens handläggning till en kontroll av att skrivelsen med överklagande har kommit in i rätt tid och att inga uppenbara felaktigheter förekommer i det överklagade beslutet. Därefter återstår bara att överlämna överklagandeskrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning, t.ex. att det är fråga om ett beslut som kan överklagas, prövas av den högre instansen och alltså inte av beslutsmyndigheten.

AA uppgav i sin skrivelse den 16 september 2003 att skrivelsen utgjorde ett överklagande av länsstyrelsens beslut. Den 23 december 2003 avvisade länsstyrelsen överklagandet. Som framgår av det jag nyss nämnt var det fel av länsstyrelsen att avvisa överklagandet. Frågan om beslutet var överklagbart eller inte skulle ha överlämnats till överinstansens för prövning. Överlämnandet borde ha skett inom en vecka.

AA:s skrivelse innehöll också en begäran om att länsstyrelsen omgående skulle ompröva ärendet. Den omprövning som här åsyftas är en omprövning som ligger vid sidan av bestämmelsen i 27 § förvaltningslagen och som grundar sig på principer som utvecklats i praxis. Normalt bör beslutsmyndigheten vara försiktig med att inkräkta på överklagandemyndighetens handläggning av ärendet. I AA:s ärende var omständigheterna emellertid speciella och jag har därför inga synpunkter på länsstyrelsens handläggning av omprövningsärendet.

Med den kritik som ligger i det sagda avslutar jag ärendet.