JO dnr 5008-2015

plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutet i korthet: Ett ärende om rivning av förråd samt nybyggnad av fritidshus kom in till nämnden den 19 februari 2014. Huvudregeln i lagen är att nämnden ska besluta i ärenden om bygglov inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kom in till nämnden. Nämnden avslutade ärendet med ett beslut först drygt ett år och elva månader efter det att ärendet kom in. Under större delen av denna handläggningstid vidtog nämnden inga åtgärder. Nämnden får allvarlig kritik av JO för den passiva och långsamma handläggningen. I JO:s beslut påpekas också att det är förvånande att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot sökanden.

JO har i två andra ärenden idag utdelat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. I JO:s beslut uttalas att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. JO avslutar ärendet med en förhoppning att hans beslut i de tre ärendena bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

AA framförde den 7 september 2015 klagomål mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för bl.a. långsam handläggning av ett bygglovsärende på fastigheten B 1:27. Enligt hans anmälan hade en ansökan om lov lämnats in till nämnden den 17 februari 2014, men han hade ännu inte fått något beslut i ärendet.

JO tog del av ett dagboksblad i nämndens ärende med dnr BN 2014:102. Av detta framgick följande: Ett ärende om rivning av förråd samt nybyggnad av fritidshus på fastigheten B 1:27 registrerades hos nämnden den 19 februari 2014. Den 21 maj 2014 gjorde nämnden ett utskick till grannar och skickade remisser till miljö/avlopp respektive mark/exploatering. Den 28 maj 2014 inkom ett remissvar från mark/exploatering och den 3 juni 2014 inkom ett yttrande från en granne. Därefter fanns inga ytterligare händelser registrerade.

Vid ett sammanträde den 15 mars 2016 beslutade nämndens arbetsutskott att godkänna ett tjänsteutlåtande, skrivet den 9 mars 2016 av plan- och byggchefen BB, som svar på förfrågan från JO. I tjänsteutlåtandet angavs att ärendet med dnr BN 2014:102 avskrevs den 25 januari 2016 efter telefonkontakt med sökanden.

AA kommenterade nämndens yttrande.

I plan- och bygglagen (2010:900) , PBL, finns uttryckliga tidsfrister för handläggningen av ärenden om lov. Av 9 kap. 27 § PBL framgår att byggnadsnämnden ska handlägga sådana ärenden skyndsamt och meddela sitt beslut om lov inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tiden har gått ut.

Om en ansökan är ofullständig får nämnden enligt 9 kap. 22 § PBL förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. När denna tid har gått ut ska nämnden ta ställning till om ytterligare handläggningsåtgärder är nödvändiga, om ansökan ska avvisas eller om ärendet kan avgöras i befintligt skick. Att en ansökan inte kan beviljas är inte skäl för att låta bli att meddela ett beslut. Är ärendet komplett, dvs. i sådant skick att en prövning i sak kan göras, har sökanden rätt till ett beslut.

När ett ärende inletts hos en myndighet ankommer det på myndigheten att driva fram ärendet till ett avgörande. Det är inte godtagbart att myndigheten lägger ansvaret för ärendets fortsatta handläggning på den enskilde. Det är också viktigt för respekten för myndigheterna att de ärenden som sätts igång verkligen följs upp. Det är i detta fall byggnadsnämnden som har det ansvaret.

Nämndens redogörelse för handläggningen av ärendet är ytterst kortfattad. Det har dock inte framkommit något som tyder på att ansökan om bygg- och rivningslov inte var fullständig när ärendet inleddes. Enligt 9 kap. 27 § PBL hade nämnden därmed tio veckor på sig att handlägga ansökan från det att den kom in, med möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. Ärendet avslutades emellertid med ett beslut först drygt ett år och elva månader senare. Under större delen av denna handläggningstid verkar inga åtgärder ha vidtagits i ärendet från nämndens sida. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för den passiva och långsamma handläggningen. Jag är dessutom förvånad över att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på AA:s JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot honom.

Vad AA i övrigt har framfört ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.