JO dnr 5011-2015

plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutet i korthet: En ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 30 maj 2014. Huvudregeln i lagen är att nämnden ska besluta i ärenden om bygglov inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till nämnden. Nämnden har anmälts till JO för att den inte fattat något beslut och när JO kontrollerade saken den 19 oktober 2016 hade nämnden fortfarande – efter drygt två år och fyra månader – inte gjort någonting i ärendet. Nämnden får allvarlig kritik av JO för den långsamma och passiva handläggningen. I JO:s beslut påpekas det också att det är förvånande att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot sökanden.

JO har i två andra ärenden idag utdelat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. I JO:s beslut uttalas att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. JO avslutar ärendet med en förhoppning att hans beslut i de tre ärendena bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

AA framförde den 7 september 2015 klagomål mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för bl.a. långsam handläggning av ett bygglovsärende på fastigheten E 1:389. Enligt hans anmälan hade en ansökan om bygglov lämnats in till nämnden den 27 maj 2014, men han hade ännu inte fått något beslut i ärendet.

JO tog del av ett dagboksblad i nämndens ärende med dnr BN 2014:277. Av detta framgick att en ansökan om bygglov på fastigheten E 1:389 hade registrerats hos nämnden den 30 maj 2014. Några ytterligare händelser fanns inte registrerade.

JO uppmanade därefter Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun att lämna upplysningar om handläggningen och handläggningstiden för ärendet. Nämnden skulle dessutom redovisa sin bedömning av det som kommit fram.

AA kommenterade nämndens yttrande och framförde ytterligare klagomål mot nämnden.

Av ett dagboksblad för ärendet från den 19 oktober 2016 framgick det att nämnden fortfarande inte hade gjort någonting i ärendet.

I plan- och bygglagen (2010:900) , PBL, finns uttryckliga tidsfrister för handläggningen av ärenden om lov. Av 9 kap. 27 § PBL framgår att byggnadsnämnden ska handlägga sådana ärenden skyndsamt och meddela sitt beslut om lov inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tiden har gått ut.

Om en ansökan är ofullständig får nämnden enligt 9 kap. 22 § PBL förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. När denna tid har gått ut ska nämnden ta ställning till om ytterligare handläggningsåtgärder är nödvändiga, om ansökan ska avvisas eller om ärendet kan avgöras i befintligt skick. Att en ansökan inte kan beviljas är inte skäl för att låta bli att meddela ett beslut. Är ärendet komplett, dvs. i sådant skick att en prövning i sak kan göras, har sökanden rätt till ett beslut.

När ett ärende inletts hos en myndighet ankommer det på myndigheten att driva fram ärendet till ett avgörande. Det är inte godtagbart att myndigheten lägger ansvaret för ärendets fortsatta handläggning på den enskilde. Det är också viktigt för respekten för myndigheterna att de ärenden som sätts igång verkligen följs upp. Det är i detta fall byggnadsnämnden som har det ansvaret.

Nämndens redogörelse för handläggningen av ärendet är ytterst kortfattad. Av ärendets dagboksblad framgår dock att ärendet ännu inte är avslutat. Handläggningstiden är nu över två år och fyra månader och under denna tid verkar nämnden inte ha gjort någonting i ärendet. Detta är helt oacceptabelt. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för den långsamma och passiva handläggningen och jag förutsätter att nämnden snarast avslutar ärendet med ett beslut. Jag är dessutom förvånad över att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på AA:s JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot honom.

Vad AA i övrigt har framfört ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.