JO dnr 5165-2008

Anmälan mot Södertörns tingsrätt med anledning av att ljudupptagning vid en huvudförhandling i ett brottmål inte fungerade

AA framförde i en anmälan klagomål mot Södertörns tingsrätt och uppgav att ljudupptagningarna av förhör vid en huvudförhandling i ett brottmål (B 187-08) inte fungerade. Han uppgav även att det under förhören framkom uppgifter som inte finns återgivna i domen.

Handlingar infordrades och granskades. Muntliga upplysningar inhämtades från bl.a. f.d. rådmannen BB och tingsnotarien CC. Från tingsrätten har upplysts att man nu kontrollerat ljudupptagningarna och kan konstatera att inte någon av inspelningarna under den första förhandlingsdagen fungerat och att samtliga inspelningar under den andra fungerat.

CC uppgav huvudsakligen följande. Vid tiden för de två huvudförhandlingsdagarna i målet genomfördes uppdateringar i det datoriserade registret för målhantering, kallat Vera, vilket innebar att hela tingsrätten hade problem med ljudinspelningarna. I vissa salar fanns ett alternativt system, ”i-sound”, vilket kunde tas i bruk om Vera inte fungerade. I den aktuella salen fanns dock inte ”isound” installerat. Någon annan alternativ inspelningsutrustning, t.ex. en bärbar bandspelare, fanns inte vid tingsrätten. Efter händelsen installerades, som han uppfattat det, ”i-sound” i alla salar för att inspelning skulle kunna ske även om Vera var ur funktion.

BB uppgav bl.a. följande. Han kände vid huvudförhandlingens början till att det skulle bli problem med den digitala ljudinspelningsutrustningen. Han upplyste parterna om detta och de hade inte någon invändning mot att förhandlingen hölls. Försök gjordes att spela in förhören med hjälp av den digitala utrustningen. Som han minns det genomfördes kontroller löpande redan under den första förhandlingsdagen, varvid det framkom att inspelningsutrustningen inte fungerade. Parterna upplystes även om detta och accepterade att förhandlingen fortsatte.

Han tänkte inte på möjligheten att dokumentera berättelserna genom att skriva ned dem och ge parterna och den som hörts möjlighet att kontrollera det som skrivits. I efterhand anser han att så borde ha skett. Det rådde viss tidsbrist under

Vid den andra förhandlingsdagen genomfördes, som han minns det, kontroller av inspelningsutrustningen, varvid det framkom att inspelningsutrustningen då åter fungerade.

Av utredningen har framkommit att rätten, under den första förhandlingsdagen, känt till att den digitala inspelningsutrustningen inte fungerade och att förhandlingen, sedan parterna underrättats härom och de inte anfört hinder mot huvudförhandling, ändå genomfördes.

Enligt 6 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken (RB) (i dess lydelse före den 1 november 2008) ska berättelser vid bl.a. tingsrätten som avges i bevissyfte tas upp genom ljudinspelning eller, i den omfattning berättelserna kan antas vara av betydelse i målet, skrivas ned. Om en berättelse dokumenteras genom att skrivas ned ska, enligt andra stycket, vissa bestämmelser om kontroller av berättelsen iakttas. Parterna och den som hörts ska genast få tillfälle att kontrollera det som skrivits. Vidare ska den som lämnat berättelsen tillfrågas om han eller hon har något att invända mot innehållet. En invändning som inte leder till någon ändring ska antecknas. Därefter får det som skrivits inte ändras.

Regleringen medger inte att rätten helt underlåter att dokumentera berättelsen eller att en berättelse dokumenteras skriftligen utan att föreskrivna kontroller vidtas. Om inspelningsutrusningen av någon anledning inte fungerar återstår alternativet att dokumentera berättelserna skriftligen. Därvid ska de i 6 kap. 6 § RB föreskrivna kontrollerna av berättelserna vidtas.

BB har uppgett att han inte tänkte på möjligheten att dokumentera berättelserna på beskrivet sätt och att han i efterhand anser att så borde ha skett. Ansvaret för att, i den uppkomna situationen, se till att berättelserna dokumenterades på erforderligt sätt har ytterst åvilat honom och han kan därför inte undgå kritik för den bristande dokumentationen av berättelserna.

Ärendet avslutas.