JO dnr 5296-2009

Anmälan mot Skatteverket för felaktig ändring av en folkbokföringsadress

I en anmälan till JO framförde Niklas S. klagomål mot Skatteverket. Han anförde i huvudsak följande.

Utan sin vetskap blev han folkbokförd på sin fars adress, trots att han är myndig och inte hade begärt ändring av sin folkbokföringsadress. Han fick kännedom om adressändringen först när han vid kontakt med Försäkringskassan blev informerad om att myndigheten hade skickat brev till honom på den nya adressen. Han vet inte vilken skada han kan ha drabbats av på grund av Skatteverkets handlande.

JO hämtade in handlingar och muntliga upplysningar från Skatteverket. Skatteverket anmodades därefter att yttra sig över vad som anförts i anmälan.

I ett yttrande den 8 februari 2010 anförde Skatteverket bl.a. följande (bilagorna är utelämnade).

Ärendet

Niklas S. far Ingvar S. har utan Niklas S. vetskap lämnat in en flyttanmälan till Skatteverket. Flyttanmälan innehöll bland annat en anmälan om ny adress för Niklas S. Skatteverket har folkbokfört Niklas S. på den nya adressen. Niklas S. är myndig och han har inte begärt någon ändring av sin adress.

Utredning

Av utredningen i ärendet framgår i huvudsak följande.

Niklas S. har sedan den 28 april 1998 varit folkbokförd tillsammans med sin far Ingvar S. på adress Sulkyvägen 19 i Bålsta. Den 10 juni 2009 anmälde Niklas S. flyttning från den gemensamma adressen till en ny adress, c/o Ullberg, Krokvreten 2 i Bålsta. Samma dag folkbokfördes han på den nya adressen.

Den 3 augusti 2009 anmälde Ingvar S. flyttning genom en anmälan till Svensk Adressändring AB. Han anmälde flyttning för sig själv till den nya adressen Köpmangården 5 i Bålsta, med inflyttning den 10 augusti 2009. Några dagar efter det att Ingvar S. hade anmält flyttningen fick han hem ett underlag som bekräftade att han hade anmält flyttning för sig själv. Enligt kopia av flyttanmälan framgår att

Handläggning

Sedan den 29 januari 2007 sker en maskinell ärendehantering av flyttningsärenden som antingen kommer in genom scanning/tolkning eller via e-tjänst. Hanteringen sker i applikationen Folke. Med hjälp av maskinella kontroller kan flyttningsbeslut fattas genom automatiserad databehandling i folkbokföringsdatabasen. Om den maskinella hanteringen avbryts som en konsekvens av någon verksamhetsregel, s.k. träff, tar en handläggare över arbetsuppgiften. Ärendet fördelas då till någon av de tio flyttningssektionerna i landet. – – –

Den aktuella flyttanmälan passerade de inbyggda kontrollstegen utan att falla ur för manuell handläggning.

Bedömning

Enligt 23 § folkbokföringslagen (1991:481) ska en flyttanmälan vara skriftlig.

Då det inte finns något krav på att flyttanmälan ska vara undertecknad har Skatteverket utformat sina regler utifrån praxis att den som undertecknar anmälan normalt kan antas ha den eller de andras uppdrag att anmäla flyttning. Enligt allmänna principer är det även tillåtet att använda sig av ombud.

Enligt Skatteverkets handbok avseende folkbokföring gäller följande.

Om exempelvis endast en av två makar eller sambor gjort en flyttanmälan som avser bådas gemensamma flyttning från en bostad till en annan kan det normalt antas att den anmälande har den andres uppdrag att anmäla flyttningen. Motsvarande bör gälla även medflyttande barn även om barnet fyllt 18 år. Även en anmälan om flyttning som görs av ett vuxet barn för en gammal förälder bör normalt kunna godtas om inte omständigheterna i det enskilda fallet ger anledning till närmare kontroll.

Skatteverkets inställning är att en förälder normalt sett även har ett myndigt barns uppdrag att för barnets räkning lämna in en flyttanmälan samt att flyttanmälan i princip är riktig om den som lämnar anmälan själv omfattas av flytten.

I detta fall har Ingvar S. inte haft sonens uppdrag att anmäla flyttning och Niklas S. har felaktigt folkbokförts på en ny adress. Ingvar S. behörighet att göra en flyttanmälan avseende Niklas S. har inte heller kontrollerats särskilt eftersom den inte träffades av någon kontrollpunkt. Det inträffande torde vara mycket sällsynt. Skatteverket beklagar att Niklas S. har folkbokförts på en felaktig adress.

Niklas S. kommenterade Skatteverkets yttrande.

Det är inte godtagbart att en person, som inte ens bor på samma adress som den som gör flyttanmälan, utan vetskap kan få sin folkbokföringsadress ändrad på sätt som nu skett. Även om den i ärendet uppkomna situationen torde vara ovanlig kan Skatteverket inte undgå kritik för det inträffade.