JO dnr 5440-2008

Kritik mot Svea hovrätt med anledning av brister i samband med expediering av ett beslut

AA framförde i en anmälan kritik mot bl.a. Svea hovrätt och anförde bl.a. att hovrätten hade expedierat ett beslut att inte meddela prövningstillstånd till fel adress.

Handlingar i Södertörns tingsrätts mål B 14377-07 och hovrättens mål B 2288-08 infordrades och granskades. Vidare inhämtades muntliga upplysningar från domstolssekreteraren BB och hovrättsrådet CC.

I huvudsak följande framkom. Den 19 mars 2008 inkom ett överklagande från AA av domen i det tidigare nämnda målet vid Södertörns tingsrätt till hovrätten. I överklagandet angav AA dels en ny adress, dels två telefonnummer. Den 9 juni beslutade hovrätten att inte meddela prövningstillstånd. I beslutet, som expedierades samma dag, antecknades den nya adressen. Den 13 juni kom kuvertet med beslutet i retur till hovrätten med anteckning att adressaten hade avflyttat och eftersändning saknades. Vilken adress som hade antecknats på kuvertet har inte kunnat utredas eftersom kuvertet inte sparades. Såvitt framgått gjordes därefter inte något ytterligare försök att expediera beslutet till AA förrän den 1 september då han själv kontaktade hovrätten med anledning av att han hade fått ett inbetalningskort från Rikspolisstyrelsen.

Enligt 2 § förordningen ( 2003:234 ) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. ska en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en allmän domstol skickas till parterna samma dag som avgörandet har meddelats. Tidsfristen för överklagande av domar och slutliga beslut börjar löpa samma dag som domen eller beslutet meddelas. Det är bl.a. därför av stor vikt att ovan nämnda expeditionsbestämmelse efterlevs och att domstolarna vinnlägger sig om att se till att parterna får del av domar och beslut.

Som ovan angetts expedierades hovrättens beslut till AA samma dag som beslutet meddelades, dvs. i enlighet med ovan nämnda förordning. Det har inte kunnat klarläggas till vilken adress beslutet skickades, men i och med att kuvertet kom i retur från posten får det anses osannolikt att det sändes till AA:s nya adress, dit det givetvis borde ha skickats. När kuvertet kom i retur borde hovrätten självfallet

Jag vill dock avslutningsvis nämna följande. Att handlingar som domstolar skickar till parter kommer i retur är inte ovanligt. När så sker bör domstolen enligt min uppfattning – åtminstone fram till dess att viss tid förflutit från det att handlingen skickats till en ny adress – antingen spara kuvertet i akten eller i akten anteckna vilken adress som angetts på det.

Vad AA i övrigt har anfört ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan sagda.