Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

(Tillhandahållande)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-05-22
Ändring införd
SFS 2003:234 i lydelse enligt SFS 2020:930
Ikraft
2003-07-01
Upphäver
Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns bestämmelser för domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter som avser

 • tiden för tillhandahållande av handlingar (2-8 §§),
 • hur handlingar tillhandahålls (9-12 §§),
 • upplysningar till enskilda (13 §), och
 • betalningar (14 §).

[S2]Om en annan författning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Tiden för tillhandahållande av handlingar

2 §  En dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en allmän domstol skall skickas till parterna samma dag som avgörandet har meddelats. Om avgörandet har avkunnats, skall det i stället skickas senast en vecka efter dagen för avkunnandet.

3 §  När en hovrätt i ett tvistemål eller ett brottmål har avkunnat en dom eller ett beslut vid ett sammanträde på någon annan ort än den där hovrätten har sitt säte, skall avgörandet skickas senast en vecka efter den dag då sammanträdet avslutades.

4 §  I ett mål eller ärende vid en annan domstol än allmän domstol skall en dom eller ett beslut skickas till parterna

 • när avgörandet har avkunnats: senast en vecka efter dagen för avkunnandet,
 • när det har getts till känna att avgörandet skall meddelas en viss dag: samma dag som det meddelas,
 • i andra fall: senast en vecka efter dagen för avgörandet.

4 a §  I ett ärende i en arrendenämnd eller hyresnämnd ska ett beslut som ska tillställas en part skickas till parten samma dag som beslutet har meddelats. Om beslutet har avkunnats, ska det i stället skickas senast en vecka efter dagen för avkunnandet. Förordning (2020:930).

5 §  Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas för en part tillhandahållas senast två veckor efter den inskrivningsdag då ärendet behandlades.

[S2]Om ett beslut har gått sökanden eller någon annan som har hörts i ärendet emot, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta denne om beslutet. Förordning (2006:159).

6 §  Hos registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009) skall handlingar som utfärdas i ett registerärende och utdrag ur fartygsregistret tillhandahållas genast efter det att samtliga ärenden som skall tas upp samma dag har blivit slutligt behandlade på automatiserad väg eller införda på ett tillfälligt upprättat registerupplägg.

[S2]Om någon begär det och om det finns särskilda skäl för det, får handlingarna tillhandahållas samma dag som ärendet handlagts eller registerutdraget beställts.

7 §  Hos en annan myndighet än en domstol skall ett beslut tillhandahållas

 • i de fall myndigheten har gett till känna genom anslag att det skall ske en viss dag: den dag som anges i anslaget,
 • i de fall beslutet har avkunnats: senast en vecka efter dagen för avkunnandet,
 • i andra fall: så snart som möjligt.

[S2]Ett beslut med anledning av en växel- eller checkprotest bör tillhandahållas senast dagen efter den då protesten gjordes.

8 §  Om en handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas inom den tid som anges i 3, 4, 5, 6 eller 7 §, ska det i stället ske så snart som möjligt. I ett sådant fall ska mottagaren, om det behövs, underrättas om när handlingen kommer att tillhandahållas. Förordning (2020:930).

Hur handlingar tillhandahålls

9 §  En handling som skall tillhandahållas bör skickas med post, om inte något annat har begärts. Om mottagaren skall betala en avgift för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott, om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt.

10 §  Om det är lämpligt får en handling skickas med telefax eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i elektronisk form.

 • NJA 2018 s. 487:Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

11 §  Om en handling inte skickas med post, telefax eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahålls i elektronisk form, bör mottagaren underrättas om var handlingen kan hämtas. Myndigheten bör i förekommande fall samtidigt upplysa om den avgift för handlingen som skall betalas och om de andra villkor som gäller för att handlingen skall tillhandahållas.

12 §  Om en myndighet enligt en bestämmelse i en författning skall föra ett register eller en databas, gäller andra stycket när myndigheten lämnar upplysningar ur registret eller databasen. Bestämmelserna i andra stycket innebär dock ingen inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

[S2]Om någon begär upplysningar om ett förhållande som, enligt en författning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer, skall tas upp i ett avgiftsbelagt bevis eller utdrag ur ett register eller en databas, skall myndigheten, om den lämnar upplysningarna skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller utdrag.

Upplysningar till enskilda

13 §  I 6 och 7 §§förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om service och tillgänglighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning ska domstolar även i den del av sin verksamhet som inte omfattas av förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten.

[S2]I 4 kap. 2 § och 6 kap.4, 6 och 7 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om upplysningar som myndigheter ska lämna till enskilda. Förordning (2018:1000).

 • NJA 2014 s. 423:En offentlig försvarare har överklagat en dom utan att framställa anspråk om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Det har ansetts inte föreligga tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk innan frågan om prövningstillstånd avgörs.

Betalningar

14 §  När en myndighet skall göra en betalning bör det ske genom insättning på ett bankkonto som har anvisats av mottagaren eller med utbetalningskort, om inte något annat har begärts.

[S2]Myndigheten skall underrätta mottagaren om betalningen.

Ändringar

Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:159) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2018:1000) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:930) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Omfattning
ändr. 8 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2021-01-01