JO dnr 5515-2013

Anmälan till JO

AA har i en anmälan framfört klagomål mot barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun för brister i handläggningen av ett LVU-ärende för tiden från den 25 februari 2013 och framåt. Klagomålen avser bl.a. att förvaltningen, i strid med genomförd utredning, och i syfte att påverka utgången i vårdnadsprocessen beslutat om LVU i hemmet genom växelvis boende hos vardera vårdnadshavaren.

JO har inhämtat muntliga upplysningar från Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt 11 § lagen ( 1990:52 ) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ankommer det på socialnämnden att bestämma hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård enligt lagen ska dock alltid inledas utanför den unges hem. Utformningen av vården får avgöras i varje enskilt fall, men det föreligger enligt min mening inte något formellt hinder mot att nämnden, som i det nu aktuella fallet, förordnar att vården ska genomföras på så sätt att den unge ska vistas växelvis hos vårdnadshavarna.

Vad som i övrigt har anförts i anmälan föranleder inget uttalande från min sida och ger mig inte anledning att fortsätta utredningen.

Ärendet avslutas.