JO dnr 5649-2006

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bl.a. långsam handläggning av en förundersökning

AA framförde i en anmälan, som kom in till JO den 1 december 2006, klagomål mot Polismyndigheten i Stockholms län beträffande handläggningen av en förundersökning gällande misshandel. Av anmälan framgick bl.a. följande.

Den 11 september 2005 anmälde han att han blivit misshandlad. I samband med att han gjorde anmälan namngav han såväl förövaren som flera vittnen till händelsen. Den kopia av anmälan som han fick innehöll dock inte all information som han lämnat vid polisförhör. Efter hans anmälan hände ingenting under ett år. Därefter fick han i november 2006 besked om att förundersökningen lagts ned.

Polismyndighetens handlingar i ärendet K224590-05 infordrades och granskades. Av utredningen framgick i huvudsak följande.

Den 10 september 2005 gjorde AA en polisanmälan om misshandel. Vid förhör den 10 och 11 september lämnade han uppgifter om namn på såväl förövaren som ett par vittnen. Ett av dessa namngivna vittnen hördes av polisen den 12 september 2005. Därefter vidtogs inga utredningsåtgärder förrän polisen höll ett kompletterande förhör med AA den 11 oktober 2006. Ytterligare ett av de namngivna vittnena hördes den 23 oktober och den 26 oktober 2006 lades förundersökningen ned p.g.a. att förutsättningar att nå utredningsresultat inte bedömdes föreligga.

Ärendet remitterades till polismyndigheten för upplysningar och yttrande över handläggningen av ärendet.

Polismyndigheten (biträdande länspolismästaren BB) kom in med ett remissvar till vilket hade fogats upplysningar från Roslagens polismästardistrikt (här utelämnade).

Anmälan m.m.

Enligt AA speglar inte anmälan vad han uppgett i förhöret som hölls med honom i anslutning till anmälningstillfället och han menar vidare att hans uppgifter om tre vittnen och namnet på gärningsmannen inte uppmärksammats av polisen. Av handlingarna i ärendet framgår att det i anmälan antecknats ett namn på ”utpekad person” och i förhöret finns namnen på de två festarrangörerna upptagna. I ett kompletterande förhör med AA dagen därpå uppger han namnet på ett vittne. Polismyndigheten kan mot bakgrund av det anförda konstatera att uppgifter om utpekad person och andra berörda personer antecknats i anmälan och förhör.

Rättsintyg

Mot bakgrund av den förklaring som polismästardistriktet lämnat anser polismyndigheten att det funnits skäl att avvakta med inhämtandet av rättsintyg. Däremot kan ifrågasättas om inte läkarjournalen borde ha inhämtats, vilket målsäganden medgivit, då en dokumentation över skador får anses vara av betydelse för utredningens bedrivande.

Handläggningstiden m.m.

Som tidigare framgått vidtogs inga aktiva utredningsåtgärder i ärendet mellan den 13 september 2005 och den 11 oktober 2006, alltså under drygt ett års tid. Mot bakgrund av de uppgifter som förelåg i utredningen i september 2005, anser polismyndigheten detta otillfredsställande.

Avslutningsvis får polismyndigheten anföra följande. Vid en samlad bedömning av ärendets handläggning, kan polismyndigheten i och för sig instämma i polismästardistriktets bedömning att relevanta utredningsåtgärder vidtagits. Med beaktande av de uppgifter som framkommit i utredningen kan polismyndigheten emellertid inte undgå att sätta ifråga om vidtagna åtgärder i syfte att uppnå utredningsresultat i nu aktuellt fall varit tillfyllest. Polismyndigheten har därför tagit upp frågan med polismästardistriktet som meddelat att förundersökningen kommer att återupptas.

En förundersökning skall bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger. Finns det inte längre skäl att fullfölja en förundersökning skall den läggas ned ( 23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken ).

I det aktuella ärendet vidtogs mellan den 13 september 2005 och den 11 oktober 2006 inga aktiva utredningsåtgärder. Detta trots att både AA och vittnet vid förhör i september 2005 namngav andra personer som skulle kunna bidra med information om händelsen. Det hade därför varit tämligen enkelt att kalla ytterligare personer till förhör redan under hösten 2005. Så skedde nu först i oktober 2006 då ett förhör med annan hölls. Det förhållandet att det inte vidtogs några åtgärder under drygt ett års tid är naturligtvis inte acceptabelt, särskilt med tanke på att våldsbrott skall prioriteras.

Av utredningen framgår vidare att förundersökningen lades ned i oktober 2006 med motiveringen att förutsättningar att nå utredningsresultat inte bedömdes föreligga. Polismyndigheten har emellertid ifrågasatt om det vidtogs tillräckliga utredningsåtgärder innan nedläggningsbeslutet fattades. Jag kan instämma i denna bedömning och noterar också att polismyndigheten meddelat att förundersökningen kommer att återupptas.

Vad AA i övrigt anfört föranleder inte någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.