JO dnr 5761-2007

Kritik mot Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av ett tvistemål

I en anmälan till JO ifrågasatte AA bl.a. att hon, som ombud i ett vid Stockholms och Solna tingsrätter handlagt tvistemål, inte fick upplysning om att målet överflyttades från Stockholms till Solna tingsrätt och inte heller fick del av Solna tingsrätts avgörande av målet.

Handlingar infordrades och granskades. Av handlingarna framgick bl.a. följande. I ett mål angående fordran, som i februari 2007 överlämnades från Kronofogdemyndigheten till Stockholms tingsrätt, inkom AA med fullmakt och anmälde sig som ombud för svaranden. Kort efter att hennes fullmakt inkommit flyttades målet från Stockholms till Solna tingsrätt och den 4 april sände Solna tingsrätt ett meddelande om detta till parterna. Meddelandet sändes till kärandens ombud och till svaranden personligen, men inte till AA. Under handläggningen vid Solna tingsrätt gav AA in ytterligare en fullmakt att företräda svaranden i målet. Hon registrerades dock inte som ombud i tingsrättens målhanteringssystem. Tingsrättens förelägganden till svaranden skickades till denne personligen. Målet avgjordes genom slutligt beslut, som expedierades till kärandeombudet och till svaranden, men inte till AA.

Rådmannen BB, som handlade målet vid Solna tingsrätt, uppgav att det var ett misstag att AA inte behandlades som ombud i målet.

Enligt 12 kap. 1 § rättegångsbalken får parts talan föras genom ombud. Om part utnyttjat denna sin rätt, bör domstols kommunikation med parten ske genom ombudet. Det framgår av 27 § andra stycket förordningen ( 1996:271 ) om mål och ärenden i allmän domstol att en domstol, om en part har ombud, bör sända en dom eller ett beslut till ombudet i stället för till parten själv.

När det gäller handläggningen vid Solna tingsrätt konstaterar jag att tingsrätten inte, trots att AA haft fullmakt att företräda svaranden, tillställde henne meddelande om att målet hade överflyttats, förelägganden eller det slutliga beslutet i målet. Även om detta, som framkommit, berott på ett beklagligt misstag kan tingsrätten inte undgå kritik.

Ärendet avslutas.