JO dnr 5936-2012

Kritik mot förutvarande Socialnämnden, nuvarande Arbetsmarknads- och socialnämnden, i Borlänge kommun för att en omhändertagen flicka inte fått någon skolundervisning under tiden som socialtjänsten sökte efter ett nytt familjehem åt henne.

Beslutet i korthet: AA omhändertogs enligt LVU i mars 2012 och placerades i ett familjehem. I juli 2012 sade familjehemmet upp sitt uppdrag. Socialnämnden bedömde att AA inte skulle delta i skolundervisning under tiden som socialnämnden sökte efter ett nytt familjehem åt henne. Först december 2012 fann socialtjänsten ett nytt lämpligt familjehem åt AA. Förutvarande Socialnämnden i Borlänge kommun kritiseras för att AA inte fått någon ordnad skolundervisning under en hel termin.

I en anmälan till JO framförde BB klagomål mot socialtjänsten i Borlänge kommun. Hon anförde bl.a. följande. Hennes dotter AA omhändertogs enligt lagen ( 1990:52 ) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, i mars 2012 och placerades i ett familjehem. AA började aldrig skolan höstterminen 2012 och hon fick inte heller hemundervisning.

Inledningsvis inhämtades journalanteckningar gällande anmälarens dotter AA.

Efter remiss anförde Arbetsmarknads- och socialnämnden, arbetsutskottet, bl.a. följande när det gällde AA:s skolgång under hösten 2012.

Under juli månad 2012 sade [familjehemmet] upp sitt uppdrag som familjehem till AA. Socialtjänsten började direkt efter beskedet att familjehemmet sagt upp sitt uppdrag att söka nytt familjehem. Bedömning genomfördes av socialtjänsten att nytt lämpligt familjehem borde sökas kring Vagnhärad med omnejd detta på grund av att AA:s syster skulle placeras på Ersta flickhem från 2012-09-10. Vidare kunde då även AA få ta del av den behandling som hennes syster ingick i på Ersta flickhem trots sin ringa ålder samtidigt som hon var placerad i ett familjehem. Under hösten 2012 har socialtjänsten svårt att finna lämpligt familjehem till AA, flera familjehem kontaktas och hembesök genomförs. Under hösten framkommer uppgifter från Ersta flickhem samt gör flickhemmet en bedömning att de anser att AA och hennes syster ej kommer att kunna ingå i samma behandling. Socialtjänsten söker då nytt familjehem inom ett större geografiskt område.

Socialtjänsten finner nytt lämpligt familjehem och AA placerades 2012-12-19 i det nya familjehemmet [---].

AA kommer att börja skolan januari 2013 [---] .

Bedömning:

Socialtjänsten bedömde att AA ej skulle påbörja skolan i Säter under tiden socialtjänsten sökte nytt lämpligt familjehem. Socialtjänsten bedömde att AA:s bästa var att tillsvidare bo kvar i familjehemmet [---] i Säter. Bedömningen görs utifrån att det ej skulle vara AA:s bästa att påbörja skola i Säter, kunna få en trygg skolgång, bygga relation med en ny assistent samt bygga relationer med klasskompisar som inom kort kunde komma att avbrytas för ett nytt familjehem och en ny skola. Socialtjänsten beklagar dock att sökandet efter ett lämpligt familjehem tagit tid.

BB yttrade sig över nämndens remissvar.

I mars 2012 blev AA omhändertagen med stöd av LVU och placerades i ett familjehem i Säter. Familjehemmet sade upp sitt uppdrag som familjehem för AA i juli 2012. Det bedömdes att AA inte skulle delta i skolundervisning under tiden då socialnämnden sökte efter ett nytt familjehem. Bedömningen gjordes att det inte skulle vara för AA:s bästa att bygga en relation med en ny assistent och nya klasskamrater, då hon inom kort kunde komma att bli placerad i ett nytt familjehem och då kunde behöva börja i en ny skola.

När höstterminen 2012 startade var AA 11 år gammal och således skolpliktig. Såvitt framgår av handlingarna i ärendet återupptog hon sin skolgång först i januari 2013 efter att hon placerats i ett nytt familjehem den 19 december 2012.

Enligt min mening borde socialnämnden aktivt ha försökt lösa den akuta skolsituationen för AA under tiden som man sökte efter ett nytt familjehem för henne, även om nämnden bedömde att AA inom kort skulle kunna komma att byta familjehem. En temporär skolgång eller eventuell hemundervisning hade varit bättre för AA än ingen undervisning alls. Visserligen framgår av journalanteckning från december 2012 att familjehemsmamman och AA har övat på att läsa, skriva och räkna i hemmet. Det framgår dock inte om detta skett på sådant sätt och i sådan omfattning att det har kompenserat den uteblivna skolgången. Det finns skäl att se med visst allvar på att AA blev utan ordnad undervisning under en hel termin.

Jag har den 16 maj 2011 i ett yttrande över betänkandet Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning, SOU 2010:95 (JO:s dnr 825-2011), kortfattat berört frågan om brister beträffande skolgången för barn som placeras i familjehem. Frågan har därefter behandlats närmare i en publikation, Placerade barns skolgång och hälsa , som getts ut av Socialstyrelsen och Skolverket gemensamt (2013). Mot bakgrund av det som anförs i den publikationen utgår jag från att nämnden ser över

förvaltningens rutiner när det gäller socialtjänstens ansvar för placerade barns skolgång.

Vad BB anfört i övrigt föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan anförda.