JO dnr 5944-2009

Anmälan mot Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun angående handläggningen av ett överklagande

I en anmälan mot Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun framförde Mikael P. följande.

Den 21 december 2007 överklagade han ett beslut av byggnadsnämnden, Bn § 277. Nämnden översände inte överklagandet till länsstyrelsen. När han fick underrättelse om att beslutet hade vunnit laga kraft skickade han en kopia av överklagandet till länsstyrelsen. Nämnden hade den 23 juni 2008 meddelat länsstyrelsen att överklagandet på grund av ett förbiseende inte hade överlämnats.

Från Länsstyrelsen i Dalarnas län inhämtades att ett överklagande från Mikael P. avseende byggnadsnämndens beslut den 8 november 2007 kom in till länsstyrelsen den 23 juni 2008.

Anmälan remitterades till nämnden för utredning och yttrande. Nämnden anförde sammanfattningsvis följande.

Den 8 november 2007 fattade nämnden beslut om olovligt utförd byggnation, § 277, och om avslag på bygglovsansökan, § 278. Den 20 december 2007 inkom till nämnden ett överklagande, ställt till länsstyrelsen, från Mikael P. avseende § 278. Dagen därpå, den 21 december 2007 gav han in ett överklagande avseende § 277. Handlingar i det ärendet hade skickats till länsstyrelsen med överklagandet av § 278. På grund av ett missförstånd hos nämnden förväxlades §§ 277 och 278. Den 23 juni 2008 underrättade nämnden länsstyrelsen om att ett överklagande av § 277 hade gjorts i rätt tid men på grund av ett förbiseende inte överlämnats dit.

Mikael P. gavs tillfälle att kommentera nämndens yttrande men hördes inte av.

En förvaltningsmyndighet ska, mot bakgrund av regeln i 7 § förvaltningslagen (1986:223) om snabb och enkel handläggning, utan dröjsmål överlämna ett

Det dröjde sex månader innan Mikael P:s överklagande översändes till överinstansen. Nämnden har uppgett att dröjsmålet berodde på att en förväxling skedde. När misstaget uppdagades vidtog nämnden omgående åtgärder för att rätta till det. Mot den bakgrunden kan den kritik som handläggningen måste föranleda stanna vid ett påpekande om vikten av att ärenden av detta slag hanteras med noggrannhet.