JO dnr 6033-2009

Kritik mot Attunda tingsrätt för långsam handläggning av ett tvistemål

Advokaten P.A. begärde i en anmälan, som kom in till JO den 28 oktober 2009, att JO skulle granska handläggningen av ett tvistemål vid Attunda tingsrätt m.m. Han uppgav i sin anmälan bl.a. följande. Han är ombud för ett bolag som i september 2008 väckte talan vid Attunda tingsrätt mot ett annat bolag rörande en fordran. I svaromålet i oktober yrkade svarandebolaget att talan skulle avvisas på grund av rättegångshinder. Trots att det därefter dröjt drygt ett år har tingsrätten ännu inte hört av sig med förslag om tider för huvudförhandling.

Tingsrättens dagboksblad i det aktuella målet infordrades (T 5698-08). Av detta och handlingar som anmälaren bifogat anmälan framgick att skriftväxling pågått i målet mellan oktober 2008 och juni 2009, att tingsrätten i maj 2009 underrättat parterna om att huvudförhandling skulle hållas för prövning av avvisningsfrågan samt att svarandebolaget, efter föreläggande om detta, i juni 2009 inkommit med bevisuppgift.

Muntliga upplysningar inhämtades, dels från rådmannen Bertil Sundin, dels från lagmannen Erik Ternert vid Attunda tingsrätt, se bifogade tjänsteanteckningar.

Jag tog därefter del av ett nytt dagboksblad i målet, av vilket framgick att tingsrätten den 8 december 2009 kallat till huvudförhandling, att hållas i början av februari 2010.

Av 34 kap. 2 § rättegångsbalken (RB) framgår att om part vill göra invändning om att rätten inte är behörig att ta upp ett mål ska han göra detta första gången han vid rätten ska föra talan i målet. Om sådan invändning gjorts ska rätten, enligt 34 kap. 3 § RB , så snart det kan ske, ge särskilt beslut däröver. Eftersom ett beslut i frågan om rättegångshinder föreligger är avgörande för hur parterna bör handla med avseende på den egentliga tvisten är det givetvis angeläget att ett sådant beslut meddelas utan onödigt dröjsmål (JO 1999/2000 s. 44).

Invändningen om rättegångshinder gjordes i oktober 2008 och frågan ska prövas vid en huvudförhandling som planerats till februari 2010. Det kommer således att dröja cirka ett år och fyra månader innan ett beslut i frågan om rättegångshinder

Av 15 § förordningen ( 1996:381 ) med tingsrättsinstruktion framgår att det för varje mål och ärende vid varje tidpunkt ska finnas en ansvarig domare. Utredningen visar inte på annat än att det sedan april 2009 är Bertil Sundin som är ansvarig för det aktuella målet. Det har därför ytterst ankommit på honom att se till att målet i tiden därefter prioriterades på det sätt som krävdes.

Vad P.A. i övrigt har anfört föranleder inte något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan sagda.