JO dnr 6050-2009

Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB

AA har anmält Radiotjänst i Kiruna AB (Radiotjänst) angående hanteringen av ett ärende om TV-avgift.

Muntliga upplysningar har hämtats in från Radiotjänst, se bifogad tjänsteanteckning. JO har också tagit del av handlingarna i ärendet. Av utredningen framgår följande. Den 26 januari 2009 genomfördes en avgiftskontroll i det område där AA bor. Genom ett fönster till det som antogs vara AA:s bostad iakttog kontrollanten en TV-apparat. Iakttagelserna dokumenterades på blanketten ”Av-giftskontroll – tv-mottagare”. Kundens exemplar av blanketten lämnades aldrig till AA. Härefter beslutade Radiotjänst om avgiftsskyldighet. Radiotjänst har den 30 mars 2009 omprövat beslutet om avgiftsskyldighet.

Förvaltningslagens bestämmelser är tillämpliga när Radiotjänst handlägger ärenden om TV-avgifter (se 14 § lagen [1989:41] om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Radiotjänsts handläggning har i det här fallet inte varit korrekt. Vad som förekommit ger anledning att erinra om förvaltningslagens bestämmelser om kommunikationsplikt ( 17 § förvaltningslagen [1986:223]).

Ett ärende får som huvudregel inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild (17 § första stycket). Det är myndigheten som bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt (17 § tredje stycket).

Vad AA anfört i övrigt ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från JO:s sida.