JO dnr 6086-2008

) om offentlig upphandling

I en anmälan, som kom in till JO den 19 november 2008, framförde AA klagomål mot Regeringsrätten angående långsam handläggning av ett mål enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling (Regeringsrättens mål nr 1595-06). AA anförde att handläggningstiden, vid tidpunkten för anmälan till JO, uppgick till två år och sju månader. Till anmälan hade vissa handlingar fogats.

Inledningsvis inhämtades Regeringsrättens dagboksblad i det aktuella målet.

JO remitterade därefter anmälan till Regeringsrätten. I yttrande anförde ordföranden regeringsrådet BB följande.

Länsrätten i Uppsala län beslutade den 25 november 2005 i mål nr 2298-05 E att avslå AA:s ansökan om överprövning av Uppsala kommuns upphandling av konstnärlig gestaltning i Uppsala konsert- och kongresshus. AA överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten beslutade i dom den 20 februari 2006 i mål nr 7460-05 att avslå hans överklagande. AA överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten. Överklagandet och bilagor kom in till Regeringsrätten den 10 mars 2006. I beslut expedierat den 21 juni 2006 meddelade Regeringsrätten prövningstillstånd. Uppsala kommun, AA:s motpart, förelades därefter att yttra sig. Yttrande från kommunen inkom den 27 juli 2006. AA gavs möjlighet att yttra sig över kommunens svar, och svar med bilaga kom in den 18 augusti 2006. Kommunen gavs möjlighet att yttra sig över svaret, och yttrande från kommunen kom in den 6 oktober 2006. Regeringsrätten översände svaret till AA för kännedom. Därefter efterfrågade AA vid sammanlagt sex tillfällen via brev, ett e-postmeddelande och ett telefonsamtal när målet skulle komma att avgöras. Han fick svar via brev och telefon av ansvarig regeringsrättssekreterare. Då den regeringsrättssekreterare som var ansvarig för målet slutade på Regeringsrätten den 17 mars 2008 överlämnades målet till en annan regeringsrättssekreterare. Den 15 oktober 2008 överlämnades målet till ytterligare en annan regeringsrättssekreterare. När Justitieombudsmannens begäran om yttrande inkom till Regeringsrätten den 25 november 2008 var målet sedan en tid planerat till föredragning den 26 november 2008. Efter föredragning och sedvanligt efterarbete meddelade Regeringsrätten slutligt beslut den 18 december 2008.

Det dröjde alltså drygt två och ett halvt år från det att prövningstillstånd meddelades till dess att målet slutligt avgjordes. Den långa handläggningstiden är beklaglig. Det måste dock beaktas att skriftväxling skedde i målet. Som framgår av det bilagda

Regeringsrätten har länge haft handläggningstider som inte varit tillfredsställande. Detta har fått till följd att mål, i avvaktan på slutligt avgörande, har blivit liggande längre än vad som är önskvärt. Regeringsrätten arbetar dock mycket hårt för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, bl.a. genom omfattande rekryteringsinsatser och genom översyn av domstolens arbetsformer. Detta har också gett resultat. Under 2008 har Regeringsrätten avgjort 10 313 mål, jämfört med 9 198 mål under 2007 och 6 979 mål under 2006. Vid utgången av år 2008 var målbalansen 4 932 mål. Vid utgången av år 2007 var denna siffra 6 570 mål och vid utgången av år 2006 var den 7 891 mål. Arbetet med att korta handläggningstiderna och sänka balanserna fortsätter.

Regeringsrättssekreteraren CC anförde följande.

Den 15 oktober bad kanslichefen mig ta målet. Om målet som sådant kan sägas att det var av det något svårare slaget och hade anknytning till EG-rätten (vilket ju i och för sig är det vanliga vid offentlig upphandling). EG-kommissionen tog upp ett ärende efter ett klagomål liknande vår klagandes. Sverige yttrade sig, genom Finansdepartementet. Detta skedde i mars 2005. Att få reda på vad som hände sedan visade sig inte vara lätt, eftersom vare sig Finansdepartementet eller Konkurrensverket visste. Jag fick skriva till EG-kommissionen för att få reda på vad som hade hänt i det ärendet (jag fick också formellt begära ut en handling, med den trodde jag inte att jag skulle få ut, så jag anmälde målet utan den. Den kom dock i tid till föredragningen). Detta hörde alltså inte till målet som sådant, utan var en del av rättsutredningen.

AA bereddes tillfälle att yttra sig över remissvaret.

Från Regeringsrätten inhämtades beslutet från den 18 december 2008.

Av utredningen framgår att det tog cirka två år och nio månader från det att överklagandet kom in till Regeringsrätten till dess att målet avgjordes. Efter det att kommuniceringen hade avslutats i oktober 2006 dröjde det drygt två år innan Regeringsrätten meddelade slutligt beslut. Detta är inte acceptabelt. Vad som har framkommit om målets svårighetsgrad och övriga omständigheter ändrar inte den bedömningen.

Eftersom målet numera är avgjort, och då Regeringsrätten – som beklagat dröjsmålet – har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, låter jag saken bero med det uttalande som gjorts.

Ärendet avslutas.