Upphävd författning

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1528 i lydelse enligt SFS 2002:594
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 2002:594 har iakttagits

Lagens tillämpningsområde m.m.

[K1]1 §  Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikations- områdena (4 kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestämmelser om upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskel- värden som anges i 2-5 kap. och i vissa andra fall (6 kap.). Lagen innehåller också bestämmelser om överprövning, skadestånd, m.m. (7 kap.).

[S2]I lagen finns bestämmelser till uppfyllande av de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU). Lag (1995:704).

[K1]2 §  Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner, landsting och sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§.

[S2]För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6 kap. samt 7 kap.1-10 §§. Lag (1999:309).

 • RÅ 2006:26:Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

[K1]3 §  Denna lag gäller inte

 1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande staterna,
 2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande stationering av militär personal, eller
 3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell organisation.

[S2]För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen

 1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet och
 2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil användning och som omfattas av artikel 296 i Romfördraget. Lag (2002:594).

Huvudregel om affärsmässighet

[K1]4 §  Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

 • RÅ 2005:62:Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.
 • RÅ 1997:40:En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning ställt krav på att anbudsgivarna till anbudet skall foga en specifikation över kostnader för bl.a. lärare, lokaler, undervisningsmateriel och administration. Kravet på en sådan kostnadsspecifikation har ansetts konkurrensbegränsande och därför inte förenligt med bestämmelserna i 1 kap. 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • RÅ 2000:60:Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.
 • RÅ 1996:100:Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ansetts kunna kräva att anbudsgivarna också skall kunna upprätthålla allmän taxiservice. Även fråga om hur preciserat ett sådant krav skall vara.
 • NJA 2001 s. 3:Fråga om skadeståndsskyldighet enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling gentemot anbudsgivare när ett landsting avbrutit upphandlingsförfarande för att utföra verksamheten i egen regi.
 • RÅ 2009:43:En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.
 • RÅ 2005:17:Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har ansetts gälla omedelbart och innefatta ett förbud för den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen. Ett avtal som efter domstolens dom uppgetts ha blivit gällande mellan parterna i upphandlingsförfarandet har inte ansetts hindra att den pågående överprövningsprocessen fullföljs.
 • RÅ 1999:12:Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.
 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.
 • RÅ 2005:47:I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra en individuell bedömning av dennes ekonomiska förhållanden. Det har ansetts tillräckligt att bristen åtgärdas genom rättelse.
 • RÅ 2002:50:Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i visst fall uppfyller det krav på affärsmässighet som uppställs i lagen om offentlig upphandling.

Definitioner

[K1]5 §  I denna lag används följande termer med den betydelse som här anges:

[S2]Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.

[S3]Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt avser upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 1 § tredje stycket, sammanslutningar av sådana myndigheter, beslutande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enheter samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i fråga om verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144).

[S4]Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandling enligt denna lag och som undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.

[S5]Byggentreprenad: utförande eller både projektering och utförande av ett arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C i bilagan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.

[S6]Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i form av dels en sådan rätt, dels betalning.

[S7]Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.

[S8]Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.

[S9]Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 § och 6 kap. 18 §.

[S10]Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.

[S11]Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap. 20 § och 5 kap. 22 §.

[S12]Anbudsgivare: den som lämnar anbud.

[S13]Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller förhandlad upphandling eller urvalsupphandling.

[S14]Ansökningsinbjudan: underlag varigenom den upphandlande enheten inbjuder leverantörer att ansöka om att få lämna anbud vid urvalsupphandling.

[S15]Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

[S16]Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud.

[S17]Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.

[S18]Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

[S19]Urvalsupphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

[S20]Direktupphandling: upphandling utan krav på anbud. Lag (2002:594).

 • NJA 2003 s. 683:En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
 • RÅ 2006:26:Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
 • RÅ 2008:26:En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
 • RH 1999:122:En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den mening som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. En mot kommun väckt skadeståndstalan från underentreprenörens sida har därför ogillats.

[K1]6 §  Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär och

 1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet, eller
 2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan upphandlande enhet, eller
 3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet. Lag (1999:309).

Annonsering

[K1]7 §  En upphandlande enhet skall annonsera upphandlingar om inte annat anges i 2-5 kap.

[K1]7 a §  Vid selektiv upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande enhet ange i annonsen det antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Det måste uppgå till minst fem och får uppgå till högst 20. Lag (1997:1068).

[K1]8 §  En annons om upphandling skall på snabbaste lämpliga sätt sändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Om upphandling sker enligt reglerna för påskyndat förfarande skall annonsen sändas med telex, telegram eller telefax.

[S2]Annonsen skall innehålla uppgift om dagen för avsändandet. Den upphandlande enheten skall kunna visa vilken dag annonsen avsändes. Lag (1997:1068).

[K1]9 §  En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är officiella inom Europeiska unionen.

[S2]Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får annonsen inte vara längre än en sida i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Lag (1997:1068).

[K1]10 §  En annons som avses i 8 § får inte publiceras före dagen för avsändandet till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Annonsen får inte innehålla annan information än den som publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

[K1]11 §  En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller konkurrensintressen.

[S2]Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade upphandlingen. Rapporten skall lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess begäran. Rapporten skall innehålla uppgifter om

 1. enhetens namn och adress samt upphandlingens föremål och värde,
 2. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som kvalificerat sig för att delta i upphandlingen och anledningen till valet av dessa,
 3. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som inte vunnit framgång och anledningen till det,
 4. namn på den leverantör som fick upphandlingen, anledningen till det och, i förekommande fall, hur stor del av upphandlingen leverantören avser att lägga ut på någon annan, och
 5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det förfarandet. Lag (1997:1068).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

[K1]12 §  Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av föremålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning till

 1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
 2. ett sådant europeiskt tekniskt godkännande av en produkts lämplighet som gjorts av ett organ som godtagits av EES- länderna, eller
 3. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godtagits av EES-länderna och som publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

[S2]Den upphandlande enheten får hänvisa till kriterier för miljömärken om kriterierna för märket har utarbetats på grundval av vetenskaplig information.

[S3]Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande bestämmelser och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten. Lag (2002:594).

[K1]13 §  Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande enhet utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 12 §, om

 1. de europeiska tekniska specifikationerna inte anger hur överensstämmelse med dem skall fastställas, eller det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer,
 2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § inte skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning som redan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att den upphandlande enheten som ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi beslutat at inom en angiven tidsperiod gå över till utrustning som stämmer överens med sådana specifikationer,
 3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällande standarder eller europeiska tekniska specifikationer inte är tilllämpliga, eller
 4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten. Lag (1997:1068).

[K1]14 §  Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 13 § skriftligen ange skälen för sitt beslut. Om det är möjligt, skall detta göras i annonsen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller i förfrågningsunderlaget. Enheten skall vidare på begäran tillhandahålla EES-länderna och Europeiska gemenskapernas kommission skälen för beslutet. Lag (1997:1068).

[K1]15 §  Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § första stycket 2 och 3 inte finns, gäller följande vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap.

[S2]Den tekniska beskrivningen skall göras genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer som är förenliga med lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., eller i övrigt med gemenskapsrätten.

[S3]Om andra stycket inte är tillämpligt, får den tekniska beskrivningen göras genom hänvisning till

 1. nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion, beräkningsmetoder, utförande av arbete och materialanvändning, eller
 2. andra handlingar, om möjligt till svenska standarder som stämmer överens med internationell standard eller till andra svenska standarder. Lag (1997:1068).

[K1]16 §  Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen får varken i förfrågningsunderlaget eller i något annat underlag för upphandlingen hänvisa till en särskild vara eller process på ett sådant sätt att vissa företag gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är motiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen.

[S2]En upphandlande enhet får hänvisa till ett visst märke, fabrikat eller ursprung, om den inte på något annat sätt kan beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt. Hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig". Lag (1997:1068).

Inbjudningar vid selektiv och förhandlad upphandling

[K1]16 a §  Vid selektiv och förhandlad upphandling skall, utöver vad som anges i 2 kap. 14 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 20 § och 5 kap. 21 §, inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om

 1. adress där ytterligare handlingar kan beställas, senaste dag för en sådan beställning samt, i de fall avgift skall betalas, belopp och betalningsvillkor,
 2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de språk som kan användas,
 3. annonser varigenom upphandlingen offentliggjorts,
 4. vilka handlingar som skall bifogas,
 5. villkor för tilldelning av kontrakt, om de inte framgår av annonsen, och
 6. andra särskilda villkor som gäller för att få delta. Lag (1997:1068).

[K1]16 b §  När det är fråga om selektiv eller förhandlad upphandling skall den upphandlande enheten, vid urvalet av de leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning, ta hänsyn till sådana upplysningar om leverantörerna som avses i 17 och 18 §§. Lag (1997:1068).

[K1]16 c §  Vid upphandling enligt 2 eller 5 kap. får en upphandlande enhet endast begära sådana upplysningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§ och som behövs med hänsyn till vad som skall upphandlas. Enheten skall beakta leverantörens befogade intresse av att affärshemligheter eller tekniska hemligheter inte röjs. Lag (1998:1432).

Krav som får ställas på leverantören

[K1]17 §  En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta,
 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf eller 18 §.

[S2]Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta honom med stöd av första stycket 1-3 eller 5.

[S3]Enheten får också begära att en leverantör visar att han är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Lag (1997:1068).

[K1]18 §  En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med stöd av 17 § genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet. Om det finns särskilda skäl, får ett skriftligt bevis ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller under annan liknande försäkran.

[S2]En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan till anbudsgivning ange vilka bevis den vill ha om en leverantörs finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet.

[S3]Om en leverantör är registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer, skall leverantören anses uppfylla de krav som kan ställas upp med stöd av 17 § första stycket1-3.Lag (1997:1068).

[K1]18 a §  I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att anbudsgivaren i sitt anbud redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han avser att lägga ut på någon annan. Lag (1997:1068).

Särskilda kontraktsvillkor

[K1]18 b §  En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. Sådana villkor skall anges i annonsen om upphandling. Lag (2002:594).

Former för anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning

[K1]19 §  Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, lämnas skriftligen.

[S2]En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt, under förutsättning att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän dessa skall öppnas enligt 20 §. Enheten får begära att ett sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt.

[S3]Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom elektronisk överföring eller på annat sätt, om de bekräftas skriftligen. Enheten får tillåta att bekräftelsen lämnas på annat sätt. Bekräftelsen skall lämnas omgående eller, i vissa fall som anges i 2-5 kap., inom frister som anges där.

[S4]Enheten skall i en annons eller i förfrågningsunderlaget ange hur anbud och ansökningar om att få lämna anbud får lämnas. Lag (2000:877).

[K1]19 a §  En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar som avses i 28 §. Lag (2002:594).

Mottagande och öppnande av anbud

[K1]20 §  Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

[S2]Vid förhandlad upphandling får försändelserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, allteftersom de kommer in.

 • RÅ 1996:85:Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandling skall på begäran av en anbudsgivare en av handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppnandet. Det förhål- landet att sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) gäller för uppgifter som rör anbud har på grund av bestämmelsen i 1 kap. 5 § samma lag ansetts inte hindra att den upphandlande myndigheten till den av handelskammaren utsedda personen lämnar de uppgifter om anbudsgivare m.m. som behövs för en kontroll av öppningsförfarandet.

[K1]20 a §  Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall den upphandlande enheten, innan den börjar pröva anbuden, pröva om anbudsgivarna eller anbudssökandena uppfyller de krav som ställts upp på leverantören. Lag (1997:1068).

[K1]21 §  En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

[S2]Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

[S3]Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som getts in och som avses i 17 och 18 §§. Lag (1998:1432).

Prövning av anbud

[K1]22 §  En upphandlande enhet skall anta antingen

 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
 2. det anbud som har lägst anbudspris.

[S2]Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m. m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. Lag (1997:1068).

 • RÅ 1996:100:Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ansetts kunna kräva att anbudsgivarna också skall kunna upprätthålla allmän taxiservice. Även fråga om hur preciserat ett sådant krav skall vara.
 • RÅ 2002:50:Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i visst fall uppfyller det krav på affärsmässighet som uppställs i lagen om offentlig upphandling.

[K1]23 §  En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Hänsyn får tas endast till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag.

[S2]Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet, som i förfrågningsunderlaget angett att den skall anta det anbud som har lägst anbudspris men som förkastat ett anbud av det skälet att det bedömts vara orimligt lågt, lämna en rapport om sitt beslut till Europeiska gemenskapernas kommission. Lag (1997:1068).

[K1]23 a §  Grupper av leverantörer har rätt att lämna anbud och förhandla. Den upphandlande enheten får inte föreskriva att sådana grupper skall anta en bestämd juridisk form för att få lämna anbud eller förhandla. Enheten får dock föreskriva att den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall kunna fullföljas korrekt. Lag (1995:704).

[S2]Alternativa utföranden.

[K1]23 b §  Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den även pröva anbud som innehåller ett alternativt utförande, om det uppfyller de minimikrav som enheten ställt upp. Kraven skall ha angetts i förfrågningsunderlaget.

[S2]Om enheten inte avser att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden, skall den i annonsen upplysa om detta.

[S3]Ett utförande, som är alternativt i förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget, får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till en europeiskt godtagen teknisk specifikation. Lag (1997:1068).

Förvaring av handlingar

[K1]24 §  En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

Särskilda skyldigheter för upphandlande enheter

[K1]25 §  Om en eller flera upphandlande enheter till mer än hälften bidrar till kostnaden för byggentreprenad som avser verksamhet som hör till grupp 502 i avdelning C i bilagan till denna lag, eller som rör uppförande av sjukhus, anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader för administrationsändamål och som upphandlas av någon annan skall enheten se till att bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid upphandlingen. Lag (1997:1068).

 • RÅ 2004:48:En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.

Uppgiftslämnande för statistikändamål

[K1]26 §  Att näringsidkare, kommuner och andra kan åläggas skyldighet att för statistikändamål lämna uppgifter beträffande offentlig upphandling följer av lagen (1992:889) om den officiella statistiken. Lag (1994:614).

Upplysningar

[K1]27 §  Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet till den anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om varför hans ansökan eller anbud förkastats.

[S2]Upplysningar enligt första stycket skall lämnas inom 15 dagar från det att begäran kom in. Om beslut om leverantör och anbud fattats skall upplysningarna dock lämnas genast eller så snart det är möjligt efter det att begäran kom in. Lag (2002:594).

[K1]28 §  När beslut om leverantör och anbud fattats skall den upphandlande enheten lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för det.

[S2]Sådana upplysningar skall lämnas genast eller så snart det är möjligt till den leverantör som begär det. Lag (2002:594).

 • NJA 2013 s. 762:Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.
 • RÅ 2009:43:En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.
 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.

[K1]29 §  Om en upphandlande enhet vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. har beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om sitt beslut. Lag (2002:594).

Tröskelvärden m.m.

[K2]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av varor som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket (tröskelvärde).

[S2]För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrättter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 sdr. Lag (2000:877).

[K2]2 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandling som avses i 4 kap.

[K2]3 §  För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

[S2]För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till

 1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits under det föregående budgetåret eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller
 2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden. Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

[S3]Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats. Lag (1997:1068).

[K2]4 §  En upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

[K2]5 §  Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Annonsering

[K2]6 §  En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under budgetåret genom förhandsannonsering informera om de upphandlingar enligt 1-5 §§ över 750 000 euro som enheten planerat för budgetåret för varje varuområde. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.8-10 §§. Lag (2000:877).

[K2]7 §  En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 10 § andra stycket eller 11 §.

7 a § Har upphävts genom lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

[K2]8 §  Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte något annat upphandlingsförfarande får tilllämpas enligt 10 eller 11 §. Lag (1995:704).

9 § har upphävts genom lag (1997:1068).

[K2]10 §  Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas om anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget.

[S2]Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte omfattar samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag (1996:433).

[K2]11 §  Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

 1. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats och att en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission,
 2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
 3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,
 4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,
 5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

[S2]Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl. Lag (1997:1068).

[K2]11 a §  Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).

12 § har upphävts genom lag (1995:704).

Tidsfrister

[K2]13 §  Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

[S2]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

[S3]En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

[S4]Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §. Lag (1998:1432).

[K2]14 §  Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

[S2]Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

[S3]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

[S4]Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

[S5]Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns i 16 § andra stycket. Lag (1998:1432).

[K2]15 §  Om de tidsfrister som anges i 14 § inte kan iakttas på grund av brådska, får de förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar, de i 14 § andra stycket och tredje stycket första meningen till 10 dagar och den i 14 § fjärde stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).

[K2]16 §  Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 13 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 13 § första stycket och andra stycket andra meningen förlängas i skälig utsträckning.

[S2]Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 13 § första stycket och andra stycket andra meningen respektive 14 § andra stycket och tredje stycket första meningen förlängas i skälig utsträckning.

[K2]17 §  Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 15 §. Lag (2000:877).

[K2]18 §  En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt. Lag (1997:1068).

[K2]19 §  Om en upphandlande enhet ger någon som inte är en upphandlande enhet särskilt tillstånd att bedriva verksamhet i det allmännas intresse, skall i tillståndet anges att principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet skall iakttas när tillståndshavaren ingår ett varukontrakt för den verksamhet som avses med tillståndet. Lag (1998:1432).

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

 • RÅ 2004:48:En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.

Tröskelvärden m.m.

[K3]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av byggentreprenad eller koncession som uppgår till minst det lägsta av 5 000 000 euro eller 5 000 000 särskilda dragningsrätter, exklusive mervärdesskatt. Lag (2000:877).

[K3]2 §  Om ett byggentreprenadkontrakt delas upp i flera mindre delar, skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

[S2]För delkontrakt under 1 000 000 euro behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

[S3]En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskridas. Lag (2000:877).

3 § har upphävts genom lag (1997:1068).

[K3]4 §  Vid beräkning av upphandlingens värde skall hänsyn tas även till värdet av det material och den utrustning som tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbetet.

[K3]5 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandlingar som avses i 4 kap.

Koncession

[K3]6 §  En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att den som söker koncessionen skall lägga ut minst 30 procent av koncessionsvärdet på tredje man, med möjlighet för den koncessionssökande att öka denna minsta andel. Den minsta andel som skall gälla skall anges i upphandlingskontraktet.

[S2]Om enheten inte bestämt om utläggning enligt första stycket, får den begära att koncessionssökanden i sitt anbud anger hur stor andel av koncessionens totala värde som han avser att lägga ut på någon annan. Lag (1997:1068).

[K3]7 §  Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet skall bestämmelserna i detta kapitel iakttas vid den enhetens upphandling.

[S2]Om den som tilldelas koncessionen inte är en upphandlande enhet, skall upphandlingskontraktet innehålla särskilda villkor i det fall då koncessionshavaren skall lägga ut någon del av entreprenaden på tredje man och värdet överstiger det tröskelvärde som anges i 1 §. Villkoren skall innebära att bestämmelserna i denna lag om annonsering och de i 23 § andra stycket angivna tidsfristerna skall tillämpas. Annonsering krävs dock inte för upphandlingar som uppfyller villkoren för förhandlad upphandling utan annonsering.

[S3]Bestämmelserna i 1 kap. 11 § om annonsering av avslutad upphandling gäller inte vid koncession. Lag (1997:1068).

[K3]8 §  Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller anknutna företag.

[S2]Med anknutna företag avses varje företag över vilket koncessionshavaren kan utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant inflytande över koncessionshavaren och varje företag som tillsammans med koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under. Ett företag skall anses ha ett bestämmande inflytande när det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i företagets administrativa, verkställande eller övervakande organ.

[S3]En förteckning över företagen skall bifogas ansökan om koncession. Förteckningen skall uppdateras så snart något förhållande ändras. Lag (1997:1068).

Annonsering m.m.

[K3]9 §  En upphandlande enhet skall snarast möjligt genom förhandsannonsering informera om de upphandlingar över tröskelvärdet som enheten planerat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.8- 10 §§. Lag (1997:1068).

[K3]10 §  En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om

[S2]inte annat följer av 15 eller 17 §.

11 § Har upphävts genom lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

[K3]12 §  Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer av 14 eller 15 §.

13 § har upphävts genom lag (1997:1068).

[K3]14 §  Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas om

 1. entreprenaden utförs enbart för forskning, utveckling eller experiment, under förutsättning att utförandet inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
 2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade risker inte medger en förhandsvärdering.

[K3]15 §  Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

 1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,
 2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt 14 §,
 3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är absolut nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras,
 4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga projektet.

[S2]Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggsarbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde. Lag (1997:1068).

[K3]16 §  Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).

[K3]17 §  Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas om

 1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget,
 2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess begäran.

[S2]Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag (1997:1068).

Tidsfrister

[K3]18 §  Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

[S2]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

[S3]En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

[S4]Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 21 §. Lag (1998:1432).

[K3]19 §  Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

[S2]Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

[S3]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

[S4]Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

[S5]Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns i 21 § andra stycket. Lag (1998:1432).

[K3]20 §  Om de tidsfrister som anges i 19 § inte kan iakttas på grund av brådska, får de förkortas, den i 19 § första stycket till 15 dagar, de i 19 § andra stycket och tredje stycket första meningen till 10 dagar och den i 19 § fjärde stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).

[K3]21 §  Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 18 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 18 § första stycket och andra stycket andra meningen förlängas i skälig utsträckning.

[S2]Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket och andra stycket andra meningen respektive 19 § andra stycket och tredje stycket första meningen förlängas i skälig utsträckning. Lag (1998:1432).

[K3]22 §  Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 20 §. Lag (2000:877).

Särskilda tidsfrister vid koncession

[K3]23 §  Tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud om koncession skall vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om koncession avsändes.

[S2]Om ett upphandlingskontrakt tilldelas av en koncessionshavare som inte är en upphandlande enhet gäller följande. Tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud skall vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Tiden för mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar från den dag då annonsen avsändes eller inbjudan skickades ut till deltagarna. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.

[K3]24 §  En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

[S2]Om enheten lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet. Lag (1997:1068).

Tillämpningsområde

[K4]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet som består av

 1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät,
 2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,
 3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,
 4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikationstjänster.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "upphandlande enhet"

 1. företag över vilka staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande på det sätt som anges i 3 kap. 8 § andra stycket, och
 2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med sådant särskilt tillstånd från en myndighet som innebär att ett eller flera företag förbehålls rätten att bedriva verksamheten.

[S3]Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "särskilt tillstånd" dels fall då ett företag i syfte att anlägga nät eller annan anordning som avses i första stycket kan utnyttja rätt till expropriation eller användning av egendom eller får placera nätutrustning på, under eller över allmän väg, dels fall då ett företag bedriver verksamhet som avses i första stycket 1 och levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till ett nät som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.

[S4]För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §. Lag (1999:309).

 • RÅ 1999:12:Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.

[K4]2 §  En upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser försörjning med dricksvatten skall tillämpa bestämmelserna i detta kapitel inte endast vid upphandling för den verksamheten, utan också vid upphandling som enheten gör för projekt inom vattenbyggnad, konstbevattning eller dränering om minst 20 procent av den totala vattenmängd som tillhandahålls av dessa projekt består av dricksvatten eller som görs för verksamhet som har samband med bortledande eller rening av avloppsvatten.

[K4]3 §  En upphandlande enhet är inte skyldig att tillämpa bestämmelserna i detta kapitel vid upphandling här i riket för verksamhet som avses i 1 § första stycket1-4 och bedrivs i ett land utanför EES, om inte fasta nät eller markområden inom EES utnyttjas för verksamheten.

[K4]4 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet vid upphandling för busstransportverksamhet som avses i 1 § första stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma villkor.

[S2]Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

[S3]Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning, om den upphandlande enheten inte har särskilt tillstånd att sälja eller hyra ut det som omfattas av upphandlingen och även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten. Lag (1998:1432).

[K4]4 a §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid anskaffning av tjänster

 1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag, eller
 2. som ett samriskföretag, bildat av flera upphandlande enheter i syfte att bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket, gör från någon av dessa enheter eller från ett företag som är anknutet till någon av dem.

[S2]I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag gäller första stycket endast om minst 80 procent av den del av företagets genomsnittliga årsomsättning under de tre föregående åren som avser tjänster inom EES, härrör från tillhandahållande av tjänsterna till företag som det förstnämnda företaget är anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma eller liknande tjänster är anknutna till den upphandlande enheten skall den genomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för företagen.

[S3]Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra stycket. Med anknutet företag avses dessutom ett företag vars årsräkenskaper sammanställs med den upphandlande enhetens enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning. Lag (1997:1068).

[K4]5 §  En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 § eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission lämna uppgifter om den undantagna verksamheten.

[S2]En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på begäran av kommissionen lämna uppgifter om företagens namn, tjänsternas karaktär och värde samt bevis, som kommissionen anser nödvändiga, på att det finns ett sådant samband mellan enheten och företagen att 4 a § är tillämplig. Lag (1997:1068).

[K4]6 §  Värdet av en upphandling som innefattar både varor och tjänster skall beräknas till det totala värdet av dessa tjänster och varor. Vid beräkningen skall värdet av monterings- och installationsåtgärder ingå.

[S2]Värdet av varor eller tjänster som inte är nödvändiga för utförandet av en byggentreprenad skall inte ingå i beräkningen av värdet på entreprenaden, om en sådan beräkning skulle leda till att bestämmelserna i detta kapitel inte skulle komma att tillämpas på en upphandling av varorna eller tjänsterna. Lag (1997:1068).

[K4]7 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla vid upphandling av

 1. vatten, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första stycket 1 som avser dricksvatten, eller
 2. energi eller bränsle för energiproduktion, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första stycket 1 och 2 som avser elektricitet, gas eller värme eller som avser utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning av olja m.m.

[K4]7 a §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på leverans av dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till sådana fasta nät som avses i 1 § första stycket 1 från ett sådant företag som avses i 1 § andra stycket, om företaget

 1. producerar dricksvatten eller elektricitet, som behövs på grund av att förbrukningen av detta är nödvändig för utövande av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte överstiger 30 procent av enhetens totala produktion av dricksvatten eller elektricitet, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren, eller
 2. producerar gas eller värme som är en oundviklig följd av drivandet av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast syftar till ett ekonomiskt nyttjande av denna produktion och den uppgår till högst 20 procent av den upphandlande enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren. Lag (1997:1068).

Tröskelvärden m.m.

[K4]8 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling, vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst

 1. 400 000 euro och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas av 1 § första stycket1-3,
 2. 600 000 euro och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas av 1 § första stycket 4,
 3. 5 000 000 euro och gäller byggentreprenad.

[S2]Om en upphandling av tjänster görs genom en formgivningstävling skall 5 kap. 29 § tillämpas på tävlingen under förutsättning att den dels ingår i en upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst något av de värden som nämns i första stycket 1 eller 2, dels görs för verksamhet som avses där. Bestämmelserna i 5 kap. 29 § skall också tillämpas på alla tävlingar vars sammanlagda prissumma uppgår till minst nämnda belopp. Lag (2000:877).

[K4]8 a §  Om värdet av en varu- eller tjänsteupphandling uppgår till minst 400 000 särskilda dragningsrätter (sdr), exklusive mervärdesskatt, eller en upphandling av byggentreprenader uppgår till minst 5 000 000 sdr, exklusive mervärdesskatt, och dessa värden är lägre än de värden som anges i 8 §, skall upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel. Detta gäller om upphandlingen görs för verksamhet som består av

 1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten eller elektricitet eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät,
 2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar, eller
 3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om lokala transporter med sådana transportmedel som avses i 1 § första stycket 3.

[S2]Första stycket gäller inte för upphandlande enheter som är privatägda och inte heller upphandling av tjänster för forskning och utveckling enligt avdelning A, punkt 8 i bilagan. Lag (1996 :433).

[K4]9 §  För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

[S2]För sådana upphandlingskontrakt som avser varor eller tjänster och som är regelbundet återkommande eller som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till

 1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits under det föregående budgetåret eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller
 2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden. Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

[S3]Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats. Lag (1997:1068).

[K4]10 §  Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 8 §. Om tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta uppskattade värdet av samtliga avrop som kan förutses för perioden som ramavtalet omfattar. Lag (1997:1068).

[K4]11 §  Om en upphandling delas upp i flera mindre delar, skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

[S2]För delkontrakt under 1 000 000 euro som avser byggentreprenad behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna kontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. Lag (2000:877).

[K4]12 §  Vid beräkning av värdet av en byggentreprenadupphandling skall hänsyn tas även till värdet av det material, den utrustning och de tjänster som tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbetet.

[K4]13 §  En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdena enligt 8 § 1-3 skall underskridas.

Annonsering m.m.

[K4]14 §  En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsannonsering informera om varu- och tjänsteupphandlingar över 750 000 euro som enheten planerat för varje varuområde eller tjänstekategori enligt avdelning A i bilaga till denna lag. I fråga om byggentreprenadupphandling skall enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar som överstiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 första stycket som enheten planerat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.8-10 §§.

[S2]Inbjudan att lämna anbud får ske genom förhandsannonsering, med tilllämpning av 1 kap.8-10 §§, under förutsättning att

 1. det i annonsen hänvisas till de varor, byggentreprenader eller tjänster som skall upphandlas,
 2. det i annonsen anges att upphandling kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan någon ytterligare annonsering och att intresserade deltagare skriftligen skall anmäla sitt intresse,
 3. den upphandlande enheten, innan den påbörjar upphandlingen, anmodar dem som anmält intresse att skriftligen bekräfta detta utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen, och
 4. annonseringen skett tidigast tolv månader före den dag då enheten skickade ut de anmodanden som avses i 3.

[S3]I fråga om större projekt får förhandsannonsering ske utan att information som har tagits in i en tidigare förhandsannonsering upprepas, under förutsättning att det tydligt anges att den nya annonsen avser tilläggsinformation.

[S4]Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett särskilt system för urval av deltagare. Lag (2000:877).

[K4]15 §  En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 16 § andra stycket.

[S2]En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter meddela Europeiska gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslutats. Därvid skall enheten ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1 kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestämmelserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen.

[S3]En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som anges i 8 a § första stycket1-3 skall, om en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen begär det, så snart som möjligt lämna upplysningar om resultatet av upphandlingen och skälen till att ansökan eller anbudet förkastats. Lag (2002:594).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

[K4]15 a §  En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 1 kap. 12 §, om

 1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer,
 2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i 1 kap. 12 § inte skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning som redan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att enheten som ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi beslutat att gå över till utrustning som stämmer överens med sådana specifikationer,
 3. det som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att de europeiska tekniska specifikationerna inte är ändamålsenliga,
 4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten, eller
 5. den europeiska tekniska specifikationen inte är lämplig för det som skall upphandlas eller inte tar hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan den antogs.

[S2]En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i första stycket 5 skall underrätta berört standardiseringsorgan eller ett organ som har rätt att ompröva specifikationen om anledningen till att enheten ansåg att specifikationen inte var lämplig. Enheten skall också begära att specifikationen omprövas. Lag (1997:1068).

[K4]15 b §  Om europeiska tekniska specifikationer inte finns, skall den tekniska beskrivningen, så långt det är möjligt, hänvisa till andra standarder som tillämpas inom EES.

[S2]Den upphandlande enheten skall ange de ytterligare krav som behövs för att komplettera de europeiska tekniska specifikationerna eller andra standarder. Enheten skall ge företräde åt standarder som uttrycker funktionskrav, under förutsättning att den anser att sådana standarder är ändamålsenliga. Lag (1997:1068).

[K4]15 c §  En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 15 a § skall i en annons om upphandling enligt 14 § eller 15 § första stycket ange skälen för det. Lag (1997:1068).

[K4]15 d §  En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en leverantör de tekniska beskrivningar som regelbundet anges i enhetens avtal om upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster. Detsamma gäller i fråga om de beskrivningar enheten avser att tillämpa vid upphandlingar som förhandsannonseras enligt 14 §.

[S2]Om beskrivningarna har angetts i handlingar som är tillgängliga för leverantören, är det tillräckligt att enheten hänvisar till handlingarna. Lag (1997:1068).

Val av upphandlingsförfarande

[K4]16 §  Öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående an-nonsering skall användas.

[S2]En upphandlande enhet får avstå från annonsering om

 1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
 2. det som upphandlas avser forskning, utveckling, studier eller experiment, under förutsättning att upphandlingen inte sker i vinstsyfte eller i syfte att täcka forsknings- och utvecklingskostnader eller försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare upphandling som har något sådant syfte,
 3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leverantör,
 4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,
 5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,
 6. det är fråga om byggentreprenad eller tjänster som gäller tilläggsarbeten eller tilläggstjänster av den ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena eller tillläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är absolut nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras, eller att tillläggstjänsterna är absolut nödvändiga för att de ursprungliga tjänsterna skall kunna slutföras,
 7. upphandlingen vid byggentreprenad gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och dessa annonserats i samband med det ursprungliga projektet, varvid angivits att förhandlat förfarande kan komma att användas,
 8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
 9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal, som upphandlats enligt bestämmelserna i denna lag,
 10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,
 11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler ansluter till en formgivningstävling och skall tilldelas vinnaren av tävlingen.

[S3]Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden kan komma i fråga skall förhandlingen avse samtliga bidrag. Lag (1997:1068).

 • RÅ 1999:12:Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.

Tidsfrister

[K4]17 §  Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

[S2]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes. Lag (1998:1432).

[K4]18 §  Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna anbud tidigare annonserats gäller följande.

[S2]Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning bör vara minst 37 dagar från den dag då annonsen avsändes för publicering och får aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då annonsen publicerades.

[S3]En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås, skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som bör vara minst 24 dagar från dagen för inbjudan att lämna anbud och aldrig får vara kortare än 10 dagar. Under alla omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget. Lag (1998:1432).

[K4]19 §  En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

[K4]20 §  Vid selektiv och förhandlad upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Lag (1997:1068).

[K4]21 §  Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivning av något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten skall tidsfristerna i 19 § förlängas i skälig utsträckning.

[K4]22 §  Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 18 §. Lag (2000:877).

Urval av deltagare

[K4]22 a §  En upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler som hålles tillgängliga för de leverantörer som vill ta del av dem. Det antal leverantörer som väljs ut skall vara tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås. Lag (1997:1068).

Särskilt system för urval av deltagare

[K4]23 §  En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt system för urval på förhand av leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling. Enheten skall fastställa regler för ett sådant urval. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje leverantör och för att urvalet görs utan ovidkommande hänsyn. Reglerna får vid behov uppdateras.

[S2]Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär att få ta del av dem. Om reglerna uppdateras, skall berörda leverantörer underrättas. Om en upphandlande enhet anser att andra upphandlande enheters system enligt första stycket uppfyller enhetens krav, skall den upplysa berörda leverantörer om namnen på enheterna.

[S3]De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning. Lag (1997:1068).

[K4]24 §  En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan från en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt 23 §. Om enheten förutser att prövningen kommer att ta längre tid, skall enheten redan inom två månader upplysa leverantören om detta och skälen för det samt ange vilken dag beslut kommer att fattas. En ansökan får inte avslås på andra grunder än som framgår av de regler som avses i 23 §. En leverantör vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet och om skälen för detta.

[S2]En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på andra grunder än som framgår av de regler som avses i nämnda paragraf. En enhet som överväger att avföra en leverantör från förteckningen skall skriftligen underrätta leverantören om detta och skälen för det innan slutligt beslut fattas. Leverantören skall även underrättas om det slutliga beslutet. Lag (1997:1068).

[K4]25 §  En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt 23 § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall innehålla uppgifter om syftet med systemet och hur man kan ta del av de regler som avses i 23 §.

[S2]Annonsen skall på lämpligt sätt sändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer och skall skrivas på något av de språk som är officiella inom gemenskaperna. Om systemet skall gälla under längre tid än tre år skall annonsen publiceras årligen. Lag (1997:1068).

Förkastande av anbud

[K4]26 §  Ett anbud som är orimligt lågt men som förklaras av att anbudsgivaren tagit emot statligt stöd får förkastas, om anbudsgivaren trots förfrågan inte visat att Europeiska gemenskapernas kommission underrättats om stödet enligt artikel 93.3 i Romfördraget eller att kommissionen godkänt stödet.

[S2]Att en upphandlande enhet får förkasta orimligt låga anbud även i andra fall följer av 1 kap. 23 § första stycket. Lag (1997:1068).

[K4]26 a §  Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga. Lag (1995:704).

Bevarande av uppgifter

[K4]27 §  En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara uppgifter om

 1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och för urvalet av dessa,
 2. grunden för prövningen av anbud,
 3. skälen för avstående av annonsering enligt 16 § andra stycket genom hänvisning till någon av punkterna i det stycket,
 4. skälen för tillämpning av 15 a §,
 5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §.

[S2]Uppgifterna skall bevaras i fyra år. Lag (1997:1068).

Prövning av anbud i visst fall

[K4]28 §  I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett land utanför EES (tredje land) gäller följande, om inte annat följer av 29 §.

[S2]En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en varuupphandling, om anbudets totala värde till mer än hälften avser varor med ursprung i tredje land enligt rådets förordning (EG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung.

[S3]Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid anbudsprövning enligt 1 kap. 22 §, skall företräde ges åt de anbud som inte får förkastas enligt andra stycket, om prisskillnaden inte överstiger tre procent.

[S4]Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten därigenom skulle tvingas anskaffa varor med tekniska egenskaper som avviker från vad som förut anskaffats och som därför inte kan användas i den befintliga utrustningen, skapar tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller ger oproportionerligt höga kostnader.

[S5]Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt telekommunikationsnät. Lag (1997:1068).

[K4]29 §  Bestämmelserna i 28 § gäller inte om EG enligt beslut av EU-rådet med ett tredje land har slutit ett multilateralt eller bilateralt avtal som tillförsäkrar företag inom EU en motsvarande och faktisk tillgång till marknaden i landet. Bestämmelserna i 28 § gäller inte heller om annat följer av andra åtaganden som EU eller dess medlemsstater har gentemot landet i fråga. Lag (1995:704).

Kvalitetssäkring m.m.

[K4]30 §  Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när en upphandlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring.

[S2]Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer överens med en standard enligt första stycket. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.

[K4]31 §  En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

[S2]Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet. Lag (1997:1068).

5 kap. Upphandling av tjänster

 • RÅ 2004:48:En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.

[K5]1 §  Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § andra stycket, 4 § tredje stycket, 5 § första stycket, 7, 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

[S2]Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

 1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,
 2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av

[S3]programmaterial eller sändningstid i etermedia,

 1. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
 2. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
 3. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument,
 4. anställningsavtal,
 5. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,
 6. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från Sveriges riksbank. Lag (1998:1432).

 • RÅ 2006:26:Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
 • RÅ 2008:26:En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 1998:16:En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala upphandlingsreglementet. Även fråga om jäv.

[K5]2 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid upphandling av tjänster från en annan upphandlande enhet som på grund av lag eller annan författning, som är förenlig med Romfördraget, har ensamrätt att utföra tjänsten. Lag (1997:1068).

 • RÅ 2000:60:Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.

[K5]3 §  Avser en upphandling både varor och tjänster, skall upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel, om värdet av tjänsterna överstiger värdet av varorna.

[S2]En upphandling som avser tjänster enligt såväl avdelning A som avdelning B i bilagan, skall i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster som avses i avdelning A om värdet av sistnämnda tjänster överstiger värdet av tjänster enligt avdelning B. Om värdet av tjänster enligt avdelning A understiger värdet av tjänster enligt avdelning B skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster som avses i bilaga B.

Tröskelvärden m.m.

[K5]4 §  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av tjänster som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket (tröskelvärde).

[S2]För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrättter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 sdr.

[S3]Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den uppskattade totala ersättningen till leverantören. Lag (2000:877).

 • RÅ 2008:26:En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

[K5]5 §  Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delar skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

[S2]För delkontrakt under 80 000 euro behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. Lag (2000:877).

6 § har upphävts genom lag (1997:1068).

[K5]7 §  För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under kontraktets löptid om denna är högst 48 månader och till månadsvärdet mulitplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

[S2]För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till

 1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt avseende samma tjänstekategori som slutits under det föregående budgetåret eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller
 2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

[S3]Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

[S4]Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats. Lag (1997:1068).

[K5]8 §  En upphandling av tjänster får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

[K5]9 §  Vid beräkning av värdet av ett upphandlingskontrakt skall hänsyn tas även till värdet av det material och den utrustning som tillhandahålls av den upphandlande enheten och är nödvändiga för att tjänsterna skall kunna utföras.

[K5]10 §  Vid upphandling av försäkringstjänster skall värdet av upphandlingskontraktet beräknas med utgångspunkt i premiens belopp. För banktjänster och andra finansiella tjänster skall motsvarande beräkning göras med utgångspunkt i summan av arvoden, provisioner, ränta och andra former av ersättning. För arkitekttjänster och liknande tjänster skall beräkningen göras med utgångspunkt i arvoden och provisioner.

Annonsering

[K5]11 §  En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under budgetåret genom förhandsannonsering informera om upphandlingar av tjänster enligt avdelning A i bilagan över 750 000 euro som enheten planerat för budgetåret. I annonsen skall det beräknade värdet av varje tjänstekategori anges med hänsyn taget till 3- 5, 7, 8 och 10 §§. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.8- 10 §§. Lag (2000:877).

[K5]12 §  En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 17 eller 19 §.

13 § Har upphävts genom lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

[K5]14 §  Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer av 16 eller 17 §.

15 § har upphävts genom lag (1997:1068).

[K5]16 §  Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas om

 1. i särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed förknippade risker av särskilda skäl inte medger en förhandsvärdering,
 2. de tjänster som skall upphandlas är av den arten att förfrågningsunderlaget inte kan upprättas med tillräcklig precision för att medge att val kan göras av det bästa anbudet enligt reglerna för öppet eller selektivt förfarande.

[K5]17 §  Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

 1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,
 2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling eller förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt 16 §,
 3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för projektet, under förutsättning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet eller att tilläggstjänsterna är absolut nödvändiga för att det ursprungliga upphandlingskontraktet skall kunna slutföras,
 4. upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning av tjänster ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänsterna ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga projektet, varvid angivits att förhandlat förfarande kan komma att användas.

[S2]Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs-tjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde. Lag (1997:1068).

[K5]18 §  Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).

[K5]19 §  Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas om

 1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget,
 2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess begäran.

[S2]Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag (1997:1068).

Tidsfrister

[K5]20 §  Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

[S2]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

[S3]En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

[S4]Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 23 §. Lag (1998:1432).

[K5]21 §  Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

[S2]Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

[S3]Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och
 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.

[S4]Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

[S5]Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns i 23 § andra stycket. Lag (1998:1432).

[K5]22 §  Om de tidsfrister som anges i 21 § inte kan iakttas på grund av brådska, får de förkortas, den i 21 § första stycket till 15 dagar, de i 21 § andra stycket och tredje stycket första meningen till 10 dagar och den i 21 § fjärde stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).

[K5]23 §  Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom de tidsfrister som anges i 20 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 20 § första stycket och andra stycket andra meningen förlängas i skälig utsträckning.

[S2]Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första stycket och andra stycket andra meningen respektive 21 § andra stycket och tredje stycket första meningen förlängas i skälig utsträckning. Lag (1998:1432).

[K5]24 §  Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 22 §. Lag (2000:877).

[K5]24 a §  En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt. Lag (1998:1432).

Kvalitetssäkring m.m.

[K5]25 §  Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när en upphandlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring.

[S2]Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer överens med en standard enligt första stycket. Lag (1997:1068).

[K5]26 §  Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga.

Information om arbetsvillkor m.m.

[K5]27 §  En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som skall gälla för tjänsten. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

[S2]Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet. Lag (1997:1068).

Formgivningstävling

[K5]28 §  Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster som avses i avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva en ritning eller något annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd uppgift.

[S2]Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag. Medlemmarna i juryn skall vara fysiska personer som är oberoende av de tävlande. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande, skall minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga kvalifikationer. Lag (1997:1068).

[K5]29 §  För upphandling som sker genom formgivningstävling gäller inte 1 kap.19-25 §§. Vidare skall bestämmelserna i 30-33 §§ tillämpas endast på formgivningstävlingar som ingår i en upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst 200 000 euro, exklusive mervärdesskatt eller då den sammanlagda prissumman uppgår till minst nämnda belopp. Lag (2000:877).

[K5]30 §  Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje tävlande.

[S2]En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. Antalet skall vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Valet av tävlande skall göras utan ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område. Lag (1997:1068).

[K5]31 §  En upphandlande enhet som arrangerar en formgivningstävling skall annonsera tävlingen. Enheten skall på begäran skicka tävlingsreglerna till intresserade deltagare.

[K5]32 §  Juryn skall utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de regler som bestämts för tävlingen och i vad som upplysts i annonsen om denna. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag.

[K5]33 §  En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling och skall tilldelas vinnaren får föregås av förhandlingar utan föregående annonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden än endast ett kan komma i fråga skall förhandlingarna avse samtliga bidrag.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.

 • RÅ 1997:40:En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning ställt krav på att anbudsgivarna till anbudet skall foga en specifikation över kostnader för bl.a. lärare, lokaler, undervisningsmateriel och administration. Kravet på en sådan kostnadsspecifikation har ansetts konkurrensbegränsande och därför inte förenligt med bestämmelserna i 1 kap. 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Tillämpningsområde

[K6]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på

 1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskelvärden som anges där,
 2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och understiger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,
 3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett värde,
 4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde, och
 5. upphandling av telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster som avses i 5 kap. 1 § andra stycket 3, oavsett värde.

[S2]Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap.1-6 §§ och 12 § andra stycket. Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling gäller även 1 kap.27 och 28 §§.

[S3]Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen "upphandlande enhet" de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

[S4]Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet som avses i 4 kap. gäller 4 kap. 4 a §. Lag (2002:594).

 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.
 • RÅ 1998:16:En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala upphandlingsreglementet. Även fråga om jäv.

Val av upphandlingsförfarande

[K6]2 §  Upphandling skall göras genom förenklad upphandling eller urvalsupphandling.

[S2]Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Enheten skall vid behov fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling. Lag (2002:594).

 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.

[K6]2 a §  Vid förenklad upphandling skall den upphandlande enheten begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller annons i annan form som leder till effektiv konkurrens, om inte annat följer av 2 b §. Lag (2000:877).

[K6]2 b §  En upphandlande enhet får utan föregående annonsering begära anbud genom att skicka en skrivelse till endast en leverantör om

 1. det vid en annonserad förenklad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
 2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
 3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan levereras av endast en viss leverantör, eller
 4. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter. Lag (2000:877).

[K6]2 c §  Vid urvalsupphandling skall den upphandlande enheten publicera en ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.

[S2]Av inbjudan skall det framgå

 1. hur en ansökan om att få lämna anbud får lämnas, och
 2. den dag då ansökan senast skall ha kommit in.

[S3]Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall uppnås. Lag (2000:877).

Förfrågningsunderlag

[K6]3 §  En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i annat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt att endast en viss vara eller process kan komma i fråga.

[S2]Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns särskilda skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att även likvärdiga varor och processer kan komma i fråga.

[S3]Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Lag (2000:877).

[K6]4 §  En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få förfrågningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer. Lag (2000:877).

Former och tidsfrister för att lämna anbud och anbudsansökningar

[K6]5 §  Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, lämnas skriftligen.

[S2]En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt, under förutsättning att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän dessa skall öppnas enligt 7 §. Enheten får begära att ett sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt.

[S3]Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom elektronisk överföring eller på annat sätt. Enheten får begära att en sådan ansökan skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt. Lag (2000:877).

[K6]5 a §  Anbudsgivare och anbudssökande skall ges skälig tid att lämna sina anbud eller ansökningar. Tiden för att få lämna ansökningar om att få lämna anbud får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 2 c §. Lag (2000:877).

[K6]5 b §  En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar som avses i 1 kap. 28 §. Lag (2002:594).

[K6]6 §  I annonsen enligt 2 a §, skrivelsen enligt 2 b § eller förfrågningsunderlaget enligt 3 § skall anges

 1. hur anbud får lämnas,
 2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, och
 3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande. Lag (2000:877).

Mottagande och öppnande av anbud

[K6]7 §  Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

[S2]Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling som angetts innefatta förhandling får försändelserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, allteftersom de kommer in. Lag (2002:594).

[K6]8 §  En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökan om att få lämna anbud.

[S2]Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Lag (2000:877).

Krav som får ställas på leverantören

[K6]9 §  En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta,
 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i Sverige, eller
 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

[S2]En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar om förhållanden som avses i första stycket 1-3 eller 5.

[S3]Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det inte är onödigt, kontrollera om leverantören är

 1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,
 2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och
 3. fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter.

[S4]En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i första och tredje styckena skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna. Lag (2000:877).

 • RÅ 2005:47:I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra en individuell bedömning av dennes ekonomiska förhållanden. Det har ansetts tillräckligt att bristen åtgärdas genom rättelse.

[K6]10 §  En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om leverantören inte är registrerad i register som avses i 9 § tredje stycket, under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger. Lag (1993:1468).

Särskilda kontraktsvillkor

[K6]10 a §  En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. Sådana villkor skall anges i förfrågningsunderlaget om de inte har angetts i annonsen med begäran om anbud eller i ansökningsinbjudan. Lag (2002:594).

Prövning av anbud och anbudsansökningar

[K6]11 §  En upphandlande enhet skall pröva alla de anbud och de ansökningar om att få lämna anbud som har kommit in i rätt tid, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.

[S2]Enheten får förkasta ett anbud eller en ansökan om förhållanden som anges i 9 § första stycket föreligger. Lag (2000:877).

[K6]12 §  En upphandlande enhet skall anta antingen

 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
 2. det anbud som har lägst anbudspris.

[S2]Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

[S3]Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skriftligt. Lag (1997:1068).

 • NJA 1998 s. 873:Fråga om en kommun brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling genom att inte anta anbudet med lägsta anbudspris.
 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.

Dokumentation, underrättelse, förvaring av handlingar

[K6]13 §  En upphandlande enhet skall dokumentera skälen för sina beslut och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid upphandlingsförfarandet. Detta gäller dock inte upphandlingar som avser lågt värde. Lag (2000:877).

[K6]14 §  I de fall 1 kap. 28 § inte är tillämplig skall den upphandlande enheten, när ett beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om detta snarast möjligt. Lag (2002:594).

[K6]15 §  En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och ansökningar om att få lämna anbud samt tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande. Lag (2000:877).

Särskilda bestämmelser för upphandling som avses i avdelning B i bilagan

[K6]16 §  Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan överstiger de tröskelvärden som anges i 4 och 5 kap. skall den upphandlande enheten

 1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap.12-16 §§, 4 kap.2-4, 6, 8- 10 och 13 §§ och 5 kap.1-10 §§, samt
 2. i fråga om upphandling enligt 5 kap. senast inom 48 dagar efter det att upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. I meddelandet skall anges om den upphandlande enheten godkänner att meddelandet publiceras.

[S2]I fråga om upphandling enligt 4 kap. som överstiger de tröskelvärden som anges där skall enheten inom 60 dagar efter det att upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom till Europeiska gemenskapernas kommission. I meddelandet skall enheten ange

 1. om den har tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 §,
 2. de uppgifter vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen, och
 3. om den godkänner att meddelandet publiceras. Lag (2000:877).

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

[K6]17 §  Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får regeringen föreskriva eller i enskilda fall besluta om

 1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
 2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nödvändiga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

[S2]Regeringen får i föreskrifter eller i enskilda fall överlåta till en upphandlande enhet att själv besluta om sådana undantag som avses i första stycket. Lag (2000:877).

Formgivningstävling

[K6]18 §  En upphandlande enhet får genomföra en formgivningstävling. Om inte upphandlingen avser lågt värde skall bestämmelserna i 5 kap.28 och 30-33 §§ tillämpas vid tävlingen. Lag (2000:877).

Överprövning

[K7]1 §  En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 2 § får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

[S2]Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas efter den tidpunkt då avtal om upphandlingen slöts.

[S3]Vid annan upphandling än direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas efter den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger. Den får dock prövas till dess att tio dagar gått från det att

 1. den upphandlande enheten lämnat upplysningar som avses i 1 kap. 28 § första stycket, eller
 2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

[S4]Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte i fråga om upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, om regeringen föreskrivit om undantag från bestämmelsen eller om regeringen eller den upphandlande enhet som regeringen bestämmer beslutat om undantag från bestämmelsen i ett enskilt fall. Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte heller i fråga om upphandling som är absolut nödvändig att genomföra med sådan synnerlig brådska som är orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten. Lag (2002:594).

 • RÅ 2005:62:Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.
 • NJA 2013 s. 762:Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.
 • RÅ 2000:60:Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.
 • RÅ 2007:28:Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 1996:50:Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har ansetts strida mot EG-direktiv 92/13/EEG. Innehållet i direktivet har framstått såsom helt klart varför förhandsavgörande inte begärts.
 • RÅ 2009:43:En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.
 • RÅ 2004:24:Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet förlängdes ytterligare en period - har inte ansetts utgöra en del av ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 2005:17:Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har ansetts gälla omedelbart och innefatta ett förbud för den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen. Ett avtal som efter domstolens dom uppgetts ha blivit gällande mellan parterna i upphandlingsförfarandet har inte ansetts hindra att den pågående överprövningsprocessen fullföljs.
 • RÅ 1999:12:Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.
 • RÅ 2002:5:Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör har inte ansetts ha rätt att överklaga en därefter meddelad dom av länsrätten av innebörd att upphandlingen får avslutas först sedan viss rättelse skett.
 • RÅ 2008:26:En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.
 • RH 1999:122:En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den mening som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. En mot kommun väckt skadeståndstalan från underentreprenörens sida har därför ogillats.
 • RÅ 2004:48:En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 2005:47:I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra en individuell bedömning av dennes ekonomiska förhållanden. Det har ansetts tillräckligt att bristen åtgärdas genom rättelse.

[K7]2 §  Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall rätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga om en upphandling som avses i 4 kap., får rätten vid vite förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att avhjälpa bristerna.

[S2]Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats. Rätten får dock låta bli att fatta ett sådant interimistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören. Lag (2002:594).

 • RÅ 2005:62:Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.
 • RÅ 1997:40:En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning ställt krav på att anbudsgivarna till anbudet skall foga en specifikation över kostnader för bl.a. lärare, lokaler, undervisningsmateriel och administration. Kravet på en sådan kostnadsspecifikation har ansetts konkurrensbegränsande och därför inte förenligt med bestämmelserna i 1 kap. 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • NJA 2013 s. 762:Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.
 • RÅ 2000:60:Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.
 • RÅ 2009:43:En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.
 • RÅ 2004:24:Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet förlängdes ytterligare en period - har inte ansetts utgöra en del av ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 2005:17:Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har ansetts gälla omedelbart och innefatta ett förbud för den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen. Ett avtal som efter domstolens dom uppgetts ha blivit gällande mellan parterna i upphandlingsförfarandet har inte ansetts hindra att den pågående överprövningsprocessen fullföljs.
 • RÅ 1999:12:Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.
 • RÅ 2002:5:Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör har inte ansetts ha rätt att överklaga en därefter meddelad dom av länsrätten av innebörd att upphandlingen får avslutas först sedan viss rättelse skett.
 • RÅ 2008:26:En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 2008:35:Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.
 • RÅ 2004:48:En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 2005:47:I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra en individuell bedömning av dennes ekonomiska förhållanden. Det har ansetts tillräckligt att bristen åtgärdas genom rättelse.
 • RÅ 2003:64:Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling fattades när domstolens möjlighet till överprövning annars skulle kunna upphöra.

[K7]3 §  Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras slutligt så länge medlingsförfarande enligt 12 och 13 §§ pågår. Lag (1995:704).

[K7]4 §  En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den upphandlande enheten har sitt hemvist.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:594).

Förbud mot överklagande

[K7]5 §  Ett beslut på vilket denna lag är tillämplig får inte överklagas med stöd av 10 kap.kommunallagen (1991:900). Lag (1999:309).

 • RÅ 2001:18:Social distriktsnämnds beslut att avbryta en upphandling av driften av gruppbostäder och att i stället ombesörja driften i egen regi har ansetts kunna bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen.
 • RÅ 1998:16:En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala upphandlingsreglementet. Även fråga om jäv.

Skadestånd

[K7]6 §  En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag skall ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

 • NJA 2013 s. 762:Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.
 • NJA 2001 s. 3:Fråga om skadeståndsskyldighet enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling gentemot anbudsgivare när ett landsting avbrutit upphandlingsförfarande för att utföra verksamheten i egen regi.
 • RH 2010:48:En anbudsgivare i en offentlig upphandling som inte visat rimlig aktsamhet för att begränsa sin skada genom att begära överprövning av ett tilldelningsbeslut har fått sin rätt till skadestånd gentemot den upphandlande enheten nedsatt till noll.
 • NJA 1998 s. 873:Fråga om en kommun brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling genom att inte anta anbudet med lägsta anbudspris.
 • NJA 2007 s. 349:Anbudsgivare, som vid en riktig tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling skulle ha fått kontraktet, har tillerkänts skadestånd för sitt positiva kontraktsintresse.
 • RH 2002:15:En anbudsgivare ansågs berättigad till skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling för onyttig anbudskostnad, trots att anbudsgivaren förlorat kontraktet till följd av annan omständighet än den överträdelse av lagen som förorsakat kostnaden.
 • RH 1999:122:En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den mening som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. En mot kommun väckt skadeståndstalan från underentreprenörens sida har därför ogillats.
 • RH 2000:95:Talan om skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling ansågs skola väckas vid svarandens hemvistforum enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken, inte vid kärandebolagets sätesforum enligt regeln i 10 kap. 8 § rättegångsbalken om orten där skadan uppkommit.
 • NJA 2000 s. 712:Fråga om skadestånd enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

[K7]7 §  Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en upphandling enligt 4 kap. är berättigad till ersättning för kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans möjligheter att tilldelas upphandlingen.

 • NJA 2013 s. 762:Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.
 • NJA 2000 s. 712:Fråga om skadestånd enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

[K7]8 §  Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt som följer av 1 § andra-fjärde styckena. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad. Lag (2002:594).

 • RH 2000:95:Talan om skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling ansågs skola väckas vid svarandens hemvistforum enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken, inte vid kärandebolagets sätesforum enligt regeln i 10 kap. 8 § rättegångsbalken om orten där skadan uppkommit.
 • NJA 2003 s. 82:Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före d. 1 jan. 1998).

Tillsyn

[K7]9 §  En särskild nämnd, Nämnden för offentlig upphandling, utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

[S2]Vid sin tillsyn får nämnden inhämta alla nödvändiga upplysningar från upphandlande enheter.

[S3]Upplysningarna skall i första hand inhämtas genom skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande enheten. Lag (1994:614).

[K7]10 §  En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som Nämnden för offentlig upphandling begär för sin tillsyn. Lag (1994:614)

Granskning

[K7]11 §  En upphandlande enhet kan få sina rutiner för upphandling enligt 4 kap. granskade av en oberoende granskare i syfte att bedöma om rutinerna stämmer överens med EG:s upphandlingsregler och denna lag.

[S2]Granskaren skall genomföra granskningen enligt europeisk standard och, sedan granskaren försäkrat sig om att eventuella brister rättats till, utfärda ett intyg om att rutinerna stämmer överens med denna lag.

[S3]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare. Vid ackrediteringen tillämpas bestämmelserna i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S4]Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enheten. Lag (1996:433).

Medling

[K7]12 §  Utan hinder av att ansökan enligt 1 § har gjorts får en anbudsgivare eller anbudssökande som anser att han lidit eller kan komma att lida skada på grund av att en upphandlande enhet under pågående upphandling inte följer bestämmelserna i 4 kap. begära medling hos Europeiska gemenskapernas kommission. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för offentlig upphandling, som omedelbart skall överlämna framställningen till kommissionen. Lag (1997:1068).

[K7]13 §  Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska gemenskapernas kommission om den vill delta i medlingsförfarandet och dessutom om någon ansökan har gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

[S2]Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den medlare som kommissionen valt samt utse vardera ytterligare en medlare.

[S3]Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och deltagarna har rätt att inte godkänna de experter som anlitas av medlarna.

[S4]Den som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande eller anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen delta i medlingen. Lag (1997:1068).

[K7]14 §  Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande bära sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfarandet.

[S2]Deltagarna har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall ställas in. Lag (1997:1068).

Verkställighetsföreskrifter

[K7]15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

 1. vad en annons skall innehålla,
 2. tekniska specifikationer,
 3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §, och
 4. produkter inom försvarssektorn. Lag (1998:1432).

Bilaga

Förteckning av tjänster (Avdelning A och B) och av byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten enligt 1 kap. 5 § (Avdelning C).
Avdelning A
1 Underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och maskinut-
rustning
2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och taxitransport, utom
postbefordran
3 Lufttransport, utom postbefordran
4 Postbefordran till lands och i luften, utom sådana tjänster som avses i avdelning B 18
5 Telekommunikation*
6 Finansiella tjänster
a Försäkringstjänster
b Bank- och förvaltningstjänster mot avgifter, provision, ränta och andra
former av ersättningar**
7 Datatjänster och därmed anknutna tjänster
8 Tjänster för forskning och utveckling, som endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten
9 Redovisning, revision och bokföring
10 Marknadsundersökningar, inkl. opinionsmätningar
11 Konsulttjänster för administration och organisation av företag
12 Arkitekttjänster, ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanerings- och landskapsarkitekturstjänster, anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster samt tjänster avseende teknisk provning och analys
13 Tjänster avseende annonsering (reklam)
14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll
15 Förlags- och tryckeritjänster, som utförs mot ersättning
16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande verksamhet
Avdelning B
17 Hotell- och restaurangtjänster
18 Rälsbunden transport
19 Sjötransport och annan vattenburen transport
20 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplats, eller i hamnar
21 Juridiska tjänster***
22 Arbetsförmedling, till personalvård anknutna tjänster
23 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhetstransporter
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet
27 Andra tjänster
* utom telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och satellittjänster
** utom tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument, förvaltning av statsskulden och sådana tjänster som utförs av Sveriges riksbank
*** utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag Lag (1998:1432).

Bilaga

Avdelning C

Förteckning över yrkesområden enligt den allmänna industriella klassificeringen av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska gemenskaperna (NACE)
KlassGruppUndergrupp och positionBeskrivning
50500 501 502 503 504BYGGNADSOCH ANLÄGGNINGSARBETE Byggnads- och anläggningsarbete (utan specificering) och rivningsarbete 500.1 specialisering) 500.2 sjukhus och andra husbyggnader 501.1 501.2 501.3 501.4 501.5 501.6 501.7 samband med byggnadsarbete (inklusive träarbeten) Anläggningsarbete: vägar, broar, järnvägar etc. 502.1 502.2 502.3 borrning 502.4 hamnar, slussar, dammar etc.) 502.5 landningsbanor samt specialiserade arbeten avseende flygplatser) 502.6 vattenförsörjning(konstbevattning, dränering, vatten- och avloppsnät, reningsverk etc.) 502.7 samband med anläggningsarbete Installationsarbete 503.1 503.2 samt montering av sanitetsutrustning 503.3 ventilationsanläggningar 503.4 vibrationsskydd 503.5 503.6 telefoner etc. Byggnadskompletteringsarbete 504.1 504.2 504.3 montering på platsen (inklusive parkettläggning) 504.4 504.5 väggbeklädnad 504.6 (installation av öppna spisar etc.)Byggnads- och anläggningsarbete (utan Rivningsarbete Husbyggnadsarbete: bostäder, kontor, Byggnadsarbete, allmänt Taktäckning Utförande av skorstenar, eldstäder, ugnar Utförande av tätskikt Reparation och underhåll av fasader Ställningsbygge Andra specialiserade verksamheter i Anläggningsarbete, allmänt Schaktning, terassering Utförande av broar, tunnlar, schakt samt Utförande av vattenanläggningar (kanaler, Utförande av vägar (inklusive start- och Utförande av specialiserade arbeten avseende Andra specialiserade verksamheter i Installationsarbete, allmänt Installation av ledningar för gas och vatten Installation av värme- och Installation av värme- och ljudisolering, Installation av elanläggningar Installation av antenner, åskledare, Byggnadskompletteringsarbete, allmänt Putsning Snickeriarbeten, främst avseende Glasning, målning, tapetsering Plattsättning och annan golv- och Andra byggnadskompletteringsarbeten
Lag (1997:1068).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling

Lag (1993:924) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:347, Prop. 1992/93:209, Bet. 1992/93:FiU24
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3, 5 §§, 5 kap 1 §; nya 5 kap 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. före 5 kap 28 §

Lag (1993:1468) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:83, Prop. 1993/94:78, Bet. 1993/94:FiU4
  Omfattning
  upph. 5 kap 27 §, rubr. närmast före 5 kap 1, 11, 27 §§; 6 kap 1-12 §§ betecknas 7 kap 1-12 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 5 §§, 5 kap 1 §; nytt 6 kap; omtryck

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1528

Lag (1994:614) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:339, Prop. 1993/94:227, Bet. 1993/94:FiU18
  Omfattning
  7 kap 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 7 kap 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7 kap 9, 10 §§ sätts närmast före 7 kap 11, 12 §§: ändr. 1 kap 11, 23 §§, 2 kap 6, 8, 9, 13 §§, 4 kap 1, 4, 6, 8, 14, 16 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 9, 17 §§, rubr. till bil.; nya 1 kap 26 §, 2 kap 7 a, 11 a §§, 4 kap 26, 27 §§, 7 kap 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap 26 §, 4 kap 26, 27 §§, 7 kap 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:704) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:360, Prop. 1994/95:153, Bet. 1994/95:FiU22
  Omfattning
  upph. 2 kap 12 §; ändr. 1 kap 1, 9, 11, 14, 23 §§, 2 kap 8, 11, 11 a §§, 3 kap 15, 16, 17 §§, 4 kap 1, 5, 15 §§, 5 kap 18, 19 §§, 6 kap 1, 16 §§, 7 kap 3, 12, 13 §; nya 1 kap 23 a §, 4 kap 4 a, 26 a, 28, 29 §§, rubr. närmast före 4 kap 28 §
  CELEX-nr
  393L0038
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:433) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:247, Prop. 1995/96:165, Bet. 1995/96:FiU13
  Omfattning
  ändr. 1 kap 21 §, 2 kap 1, 10, 11 §§, 3 kap 1, 2, 17 §§, 5 kap 4, 5, 19 §§, 7 kap 2, 11 §§; ny 4 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:1068) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:61, Prop. 1996/97:153, Bet. 1997/98:FiU7
  Omfattning
  upph. 2 kap 9 §, 3 kap 3, 13 §§, 5 kap 6, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 18 §; ändr. 1 kap 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11-18, 22, 23, 25 §§, 2 kap 3, 6, 11, 13-18 §§, 3 kap 6-9 §§, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 §§, 4 kap 1, 4, 4 a, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 5 kap 1, 2, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 §§, 6 kap 12, 16 §§, 7 kap 1, 8, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1 kap 12 §, 3 kap 23, 24 §§, 4 kap 26 §, 5 kap 25 §, rubr. till bil.; nya 1 kap 7 a, 16 a, 16 b, 18 a, 20 a, 23 b §§, 4 kap 7 a, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 22 a, 30, 31 §§, 5 kap 27 §, 7 kap 15 §, rubr. närmast före 1 kap 16 a, 23 b §§, 4 kap 15 a, 22 a, 30, 31 §§, 5 kap 27 §, 7 kap 15 §, avd. C i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:1432) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Förarbeten
Rskr. 1998/99:13, Prop. 1997/98:170, Bet. 1998/99:FiU6
Omfattning
ändr. 1 kap 21 §, 2 kap 13, 14, 15, 16 §§, 3 kap 18, 19, 20, 21 §§, 4 kap 4, 15, 17, 18 §§, 5 kap 1, 20, 21, 22, 23 §§, 7 kap 15 §, bil.; nya 1 kap 16 c §, 2 kap 19 §, 5 kap 24 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:309) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 5, 6 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:877) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 2001.
 2. Trots bestämmelserna i 6 kap.2 a och 2 b §§ får en upphandlande enhet intill utgången av juni 2001 vid förenklad upphandling utan föregående annonsering begära anbud genom att skicka skrivelser till leverantörer. Då skall enheten, när den avväger hur omfattande utskicket av skrivelser behöver vara, särskilt beakta huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 §.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:25, Prop. 1999/2000:128, Bet. 2000/01:FiU8
Omfattning
upph. 6 kap 4 §; nuvarande 6 kap 6 § betecknas 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 5, 19 §§, 2 kap 1, 6, 17 §§, 3 kap 1, 2, 22 §§, 4 kap 8, 11, 14, 22 §§, 5 kap 4, 5, 11, 24, 29 §§, 6 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 6 kap 3, 11 §§; nya 6 kap 2 a, 2 b, 2 c, 5 a, 6, 18 §§, rubr, närmast före 6 kap 5, 18 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:594) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre föreskrifter gäller för upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.
 3. Prövningstillstånd enligt 7 kap. 4 § andra stycket krävs inte vid överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:324, Prop. 2001/02:142, Bet. 2001/02:FiU12
Omfattning
upph. 2 kap 7 a §, 3 kap 11 §, 5 kap 13 §; ändr. 1 kap 3, 5, 12 §§, 4 kap 15 §, 6 kap 1, 2, 7, 14 §§, 7 kap 1, 2, 4, 8 §§; nya 1 kap 18 b, 19 a, 27, 28, 29 §§, 6 kap 5 b, 10 a §§, rubr. närmast före 1 kap 18 b, 27 §§, 6 kap 10 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2007:1093) om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Förarbeten
Rskr. 2007/08:31, Prop. 2006/07:128, Bet. 2007/08:FiU7
Omfattning
upph.