JO dnr 6279-2009

6 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324)

L.H. anmälde i en skrivelse som kom in till JO den 9 november 2009 Skatteverkets dröjsmål med att fatta ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut. I anmälan uppgavs i huvudsak följande.

I december 2008 meddelade Skatteverket ett omprövningsbeslut avseende L.H:s taxering för taxeringsåret 2003. Beslutet överklagades i början av januari 2009. Vid tidpunkten för anmälan hade Skatteverket ännu inte fattat något omprövningsbeslut i ärendet. I oktober 2009 var hans ombud i kontakt med ärendets handläggare som då förklarade dröjsmålet med hög arbetsbelastning. Ombudet kontaktade härefter handläggarens chef i avsikt att påskynda handläggningen och försöka förmå verket att omfördela ärendet till en annan handläggare. Ombudet fick då beskedet att beslut i ärendet skulle fattas senast i november 2009 och att hon inte avsåg att omfördela ärendet till annan handläggare.

I anmälan görs gällande att Skatteverket har åsidosatt sin skyldighet att inom rimlig tid ta ställning till överklagandet. Verket har genom detta fördröjt domstolsprövningen av överklagandet.

Anmälan remitterades till Skatteverket för utredning och yttrande. Skatteverket inkom genom verksjuristen Per Kjellsson med ett remissvar. I remissvaret återgavs följande yttrande från Skatteverkets södra region.

Skatteverket meddelade den 18 december 2008 omprövningsbeslut avseende 2003 års taxering efter föredragning och beslut i skattenämnden den 11 december 2008. Omräkningsbeslut med anledning av omprövningsbeslutet meddelades den 22 december 2008.

L.H. har genom ombud överklagat Skatteverkets omprövningsbeslut. Överklagandet, som är daterat den 16 januari 2009, inkom till Skatteverket den 19 januari 2009. Samtidigt har anstånd med att erlägga den skatt och det skattetillägg som påförts med anledning av omprövningsbeslutet sökts och medgetts av Skatteverket den 4 februari 2009.

Ombudet skrev den 22 september 2009 ett brev till kontorschefen för utlandsskattekontoret Malmö och påtalade den långa handläggningstiden. I brevet har ombudet omtalat att han dessförinnan varit i kontakt med handläggaren som uppgett att arbetsbelastningen under våren och sommaren varit mycket stor. Ombudet har i anslutning till detta anfört att han uppfattar att skälet till förseningen inte har varit att ärendet behövts utredas vidare utan Skatteverkets interna arbetsfördelning.

Med anledning av ombudets brev har handläggningen av ärendet diskuterats såväl mellan kontorschef och sektionschef, som mellan sektionschef och handläggare. Den 9 oktober 2009 ringde sektionschefen upp ombudet. Sektionschefen beklagade den tid det tagit att handlägga överklagandet och framhöll att handläggaren skulle ta ärendet med första prioritet. Vidare meddelades att beslut förhoppningsvis skulle fattas under oktober 2009 men senast under november 2009. Den 13 oktober 2009 ringde ombudet upp sektionschefen och framförde på nytt önskemål om byte av processförare. Sektionschefen sade då att hon inte såg det som aktuellt avseende taxeringsåret 2003, men att hon var öppen för ett byte avseende utredningen för taxeringsåret 2008 om denna utredning skulle kräva processföring.

I förevarande fall omfattar överklagandet sakliga invändningar mot det överklagade beslutet som Skatteverket har haft att pröva. Ärendet är av komplicerad natur. Skatteverket har sett ett behov av att vid den obligatoriska omprövningen utarbeta ett väl motiverat beslut. Skatteverket har i förevarande ärende emellertid inte meddelat sitt obligatoriska omprövningsbeslut förrän efter närmare 10 månader efter det att överklagandet inkom till Skatteverket. Denna tidsutdräkt ligger inte inom ramarna för bestämmelsen i 6 kap. 6 § taxeringslagen och Skatteverkets riktlinjer.

Förklaringen till den långa handläggningstiden bottnar i att kontoret under första halvåret 2008 blev oförutsett underbemannat. Arbetsstyrkan har varit reducerad med tjugofem procent. Återrekrytering har skett, men det har tagit tid innan de nya medarbetarna tillträtt och därefter kommit in i arbetet. Under mellantiden har ärendebalanserna ökat. Kontorsledningen för utlandsskattekontoret Malmö har under våren 2009 upprättat en handlingsplan för att minska ärendebalanserna. Vad gäller obligatoriska omprövningar inom inkomsttaxeringen har åtgärderna lett till en minskning så att balanserna i november 2009 uppgick till 40 % jämfört med maj 2009. Balanserna avseende obligatoriska omprövningar inom periodkontrollen har i stort sett försvunnit. I takt med att de nyrekryterade handläggarna kommit in i arbetet och att ännu en processförare kommer att anställas i början av 2010, finns goda skäl att tro att balanserna kommer att minska ytterligare. En minskning av ärendebalanserna är grundförutsättningen för att hålla handläggningstider som ligger inom ramarna för bestämmelsen i 6 kap. 6 § taxeringslagen och Skatteverkets riktlinjer. Avstämningar av arbetsläget och balansläget på individuell nivå sker regelbundet av sektionschefen och tyngdpunkten ligger på att korta handläggningstiden.

I remissvaret redogjorde Skatteverket för tillämpliga lagrum ( 3 kap. 1 § och 6 kap. 3 - 7 §§ taxeringslagen ) samt uppgav att det av Skatteverkets riktlinjer framgår att obligatorisk omprövning enligt taxeringslagen bör ske inom en månad i ärenden som inte kräver ytterligare utredning. Verket anförde vidare att den utredningsskyldighet som åvilar Skatteverket i normalfallet inte får medföra att överlämnandet till länsrätt sker senare än tre månader efter det att överklagandet kom in.

Skatteverket redovisade avslutningsvis följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att det med anledning av L.H:s överklagande, tagit Skatteverket nästan tio månader att fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut. Även om ärendet är av komplicerad natur är en sådan handläggningstid inte acceptabel.

Av regionens yttrande framgår att åtgärder vidtagits för att förkorta handläggningstiderna. Åtgärderna synes ha resulterat i att balanserna har minskat och att förutsättningarna därmed har ökat för handläggningstider som är i överensstämmelse med lagstiftningens skyndsamhetskrav. Vidare ska regelbundna avstämningar av arbets- och balansläget på individuell nivå av sektionschefen leda till att förkorta handläggningstiden. [– – –]

L.H. kommenterade remissvaret.

I 6 kap. 3 - 7 §§ taxeringslagen (1990:324) , TL, finns bestämmelser om hur ett överklagande från en skattskyldig skall hanteras. Där framgår bl.a. följande.

Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet snarast ompröva det överklagade beslutet. Om skattemyndigheten ändrar sitt beslut i enlighet med den skattskyldiges yrkande förfaller överklagandet. I andra fall ska skattemyndigheten överlämna överklagandet, omprövningsbeslutet och övriga handlingar i ärendet till länsrätten, numera förvaltningsrätten, för vidare handläggning. Om det föreligger särskilda skäl får skattemyndigheten överlämna handlingarna utan föregående omprövning.

Som framgår har Skatteverket i princip en obligatorisk skyldighet att ompröva det överklagade beslutet. Denna omprövning ska enligt lagtexten ske snarast (6 kap. 6 § TL). JO har i flera tidigare ärenden tagit ställning till den närmare innebörden av detta (se bl.a. JO dnr. 600-1999, 342-2003, 3650-2003). JO har härvid uttalat att bestämmelsen inte kan uppfattas på annat sätt än att Skatteverket ska behandla dessa ärenden med förtur och att ett överlämnande endast i undantagsfall bör ske senare än någon eller några månader från det att överklagandet kom in till Skatteverket.

Av utredningen framgår att Skatteverket fattade ett omprövningsbeslut enligt 6 kap. 6 § TL först efter ca 10 månader. I likhet med Skatteverket anser jag att detta är en oacceptabelt lång tid.

Av verkets yttrande framgår att denna bristfälliga handläggning inte har varit begränsad till L.H:s ärende. Yttrandet tyder snarare på att oacceptabelt långa handläggningstider under en period har varit vanligt förekommande i omprövningsärenden vid utlandsskattekontoret i Malmö. Det finns anledning att se allvarligt på detta. Även om erforderliga åtgärder numera vidtagits för att komma till rätta med